10 spôsobov, ako žiť pre Ježiša

Kresťania sú povolaní žiť pre Ježiša a nasledovať ho vo všetkom, čo robia. Čo však presne znamená žiť pre Ježiša a ako to robiť? Najlepším spôsobom je hľadať v Biblii príklady toho, ako žil Kristus, a snažiť sa mu čo najviac podobať. Žiť pre Spasiteľa je zmysluplnejšie ako žiť pre seba.

Tu je 10 reálnych krokov, ktoré môžete urobiť ešte dnes, aby ste začali žiť svoj život pre Ježiša.

Spôsob 1 z 10:Každý deň strávte čas modlitbou.

PRÍDE ČOSKORO
Vyhraďte si tichý čas na modlitbu. Modlitbou si budujeme osobný vzťah s Bohom.[1]
Odborný zdroj
Zachary Rainey
Vysvätený služobník
Rozhovor s odborníkom. 19. mája 2019.
V skutočnosti je v Biblii niekoľkokrát opísané, ako sa Ježiš odchádza modliť na tiché miesto. Ak Boží Syn potreboval modlitbu ako súčasť svojho duchovného života, predstavte si, aká dôležitá je pre vás. Nasledujte Ježišov príklad a stanovte si ako prioritu stráviť každý deň nejaký čas rozhovormi s Bohom a počúvaním jeho vedenia.[2]

 • Modli sa o všetkom, od svojich problémov a hriechov až po veci, ktoré ťa tešia. Modli sa, aby ti Boh pomáhal robiť správne rozhodnutia v tvojom vlastnom živote, a modli sa za iných ľudí, ktorí sa trápia alebo ktorí ešte nenašli Boha.[3]

Metóda 2 z 10: Slúžte druhým.

PRÍDE ČOSKORO
Cti si Ježiša tým, že svoj čas a energiu venuješ iným ľuďom. Aj keď bol Ježiš Božím Synom, neprišiel sem a nevyžadoval, aby sa mu ostatní klaňali a čakali na každú jeho potrebu. Nakŕmil ľudí, ktorí boli hladní, uzdravil ľudí, ktorí boli chorí, a dokonca sa natoľko ponížil, že niekomu umyl nohy. Ak chceš žiť svoj život pre Neho, správaj sa k druhým tak, ako to robil On – pomáhaj im, keď sú v núdzi, odpúšťaj im, keď robia niečo zlé, a miluj ich bez ohľadu na to, čo.[4]

 • Skúste dobrovoľne venovať svoj čas pomoci ľuďom v núdzi vo vašej komunite, napríklad prácou vo vývarovni alebo organizovaním zbierky šatstva.
 • Slúžiť ľuďom môžete aj menej formálnym spôsobom, napríklad kúpiť sendvič niekomu, kto je hladný, alebo vypočuť priateľa, ktorý má ťažké obdobie.
 • Podeľte sa o dary, ktoré vám Boh dal ako spôsob služby druhým – či už je to múdrosť, bohatstvo alebo talent, napríklad hudobné schopnosti.

Metóda 3 z 10: Študuj Bibliu.

COMING SOON
Musíte rozumieť Božiemu slovu, aby ste mohli žiť pre neho. Ak chceš žiť pre Ježiša – a ako Ježiš -, musíš vedieť, aký bol.[5]
Prvé 4 knihy Novej zmluvy (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) nám rozprávajú o Ježišovom živote a o lekciách, ktoré učil svojich nasledovníkov. Môže to byť skvelý začiatok štúdia Božieho slova, ale nezastavujte sa pri tom. Ježiš nás v Matúšovi 19,17 poučil, aby sme „zachovávali prikázania“, čím dal jasne najavo, že je dôležité pochopiť celý Boží zákon, aby sme skutočne žili ako on.[6]

 • Skúste si každý deň vyhradiť trochu času na čítanie Biblie. Aj 5-10 minút vám môže pomôcť pochopiť Ježišovu lásku. Môže vám pomôcť robiť to každý deň v rovnakom čase, napríklad hneď po prebudení, počas obedňajšej prestávky alebo pred spaním.
 • Ak si nie ste istí, kde začať čítať, kúpte si knihu s pobožnosťami alebo sa prihláste na odber denného spravodajstva miestneho zboru. Tieto vám dajú konkrétny úryvok z Písma, nad ktorým môžete každý deň rozjímať.

Metóda 4 z 10: Podeľ sa o Božie slovo s inými ľuďmi.

PRICHÁDZA ČOSKORO
Povedzte im o Božej láske a Ježišovej obeti. Zvyčajne sa tešíš, keď o tom povieš svojim priateľom, keď vidíš super film alebo sa naješ v úžasnej novej reštaurácii, že?? No rovnako najlepším spôsobom, ako si uctiť Ježišov úžasný dar, je podeliť sa oň s ostatnými. Keď šíriš túto lásku, skutočne žiješ pre Ježiša a robíš z neho najväčšiu prioritu vo svojom živote.[7]

 • V Matúšovi 5,14 Biblia hovorí: „Vy ste svetlo sveta.“ To znamená, že tvojou úlohou je podeliť sa o svetlo a nádej Božieho slova s ľuďmi okolo teba, ktorí žijú v hriechu a beznádeji.[8]
 • Skúste sa zapojiť do služby pomoci vo vašom zbore, aby ste šírili Ježišovo posolstvo a zároveň pomáhali ľuďom v núdzi.
 • S ľuďmi, ktorých stretávate, by ste sa mohli podeliť aj o príbeh toho, čo Boh urobil vo vašom živote.

Metóda 5 z 10: Odolajte pokušeniu.

PRÍDE ČOSKORO
Modlite sa, aby vám Boh pomohol byť silným proti hriechu. Byť kresťanom neznamená, že nikdy nebudeš pokúšaný zhrešiť. Ježiš bol jediným človekom, ktorý nikdy nezhrešil, a aj on bol pokúšaný satanom! Keď však budete spasení, dostanete dar Ducha Svätého, ktorý vás bude viesť k tomu, aby ste vedeli, čo je správne a čo nie. A vaša viera v Ježiša vám dá silu robiť rozhodnutia, ktoré sa budú páčiť Bohu.[9]

 • V Matúšovi 6,13 sa Ježiš modlil: „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého.“ Túto istú modlitbu môžete použiť, keď prosíte Boha, aby vám pomohol vyhnúť sa hriechu.[10]
 • V 1. Korinťanom 10,13 Biblia sľubuje, že máte silu prekonať nutkanie hrešiť: „Nezastihlo vás nijaké pokušenie, ktoré by nebolo bežné pre človeka. Boh je verný a nenechá vás pokúšať nad vaše sily.“

Metóda 6 z 10:Na prvé miesto postavte Boha.

PRÍDE ČOSKORO
Urobte z neho najdôležitejšiu vec vo svojom živote. Prvým Božím prikázaním je, aby si nestaval žiadnych iných bohov vyššie ako Jeho. Je to však viac než len nenásledovať iné náboženstvo – znamená to nemať vo svojom živote nič, čo je pre teba dôležitejšie ako Boh. Spýtaj sa sám seba – kam sa obrátiš, keď si rozrušený? Čo vás v živote najviac vzrušuje? Robte veci, ktoré oslavujú Boha?[11]

 • V Ezechielovi 14,3 Biblia opisuje modly ako „veci, ktoré [vás] privedú do hriechu.“ Modly môžu zahŕňať škodlivé návyky a látky, ale môžu to byť aj veci, ktoré sa bežne považujú za pozitívne, ako napríklad tvoja kariéra, priatelia, škola, videohry alebo šport, ak zasahujú do tvojho vzťahu s Bohom.
 • Ak ste ochotní klamať, kradnúť alebo podvádzať, aby ste niečo dosiahli alebo získali, takmer určite je to modla vo vašom živote. Hriech však môže byť rafinovanejší, napríklad hnev alebo žiarlivosť na niekoho iného, ak ho nemôžeš mať.[12]
 • Boh je všemocný a vševediaci, ale je aj milujúci a odpúšťajúci a chce, aby sme žili pre neho.

Metóda 7 z 10:Neprikladajte príliš veľkú hodnotu materiálnym veciam.

PRÍDE ČOSKORO
To, čo čaká v nebi, je dôležitejšie ako na zemi. Keď žijete pre Ježiša, nezabúdajte, že vaším cieľom je nakoniec pripojiť sa k Bohu v nebi a dovtedy mu slúžiť, ako sa len dá. To znamená, že by si nemal dávať príliš veľký dôraz na získanie peňazí alebo majetku, ako je oblečenie, elektronika alebo šperky – vo večnom živote ti neprinesú nič dobré. [13]

 • Môžeš mať pekné veci a dokonca sa z nich môžeš tešiť – sú to predsa Božie požehnania. Len nedovoľte, aby vás snaha o ne odvádzala od služby Bohu.
 • V Matúšovi 19,21 Ježiš hovorí boháčovi: „Ak chceš byť dokonalý, predaj, čo máš, a rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v nebi.“[14]

Metóda 8 z 10: Dôverujte Božiemu plánu.

PRICHÁDZA ČOSKORO
Hľadajte u neho vedenie aj v ťažkých časoch. V liste Rimanom 8,28 Biblia sľubuje, že všetko, čím prechádzaš, je súčasťou Božieho plánu pre teba: „A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ Platí to aj vtedy, keď čelíte neuveriteľným bojom, ako je choroba, chudoba alebo strata blízkych. Modli sa, aby ti Boh ukázal svoju vôľu a aby bol oslávený skrze čokoľvek, čím prechádzaš.[15]

 • To neznamená, že sa musíš vždy tešiť z ťažkých okolností. Ježiš nám to ukázal, keď plakal, keď oplakával smrť svojho priateľa Lazára, hoci sa ho chystal priviesť späť k životu!
 • V Matúšovi 22,39 sa Ježiš dokonca modlil, aby mu Boh pomohol vyhnúť sa ukrižovaniu. A predsa stále uznával dokonalosť Božieho plánu, keď povedal: „Nie ako ja chcem, ale ako ty chceš.“

Metóda 9 z 10:Trávte čas s inými veriacimi.

PRÍDE ČOSKORO
Spoliehajte sa jeden na druhého, keď potrebujete podporu. Ježiš bol dokonalým Božím Synom, ale obklopil sa spoločníkmi – nielen preto, aby ich učil o Bohu, ale aj preto, aby mu pomohli, keď to potreboval. V Matúšovi 26,38, keď Ježiš stál pred smrťou, požiadal svojich priateľov Petra, Jakuba a Jána, aby sa k nemu pripojili, keď sa modlil. To je naozaj silná ilustrácia toho, prečo by kresťania mali tráviť čas budovaním silných, láskyplných vzťahov s ostatnými nasledovníkmi.[16]

 • Keď sa spolu stretnete, strávte čas modlitbou, čítaním Biblie a vzájomným počúvaním. Toto spoločenstvo vám všetkým pomôže rásť pri nasledovaní Ježiša.

Metóda 10 z 10:Majte láskyplné vzťahy aj s neveriacimi.

 • PRÍDE ČOSKORO
  Ježiš trávil čas s hriešnikmi aj veriacimi. Byť kresťanom neznamená uzavrieť sa pred každým, kto neverí tak ako vy. Boh nás vyzýva, aby sme milovali svojich blížnych – nielen iných kresťanov. Nemusíte ani tráviť všetok svoj čas snahou o obrátenie neveriacich. Trávte s nimi čas, počúvajte ich problémy a buďte tu, keď vás budú potrebovať. Keď uvidia, ako Ježiš pôsobí vo vašom živote, môže ich to viesť k väčšej zvedavosti dozvedieť sa o ňom viac, keď budú pripravení.[17]

  • Ak máte napríklad priateľa, ktorý nechodí do kostola, môžete ho pozvať do svojho, ale netlačte na neho príliš. Pokiaľ ťa to nebude zvádzať k hriechu, keď budeš s nimi, je v poriadku, ak sa budete stretávať ako zvyčajne, napríklad pôjdete na loptový zápas alebo na spoločnú večeru.
  • Ukážte Ježišovu lásku tým, že druhých povzbudíte a motivujete namiesto toho, aby ste ich kritizovali alebo zhadzovali.
 • Odkazy