3 jednoduché spôsoby, ako učiť žiakov učiacich sa anglický jazyk fonematické uvedomovanie

Vyučovanie jazyka môže byť naozaj zložité, najmä ak sa váš študent učí angličtinu ako druhý jazyk. Hoci neexistuje žiadne zázračné riešenie, ktoré by vašim žiakom pomohlo stať sa okamžite plynulými, môžete začať ich cestu za gramotnosťou tým, že ich naučíte fonémy alebo jednotlivé hlásky písmen.[1]
Dôveryhodný zdroj
Čítanie rakiet
Online zdroj podporovaný PBS poskytujúci výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejsť na zdroj
Fonémy sa nemusia zdať ako veľká vec, ale sú dosť dôležité, keď ide o porozumenie anglického textu študentom. Keď si vaši žiaci osvoja fonematické uvedomovanie, môžu začať prosperovať ako študenti anglického jazyka!

Metóda 1 z 3: Preskúmanie základov fonematického uvedomovania


Dajte študentom pokyn, aby izolovali jednotlivé zvuky foném. Napíšte na tabuľu alebo iný stierateľný povrch krátke jednoduché slovo, napríklad „posteľ“ alebo „pohár“. Povedzte slovo a vyzvite žiakov, aby ho po vás zopakovali. Keď sa žiaci oboznámia s jednotlivými slovami, skúste slovo rozdeliť na kúsky alebo fonémy. Spýtajte sa žiakov, akú prvú hlásku v slove počujú, aby ste si upevnili učivo.[2]

 • Skúste si napríklad zopakovať slovo ako „ryba“.“ Spýtajte sa žiakov, aký je prvý zvuk, ktorý počujú, ako aj posledný. Ak majú vaši žiaci problém s výberom správnych hlások, nasmerujte ich k správnemu riešeniu.
 • Neprechádzajte cez tieto typy hodín príliš rýchlo! Vaši žiaci budú pravdepodobne potrebovať veľa príkladov, kým pochopia, ako izolovať hlásky v rôznych slovách.


Požiadajte žiakov, aby spočítali počet hlások v konkrétnom slove. Podeľte sa so študentmi o krátky príklad slova, napríklad „žaba“ alebo „rohož“.“ Povzbuďte študentov, aby spočítali jednotlivé fonémy v príkladovom slove. Pri preberaní cvičenia pripomeňte žiakom, že hlásky ako „th“, „sh“ a „ch“ sú jednotlivé fonémy.[3]

 • Ukážte žiakom napríklad slovo „kopať“ ako príklad. Pripomeňte im, že slovo „dig“ by sa malo rozdeliť na 3 rôzne fonémy, pretože toto slovo tvoria 3 rôzne zvuky.


Povzbuďte žiakov, aby v podobných slovách našli konkrétne fonémy. Zamerajte sa na konkrétnu fonému alebo súbor foném, napríklad „b“ alebo „g“.“ Ukážte študentom príklad slova, napríklad „veľký“, a potom im ukážte iné slovo, napríklad „ohnúť sa“.“ Vyzvite žiakov, aby zistili, ktorý zvuk je v oboch slovách.[4]
Dôveryhodný zdroj
Čítanie rakiet
Online zdroj podporovaný PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejsť na zdroj

 • Vyskúšajte toto cvičenie s viacerými fonémami. To môže žiakom pomôcť lepšie si osvojiť vedomosti a celkové porozumenie jednotlivých hlások v angličtine.
 • Ako väčšiu výzvu použite v tejto úlohe slová s podobne znejúcimi fonémami, napríklad „topánka“ a „ponožka“.“ V tomto príklade by bolo „o“ spoločnou fonémou, pričom „š“ a „s“ by pôsobili ako červené slede.


Vyzvite žiakov, aby v skupine slov spoznali rozdiel. Napíšte zoznam podobne znejúcich slov, aby si ich žiaci mohli prezrieť. Zahrňte slová, ktoré majú 1 spoločnú fonému, ale inak sa líšia. Začnite cvičenie s kratšími slovami, pretože to bude pre žiakov jednoduchšie.[5]

 • Napríklad slová ako „ton“, „toy“ a „rot“.“ Vysvetlite, že „t“ a „o“ sú v prvých dvoch slovách rovnaké, ale tretie slovo sa začína na „r“.“


Spojte jednotlivé hlásky do väčšieho slova. Vyzvite žiakov, aby spojili základné spoluhlásky a samohlásky a vytvorili krátke jednoduché slovo. Možno budete musieť uviesť niekoľko príkladov, aby ste proces brainstormingu trochu uľahčili. Možno im pomôže, ak ich vopred prevediete príkladom.[6]

 • Ukážte žiakom napríklad, že fonémy „b“, „u“ a „g“ tvoria slovo „bug“.“


Spočítajte, koľko foném je v každom slove. Vytvorte zoznam krátkych príkladov slov a dajte ho žiakom. Začnite na začiatku zoznamu a vyzvite žiakov, aby spočítali jednotlivé hlásky v každom slove. Môže im pomôcť spočítať každý zvuk na 1 prst, aby mali prehľad.[7]

 • Napríklad slovo „autobus“ má len 3 hlásky.
 • Ak sú vaši žiaci pokročilejší, skúste im dať slová, ktoré sú trochu zložitejšie.


Ako ďalšiu výzvu odstráňte zo slov niektoré fonémy. Napíšte zoznam slov, ktoré obsahujú menšie slová, napríklad „úsmev“ alebo „kyslý“.“ Dajte žiakom pokyn, aby z každého slova odstránili prvú hlásku a zistili, čo v ňom zostalo.[8]

 • Vždy môžete vyskúšať pokročilejšie slová, ak sa zdá, že sa vaši žiaci v nich orientujú.

Metóda 2 z 3:Vyskúšajte zábavné vzdelávacie aktivity


Používajte slovné rebríky na identifikáciu a pochopenie rýmujúcich sa slov. Vytvorte malú tabuľku s 2 stĺpcami, pričom každý stĺpec bude predstavovať určitú skupinu slov. Do riadkov nižšie vyzvite žiakov, aby napísali slová, ktoré sa rýmujú alebo majú podobné fonémy ako pôvodné slovo. Povzbuďte žiakov, aby vymysleli aspoň 3 príklady pre každý slovný rebríček, aby sa im to začalo pozdávať.[9]

 • Napríklad na rebríček slov, ktoré sa začínajú na „bike“, môžete napísať „hike“, „trike“ a „like“.“


Hláskujte rýmujúce sa slová pomocou magnetických písmen. Použite chladničku alebo iný magnetický povrch na vypísanie krátkych, jednoduchých slov so základnými fonémami. Povzbuďte žiakov, aby si vytvorené slová prečítali, a vyzvite ich, aby pri hlasnom čítaní sledovali jednotlivé fonémy.[10]

 • Ako ďalšiu zábavnú úlohu nechajte žiakov napísať rýmujúce sa slová s magnetickými písmenami.


Vyberte si cieľovú fonému, na ktorú sa budete sústrediť počas celej hodiny. Premýšľajte o určitom zvuku, ktorý bol pre vašich žiakov ELL obzvlášť náročný, alebo o fonéme, ktorú ste príliš neprecvičovali. Využite čas hodiny na to, aby ste sa zamerali na veľmi konkrétny zvuk, a povzbudzujte študentov, aby túto fonému identifikovali a našli, kedykoľvek je to možné.[11]

 • Ak by napríklad cieľovou fonémou bolo „r“, môžete študentov požiadať, aby našli hlásku „r“ v slove „vták“.“


Recitujte krátke, jednoduché rýmovačky, aby ste si osvojili bežné hlásky. Spomeňte si na niektoré detské alebo hravé riekanky, v ktorých je veľa rýmujúcich sa slov. Vyslovte rým alebo nápev nahlas a vyzvite žiakov, aby ho po vás zopakovali. Pri dostatočnom precvičovaní a opakovaní sa vám môže podariť pomôcť žiakom zvládnuť základné fonémy![12]
Dôveryhodný zdroj
Čítanie rakiet
Online zdroj podporovaný spoločnosťou PBS, ktorý poskytuje výskumom podložené stratégie na pomoc deťom, aby sa stali sebavedomými čitateľmi
Prejsť na zdroj

 • Skúste napríklad povedať rým: „Slečna veselá Mack, Mack, Mack, všetci oblečení v čiernom, čiernom čiernom…“


Prečítajte si jednoduché príbehy a vety na precvičenie. Vyberte si príbehy alebo knihy s naozaj jednoduchými, krátkymi vetami, ktoré sú pre žiakov ľahko zrozumiteľné. Postupne prejdite každú vetu a zamerajte sa na jednotlivé slová a hlásky. Vyzvite žiakov, aby slová a vety prečítali nahlas a určili, aké hlásky sú v jednotlivých slovách.[13]

 • Ak je v knihe napríklad veta ako „Mačka si sadla na koberec“, môžete žiaka požiadať, aby identifikoval hlásky v slovách „mačka“ a „sedela“.“

Metóda 3 z 3:Zapojenie rodného jazyka žiaka


Vysvetliť fonémy z hľadiska rodného jazyka. Skúste sa na proces učenia pozrieť z pohľadu žiaka. Niektoré jazyky majú zvukové systémy, ktoré sa dosť líšia od angličtiny, čo môže spôsobiť, že fonematické uvedomovanie je náročné na osvojenie si zručnosti. Urobte si prehľad o základoch rodného jazyka žiaka, čo vám môže pomôcť vopred odhaliť niektoré potenciálne problémy.[14]

 • Napríklad rodení Japonci môžu mať problém oddeliť zvuk „r“ od zvuku „l“, pretože „l“ v japončine ako fonéma neexistuje.[15]
 • Iné jazyky, ako napríklad hindčina, definujú jazyk prostredníctvom určitých dychových alebo intonačných vzorcov, čo môže spôsobiť, že fonematické uvedomovanie bude zložité.


Využívajte pri vyučovacom procese príbuzné slová. Hoci to nemusí byť možné vo všetkých jazykoch, skúste hľadať príbuzné alebo podobné slová medzi angličtinou a rodným jazykom vášho študenta. Používajte tieto slová ako stavebné kamene svojich hodín, ktoré môžu žiakom pomôcť cítiť sa istejšie vo vlastnom porozumení.[16]

 • Napríklad slová „taxi“ a „finger“ sú v nemčine aj v angličtine rovnaké.
 • Slová ako „dospelý“ a „nehoda“ sú v španielčine a angličtine veľmi podobné.


Vyzvite žiaka, aby sa podelil alebo poukázal na všetky ťažké slová. Počas vyučovania sa snažte o čo najotvorenejšiu a najúprimnejšiu komunikáciu. Pripomeňte žiakom, že ste tu na to, aby ste im pomohli, a požiadajte ich, aby upozornili na všetky slová, s ktorými majú problémy. Vytvorenie ústretovej atmosféry urobí vaše vyučovanie oveľa produktívnejším.[17]

 • Vytvorte si zoznam slovíčok, s ktorými má váš študent problémy, aby ste si ich mohli neskôr pripomenúť.

 • Porovnajte a rozlíšte slová s podobnými spoluhláskami. Všimnite si, že niektoré jazyky nemusia mať presne tie isté spoluhlásky, samohlásky alebo fonémy ako angličtina. Vzhľadom na to venujte nejaký čas porovnávaniu slov s podobne znejúcimi spoluhláskami, ako napríklad „netopier“ alebo „pat“.“ Používajte ďalšie príkladové slová, aby ste ukázali, ako sa tieto hlásky od seba líšia, čo môže študentovi pomôcť objasniť veci.[18]

  • Napríklad v kórejčine nie je rozdiel medzi „p“ a „f“.
 • Odkazy