3 jednoduché spôsoby citovania pracovného dokumentu

Pri písaní výskumnej práce, najmä na aktuálnu tému, možno budete chcieť použiť pracovný dokument ako zdroj. Pracovné dokumenty predstavujú najnovší výskum, takže viete, že váš dokument bude aktuálny, ale ako ho citovať? Všeobecne platí, že pracovný dokument citujete tak, aby čitatelia pochopili, že ešte nebol publikovaný. Konkrétny formát sa líši podľa toho, či používate štýl MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) alebo Chicago.[1]
Dôveryhodný zdroj
Princetonská univerzita
Popredná akademická inštitúcia venujúca sa rozširovaniu a zdieľaniu poznatkov
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 3:MLA


Záznam o citovaných prácach začnite menom autora. Všetky citácie MLA začínajú menom autora. Najskôr uveďte priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka a potom meno. Ak má článok viac ako jedného autora, ostatné mená uveďte vo formáte meno – priezvisko, oddelené čiarkami. Pred meno posledného autora napíšte slovo „a“ a na koniec umiestnite bodku.[2]

 • Príklad: Foarta, Dana a Massimo Morelli.


Doplňte názov dokumentu v úvodzovkách. Názov dokumentu napíšte veľkým začiatočným písmenom, v ktorom napíšete prvé slovo s veľkým začiatočným písmenom a všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, príslovky a slovesá. Na koniec názvu umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[3]

 • Príklad: Foarta, Dana a Massimo Morelli. „Equilibrium Reforms and Endogenous Complexity“ (Rovnovážne reformy a endogénna zložitosť).“


Uveďte názov miesta, kde ste našli dokument, kurzívou. Napíšte názov webovej stránky alebo inštitúcie, ktorá pracovný dokument uverejnila alebo zverejnila. Za meno umiestnite čiarku.[4]

 • Príklad: Foarta, Dana a Massimo Morelli. „Equilibrium Reforms and Endogenous Complexity“ (Rovnovážne reformy a endogénna zložitosť).“ Pracovné dokumenty fakulty Stanford Graduate School of Business,


Uveďte rok, v ktorom bol dokument dokončený. Pracovné dokumenty zvyčajne obsahujú rok, v ktorom boli dokončené. Mohli by ste použiť aj rok, v ktorom bol článok predložený alebo uverejnený na stránke. Za rokom uveďte čiarku.[5]

 • Príklad: Foarta, Dana a Massimo Morelli. „Equilibrium Reforms and Endogenous Complexity“ (Rovnovážne reformy a endogénna zložitosť).“ Pracovné dokumenty fakulty Stanford Graduate School of Business, 2018,


Uveďte priamu adresu URL, na ktorej je možné dokument nájsť. Skopírujte priamu adresu URL článku a vložte ju do svojej citácie. Vynechajte časť „http://“ v adrese URL. Na koniec umiestnite bodku.[6]

 • Príklad: Foarta, Dana a Massimo Morelli. „Rovnovážne reformy a endogénna zložitosť.“ Pracovné dokumenty fakulty Stanford Graduate School of Business, 2018, www.gsb.Stanford.edu/faculty-research/working-papers/equilibrium-reforms-endogenous-complexity.
 • Vo väčšine citácií to bude posledný prvok. Existuje však nepovinný prvok, ktorý môžete použiť, ak potrebujete pridať ďalšie informácie na opis zdroja. Ak si napríklad musíte stiahnuť dokument, aby ste si ho mohli prečítať, môžete pridať „PDF download“, aby vaši čitatelia vedeli, že. Tento prvok môžete použiť aj na označenie zdroja („Working paper“), ak ste ho v texte neoznačili ako pracovný dokument.


Pri citáciách v texte použite priezvisko autora a číslo strany. MLA v skutočnosti vyžaduje 2 citácie – jednu v zozname citovaných prác na konci práce a jednu na konci každej vety, v ktorej parafrázujete alebo citujete zo zdroja. Do zátvorky napíšte priezvisko autora a číslo strany (alebo rozsah), na ktorej sa nachádza parafrázovaný alebo citovaný materiál. Umiestnite záverečnú interpunkciu vety mimo záverečnej zátvorky. Ak má zdroj dvoch autorov, uveďte obe priezviská spojené slovom „a“.“ Ak má zdroj 3 alebo viac autorov, stačí zadať priezvisko prvého autora a potom pridať skratku „et. al.“[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: Rozhodovacie orgány majú problémy s hodnotením navrhovaných reforiem, ak nepoznajú kompetencie osoby, ktorá reformu navrhuje (Foarta a Morelli 1).

Metóda 2 z 3:APA


V položke zoznamu literatúry uveďte meno autora na prvom mieste. Napíšte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a potom jeho iniciály. Ak máte viac autorov, ich mená tiež oddeľte čiarkami a pridajte ampersand (&) pred posledným menom autora.[8]

 • Príklad: Berndt, A., Duffie, D., & Zhu, Y.


Doplňte rok, v ktorom bol dokument dokončený. Ďalším prvkom položky zoznamu literatúry je zvyčajne rok vydania. Keďže pracovné dokumenty ešte neboli technicky publikované, použite rok ich dokončenia. Napíšte ho do zátvoriek s bodkou na konci, po uzatváracej zátvorke.[9]

 • Príklad: Berndt, A., Duffie, D., & Zhu, Y. (2020).


Uveďte názov práce kurzívou, za ktorým nasleduje číslo práce. Názov dokumentu napíšte veľkými písmenami vo vete, pričom veľké písmená píšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách. Za názov napíšte slová „Working Paper No.“, za ktorým nasleduje číslo dokumentu v zátvorke. Nepíšte túto zátvorku kurzívou. Na konci, mimo uzatváracej zátvorky, umiestnite bodku.[10]

 • Príklad: Prierezové indexy úverového rozdelenia (Working Paper No. 3884).


Uveďte názov lokality alebo inštitúcie, kde ste článok našli. Uveďte celý názov webovej stránky alebo inštitúcie, ktorá článok uverejnila. Potom na konci uveďte bodku. Používajte rovnaké písanie veľkých písmen alebo skratky, aké používa stránka.[11]

 • Príklad: Berndt, A., Duffie, D., & Zhu, Y. (2020). Indexy rozdelenia úverov naprieč krivkou (Pracovný dokument č. 3884). Pracovné dokumenty fakulty Stanford Graduate School of Business.


Uzavrite položku zoznamu literatúry uvedením adresy URL dokumentu. Skopírujte priamu adresu URL dokumentu a potom ju vložte ako posledný prvok položky zoznamu referencií. Na rozdiel od ostatných prvkov nedávajte na koniec adresy URL bodku.[12]

 • Príklad: Berndt, A., Duffie, D., & Zhu, Y. (2020). Prierezové indexy rozdelenia úverov (Pracovný dokument č. 3884). Pracovné dokumenty fakulty Stanford Graduate School of Business. https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/across-curve-credit-spread-indices


Pri citáciách v texte používajte priezvisko autora a rok. Pri štandardnej citácii v texte podľa APA umiestnite na koniec každej vety, v ktorej použijete materiál zo zdroja, do záverečnej interpunkcie vety zátvorku. V zátvorke uveďte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka, a potom rok dokončenia práce.[13]

 • Môžete napríklad napísať: Index kreditného rozpätia naprieč krivkou by mohol slúžiť ako referenčná hodnota pre riadenie rizík (Berndt, Duffie, & Zhu, 2020).
 • Ak v texte príspevku použijete meno autora, bezprostredne za jeho menom umiestnite zátvorku s rokom. Môžete napríklad napísať: Berndt, Duffie a Zhu (2020) vytvorili vážený index na meranie priemerných nákladov na nezabezpečený dlh v držbe bánk.
 • Ak citujete priamo zo zdroja, pridajte za rok čiarku a do citácie v zátvorke uveďte číslo strany (alebo rozsah), na ktorej sa citovaný materiál nachádza.

Metóda 3 z 3:Chicago


V položke Bibliografia uveďte meno autora ako prvé. Meno autora začnite uvádzať obrátene tak, že najprv sa uvedie priezvisko, za ním čiarka a potom meno. Pre všetkých ostatných autorov použite formát meno – priezvisko, pričom medzi meno každého autora umiestnite bodku. Pred meno posledného autora pridajte slovo „a“, potom na koniec umiestnite bodku.[14]

 • Príklad: Van Loon, Austin, Amir Goldberg a Sameer Srivastava.


Pridajte názov dokumentu v úvodzovkách. Názov napíšte s veľkým začiatočným písmenom, pričom prvé slovo a všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, príslovky a slovesá napíšte s veľkým začiatočným písmenom. Na konci názvu umiestnite bodku vo vnútri záverečných úvodzoviek.[15]

 • Príklad: Van Loon, Austin, Amir Goldberg a Sameer Srivastava. „Differences Beyond Identity: Vnímaná konštrukčná vzdialenosť a animozita medzi stranami v Spojených štátoch.“


Uveďte informácie o publikácii dokumentu. Tento prvok začnite napísaním slov „working paper“ (pracovný dokument) na označenie typu dokumentu, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte názov inštitúcie alebo spoločnosti, ktorá dokument sponzorovala. Za tento názov umiestnite čiarku a potom doplňte rok, v ktorom bol dokument dokončený. Na koniec umiestnite bodku.[16]

 • Príklad: Van Loon, Austin, Amir Goldberg a Sameer Srivastava. „Rozdiely presahujúce identitu: Perceived Construal Distance and Interparty Animosity in the United States (Vnímaná konštrukčná vzdialenosť a animozita medzi stranami v Spojených štátoch).“ Pracovný dokument, Stanford Graduate School of Business, 2020.


Položku Bibliografia uzavrite uvedením adresy URL dokumentu. Skopírujte priamu adresu URL dokumentu a vložte ju do svojho záznamu ako posledný prvok. Umiestnite bodku na koniec adresy URL.[17]

 • Príklad: Van Loon, Austin, Amir Goldberg a Sameer Srivastava. „Differences Beyond Identity: Vnímaná konštrukčná vzdialenosť a animozita medzi stranami v Spojených štátoch.“ Pracovný dokument, Stanford Graduate School of Business, 2020. https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/differences-beyond-identity-perceived-construal-distance-interparty.

 • Zmeňte interpunkciu a pridajte čísla strán pre poznámky pod čiarou. V prvej poznámke pod čiarou uveďte všetky rovnaké informácie ako v položke Bibliografia. Keďže poznámka pod čiarou je formátovaná tak, aby sa čítala skôr ako veta, uveďte všetky mená autorov vo formáte meno-priezvisko. Zmeňte bodky medzi jednotlivými prvkami na čiarky a informácie o publikácii (opis, názov inštitúcie a rok) dajte do zátvoriek. Po informácii o publikácii pridajte číslo strany (alebo rozsah), na ktorej sa nachádza materiál, ktorý citujete, a potom ho uzavrite adresou URL.[18]

  • Príklad: Austin Van Loon, Amir Goldberg a Sameer Srivastava, „Differences Beyond Identity: Perceived Construal Distance and Interparty Animosity in the United States,“ (pracovný dokument, Stanford Graduate School of Business, 2020), s. 12-14, https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/differences-beyond-identity-perceived-construal-distance-interparty.
  • Po prvej poznámke pod čiarou použite skrátenú formu poznámky pod čiarou, v ktorej uveďte len priezvisko autora a názov článku v úvodzovkách: Van Loon, Goldberg a Srivastava, „Differences Beyond Identity: Perceived Construal Distance and Interparty Animosity in the United States (Vnímaná konštrukčná vzdialenosť a medzistranícka animozita v Spojených štátoch).“
 • Odkazy