3 jednoduché spôsoby citovania TED Talks v APA

Rečníci v TED Talks môžu poskytnúť fascinujúce a presvedčivé nové pohľady na myšlienky. Ak nájdete prednášku TED Talk súvisiacu s témou vašej výskumnej práce, môžete ju použiť ako zdroj. Citačný štýl Americkej psychologickej asociácie (APA) vyžaduje citáciu v texte vždy, keď parafrázujete alebo citujete z prednášky TED Talk. Táto citácia v texte odkazuje čitateľa na správnu položku zoznamu literatúry na konci vášho príspevku. Formát záznamu v zozname odkazov pre prednášku TED sa líši v závislosti od toho, či ste video získali na webovej lokalite Ted Talks alebo na YouTube.[1]

Metóda 1 z 3:Záznam v zozname odkazov pre TED Talks na webovej lokalite TED


Začnite svoj záznam v zozname referencií menom prednášajúceho. Ak ste získali prístup k prednáške TED priamo z webovej stránky TED, za autora tejto prednášky sa považuje rečník, ktorý ju predniesol. Najskôr zadajte ich priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka a potom ich prvé začiatočné písmeno.[2]

 • Príklad: Lovegood, L.


V zátvorke uveďte dátum zverejnenia videa. Uveďte rok, v ktorom bolo video zverejnené ako prvé. Ak je uvedený mesiac (alebo mesiac a deň), v ktorom bolo video zverejnené, napíšte za rok čiarku, za ktorou nasleduje mesiac a deň. Názov mesiaca neskracujte. Umiestnite bodku mimo uzatváracej zátvorky.[3]

 • Príklad: Lovegood, L. (2019, 7. februára).

Tip: Ak sa tieto dva dátumy líšia, použite dátum zverejnenia videa na webovej stránke TED, nie dátum prednášky.


Uveďte názov videa a opis formátu. Na webovej lokalite TED sa názvy formátovali tak, že sa uviedlo meno rečníka, za ktorým nasledovala dvojbodka, a potom názov konkrétnej prednášky. V položke zoznamu referencií dodržujte tento formát. Názov konkrétnej prednášky napíšte veľkým začiatočným písmenom a s veľkým začiatočným písmenom napíšte len prvé slovo a všetky vlastné mená. Celý názov uveďte kurzívou. Pridajte slová „Video súbor“ v hranatých zátvorkách za názov a umiestnite bodku mimo uzatváracej zátvorky. Tento opis v zátvorke nepíšte kurzívou.[4]

 • Príklad: Lovegood, L. (2019, 7. februára). Luna Lovegood: Láska v čase Voldemorta [Video súbor].


Uzavrite svoj záznam priamou adresou URL videa. Zadajte slová „Retrieved from“, za ktorými nasleduje úplná priama adresa URL alebo permalink videa. Na koniec adresy URL neuvádzajte bodku (pokiaľ sa samotná adresa URL náhodou nekončí bodkou).[5]

 • Príklad: Lovegood, L. (2019, 7. februára). Luna Lovegoodová: Láska v čase Voldemorta [Video súbor]. Získané z https://www.ted.com/talks/luna_lovegood_love_in_the_time_of_voldemort

Formát zoznamu odkazov APA – TED Talks na webovej stránke TED

SpeakerLastName, I. (rok, mesiac deň). Meno prednášajúceho: Názov prednášky v tvare vety [Video súbor]. Získané z adresy URL

Metóda 2 z 3:Záznam do zoznamu odkazov pre TED Talks na YouTube


Ako autora uveďte TED, za ktorým nasleduje názov kanálu. Ak ste získali prístup k prednáške TED na YouTube, autorom je TED. Umožníte tak čitateľom ľahšie nájsť video na YouTube. Za menom autora uveďte v zátvorke názov kanála (napríklad TEDx Talks, TED Institute alebo TED Fellows). Umiestnite bodku mimo uzatváracích zátvoriek.[6]

 • Príklad: TED [TEDx Talks].

Tip: Ak náhodou nájdete na YouTube prednášku TED Talk, ktorú zverejnil iný používateľ, pokúste sa nájsť video na jednom z oficiálnych kanálov TED. Video TED Talk, ktoré zverejnil niekto iný, môže byť upravené alebo pozmenené.


Uveďte dátum zverejnenia videa v zátvorke. Začnite rokom zverejnenia videa, za ktorým nasleduje čiarka. Potom zadajte mesiac a deň zverejnenia videa na YouTube. Upozorňujeme, že tento dátum sa môže líšiť od dátumu prednášky alebo dátumu nahratia videa na webovú stránku TED. Názov mesiaca neskracujte, bez ohľadu na jeho dĺžku. Umiestnite bodku za uzatváraciu zátvorku.[7]

 • Príklad: TED [TEDx Talks]. (2019, 14. februára).


Rozlíšiť viacero TED Talks od toho istého autora. Keďže používate TED ako autora pre TED Talks, ktoré nájdete na YouTube, zvyčajne by ste ich mali rozlišovať podľa dátumu. Ak boli všetky videá zverejnené v rôznych rokoch, nemusíte robiť nič iné – jednoducho ich v zozname odkazov zoraďte chronologicky, pričom najskorší dátum bude na prvom mieste.[8]

 • Ak používate niekoľko prednášok TED Talks zo služby YouTube, ktoré boli všetky zverejnené v tom istom roku, zoraďte ich v zozname odkazov abecedne podľa názvu. Potom pridajte malé písmeno na koniec roku, aby ste ich odlíšili na účely citácií v texte. Napríklad, ak by ste mali 3 TED Talks, ktoré boli všetky zverejnené v roku 2019, uviedli by ste ich abecedne podľa názvu a potom by roky boli „2019a“, „2019b“ a „2019c“.“


Uveďte názov videa a formát. TED nazýva všetky videá menom rečníka, za ktorým nasleduje dvojbodka a potom názov konkrétnej prednášky. Dodržiavajte tento formát, ale názov konkrétnej prednášky napíšte vo veľkej vete a s veľkým začiatočným písmenom napíšte len prvé slovo a všetky vlastné mená. Názov videa píšte kurzívou. Potom do hranatých zátvoriek napíšte slová „Video file“, aby ste označili formát. Informácie v zátvorkách nepíšte kurzívou. Umiestnite bodku mimo uzatváracej zátvorky.[9]

 • Príklad: TED [TEDx Talks]. (2019, 14. februára). Luna Lovegood: Láska v čase Voldemorta [Video súbor].


Uzavrite svoj záznam URL adresou videa. Za bodku za názvom a formátom napíšte medzeru a potom napíšte slová „Retrieved from.“ Uveďte úplnú adresu URL videa na YouTube na konci položky zoznamu referencií. Na koniec adresy URL nedávajte bodku.[10]

 • Príklad: TED [TEDx Talks]. (2019, 14. februára). Luna Lovegood: Láska v čase Voldemorta [Video súbor]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xMj_P_6H69g

Formát zoznamu odkazov APA – TED Talks na YouTube

TED [kanál TED]. (rok, mesiac deň). Meno rečníka: Názov prednášky veľkými písmenami [Súbor videa]. Získané z adresy URL

Metóda 3 z 3:Citácie v texte


Uveďte meno rečníka a rok zverejnenia videa. Ak ste sa k prednáške TED dostali na webovej lokalite TED, v textovej citácii v zátvorke uveďte priezvisko prednášajúceho. Takto budú môcť vaši čitatelia nájsť celý záznam v zozname referencií. Za priezvisko umiestnite čiarku a potom pridajte rok, kedy bolo video zverejnené. Umiestnite záverečnú interpunkciu vety za záverečnú zátvorku.[11]

 • Príklad: (Lovegood, 2019).

Formát citácií APA v texte – TED Talks na webovej stránke TED

(SpeakerLastName, Year).


Použite „TED“ ako autora, ak ste video získali na YouTube. Keďže „TED“ je autorom vo vašom úplnom zozname referencií, použite „TED“ ako autora vo vašej citácii v zátvorke. Za slovo „TED“ umiestnite čiarku a potom napíšte rok, kedy bolo video zverejnené na YouTube. Doplňte interpunkčné znamienko na konci vety mimo uzatváracej zátvorky.[12]

 • Príklad: (TED, 2019).

Formát citácií APA v texte – TED Talks na YouTube

(TED, rok).


Uveďte časovú pečiatku citovaného materiálu. Ak do svojej práce zahrniete priamy citát z prednášky TED Talk, vaša citácia v zátvorke musí čitateľovi presne povedať, kde rečník tieto slová povedal. Za rok zverejnenia videa umiestnite čiarku a potom pridajte časovú značku. Formátujte časovú značku rovnako, ako je uvedená na zdrojovom videu. V prípade TED Talks buď na webovej stránke TED, alebo na YouTube sa zvyčajne uvádzajú hodiny, minúty a sekundy, pričom každý z týchto prvkov je oddelený dvojbodkou.[13]

 • Príklad: (Lovegood, 2019, 7:27).


V záujme lepšej čitateľnosti začleňte do textu informácie o citáciách. Príliš veľa zátvorkových citácií v texte môže odvádzať pozornosť vašich čitateľov. Ak však tie isté informácie uvediete vo svojom texte, keď to má zmysel, môžete celú citáciu v zátvorke alebo jej časť vynechať.[14]

 • Mohli by ste napríklad napísať: „Vo svojej prednáške na TED 2019 Lovegoodová vyslovila názor, že bez ohľadu na to, akú moc má Voldemort, nikdy nedokáže využiť silu lásky.“ V takom prípade, ak by ste sa dostali k prednáške TED na webovej stránke TED, nepotrebovali by ste vôbec žiadnu citáciu v zátvorke.
 • Ak pri odkazovaní na TED Talks, ku ktorým ste získali prístup z webovej stránky TED, uvádzate v texte meno rečníka, ale nie rok, umiestnite citáciu v zátvorke s rokom hneď za meno rečníka. Môžete napríklad napísať: „Lovegood (2019) sa zameral na úlohu lásky pri porážke Voldemorta.“

 • Ponechajte si citáciu v zátvorke pre TED Talks z YouTube. Ak ste získali prístup k prednáške TED Talk na YouTube, zvyčajne má zmysel, aby ste meno prednášajúceho uviedli v texte svojho príspevku. Takýto postup však neeliminuje potrebu citácie v zátvorke, pretože hovoriaci nie je uvedený ako autor.[15]

  • Môžete napríklad napísať: „Lovegood poznamenal, že aj keď Voldemort získaval moc a všetko sa zdalo beznádejné, stále existovali čarodejnice a čarodejníci, ktorí sa zamilovávali (TED, 2019).“
  • Aj keď v texte svojej práce uvediete, že informácie boli prezentované v prednáške TED Talk, pravdepodobne budete potrebovať citáciu v zátvorke. Vaši čitatelia by pravdepodobne nevedeli, že majú vo vašom zozname literatúry hľadať položku, v ktorej je ako autor uvedený „TED“.
 • Odkazy