3 jednoduché spôsoby podania sťažnosti na školu

Ak škola alebo zamestnanec školy porušuje práva žiaka, žiak alebo jeho rodič či zákonný zástupca môže podať sťažnosť na ochranu týchto práv. Vo všeobecnosti môžete začať sťažnosť na samotnej škole, potom sa môžete obrátiť na štátne ministerstvo školstva, ak vaša sťažnosť nebude vyriešená k vašej spokojnosti. Ak sa domnievate, že škola diskriminovala vás alebo vaše dieťa v rozpore s federálnymi zákonmi, môžete tiež podať sťažnosť na Úrad pre občianske práva (OCR) Ministerstva školstva USA.[1]
Dôveryhodný zdroj
Ministerstvo školstva USA
Federálna vládna agentúra zodpovedná za U.S. Právo a politika v oblasti vzdelávania
Prejsť na zdroj
Ak je zdrojom vášho problému učiteľ, môžete tiež podať správu o disciplíne agentúre vo vašom štáte, ktorá má na starosti certifikáciu učiteľov.[2]

Metóda 1 z 3: Podanie sťažnosti v štáte


Zhromaždite informácie o predmete vašej sťažnosti. Je pravdepodobnejšie, že vaša sťažnosť bude vyriešená k vašej spokojnosti, ak budete mať dostatok dokumentácie a dôkazov o príslušnom incidente alebo incidentoch. Uveďte konkrétne mená zúčastnených osôb vrátane svedkov, ako aj denný čas a miesto incidentu.[3]

 • Ak zamestnanci školy, učitelia alebo iní žiaci pozorovali niektorý z incidentov, kontaktujte ich a opýtajte sa, či by boli ochotní poskytnúť vyhlásenie o incidente do záznamu.
 • Škola môže mať k dispozícii aj fotografie alebo videozáznamy z bezpečnostných kamier, ktoré by boli tiež užitočné v závislosti od miesta incidentu.


Preštudujte si zákony alebo školské pravidlá, ktoré by sa mohli vzťahovať na váš problém. Keď sa v škole stane incident, ktorý je dôvodom na podanie sťažnosti, môže sa týkať porušenia školských pravidiel, pravidiel okresu, štátnych zákonov alebo predpisov, alebo dokonca federálnych zákonov alebo predpisov. Hoci nemusíte nevyhnutne poznať každý zákon alebo predpis, ktorý bol potenciálne porušený, vašu sťažnosť posilní, ak poukážete aspoň na jedno porušenie, ku ktorému došlo.[4]

 • Školská príručka je dobrým zdrojom informácií o pravidlách školy a školského obvodu, ktoré mohli byť porušené. Školské príručky môžu obsahovať aj informácie o štátnych a federálnych zákonoch. Ak nemáte k dispozícii kópiu školskej príručky, pozrite si ju na webovej stránke školy.
 • Organizácie na ochranu práv študentov alebo rodičov sú tiež dobrým zdrojom informácií o štátnych a federálnych zákonoch, ktorými sa riadia školy. Použite tieto zdroje na určenie možných zákonov, ktoré boli v dôsledku incidentu porušené.
 • Ak je napríklad vaše dieťa v škole šikanované kvôli svojej rase alebo etnickej príslušnosti, toto šikanovanie potenciálne porušuje federálne a štátne zákony o občianskych právach.

Tip: Pre svoju sťažnosť nemusíte nevyhnutne potrebovať právnu citáciu konkrétneho zákona alebo dokonca presný názov zákona. V prípade diskriminácie na základe zdravotného postihnutia je však dôležité konkrétne uviesť, aká požiadavka zákona bola porušená.


Vypracujte písomnú sťažnosť. Keď máte všetky informácie pohromade, vypracujte oficiálny písomný list, v ktorom uvediete podrobnosti o vašej konkrétnej sťažnosti. Vo všeobecnosti by váš list mal mať tri časti:[5]

 • V prvej časti listu sa identifikujte a stručne uveďte skutočnosti, ktoré viedli k vašej sťažnosti. Uveďte čo najviac konkrétnych informácií vrátane času a miesta všetkých incidentov, ku ktorým došlo.
 • V druhej časti listu stručne vymenujte pravidlá školy a štátne alebo federálne predpisy alebo nariadenia, ktoré boli podľa vás porušené.
 • V záverečnej časti listu opíšte, čo by ste chceli, aby sa v dôsledku vašej sťažnosti stalo, a koľko času dávate škole na to, aby to urobila. Ak vám bol napríklad nespravodlivo odopretý prístup na nejaké miesto z dôvodu vášho zdravotného postihnutia, môžete dať škole 2 týždne na to, aby vám umožnila prístup alebo urobila náhradné úpravy.

Tip: Pred odoslaním listu do školy si urobte kópiu podpísaného listu pre svoje záznamy. Spolu s kópiou listu priložte aj doklad o jeho doručení.


Diskutujte o svojom probléme priamo so školou. Vo všeobecnosti pošlite list so sťažnosťou najprv škole. Na webovej stránke školy alebo v školskej príručke nájdete meno a kontaktné údaje administratívneho pracovníka, ktorý je zodpovedný za riešenie sťažností.

 • Hoci môžete kópiu svojho listu odniesť úradníkovi osobne, vo všeobecnosti je lepšie poslať list poštou s potvrdením o doručení. Takto budete mať dôkaz, že škola dostala vašu sťažnosť, ak budete potrebovať zapojiť vyššie orgány.
 • Zvyčajne vás bude kontaktovať administratívny pracovník školy a ponúkne vám možnosti riešenia situácie. Niekedy sa však môže stať, že škola vás bude kameňovať alebo s vami odmietne spolupracovať na nájdení nápravy vášho problému. Ak k tomu dôjde alebo ak vás žiadna z ponúkaných možností neuspokojí, možno budete musieť postúpiť v hierarchii vyššie.


spolupracovať s predstaviteľmi školského obvodu na vyriešení problému. Ak sa vám nepodarí nájsť riešenie so školou, ďalšou zastávkou je školský obvod. Použite prvý list, ktorý ste poslali škole, na napísanie listu školskému obvodu a doplňte, ako sa škola sama zaoberala vašou sťažnosťou a čo sa odvtedy stalo.

 • Uveďte dátum, kedy škola dostala vašu sťažnosť, a všetky dátumy, kedy ste hovorili s predstaviteľmi školy. Uveďte mená všetkých úradníkov školy, s ktorými ste v súvislosti s problémom hovorili.
 • Tento list pošlite správnemu úradníkovi okresu doporučenou poštou, rovnako ako ste škole poslali pôvodný list so sťažnosťou.
 • Zvyčajne vás bude kontaktovať pracovník školského obvodu, ktorý vašu sťažnosť prešetruje. Možno budú chcieť vypočuť vás, všetkých svedkov, ktorých ste uviedli, alebo kohokoľvek iného, kto sa na tom podieľal. Môže vás tiež požiadať o ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré potvrdia skutočnosti, ktoré ste uviedli v sťažnosti.


V prípade potreby postúpte svoj list ministerstvu školstva vášho štátu. Ak sa vaša sťažnosť nevyrieši na úrovni školského obvodu, možno budete môcť získať satisfakciu prostredníctvom ministerstva školstva vášho štátu. Použite list, ktorý ste pôvodne zaslali okresnému úradu, a pridajte informácie o tom, kedy bol tento list okresnému úradu zaslaný a aká bola odpoveď okresného úradu.

 • Vyhľadajte na internete ministerstvo školstva vášho štátu. Na webovej stránke ministerstva nájdete informácie o podaní sťažnosti na školu. Tieto informácie môžete získať aj od školského obvodu.
 • Očakávajte, že štátny proces bude prebiehať o niečo pomalšie ako v prípade školy alebo okresu. Odpoveď od štátneho úradníka zvyčajne dostanete do jedného mesiaca po odoslaní sťažnosti, hoci v niektorých situáciách to môže byť dlhšie.
 • Štátny úradník zvyčajne začne vyšetrovanie predmetu vašej sťažnosti. Možno budú chcieť vypočuť vás alebo svedkov, ktorých ste v sťažnosti uviedli. Snažte sa čo najskôr vyhovieť všetkým požiadavkám štátu, aby ste predišli zbytočným prieťahom.


Konzultujte právnik ak sa vaša sťažnosť nevyrieši. Ak štátny úrad pre vzdelávanie nie je schopný vyriešiť vašu sťažnosť k vašej spokojnosti, môžete zvážiť podanie žaloby na školu alebo školský obvod, aby ste našli nápravu problému. Váš prípad môže ďalej posúdiť právnik, ktorý sa špecializuje na právo v oblasti vzdelávania alebo diskriminácie.[6]

 • V mnohých situáciách máte právo podať žalobu na školu (alebo školský obvod) bez ohľadu na to, čo sa stane s vašou sťažnosťou. Niektoré zákony však vyžadujú, aby ste pred podaním žaloby vyčerpali všetky dostupné administratívne opravné prostriedky. Právnik vám poradí, kedy môžete prípadne podať žalobu.
 • Keď podáte žalobu, môžete tiež žiadať peniaze ako náhradu za akékoľvek zranenie, ktoré ste utrpeli, alebo výdavky, ktoré vám vznikli v dôsledku incidentu. Pri niektorých sťažnostiach môžete dokonca požadovať sankčnú náhradu škody, ktorú škola alebo školský obvod zaplatí ako trest za porušenie zákona.
 • Na rozdiel od sťažnosti trvá podanie žaloby podstatne dlhšie. Môžete očakávať, že potrvá najmenej rok alebo viac, kým sa niečo stane so žalobou, pokiaľ škola nie je ochotná relatívne rýchlo ponúknuť vyrovnanie.

Metóda 2 z 3: Podanie federálnej sťažnosti na diskrimináciu


Dajte dokopy dokumenty a informácie týkajúce sa vašej sťažnosti. OCR bude môcť vašu sťažnosť najlepšie posúdiť, ak poskytnete čo najviac dôkazov a konkrétnych podrobností o incidente alebo incidentoch. Vaša sťažnosť musí obsahovať aspoň tieto informácie: [7]

 • Vaše meno a adresu (môžete uviesť aj telefónne číslo, na ktorom vás OCR môže kontaktovať)
 • Informácie o type diskriminácie, ktorej ste boli vystavení vy, vaše dieťa alebo skupina osôb
 • Názov a adresa vašej školy a školského obvodu
 • Podrobnosti o incidente alebo incidentoch vrátane dátumov, časov, miest a konkrétnych skutočností o tom, čo sa stalo

Tip: OCR posudzuje sťažnosti na diskrimináciu verejných škôl a súkromných škôl, ktoré dostávajú federálne financovanie. To zahŕňa väčšinu súkromných škôl, ale nie všetky. Príručka vašej školy by mala obsahovať informácie o tom, či škola podlieha federálnym zákonom o diskriminácii.


Vyplňte formulár sťažnosti na webovej stránke OCR. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako podať sťažnosť na diskrimináciu na OCR, je použiť online systém na posudzovanie sťažností na adrese https://ocrcas.ed.gov/. Z rozbaľovacej ponuky v hornej časti stránky vyberte jazyk, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo „Začať posudzovanie“.[8]

 • Bude vám položených niekoľko otázok o incidente alebo incidentoch, ktoré vás viedli k podaniu sťažnosti. Vo svojich odpovediach buďte podrobní a poskytnite čo najviac informácií. Ak sa domnievate, že iné osoby môžu mať informácie, ktoré by boli pre OCR užitočné, uveďte ich mená a informácie, ktoré by mohli byť užitočné.
 • Majte na pamäti, že čím viac informácií poskytnete, tým je vaša sťažnosť silnejšia. Nevynechávajte žiadne podrobnosti, aj keď si myslíte, že nie sú pre vašu sťažnosť dôležité.

Tip: Máte možnosť vypracovať list namiesto použitia formulára sťažnosti OCR. Použitím formulára však zabezpečíte, že nevynecháte žiadne informácie, ktoré by OCR mohol potrebovať, čo by mohlo oddialiť riešenie vašej sťažnosti.


Podajte svoju sťažnosť OCR. Svoju sťažnosť musíte OCR zaslať do 180 kalendárnych dní od dátumu incidentu, ktorý bol dôvodom vašej sťažnosti. Týka sa to aj sobôt a nedieľ. Ak sa vaša sťažnosť týka viacerých incidentov, lehota začína plynúť od dátumu posledného incidentu.

 • Pred odoslaním sťažnosti si vytlačte jej kópiu pre svoje záznamy. môžete ju poslať priamo prostredníctvom webovej stránky po vyplnení hodnotenia alebo ju môžete poslať e-mailom na miestnu pobočku OCR.
 • Svoju sťažnosť môžete poslať aj v papierovej podobe miestnemu úradu OCR, hoci OCR dôrazne uprednostňuje elektronické podávanie sťažností.
 • Máte tiež možnosť poslať svoju sťažnosť na národnú centrálu OCR na adresu U.S. Ministerstvo školstva, Úrad pre občianske práva, Lyndon Baines Johnson Department of Education Bldg, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100. E-mailová adresa národného ústredia OCR je [email protected]

Tip: Pred podaním sťažnosti na OCR nemusíte absolvovať proces podávania sťažností na vašej škole, školskom obvode alebo štátnom oddelení školstva.


Počkajte na odpoveď od OCR. Do niekoľkých týždňov po podaní vašej sťažnosti OCR vydá písomné hodnotenie sťažnosti. Vo všeobecnosti úrad sťažnosť buď zamietne, alebo uvedie, že je hodná ďalšieho prešetrenia. Ak OCR vašu sťažnosť zamietne, v oznámení bude vysvetlený dôvod zamietnutia.[9]

 • Ak sa OCR rozhodne začať vyšetrovanie týkajúce sa vašej sťažnosti, neznamená to, že OCR rozhodol o opodstatnenosti vašej sťažnosti.
 • OCR vám môže poslať oznámenie, v ktorom uvedie, že od vás potrebuje ďalšie dokumenty alebo informácie. Ak dostanete tento typ oznámenia, máte 14 dní na to, aby ste mu vyhoveli, inak môže OCR vašu sťažnosť zamietnuť.


Spolupracovať s OCR pri vyšetrovaní vašej sťažnosti. OCR vyšetruje preskúmaním listinných dôkazov, vypočutím zamestnancov školy, vypočutím svedkov a prípadnou návštevou miest incidentov uvedených vo vašej sťažnosti. OCR vás počas vyšetrovania pravdepodobne vypočuje aj.[10]

 • Majte na pamäti, že nespolupráca pri vyšetrovaní môže mať za následok zamietnutie vašej sťažnosti.
 • Ak ste v sťažnosti uviedli nejakých svedkov alebo pracovníkov školy, OCR ich pravdepodobne vypočuje.
 • Škola môže kedykoľvek počas vyšetrovania uviesť, že chce sťažnosť urovnať. OCR môže uľahčiť alebo sprostredkovať rokovania o urovnaní. OCR však neschvaľuje ani nepodporuje žiadnu dohodu, ktorú uzavriete.


Zistite rozhodnutie OCR o vašej sťažnosti. Po skončení vyšetrovania OCR vydá list so zisteniami, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré OCR zistil v súvislosti s incidentmi, ktoré ste opísali vo svojej sťažnosti, a ako navrhuje vyriešiť váš prípad. List o zisteniach dostanete len vtedy, ak ste so školou neuzavreli dohodu o dobrovoľnom riešení sporu pred ukončením vyšetrovania.[11]

 • Na základe zistení vyšetrovania môže OCR s vami spolupracovať s cieľom uľahčiť urovnanie a vyriešenie vašej sťažnosti. Ak OCR zistí, že vaše občianske práva boli porušené, bude s vami a školou spolupracovať na vytvorení plánu, ktorý by napravil porušenie a zabránil ďalšiemu porušovaniu v budúcnosti.
 • Ak OCR rozhodne, že škola neporušila vaše občianske práva, môžete sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Máte 60 dní na podanie odvolania na OCR. Ak sa dostanete do tejto fázy, je dobré si najať advokáta, pretože v odvolaniach musíte vysvetliť, prečo bola právna analýza OCR nesprávna.


Porozprávajte sa s právnikom o svojej sťažnosti. OCR vás počas vyšetrovania vašej sťažnosti nezastupuje. Máte právo kedykoľvek počas procesu podať žalobu na školu alebo školský obvod. Právnik, ktorý sa špecializuje na právo v oblasti občianskych práv, vám bude vedieť poradiť, či je to vo vašom prípade dobrá stratégia.[12]

 • Väčšina advokátov pre občianske práva ponúka bezplatnú úvodnú konzultáciu, takže ju môžete využiť na posúdenie vášho prípadu. Uistite sa, že ste hovorili s viac ako jedným právnikom. Niektorí môžu byť ochotní prevziať váš prípad, zatiaľ čo iní nie.

Metóda 3 z 3: Nahlásenie nevhodného správania pedagóga


Zhromaždite dôkazy o nesprávnom postupe. Akékoľvek dôkazy, ktoré môžete mať, ako napríklad písomné dokumenty alebo fotografie, posilňujú vašu sťažnosť. Ak poznáte ďalších svedkov pochybenia, môžete sa s nimi tiež porozprávať a zistiť, či sú ochotní diskutovať o tom, čoho boli svedkami, do záznamu.[13]

 • Majte na pamäti, že väčšina certifikačných agentúr pre učiteľov neumožňuje anonymné pripomienky. Aj keď poznáte ďalšie osoby, ktoré boli svedkami nevhodného správania, nemusia byť ochotné prihlásiť sa do záznamu.


Vypracujte čestné vyhlásenie, v ktorom opíšete pochybenie, ktoré ste zaznamenali. Uveďte čo najviac podrobností o pochybení vrátane toho, kedy a kde k nemu došlo. Uveďte len skutočnosti, ktoré opisujú údajné pochybenie, nie závery založené na týchto skutočnostiach.[14]

 • Ak ste napríklad videli učiteľa piť na školskom výlete, môžete povedať: „Videl som, ako si učiteľ objednal 4 nápoje“ alebo „Z dychu učiteľa bol cítiť alkohol“.“ Nepovedali by ste však niečo ako „učiteľ bol počas školského výletu opitý“, pretože by to bol záver.
 • Uistite sa, že ste čo najúplnejšie identifikovali učiteľa, na ktorého sa sťažujete. Mali by ste uviesť aspoň jeho celé meno, školu, na ktorej učí, a triedy a predmety, ktoré učí.
 • Niektoré štáty majú osobitný formulár, ktorý musíte použiť. Ak je k dispozícii formulár, zvyčajne si ho môžete stiahnuť online. Stačí vyhľadať „formulár sťažnosti učiteľa“ alebo „formulár sťažnosti pedagóga“ spolu s názvom vášho štátu.[15]

Tip: Keďže čestné vyhlásenia sú čestné vyhlásenia, často musia byť overené notárom. Ak v dolnej časti formulára čestného vyhlásenia vidíte políčko pre notára, nepodpisujte čestné vyhlásenie, kým nie ste v prítomnosti notára. Ak ste mladší ako 18 rokov, musíte si nechať podpísať čestné vyhlásenie aj od rodiča.


K čestnému vyhláseniu priložte všetky podporné dokumenty, ktoré máte. Podporné dokumenty, ako sú listy alebo fotografie, môžu dodať vašim obvineniam dôveryhodnosť. Ak máte nejaké dokumenty alebo iné dôkazy súvisiace s vašou sťažnosťou, konkrétne ich uveďte vo svojom čestnom vyhlásení a potom ich priložte.[16]

 • V čestnom vyhlásení môžete napríklad napísať: „Pripájam list, ktorý som dostal od riaditeľa školy po tom, ako som 15. októbra 2019 nahlásil tento incident.“


Predložte čestné vyhlásenie príslušnému štátnemu úradu. Štátny úrad, ktorý vydáva osvedčenia pre učiteľov, má zvyčajne na starosti aj disciplínu učiteľov. V niektorých štátoch však tieto správy prijíma a prešetruje iný úrad. V takomto prípade vám agentúra pre certifikáciu učiteľov zvyčajne povie, kde musíte predložiť prípadné sťažnosti.[17]

 • Postup podávania sťažností je zvyčajne uvedený na webovej stránke agentúry pre certifikáciu učiteľov. Ak si nie ste istí názvom agentúry vo vašom štáte, ktorá vydáva osvedčenia pre učiteľov, vyhľadajte „teacher certification“ (osvedčovanie učiteľov), za ktorým nasleduje názov vášho štátu. Skontrolujte záhlavie alebo zápatie v hornej alebo dolnej časti domovskej stránky, aby ste sa uistili, že ste na oficiálnej stránke.

 • Spolupracujte pri akomkoľvek ďalšom vyšetrovaní alebo požiadavkách. Po prijatí vašej sťažnosti vás agentúra môže kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie alebo naplánovať rozhovor, aby ste mohli prediskutovať svoje obavy. Po skončení vyšetrovania zvyčajne dostanete oznámenie o odporúčaní alebo konečnom opatrení agentúry týkajúcom sa učiteľa, na ktorého ste sa sťažovali.[18]

  • Majte na pamäti, že zvyčajne aj učiteľ dostane úplnú kópiu vašej sťažnosti a má možnosť na ňu reagovať.
  • Zvyčajne neexistuje žiadne odvolanie, ak nesúhlasíte s rozhodnutím úradu. V obmedzených situáciách však môžete podať žalobu na učiteľa alebo školu, v ktorej pracuje. Obráťte sa na miestneho právnika, ktorý sa špecializuje na právo v oblasti vzdelávania.
 • Odkazy