3 jednoduché spôsoby vyváženia garážových brán

Garážové brány sa časom môžu stať nevyváženými, čo spôsobí, že sa budú naďalej posúvať nahor alebo sa začnú samé zatvárať, keď ich necháte čiastočne otvorené. Vyváženie garážovej brány otestujte tak, že prípadne odpojíte otvárač, potom nechajte bránu otvorenú v rôznych polohách a sledujte pohyby nahor a nadol, aby ste zistili, či je potrebné pridať alebo ubrať napätie z pružín. Je dôležité vedieť, že existujú dva typy pružín garážových brán, torzné pružiny a bočné pružiny, a každý typ si vyžaduje iný postup nastavenia. Majte na pamäti, že nastavenie torzných pružín môže byť bez správneho náradia a znalostí nebezpečné, preto si možno budete chcieť zavolať odborníka, aby to urobil za vás.

Metóda 1 z 3: Kontrola vyváženia brány

Zatvorte garážové dvere úplne. Stlačte tlačidlo na otvárači garážových dverí, aby ste dvere zatvorili, ak sú vybavené otváračom. Ak garážová brána nemá otvárač, zatvorte ju úplne pomocou kľučky.[1]

 • Musíte začať s dverami v polohe dole, aby ste ich mohli zdvihnúť do rôznych výšok a skontrolovať vyváženie.

Potiahnite núdzovú uvoľňovaciu šnúru smerom nadol a dozadu, aby ste odpojili otvárač. Ak má vaša garážová brána otvárač, uchopte rukoväť červenej šnúry. Potiahnite rukoväť nadol a späť od garážovej brány, aby ste uvoľnili mechanizmus otvárania od garážovej brány.[2]

 • Toto nie je potrebné, ak vaša garážová brána nemá automatický otvárač.

Zdvihnite garážové dvere do polovice a pustite ich. Uchopte rukoväť v spodnej časti garážových dverí. Zdvihnite ich približne do polovice a pustite rukoväť. Sledujte, či sa brána po uvoľnení sama pohne nahor alebo nadol.[3]

 • Vyvážená garážová brána zostane otvorená s malým pohybom, keď ju otvoríte do polovice.
 • Dávajte pozor, aby ste pri spúšťaní garážovej brány nestáli mimo nej a nedávali pod ňu nohy, pretože by sa mohla zrútiť.

Zdvihnite garážovú bránu až na doraz a uvoľnite ju. Pomocou rukoväte garážovej brány ju zdvihnite tak ďaleko, ako to len pôjde. Pustite ju, keď je úplne otvorená, a sledujte, ako sa pohybuje.[4]

 • Vyvážená garážová brána sa v úplne otvorenej polohe mierne zdvihne a nezačne sa posúvať zatvorená.

Hrot: Buďte pripravení zachytiť garážovú bránu, ak sa začne rýchlo posúvať, aby sa nezabuchla.

Vyvážte garážovú bránu, ak sa sama spúšťa alebo zdvíha. Pozorujte, ako sa garážová brána pohybuje, keď ju necháte voľne visieť v polohe polovičného a úplného otvorenia. Brána, ktorá sa začne posúvať nadol, sama sa zabuchne alebo sa sama ďalej otvára, potrebuje nastaviť pružiny.[5]

 • Garážové brány, ktoré sa extrémne ťažko otvárajú alebo sa posúvajú príliš rýchlo, možno opraviť aj nastavením ich pružín, aby sa vyvážili.

Metóda 2 z 3: Nastavenie vyváženia torzných pružín

Vyhľadajte torzné pružiny na tyči nad garážovými bránami. Pozrite sa na stenu tesne nad garážovou bránou. Nájdite tyč, ktorá je rovnobežná s hornou časťou garážovej brány a sú na nej 2 pružiny.[6]

 • Tyč má na každom konci aj kladku, cez ktorú prechádzajú káble garážovej brány, ktoré ju otvárajú a zatvárajú.

Uistite sa, že garážová brána je úplne zatvorená. Na zatvorenie garážovej brány použite otvárač garážových dverí, ak má otvárač. Ak dvere nie sú vybavené otváračom, zatvorte ich úplne pomocou kľučky.[7]

 • Torzné pružiny sa musia nastaviť pri úplne zatvorených dverách, aby boli pružiny napnuté.

Upozornenie: Nastavenie torzných pružín garážových brán môže byť nebezpečné, pretože obsahujú veľké množstvo energie. Ak nemáte skúsenosti s týmto typom domácich prác, je lepšie zavolať profesionálnu firmu na opravu garážových brán, aby vykonala úpravy za vás.

Umiestnite C-svorku na každú koľajnicu garážovej brány nad najvrchnejším valčekom. Otvorte C-svorku len natoľko, aby ste ju mohli nasunúť na koľajnicu garážovej brány. Nasaďte ju na koľajnicu tesne nad najvrchnejším valčekom na bráne a potom ju čo najviac utiahnite. To isté urobte na druhej strane.[8]

 • Ak budete torzné pružiny uťahovať, garážová brána sa môže neočakávane zdvihnúť a spôsobiť zranenie. Umiestnenie svoriek na koľajniciach nad valcami tomu zabráni.

Vložte navíjaciu tyč torznej pružiny garážovej brány do nastavovacieho goliera 1 pružiny. Nastavovací golier je kovové príslušenstvo na konci pružiny, ktoré má skrutku a otvory na nastavenie pružiny. Vložte hrot navíjacej tyče torznej pružiny garážovej brány do jedného z otvorov.[9]

 • Navíjacia tyč torznej pružiny garážovej brány je kovová tyč, ktorá je vyrobená špeciálne na nastavenie torzných pružín garážových brán. Ak ich nemáte, môžete si ich objednať online alebo si zmerať priemer otvorov a použiť pevnú kovovú tyč zodpovedajúceho priemeru.
 • Pri vykonávaní tohto postupu noste pracovné rukavice a ochranné okuliare, aby ste si v prípade nehody chránili ruky a oči.

Uvoľnite nastavovaciu skrutku v nastavovacom golieri. Nájdite nastavovaciu skrutku s plochou hlavou v nastavovacom golieri. Pomocou plochého skrutkovača ju uvoľnite otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým sa už nebude opierať o pružinovú tyč garážovej brány.[10]

 • Pred uvoľnením nastavovacej skrutky musíte mať do 1 z otvorov vloženú navíjaciu tyč torznej pružiny. Uistite sa, že je tyč úplne zasunutá, a podržte ju na mieste, kým uvoľníte skrutku.

Ak sa dvere zatvárajú samé, utiahnite ťah na pružine o 1/4 otáčky. Pomocou navíjacej tyče torznej pružiny otočte nastavovací golier asi o 1/4 otáčky nahor. Tým sa zvýši napätie na pružine, takže brána sa bude ľahšie otvárať a nebude sa sama posúvať zatvorená.[11]

 • Vykonajte nastavenie len o 1/4 otáčky naraz, alebo ak sa brána zatvára sama obzvlášť rýchlo, môžete vykonať 2 1/4 otáčky. Nerobte naraz viac, inak by ste mohli pružinu príliš napnúť.

Ak sa brána otvára sama, uvoľnite ťah pružiny o 1/4 otáčky. Pomocou navíjacej tyče torznej pružiny otočte nastavovací golier o 1/4 otáčky nadol. Tým sa zníži napätie na pružine, takže dvere sa nebudú posúvať nahor, keď ich v polovici uvoľníte.[12]

 • Nezabudnite vykonať nastavenie len o 1/4 otáčky naraz alebo maximálne o 1/2 otáčky, ak sa brána sama veľmi rýchlo posúva nahor alebo sa otvára príliš rýchlo.

Utiahnite nastavovaciu skrutku v nastavovacom golieri. Držte navíjaciu tyč torznej pružiny úplne zasunutú v nastavovacom golieri a naďalej ju držte na mieste. Utiahnite nastavovaciu skrutku otáčaním v smere hodinových ručičiek pomocou plochého skrutkovača.[13]

 • Tým sa novo nastavené pružiny nastavia a udržia na mieste. Navíjaciu lištu torznej pružiny môžete odstrániť až po úplnom utiahnutí skrutky.

Druhú pružinu nastavte presne rovnakým spôsobom, aby bola brána vyvážená. Rovnakým postupom nastavte torznú pružinu v rovnakom smere na opačnej strane. Dbajte na to, aby ste ju nastavili presne o rovnaký počet 1/4 otáčok, aby boli dvere na každej strane rovnako vyvážené.[14]

 • Ak ste napríklad práve utiahli napätie pravej torznej pružiny jej otočením o 1/2 otáčky, otočte ľavú torznú pružinu o 1/2 otáčky nahor.

Vyskúšajte bránu a v prípade potreby vykonajte ďalšie nastavenia. Odstráňte svorky a zdvihnite dvere do polovice, potom ich uvoľnite a sledujte, či sa nepohybujú nahor alebo nadol. Otvorte dvere úplne a znovu skontrolujte, či sa pohybujú. Vymeňte svorky a zopakujte postup nastavenia, pričom pružiny nastavte vždy o 1/4 otáčky, aby boli dvere dokonale vyvážené, ak sa stále samovoľne posúvajú nahor alebo nadol.[15]

 • Nezabudnite vždy vykonať presne rovnaké nastavenia na ľavej aj pravej pružine. Vykonajte len 1/4 nastavenia a po každom nastavení pokračujte v testovaní dverí, kým ich nevyladíte tak, ako treba.

Metóda 3 z 3: Korekcia vyváženia bočných pružín

Nájdite bočné pružiny na oboch stranách stropnej koľaje. Pozrite sa na koľajnice na strope na oboch stranách garážovej brány. Zistite pružiny na oboch stranách, ktoré sú pri zatvorenej garážovej bráne natiahnuté a napnuté.[16]

 • Bočné pružiny sa dajú ľahšie a bezpečnejšie nastaviť samy ako torzné pružiny a nepotrebujete na to žiadne špeciálne náradie.

Otvorte garážovú bránu úplne, aby sa uvoľnilo napätie pružiny. Stlačte tlačidlo na otvárači, ak je ním brána vybavená, aby sa garážová brána otvorila úplne. Ak dvere nie sú vybavené otváračom, zdvihnite ich rukoväťou až na doraz.[17]

 • Nastavenie bočných pružín sa musí vykonať pri úplne otvorených dverách, aby neboli napnuté.

Pomocou núdzovej uvoľňovacej šnúry odpojte otvárač, ak ho dvere majú. Uchopte rukoväť na konci šnúry. Potiahnite ju nadol a späť smerom k otváraču, aby ste ju uvoľnili.[18]

 • Aj keď je garážová brána úplne otvorená, pružiny môžu byť po pripojení k otváraču stále trochu napnuté. Použitím núdzovej uvoľňovacej šnúry zabezpečíte, aby na nich pred vykonaním nastavenia nebolo žiadne napätie.

Na obe koľaje pod najnižšími valčekmi dverí nasaďte C-svorku. Uvoľnite C-svorku tak, aby ste ju mohli nasunúť na koľajnicu na 1 strane dverí. Umiestnite ju nad koľajnicu tesne pod najspodnejšiu kladku a potom ju čo najviac utiahnite. Tento postup zopakujte aj na druhej strane.[19]

 • Tým zabezpečíte, že brána zostane otvorená a počas nastavovania pružín nedôjde k ich napnutiu.

Pri garážovej bráne, ktorá sa sama zatvára, posuňte obe pružiny o 1 otvor nahor. Odpojte 1 z pružín z otvoru v držiaku, ktorý ju drží na mieste smerom k zadnej časti garáže, a potom ju posuňte k ďalšiemu otvoru. Vykonajte presne rovnaké nastavenie pružiny na druhej strane.[20]

 • Tým sa do pružín pridá napätie, ktoré vyváži garážovú bránu, ktorá sa sama posúva alebo sa ťažko otvára.

Tip: Najlepšie je vykonávať úpravy po 1 otvore a po každej úprave otestovať vyváženie dverí, aby ste zistili, či nie sú potrebné ďalšie úpravy.

Pri garážovej bráne, ktorá sa otvára sama, nastavte obe pružiny o 1 otvor smerom nadol. Odpojte 1 z pružín od otvoru v držiaku, ktorý ju drží na mieste smerom k zadnej časti garáže, a potom posuňte hák k ďalšiemu otvoru. Tento postup zopakujte pre pružinu na druhej strane.[21]

 • Znížením pružín sa zníži napätie a vyváži garážová brána, ktorá sa sama posúva nahor alebo sa príliš rýchlo zabuchne.

Vymeňte obe pružiny, ak je jedna z nich poškodená. Toto platí len v prípade, že je vaša garážová brána nevyvážená, pretože je zlomená 1 z bočných pružín. Zakúpte si novú sadu pružín, potom postupujte rovnako ako pri nastavovaní pružín, ale namiesto nich vymeňte obe za nové.[22]

 • Tým sa zabezpečí, že obe pružiny budú mať rovnakú pevnosť, na rozdiel od toho, aby ste na jednu stranu dali úplne novú pružinu a na druhej strane nechali starú pružinu s potenciálne krátkou životnosťou.
 • Po premiestnení pružín odstráňte z koľají C-svorky. Odmontujte obidve C-svorky z koľajníc garážovej brány a odložte ich nabok. To vám umožní zavrieť dvere a zistiť, či vaše úpravy fungovali.[23]

  • Ak potrebujete vykonať ďalšie úpravy, nezabudnite pred ďalším posunutím pružín nasadiť svorky späť pri otvorenej bráne.
 • Odkazy