3 spôsoby, ako hovoriť svahilsky

Jambo! Svahilčina je africký jazyk, ktorým ako materinským jazykom hovorí približne 5 miliónov ľudí. Ďalších 135 miliónov ľudí v Afrike a na celom svete hovorí svahilčinou ako druhým alebo tretím jazykom. Je úradným jazykom v Tanzánii, Ugande a Keni. Vďaka pomerne jednoduchej gramatike a výslovnosti je učenie tohto jazyka zábavné. Kila la kheri! (Veľa šťastia!)[1]

Metóda 1 z 3:Vyslovovanie slov v svahilčine


Začnite s 5 základnými samohláskami v svahilčine. Svahilčina používa rovnakých 5 samohlások ako angličtina, z ktorých každá sa vyslovuje len jedným spôsobom. Ak chcete hovoriť svahilsky, znalosť výslovnosti samohlások vám umožní správne vysloviť v podstate akékoľvek slovo.[2]

 • Písmeno a robí ah znie ako a v anglickom slove „father.“
 • Písmeno e robí eh znie podobne ako e v anglickom slove „get.“ Niekedy môže znieť skôr ako ey v anglickom slove „hej.“
 • Písmeno i tvorí ee znie ako v anglickom slove „see.“
 • Písmeno o robí oh znieť ako o v anglickom slove „gopher.“
 • Písmeno u tvorí oo znie podobne ako oo v anglickom slove „tooth.“

Tip: Písmeno y je podobný písmenu y v angličtine a mieša sa s inými písmenami, namiesto toho, aby bol samostatnou slabikou.


Vyslovujte obe samohlásky, keď sa dve objavia spolu. Vo svahilčine neexistujú diftongy ani zmiešané samohlásky. Ak vidíte slovo s dvoma samohláskami vedľa seba, vyslovte jednu hneď za druhou. Zvyčajne je jedna samohláska na konci jednej slabiky a druhá na začiatku ďalšej slabiky.[3]

 • Napríklad svahilské slovo pre anglický jazyk je kiingereza. Vyslovujete ho kee-eeng-ehr-EHZ-ah.


Väčšinu spoluhlások vyslovujte rovnako ako v angličtine. Svahilčina používa rovnakú abecedu ako angličtina a väčšina spoluhlások sa vyslovuje rovnako ako v angličtine. To znamená, že ak už viete, ako sa vyslovujú slová v angličtine, dokážete vysloviť väčšinu všetkých svahilských slov.[4]

 • Písmeno c sa vo svahilčine vyskytuje len v kombinácii s h, na vytvorenie ch zvukom. Toto sa vyslovuje rovnako, ako by sa vyslovovalo v angličtine, a znie ako ch v anglickom slove „china.“
 • Písmeno g vo svahilčine má vždy tvrdý zvuk, ako napr g v angličtine slovo „give“ – nikdy nie mäkké g zvuk, ako v „džin.“
 • dh kombinácia znie ako th v angličtine slovo „that.“


Slabiky vyslovujte nosovo, ak sa začínajú na m alebo n. Niektoré svahilské slová sa začínajú na písmeno m alebo n po ktorej nasleduje ďalšia spoluhláska. Hm m alebo n zvuk v zadnej časti hrdla, keď vyslovujete zvyšok slabiky, pričom hovoríte viac cez nos.[5]

 • Skúste napríklad povedať slovo ndogo, čo je svahilský výraz pre „malý.“ Vyslovuje sa nnDOH-goh.
 • Ak vidíte ng v slove sa vyslovuje ako ng v anglickom slove „song.“


Dôraz na predposlednej slabike viacslabičných slov. Dôraz je vo všetkých svahilských slovách vždy na rovnakej slabike. Ak má slovo dve slabiky, dôraz je na prvej slabike. Ak má slovo tri alebo viac slabík, dôraz je na predposlednej slabike.[6]

 • Napríklad svahilské slovo pre „žirafu“, resp twiga, sa vyslovuje TWEE-gah.
 • svahilské slovo pre „knihu“ kitabu, sa vyslovuje kee-TAH-boo.

Metóda 2 z 3:Pozdravy v svahilčine


Povedzte hujambo alebo habari pozdraviť ľudí, ktorých stretnete. Hujambo (hoo-JAHM-boh) je formálnejší spôsob pozdravu v svahilčine, ktorý sa zvyčajne skracuje jednoducho na jambo. Habari (hah-BAH-ree) je ďalší bežný spôsob, ako povedať „ahoj“, čo doslovnejšie znamená „novinka.“[7]

 • Ak niekto povie jambo vám, môžete povedať buď jambo alebo habari na oplátku.
 • Keď niekoho pozdravíte, vždy sa usmievajte a natiahnite ruku mierne dopredu, akoby ste si chceli podať ruku.

Meníte svoj pozdrav v závislosti od dennej doby. Ráno môžete povedať habari za asubuhi (hah-BAH-ree zah ah-soo-BOO-hee) znamená „dobré ráno.“ V popoludňajších hodinách prejdite na habari za mchana (hah-BAH-ree zah mmCHAH-nah) pre „dobrý deň.“


Povedzte habari gani opýtať sa osoby, ako sa jej darí. Habari gani (hah-BAH-ree GAH-nee) znamená vo svahilčine „ako sa máš“. Ak sa osoba opýta ako prvá, môžete odpovedať nzuri, ahsante (nnZOO-ree ah-SAHN-teh), čo znamená „v poriadku, vďaka.“[8]

 • Môžete tiež odpovedať slovami poa (POH-ah) alebo safi (SAH-fee), ktoré majú podobný význam, keď sa používajú v reakcii na habari gani.


Dávajte pozor na svoje spôsoby s ahsante sana a tafadhali. Najmä ak sa práve začínate učiť jazyk, používajte zdvorilostné slová a frázy, ako napr ahsante sana (ah-SAHN-teh SAHN-ah), čo znamená „veľmi pekne ďakujem“, si vás obľúbia rodení hovoriaci.[9]

 • Tafadhali (tah-fah-THAH-lee) znamená „prosím.“ Napríklad, ak by ste sa chceli niekoho opýtať: „Môžete mi pomôcť?“ by ste povedali tafadhali, naomba msaada (tah-fah-THAH-lee nah-OHM-bah mmsah-AH-dah).
 • Môžete tiež použiť samahani (sah-mah-HAH-nee), čo znamená „prepáčte mi.“
 • Ak vám niekto za niečo poďakuje, odpovedzte starehe (stah-REE-heh), čo znamená „nemáte za čo“.“

Metóda 3 z 3:Vedenie základnej konverzácie


Oslovte mužov ako bwana a ženy ako mama. Najmä ak hovoríte s niekým starším ako vy, používajte oslovenia bwana a mama, podobne ako „pane“ a „pani“, ako prejav úcty pri rozhovore so svahilskými ľuďmi.

 • Nikdy nikoho neurazíte, keď ho oslovíte ako bwana alebo mama. Ak si dotyčný želá, aby ste ho oslovovali krstným menom, dá vám to najavo.


Povedzte ninaitwa nasledované vaším menom, aby ste sa predstavili. Ninaitwa (nee-nah-EET-wah) znamená „volám sa“ a je to bežný spôsob, ako sa vo svahilčine predstaviť. Môžete tiež použiť jina langu ni (JEE-nah LAHNG-oo nee), čo znamená „Moje meno je.“ Ak sa chcete opýtať na meno druhej osoby, povedzte (oo-nah-eet-WAH-jeh).

 • Po tom, ako osobe poviete svoje meno, môžete dodať ninatoka (nee-nah-TOH-kah), po ktorom nasleduje krajina, z ktorej pochádzate, aby ste osobe povedali, odkiaľ ste. Ak sa chcete opýtať, odkiaľ druhá osoba pochádza, povedzte unatoka wapi (oo-nah-TOH-kah WAH-pee).

Tip: Po predstavení môžete odpovedať vetou nafurahi kukuona (nah-foo-RAH-hee koo-koo-OH-nah), čo znamená „rád vás spoznávam“.“


Zmeňte skloňovanie pri kladení otázok. Poradie slov alebo štruktúra vety vo svahilčine sa nemení len preto, že kladiete otázku, ako je to v angličtine. Namiesto toho jednoducho zmeníte spôsob, akým to hovoríte. Ak ukončíte slovo alebo vetu vyšším tónom, naznačuje to, že sa pýtate otázku.[10]

 • Napríklad, unaitwaje, v doslovnom preklade znamená „volá sa.“ Použitie vzostupného skloňovania na konci mu dáva význam otázky, skôr „voláte sa?“
 • Otázky možno zvyčajne odvodiť aj z kontextu. Stále však chcete zmeniť skloňovanie, pretože niektoré otázky môžu znieť neslušne, ak sa zdá, že skôr konštatujete, než sa pýtate.


Pýtajte sa po rodine a práci danej osoby. Začnite slovom habari, ktoré môžete použiť aj ako pozdrav. Toto slovo znamená aj „ako“, takže ho môžete použiť, keď sa chcete opýtať svojho nového známeho na jeho život. Svahilci budú veľmi ohromení, ak použijete tieto otázky.[11]

 • Habari za familia (hah-BAH-ree zah fah-mee-LEE-ah) znamená „ako sa má vaša rodina?“
 • Habari za kazi (hah-BAH-ree zah KAH-zee) znamená „ako sa ti pracuje?“
 • Habari za kutwa (hah-BAH-ree zah KOOT-wah) znamená „aký bol tvoj deň?“


Povedz naelewa ak nerozumiete, čo niekto hovorí. Keď práve začínate, svahilskí ľudia budú vo všeobecnosti trpezliví a chápaví. Pravdepodobne im bude pripadať celkom očarujúce, že sa snažíte naučiť ich jazyk, keďže v Keni všetci hovoria anglicky. Ak začnú hovoriť príliš rýchlo alebo povedia niečo, čomu nerozumiete, povedzte naelewa (nah-ehl-EH-wah), čo znamená „nerozumiem“.“[12]

 • Môžete tiež vyskúšať Tafadhali sema polepole, čo znamená: „Prosím, hovorte pomalšie.“
 • Ak sa naozaj dostanete do ťažkostí, vždy môžete povedať unazungumza kiingereza, alebo „hovoríte po anglicky.“ Väčšina Keňanov áno, pokiaľ nie ste v extrémne odľahlej oblasti.

 • Použite kwaheri povedať „zbohom“, keď ste pripravení rozlúčiť sa. Kwaheri (kwah-HEH-ree) znamená „na rozlúčku“ a môže sa používať kedykoľvek počas dňa. Pred rozlúčkou je často dobré osobe poďakovať.[13]

  • Ak sa večer rozchádzate, môžete tiež povedať usiku mwema (oo-SEE-koo mmWEH-mah) alebo habari za jioni (hah-BAH-ree zah jee-OH-nee), čo v oboch prípadoch znamená „dobrú noc.“
 • Odkazy