3 spôsoby, ako nájsť IQR

IQR je „medzikvartilový rozsah“ súboru údajov. Používa sa v štatistickej analýze na pomoc pri vyvodzovaní záverov o súbore čísel. IQR sa často uprednostňuje pred rozsahom, pretože vylučuje väčšinu odľahlých hodnôt. Prečítajte si, ako zistiť IQR!

Metóda 1 z 3:Pochopenie IQR


Vedieť, ako sa IQR používa. V podstate ide o spôsob, ako pochopiť rozpätie alebo „rozptyl“ súboru čísel.[1]
Medzikvartilové rozpätie je definované ako rozdiel medzi horným kvartilom (najvyšších 25 %) a dolným kvartilom (najnižších 25 %) súboru údajov. [2]

Tip: Dolný kvartil sa zvyčajne zapisuje ako Q1 a horný kvartil je Q3 – čo by technicky znamenalo, že polovica súboru údajov je Q2 a najvyšší bod Q4.


Pochopte kvartily. Ak chcete vizualizovať kvartil, rozdeľte zoznam čísel na štyri rovnaké časti. Každá z týchto častí je „kvartil“.“[3]
Uvažujme súbor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 • 1 a 2 sú prvý kvartil alebo Q1
 • 3 a 4 sú druhý kvartil alebo Q2
 • 5 a 6 sú tretím kvartilom alebo Q3
 • 7 a 8 sú štvrtý kvartil alebo Q4


Naučte sa vzorec. Aby ste zistili rozdiel medzi horným a dolným kvartilom, musíte od 75. percentilu odčítať 25. percentil. [4]

Vzorec sa zapisuje ako: Q3 – Q1 = IQR.

Metóda 2 z 3:Usporiadanie súboru údajov


Zhromaždite svoje údaje. Ak sa to učíte na hodine a robíte test, môžete mať k dispozícii pripravený súbor čísel, napr.g. 1, 4, 5, 7, 10. Toto je váš súbor údajov – čísla, s ktorými budete pracovať. Možno však budete musieť čísla usporiadať sami z nejakej tabuľky alebo slovnej úlohy. [5]

Uistite sa, že každé číslo sa vzťahuje na rovnaký druh veci: napríklad počet vajec v každom hniezde danej vtáčej populácie alebo počet parkovacích miest pri každom dome v danom bloku.


Usporiadajte súbor údajov vo vzostupnom poradí. Inými slovami: usporiadajte čísla od najnižšieho po najvyššie. Vezmite si príklad z nasledujúcich príkladov.

 • Príklad párneho počtu údajov (súbor A): 4 7 9 11 12 20
 • Príklad nepárneho počtu údajov (súbor B): 5 8 10 10 15 18 23


Rozdeľte údaje na polovicu. Na tento účel nájdite stredný bod vašich údajov: číslo alebo čísla v samom strede súboru. Ak máte nepárny počet čísel, vyberte presne stredné číslo. Ak máte párny počet čísel, stred sa bude nachádzať medzi dvoma prostrednými číslami.

 • párny príklad (súbor A), v ktorom stredný bod leží medzi 9 a 11: 4 7 9 | 11 12 20
 • Príklad nepárneho počtu údajov (súbor B), v ktorom je (10) stredom: 5 8 10 (10) 15 18 23

Metóda 3 z 3:Výpočet IQR


Nájdite medián dolnej a hornej polovice vašich údajov. Medián je „stredný bod“ alebo číslo, ktoré sa nachádza v polovici súboru.[6]
V tomto prípade nehľadáte stredný bod celej množiny, ale skôr relatívne stredné body hornej a dolnej podmnožiny. Ak máte nepárny počet údajov, nezahŕňajte stredné číslo – napríklad v súbore B by ste nefigurovali v jednej z desiatok.[7]

 • párny príklad (súbor A):
  • Medián dolnej polovice = 7 (Q1)
  • Medián hornej polovice = 12 (Q3)
 • Nečíselný príklad (súbor B):
  • Medián dolnej polovice = 8 (Q1)
  • Medián hornej polovice = 18 (Q3)

 • Odpočítajte Q3 – Q1, aby ste určili IQR. Teraz viete, koľko čísel leží medzi 25. percentilom a 75. percentilom. Môžete to použiť na pochopenie toho, ako široko sú údaje rozložené. Napríklad, ak je test hodnotený zo 100 bodov a IQR výsledkov je 5, môžete predpokladať, že väčšina ľudí, ktorí ho písali, mala podobné pochopenie materiálu, pretože rozsah vysokých a nízkych hodnôt nie je veľmi veľký. Ak je však IQR výsledkov testu 30, môžete začať uvažovať, prečo niektorí ľudia dosiahli tak vysoké skóre a iní tak nízke.

  • Rovnaký príklad (súbor A): 12 – 7 = 5
  • Nepárny príklad (súbor B): 18 – 8 = 10
 • Odkazy