3 spôsoby, ako nájsť medzeru vo výskume

Vyhľadanie medzery vo výskume sa môže zdať ako náročná úloha, ale rozhodne sa to dá zvládnuť. Medzera vo výskume je oblasť štúdia, ktorá je buď nedostatočne preskúmaná, alebo v súčasnosti nepreskúmaná, čo vám umožňuje prispieť k originálnemu výskumu vo vašej oblasti. Najlepší spôsob, ako identifikovať medzeru vo výskume, je urobiť komplexný prehľad literatúry, ktorý zahŕňa výskum vašej témy a analýzu článkov. Prípadne hľadajte medzery navrhnuté inými autormi alebo prostredníctvom trendových tém.

Metóda 1 z 3: Výskum vašej témy


Začnite so širokou témou súvisiacou s oblasťou vášho záujmu. Široká téma vám dáva viac možností nájsť medzeru vo výskume. Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma a o ktorej už niečo viete. Keď sa o svojej téme dozviete viac, môžete ju ďalej zúžiť, čo vám pomôže nájsť zameranie.[1]

 • Ak začnete s úzkou témou, môžete mať problém nájsť medzeru vo výskume, pretože sa budete zameriavať na menej možností štúdia.
 • Širokou témou výskumu v oblasti spoločenských vied môže byť napríklad „organizačný rozvoj“ alebo „ľudská motivácia.“ V prípade mestského plánovania môže byť širokou témou „pešie mestá“ alebo „riadenie dopravy“.“


Vykonajte predbežný výskum na preskúmanie vašej témy. Začnite jednoduchým vyhľadávaním na internete, aby ste sa dozvedeli základy o danej téme. Prečítajte si encyklopedické heslá, články z časopisov a najnovšie spravodajské články týkajúce sa vašej témy. Potom vyhľadajte v online databázach recenzované časopisecké články týkajúce sa vašej témy štúdia.[2]

 • Hoci do prehľadu literatúry nemôžete zahrnúť zdroje, ako je Wikipédia a spravodajské webové stránky, je v poriadku, ak si ich prečítate, aby ste získali prehľad o vašej téme a nedávnom vývoji vo vašej oblasti.
 • Je v poriadku, ak svoju tému zúžite, keď sa o nej dozviete viac. Nechajte si však otvorené možnosti, kým si nebudete istí, že ste našli oblasť s medzerami vo výskume.
 • Povedzme, že ste skúmali ľudskú motiváciu. Pri vyhľadávaní môžete použiť výrazy ako „motivácia pracovníkov“, „stanovenie cieľov“ a „zvýšenie produktivity pracovníkov“.“


Zhromaždite širokú škálu článkov o vašej téme. Vyhľadávajte rôzne typy článkov, napríklad informačné texty, výskumné texty a metaanalýzy. To vám poskytne širšie pochopenie vašej témy, takže môžete ľahšie nájsť medzeru. Uložte si digitálnu kópiu nájdených článkov na disk Google alebo USB disk. Ak chcete, vytlačte si papierovú kópiu každého článku, aby ste si mohli ľahko písať poznámky na okraje.[3]

 • Váš výskum musí byť veľmi dôkladný, aby ste sa uistili, že ste skutočne našli medzeru. Ak ste si prečítali len niekoľko článkov, možno vám chýbajú ďalšie existujúce výskumy, ktoré odpovedajú na vašu navrhovanú výskumnú otázku.

Tip: Vyhľadajte kvantitatívny aj kvalitatívny výskum, ak sa týka vašej oblasti. Získate tak širší prehľad o súčasnom výskume.


Porozprávajte sa s poradcom alebo mentorom o súčasnom výskume vo vašej oblasti. Ak spolupracujete s poradcom alebo mentorom, sú veľkým prínosom pre identifikáciu vašej medzery vo výskume. Pýtajte sa ich na aktuálny výskum a oblasti, v ktorých predpokladajú, že by ste mohli nájsť medzery. Okrem toho sa s nimi pred zúžením zamerania na konkrétnu oblasť výskumu poraďte, či si myslia, že je to dobrý nápad.[4]

 • Položte im otázky, ako napríklad: „Ktoré oblasti výskumu sú práve teraz horúce??“ „Aké druhy zmien sa dejú v tejto oblasti?“ „Aké možné cesty výskumu vidíte?“ alebo „Myslíte si, že táto téma je pre mňa vhodná?“

Metóda 2 z 3:Analýza literatúry


Každý článok si prečítajte aspoň dvakrát, aby ste mu lepšie porozumeli. Najlepšie je prečítať si každý článok viackrát, aby ste úplne pochopili, čo autor hovorí. Ak môžete, prečítajte si každý článok nahlas, aby ste ho lepšie pochopili. Pri čítaní identifikujte cieľ autora, jeho metódy a výsledky jeho výskumu.[5]

 • Ak sa rozhodnete, že článok nie je užitočný, je v poriadku vynechať druhé čítanie.

Tip: Vykonanie prehľadu literatúry je často časovo veľmi náročná úloha. Je to však tiež dôležitá súčasť identifikácie medzery vo výskume. Okrem toho môžete poznámky, ktoré si urobíte počas prehľadu literatúry, použiť, keď príde čas na písanie článku, diplomovej alebo dizertačnej práce.


Pozrite si úvod, aby ste sa dozvedeli, prečo je výskum dôležitý. Zvyčajne vám autor v úvode povie, aká je jeho medzera vo výskume, akú výskumnú otázku sa snaží zodpovedať a ako jeho zistenia zapadajú do súčasného výskumu. To vám môže pomôcť pochopiť, prečo je článok dôležitý a ako môže súvisieť s vaším vlastným výskumom. Pri čítaní článku majte na pamäti vyhlásenia autora, aby ste zistili, či splnil svoje sľuby.[6]

 • Ako príklad možno uviesť, že autor môže identifikovať svoju medzeru vo výskume tvrdením ako napr: „Táto téma nebola predtým študovaná“ alebo „Táto otázka zostáva nezodpovedaná“.“


Napíšte si poznámky a otázky o článku počas čítania. Je ľahké zabudnúť na to, čo ste čítali, a na otázky, ktoré vás počas čítania napadli, najmä počas prehľadu literatúry. Aby ste si uľahčili sledovanie, zapíšte si krátke zhrnutie dôležitých odsekov, myšlienok, ktoré vás napadli, a nezodpovedaných otázok, ktoré máte. Buď si ich napíšte na okraj článku, alebo si ich zaznamenajte do zápisníka.[7]

 • Ak si poznámky vediete v samostatnom dokumente, nezabudnite ich označiť názvom článku a menom autora. Takto sa vám nestane, že by ste si náhodou pomýlili poznámky.


Hľadajte odpovede na svoje otázky v literatúre. Ak máte otázku, dôkladne si článok prečítajte a zistite, či je v ňom zodpovedaná. Ak nenájdete odpoveď, vykonajte ďalší výskum, ktorý vám pomôže nájsť odpoveď. Nezodpovedané otázky môžu upozorniť na medzeru v súčasnom výskume.[8]

 • Uložte si všetky otázky, na ktoré neviete odpovedať, pretože môžu byť východiskom pre napísanie výskumnej otázky.


Zmapujte existujúci výskum pomocou tabuľky, Vennovho diagramu alebo myšlienkovej mapy. Hoci je to nepovinné, vytvorenie grafu alebo tabuľky vám môže pomôcť lepšie pochopiť literatúru. Okrem toho vám môže pomôcť identifikovať spoločné témy a oblasti, ktoré nie sú dostatočne rozpracované. To vám môže pomôcť nájsť medzeru vo výskume.[9]

 • Môžete si napríklad vytvoriť tabuľku výskumných medzier v tabuľkovom procesore. Vytvorte si 3 stĺpce a označte ich „Autor“, „Rok“ a „Zhrnutie“.“ Pri každom článku uveďte autorov, rok vydania a stručné zhrnutie obsahu článku.
 • Podobne môžete vytvoriť Vennov diagram na porovnanie 1 alebo viacerých článkov. Hľadajte prekrývajúce sa témy a metódy, ako aj rozdiely medzi článkami.

Metóda 3 z 3:Využitie aktuálneho výskumu, kľúčových koncepcií alebo trendov


Skontrolujte, či v častiach „diskusia“ a „budúci výskum“ nie sú medzery. Po tom, ako autor vysvetlí svoje metódy a výsledky, zvyčajne vysvetlí svoje závery v časti diskusia. Táto časť vám pomôže pochopiť, ako myšlienky autora prispeli k vašej oblasti štúdia a ako by mohli zmeniť smerovanie výskumu. Okrem toho časť „budúci výskum“ poukáže na všetky medzery vo výskume, ktoré autor identifikoval.[10]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív časopisov z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Majte na pamäti, že medzery uvedené v konkrétnom článku mohli od jeho napísania riešiť iní výskumníci. To vám však môže poskytnúť východiskový bod na nájdenie potenciálnej medzery.


Čítajte metaanalýzy, prehľady literatúry a systematické prehľady, aby ste identifikovali trendy. Metaanalýza je komplexná štúdia, ktorá skúma predchádzajúci výskum a vyvodzuje závery. Podobne môžete nájsť prehľady literatúry a systematické prehľady výskumu, ktoré pripravili iní vedci, aby vám pomohli získať celkový prehľad o existujúcom výskume vo vašej oblasti. Čítanie týchto typov dokumentov vám môže poskytnúť prehľad o literatúre, ktorý vám ušetrí čas.[11]

 • Pri výskume sa nespoliehajte len na tieto typy dokumentov. Môžu však tvoriť skvelý doplnok.


Preskúmajte kľúčové pojmy uvedené na webových stránkach časopisov, aby ste našli horúce témy. Väčšina veľkých časopisov uvádza kľúčové koncepty, ktoré sú v súčasnosti dôležité pre danú oblasť. To vám môže pomôcť zúžiť prehľad literatúry na témy, ktoré sa v súčasnosti skúmajú. Prezrite si tieto zoznamy a použite ich na zúženie svojich záujmov na aktuálnu horúcu tému.[12]

 • Niektoré časopisy vám dokonca oznámia, koľko článkov sa vzťahuje na daný kľúčový pojem. Ak vidíte kľúčový koncept, o ktorom je menej článkov ako o ostatných, môže to byť dobrá cesta pre ďalší výskum, pretože bol menej skúmaný.

 • Preskúmajte trendy Google, aby ste našli otázky kladené na vašu tému. Trendy Google vám môžu povedať, aké typy otázok sa ľudia pýtajú na vašu tému. Tieto otázky by mohli byť východiskom pre efektívnu výskumnú otázku. Zostavte si zoznam trendových otázok, ktoré vám pripadajú zaujímavé, a potom skúste nájsť odpovede. Otázka, na ktorú súčasný výskum neodpovedá, by mohla predstavovať medzeru vo výskume.[13]

  • Prístup k trendom Google môžete získať tu: https://trends.Google.com/trends/?geo=US
  • Ak si napríklad v trendoch Google vyhľadáte „organizačný rozvoj“, uvidíte, že ľudia hľadajú informácie o rozvoji manažmentu, programových vyhláseniach a softvérovom rámci.
 • Odkazy