3 spôsoby, ako nájsť sklon priamky

Úsečky sú v angličtine všade, či už sa učíte Algebru I, Geometriu alebo Algebru II. Ak viete, ako nájsť sklon priamky,[1]
mnohé veci sa vám stanú jasnejšími, napríklad to, či sú dve priamky rovnobežné alebo kolmé, kde sa budú pretínať, a mnoho ďalších pojmov. Nájsť sklon priamky je vlastne celkom jednoduché. Prečítajte si niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste sa naučili nájsť sklon priamky.

Úlohy na precvičenie


Nájdite sklon priamky Praktické úlohy

Nájdite sklon priamky Praktické úlohy ANSWER KEY

Metóda 1 z 2:vzorec pre sklon


Pochopte vzorec pre sklon. Sklon je definovaný ako „vzostup nad behom.“[2]

Metóda 2 z 2:Riešenie sklonu


Získajte priamku, ktorej sklon chcete zistiť. Uistite sa, že priamka je rovná. Nemôžete nájsť sklon priamky, ktorá nie je rovná.


Vyberte ľubovoľné dve súradnice, ktorými prechádza priamka. Súradnice sú x a y body zapísané ako (x, y). Nezáleží na tom, ktoré body vyberiete, pokiaľ sú to rôzne body na tej istej priamke.[3]


Vyberte, ktoré súradnice bodu sú vo vašej rovnici dominantné. Nezáleží na tom, ktorú z nich vyberiete, pokiaľ zostane počas celého výpočtu rovnaká. Dominantné súradnice budú x1 a y1. Ostatné súradnice budú x2 a y2.


Vytvorte rovnicu pomocou súradníc y na vrchu a súradníc x na spodku.[4]


Odpočítajte od seba obe y-ové súradnice.


Odčítajte od seba dve súradnice x.


Výsledok súradnice y vydeľte výsledkom súradnice x. Znížte číslo, ak je to vôbec možné.


  • Dvakrát skontrolujte, či vaše číslo dáva zmysel.

    • Čiary, ktoré idú zľava doprava nahor, sú vždy kladnú čísla, aj keď sú to zlomky.
    • Čiary, ktoré idú zľava doprava nadol, sú vždy negatívne čísla, aj keď sú to zlomky.
  • Odkazy