3 spôsoby, ako napísať pracovnú schému

Pracovný plán je plán, v ktorom inštruktori načrtnú, čo budú učiť počas akademického semestra alebo obdobia. Ak ho chcete napísať, overte si, či vaša inštitúcia nemá šablónu alebo špecifické požiadavky. V opačnom prípade sa pozrite na internet alebo si vypracujte vlastný návrh. Preskúmajte materiály ku kurzu, stanovte akademické ciele a spolupracujte so študentmi pri plánovaní rozvrhu, ktorý im bude najlepšie vyhovovať. Rozdeľte celkové učivo do jednotkových plánov a plánujte na základe konfliktov.

Metóda 1 z 3:Výber formátu


Overte si, či vaše pracovisko má štandardnú šablónu. Informujte sa u vedenia vašej inštitúcie, či existuje konkrétna šablóna, ktorá sa má použiť pre plán práce. V ideálnom prípade sa pozrite na plán práce, ktorý zanechal váš predchodca. Ak takýto plán nie je k dispozícii, požiadajte niekoľko kolegov, či si môžete pozrieť ich plány práce, a hľadajte medzi nimi prevládajúce spoločné črty, aby ste zistili, čo sa v danej inštitúcii očakáva.[1]


Pozrite sa na internet. Plány práce sú k dispozícii na webových stránkach s učebnými pomôckami, ktoré si môžete zakúpiť a stiahnuť. Vyhľadajte si ju, aby ste si ušetrili čas pri plánovaní vyučovacej hodiny alebo aby ste mali šablónu na úpravu. Uistite sa, že všetky požiadavky školy alebo katedry sú uznané a uvedené v dokumente, ktorý nakoniec dostanete.

 • Pracovné schémy sú k dispozícii napríklad na webovej stránke Click Teaching, ktorá je zdrojom učebných materiálov a ktorú si učitelia môžu predplatiť za približne 50 dolárov ročne.


Vytvorte pracovný plán od začiatku. Použite dokument programu Word (a vytvorte v ňom tabuľku) alebo vytvorte tabuľku programu Excel, do ktorej napíšte plán práce. Začnite s pridávaním základných informácií a dokument podľa potreby dopĺňajte (napr.g. pridanie stĺpca s názvom „Iniciály“ alebo „Podpis“ na koniec schémy, aby ste sa podpísali a ukázali, že vzdelávací cieľ bol splnený podľa plánu . Vytvorte niekoľko hlavných stĺpcov v tabuľke, ktoré označte:

 • „Dátum“ alebo „Číslo lekcie“ na vymedzenie každého intervalu
 • „Téma“ (i.e. celkový predmet konkrétnej jednotky)
 • „Obsah vyučovacej hodiny“: stručný prehľad plánovanej hodiny, ktorý možno rozdeliť na podtémy
 • „Špecifické ciele“
 • „Učebné aktivity“
 • „Zdroje“
 • „Hodnotenie“
 • „Poznámky“

Metóda 2 z 3: Preskúmanie obsahu kurzu


Prečítajte si materiály kurzu. Ak chcete získať lepšiu predstavu o tom, ako sa bude obsah kurzu odvíjať v priebehu semestra, prečítajte si hlavné materiály kurzu, ako sú uvedené v minuloročnom sylabe alebo pracovnej schéme. Ak existuje konkrétna učebnica spojená s predmetom, ktorý vyučujete (napr.g. matematiky), prezrite si ho a všimnite si, koľko pozornosti je vyčlenenej pre rôzne témy. Zodpovedajúcim spôsobom doplňte svoj plán práce.[2]

 • Napríklad polynómovým funkciám môžu byť venované dve kapitoly, zatiaľ čo diferenciálnym rovniciam sa môže venovať len jedna kapitola.


Vhodne rozdeľte čas na čítanie. Ak je pre daný kurz pridelených viacero učebných materiálov, rozhodnite, koľko času a akademického zamerania by malo byť každému z nich vyčlenené. Ak sú napríklad v kurze angličtiny zadané rôzne romány alebo divadelné hry, venujte každej z nich dostatočnú mieru pozornosti. Ak pridávate alebo odstraňujete obsah kurzu, uistite sa, že na každý týždeň je primerané množstvo čítania.[3]


Preskúmajte svoje obmedzenia. Pred plánovaním a podrobným vypracovaním plánu práce získajte informácie o požiadavkách učebných osnov platných vo vašej inštitúcii. Študenti môžu napríklad zvládnuť určitý súbor zručností v úvodnom kurze, aby boli pripravení na pokročilejší kurz v nasledujúcom roku. Opýtajte sa vedenia školy alebo si prezrite prácu a materiály predchádzajúceho inštruktora, aby ste získali lepšiu predstavu o prípadných obmedzeniach.

 • Okrem toho sa pozrite, či by trieda mohla mať prospech z nových učebných materiálov a aktualizovaných plánov vyučovacích jednotiek.


Stanovte akademické ciele. Na základe materiálov kurzu a požiadaviek na hodnotenie napíšte zoznam cieľov vzdelávania pre každú jednotlivú jednotku a pre kurz ako celok. Upravte a upravte tieto ciele podľa toho, ako budete pracovať na časových obmedzeniach a realizovateľných vzdelávacích aktivitách, aby ste zabezpečili, že do svojho plánu práce pridáte dobre premyslené ciele. Uistite sa, že každý cieľ nasleduje po S.M.A.R.T. Akronym:[4]

 • Konkrétne
 • Merateľné
 • Dosiahnuteľné/dosiahnuteľné
 • Realistické
 • Časovo obmedzené


Spolupracujte so študentmi. Plány práce sú pracovné dokumenty, takže vždy môžete spolupracovať so študentmi alebo kolegami a upraviť dokument po vytvorení prvej kópie. To vám ponúka príležitosť poradiť sa so študentmi o nadchádzajúcich vzdelávacích aktivitách a cieľoch a podľa toho ich upraviť. Ukážte študentom kópiu prvého návrhu vášho plánu práce a získajte od nich spätnú väzbu a nápady, ako by malo učenie prebiehať.

 • Napríklad učiteľ mohol pôvodne naplánovať na hodinu o studenej vojne krátku prednášku a zapisovanie poznámok, ale zmení plán vyučovacej jednotky a namiesto toho naplánuje diskusiu v triede, aby sa prispôsobil preferenciám triedy.

Metóda 3 z 3: Odhad časových požiadaviek


Rozdeľte trvanie kurzu. Rozdeľte celkové trvanie hodiny na kľúčové témy, ktoré sa majú prebrať, alebo na jednotky. Každá z týchto častí by mala zodpovedať základnému učivu, ktoré sa má osvojiť v určitom časovom intervale semestra, aby sa splnili požiadavky učebných osnov. Tieto plány jednotiek by mali pokrývať buď týždeň, alebo mesiac štúdia a spolu by mali tvoriť organizovanú postupnosť učenia sa pre študentov. [5]

 • Napríklad v úvodnom kurze antropológie môžete naplánovať týždenný blok s názvom „Poľnohospodárska revolúcia“, počas ktorého budete študentov učiť o vzniku a rozmachu poľnohospodárstva.


Faktor prerušenia plánovania. Pri plánovaní harmonogramu si všimnite všetky nadchádzajúce udalosti a konflikty, ktoré by mohli prerušiť priamočiaru, lineárnu schému práce. Pozrite si kalendár, aby ste si zaznačili zákonom stanovené sviatky, a školský kalendár, aby ste si všimli všetky školské prestávky, skúšky alebo zhromaždenia, ktoré prerušia normálny čas vyučovania. Poskytnite čas na opakovanie a precvičovanie v prípade, že študenti majú problémy s pochopením učebnej látky a potrebujú viac času na jej osvojenie.[6]

 • Napríklad celok, ako je druhá svetová vojna v kurze dejín 20. storočia, by sa mohol natiahnuť na dva týždne namiesto jedného, aby sa prispôsobil zákonnému sviatku a umožnil preskúšanie, aby sa zabezpečilo, že všetci študenti sú dobre oboznámení s touto dôležitou zložkou triedy.

 • Pracovať podľa rozvrhu iných učiteľov. Konzultujte s kolegami, aby ste sa uistili, že nedochádza k žiadnym závažným konfliktom s vašimi rozvrhmi. Vyhnite sa napríklad naplánovaniu hlavnej úlohy na deň, keď budú mať vaši študenti priebežnú skúšku v inej triede. Informujte učiteľov o svojich predpokladaných termínoch skúšok a veľkých projektov.
 • Odkazy