3 spôsoby, ako odstrániť rozdiely vo výsledkoch

Rozdiel vo výsledkoch sa vzťahuje na rozdiel v úrovni výsledkov žiakov s nízkymi príjmami a/alebo farebných žiakov a ostatných amerických žiakov. Na vzniku a pretrvávaní rozdielov vo výsledkoch sa podieľa mnoho faktorov vrátane financovania škôl, vzdelávania učiteľov a diskriminácie. Hoci odstránenie rozdielov vo výsledkoch je monumentálna úloha a vyžaduje si systémové zmeny v politike financovania škôl a vo vláde, môžete urobiť malé kroky na odstránenie rozdielov vo vašej triede alebo komunite. Môžete sa vzdelávať o kultúrnych a sociálno-ekonomických problémoch, ktorým čelia žiaci vo vašej triede, venovať svoj čas dobrovoľníctvu v oblasti vzdelávania alebo pracovať na zmene vzdelávacej politiky a zapojiť sa do práce so žiakmi vo vašej triede. Mnohé organizácie dokonca ponúkajú financovanie tried pre školy a učiteľov s cieľom podporiť odstraňovanie rozdielov vo výsledkoch.
[1]
Dôveryhodný zdroj
Združenie pre dohľad a rozvoj učebných osnov
Nezisková organizácia poskytujúca inovatívne, efektívne vzdelávacie zdroje pre pedagógov určené na podporu výsledkov žiakov
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 3:Rozvoj kultúrneho a sociálno-ekonomického povedomia


Uvedomte si svoje vlastné predsudky. Každý si do svojho vnímania druhých prináša vlastné predsudky a zaujatosť. Nájdite si čas na určenie vlastných slepých miest, ktoré vám pomôžu prekonať vlastné predsudky. Venujte pozornosť svojmu správaniu a sledujte, čo si všimnete na úsudkoch a následných reakciách.

 • Premýšľajte o svojom správaní voči ostatným. Napríklad, či necháte chlapcov v triede byť hlučnejší ako dievčatá, pretože chlapci sú zvyčajne známi tým, že sú hlučnejší? Ste prekvapení, keď máte žiaka, ktorý dosahuje slabšie výsledky, kvôli stereotypu o jeho etnickom pôvode? Toto sú implicitné predsudky. Možno veríte, že všetci sú si rovní a zaslúžia si rovnosť, napriek tomu môžu existovať výnimky z vášho presvedčenia.[2]
 • Venujte pozornosť svojmu jazyku a reči tela, keď hovoríte s ostatnými. Krížite ruky pred sebou, keď hovoríte s určitými typmi ľudí, napr? Mení sa váš tón hlasu alebo používate iné slová, ako by ste bežne používali, keď hovoríte s niekým, kto má iné zázemie ako vy?[3]


Preskúmajte problémy komunity. Porozprávajte sa s členmi komunity vo vašom školskom obvode, prečítajte si miestne noviny alebo sa zúčastnite na zasadnutiach miestnej samosprávy, aby ste pochopili problémy, ktorým čelia rodiny vo vašej komunite. Poznanie problémov, ktorým čelí komunita, vám pomôže lepšie pochopiť problémy, s ktorými sa môžu stretávať vaši žiaci.[4]

 • Pozrite sa na sociálno-ekonomické zloženie vašej školy a zistite, či ide o školu v oblasti s vysokými potrebami. Vo vašej škole môže byť veľa žiakov, ktorých rodiny majú finančné problémy, a preto nie sú schopné poskytnúť svojim deťom primeranú podporu pri vzdelávaní.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Národná asociácia pre vzdelávanie
  Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému prostredníctvom obhajoby záujmov učiteľov a študentov.
  Prejsť na zdroj
 • Rozšírené zneužívanie návykových látok vo vašej komunite môže mať vplyv na výsledky žiakov.
 • Vo vašej komunite môže žiť veľa prechodného obyvateľstva. Časté sťahovanie z miesta na miesto môže u žiakov vyvolať stres, s ktorým sa môžete stretnúť, ak máte početné vojenské rodiny, utečencov alebo migrujúcich pracovníkov.


Preskúmajte financovanie škôl. V Spojených štátoch sú školy financované z federálnych a štátnych fondov, ale z veľkej časti sú financované aj z miestnych daní z nehnuteľností. Výsledkom je, že bohatšie oblasti platia viac na daniach z nehnuteľností, zatiaľ čo chudobnejšie oblasti platia menej. Vzniká tak rozdiel vo financovaní[6]
Dôveryhodný zdroj
Asociácia pre dohľad a rozvoj učebných osnov
Nezisková organizácia poskytujúca inovatívne, účinné vzdelávacie zdroje pre pedagógov určené na podporu výsledkov žiakov
Prejsť na zdroj

 • Chudobnejšie školy sa stretávajú s väčším počtom žiakov v triedach, problémami pri udržaní zamestnancov a menšou angažovanosťou rodičov (v podobe dobrovoľníckej práce aj finančných príspevkov).[7]
 • Žiaci žijúci v chudobe, ako aj žiaci iných ako bielych etník, sú v drvivej väčšine sústredení v školách s najnižšími výsledkami.[8]


Rozšírte svoje obzory. Spoznávajte kultúry žiakov vo vašej škole, najmä ak sú odlišné od vašej vlastnej. Naše kultúrne zázemie má obrovský vplyv na to, akí sme a ako vnímame svet.[9]
Dôveryhodný zdroj
Národné združenie pre vzdelávanie
Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
Prejsť na zdroj

 • Čítajte knihy napísané autormi z kultúr vašich žiakov.
 • Požiadajte žiakov, aby vám porozprávali o svojich kultúrnych a/alebo náboženských tradíciách. Zistite, či existuje miestne kultúrne podujatie, ktorého sa môžete zúčastniť. Môžete povedať: „Ak niekto z vás vie o nejakých kultúrnych podujatiach v komunite, budem rád, ak ma pozvete! Chcem sa dozvedieť viac o vašom zázemí!“
 • Porozprávajte sa s rodinami svojich žiakov. Ak sú napríklad vaši žiaci prvou generáciou Američanov z prisťahovaleckých rodín, mohli by ste sa ich rodičov opýtať: „Aká bola vaša rodná krajina?? Ako sa to líši od tu? Čo vám na tom chýba?“

Metóda 2 z 3: Zlepšovanie mimo vyučovania


Presadzovať zmeny na miestnej úrovni. Zistite viac o záväzku vášho miestneho školského obvodu odstrániť rozdiely vo výsledkoch tým, že sa zúčastníte na zasadnutiach školskej rady. Zvážte možnosť zistiť, čo sa deje vo vašej škole alebo v škole vášho dieťaťa, a to tak, že sa spojíte s organizáciami rodičov a učiteľov alebo oslovíte vedenie školy.[10]
Dôveryhodný zdroj
Národná asociácia vzdelávania
Odborový zväz profesionálnych učiteľov, ktorý sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
Prejsť na zdroj

 • Zúčastnite sa zasadnutia školskej rady a vyjadrite svoje obavy týkajúce sa rozdielov vo výsledkoch na úrovni okresu. Mohli by ste povedať: „Som znepokojený nedávnymi nízkymi výsledkami našich farebných žiakov v štandardizovaných testoch. Čo robí správna rada na riešenie potrieb tejto skupiny obyvateľstva?“
 • Svoje obavy oznámte riaditeľovi školy vášho dieťaťa a opýtajte sa ho, aké kroky by podľa neho mohli podniknúť na úrovni školy, aby pomohli odstrániť rozdiely.
 • Zvážte možnosť zapojiť sa do záujmového výboru alebo dokonca kandidovať do rady školy, aby ste mali väčší vplyv na miestnu politiku.


Dobrovoľnícka činnosť. Darujte svoj čas organizáciám, ktoré pracujú na zmene vzdelávania. Tieto príležitosti môžu byť v školskom prostredí alebo mimo neho. Niektoré možnosti, ktoré môžete zvážiť, zahŕňajú:

 • Dobrovoľnícka práca v triede (môže sa vyžadovať, aby ste boli rodičom/opatrovníkom žiaka, ktorý práve navštevuje triedu; informujte sa v školskom obvode).
 • Ponuka prísť prednášať do školy/triedy o svojej práci alebo zručnostiach. Ak by ste napríklad boli zdravotná sestra, mohli by ste ponúknuť prednášku o prvej pomoci v triede.
 • dobrovoľnícka práca v mimoškolských programoch.
 • Stať sa mentorom pre dieťa vo vašej komunite, ktoré potrebuje dodatočnú podporu.
 • Doučovanie v komunitnom centre alebo knižnici.
 • Spolupráca s programami na podporu gramotnosti dospelých, predškolskej gramotnosti alebo rodičovstva. Výučba zručností dospelých môže byť prospešná aj pre ich deti.
 • Pomoc pri získavaní finančných prostriedkov pre školu v núdzi alebo neziskovú organizáciu, ktorá podporuje rovnosť vo vzdelávaní.


Vyhľadajte príležitosti na rozvoj zamestnancov. Nájdite školenia odborného rozvoja, ktoré sa zaoberajú otázkami rozdielov v dosiahnutých výsledkoch, ako je napríklad chudoba žiakov alebo školenia o kultúrnej citlivosti. Zvážte možnosť osloviť vedenie vašej školy a navrhnúť školenia, ktoré by mohli byť prínosom pre vašu školu alebo školský obvod.[11]
Dôveryhodný zdroj
Národná asociácia vzdelávania
Únia profesionálnych učiteľov, ktorej cieľom je podporovať úspech verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
Prejsť na zdroj

 • Ak ste učiteľom, zvážte možnosť absolvovať ďalšie kurzy o výsledkoch žiakov v rámci postgraduálneho alebo postgraduálneho štúdia.


Preskúmajte rozdiely vo vašej vlastnej škole alebo v okrese. Hľadajte spôsoby, ako by ste mohli vykonať pozitívne zmeny na odstránenie rozdielov tým, že pochopíte problémy na miestnej úrovni. Spolupracujte s ostatnými učiteľmi, vedením školy, rodičmi a členmi komunity na riešení niektorých problémov. Niektoré problémy, ktoré možno budete chcieť riešiť, zahŕňajú:

 • Veľkosť triedy
 • prísnosť učebných osnov
 • Bezpečnosť v škole
 • Necitlivosť voči kultúrnym problémom [12]
  Dôveryhodný zdroj
  Národná asociácia vzdelávania
  Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému tým, že obhajuje záujmy učiteľov a študentov.
  Prejsť na zdroj
 • Nedostatok dvojjazyčného personálu[13]
  Dôveryhodný zdroj
  Národná asociácia vzdelávania
  Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
  Prejsť na zdroj

Metóda 3 z 3: Interakcia so žiakmi


Udržujte si vysoké očakávania. Očakávajte od svojich žiakov veľké veci. Jasne vyjadrite, čo od výkonu svojich žiakov očakávate, a nastavte vysokú latku náročnej a kvalitnej práce.[14]

 • Povedzte si, že vaši žiaci sú inteligentní, schopní, úspešní a odolní. Štúdie ukázali, že učitelia, ktorí o svojich žiakoch hovoria pozitívne, sú úspešnejší. Pozitívne sa povzbudzujte o svojich žiakoch.[15]
 • Vytvorte si mantru, ktorú si budete hovoriť a ktorá vám pomôže zachovať si pozitívny vzťah k žiakom. Môže to byť niečo také: „Moji žiaci sú inteligentní! Moji študenti sú mocní! Moji žiaci zmenia svet!“ alebo čokoľvek, čo vás inšpiruje.
 • Aktívne zapájanie žiakov do vyučovania s využitím rôznych štýlov učenia. Udržujte svoju triedu organizovanú a efektívnu, aby ste maximalizovali čas na učenie.[16]


Spoznajte svojich študentov. Vytvorte si so žiakmi dobrý vzťah a zaujímajte sa o ich život. Ako sa vzťahy rozvíjajú, možno zistíte, že vaši žiaci sú ochotnejší otvoriť sa vám o tom, čo sa deje v ich živote. Počúvajte, čo hovoria, a zistite, či môžete to, čo vám povedia, premeniť na produktívnejšie prostredie pre ich učenie.[17]

 • Ak máte napríklad žiaka, ktorý sústavne chýba, pretože sa musí starať o chorého rodiča, môžete sa obrátiť na sociálneho pracovníka alebo vedenie školy, aby ste žiaka spojili so sociálnymi službami alebo mu zabezpečili alternatívne možnosti vzdelávania.
 • Vcíťte sa do svojich žiakov. Vypočujte si ich príbehy a problémy a skúste si predstaviť, aké by to bolo byť na ich mieste. Reflektujte to, čo počujete, aby ste si vybudovali empatiu, napr: „Chápem, prečo hovoríš, že si taká unavená, Marisol. Musí to byť ťažké, keď sa musíte každé ráno budiť tak skoro so svojou sestričkou.“
 • Zachovávajte profesionálne hranice a dbajte na to, aby všetky kontakty, ktoré si so žiakmi vytvoríte, zachovávali vzťah učiteľ – žiak.[18]


Udržujte kontakt s rodinami študentov. Rozvíjanie dobrého vzťahu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami vám môže pomôcť, aby ste boli všetci na rovnakej vlne, pokiaľ ide o výsledky žiaka. Vďaka rozhovorom alebo interakciám s rodičmi môžete lepšie pochopiť aj niektoré problémy, ktorým žiak čelí.[19]
Dôveryhodný zdroj
Národná asociácia pre vzdelávanie
Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému tým, že obhajuje záujmy učiteľov a študentov.
Prejsť na zdroj

 • Prostredníctvom rozhovorov s rodičmi sa môžete dozvedieť o rodinných stresoch, ako je rozvod, nezamestnanosť, závislosť alebo právne problémy. Mohli by ste sa opýtať rodičov žiaka: „Všimol som si, že váš syn má v týchto dňoch problémy s pozornosťou na mojej hodine. Je teraz doma všetko v poriadku? Čo môžem urobiť, aby som pomohol?“
 • Vaši žiaci môžu mať v domácnosti aj ďalšie povinnosti, ktoré ich zdržiavajú od vyučovania. Môžu napríklad každý deň meškať do školy, pretože musia odviesť mladšieho súrodenca do školy. Vybudovanie dobrého vzťahu s rodičmi vám môže pomôcť, aby ste dokázali spoločne nájsť riešenie niektorých mimoškolských problémov, ktoré ovplyvňujú študijné výsledky.
 • Uistite sa, že keď prvýkrát oslovíte rodiča alebo opatrovníka, predstavíte sa a poviete niečo pozitívne o ich dieťati. Musia vedieť, že ste na ich strane, aby ste študentovi pomohli byť v triede úspešný.


Požiadajte svojich študentov, aby vás učili. Nechajte svojich žiakov, aby vás poučili o svojom kultúrnom dedičstve alebo pôvode. Požiadajte ich, aby rozprávali príbehy alebo písali eseje o svojich životoch. Nech sa s vami a so svojimi spolužiakmi podelia o veci, na ktorých im záleží. Rozprávanie príbehov a vzájomné zdieľanie informácií o živote druhých pomáha budovať empatiu a porozumenie.[20]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Ak máte v triede zastúpené rôzne etniká, môžete napríklad vypracovať úlohu, ktorá zdôrazňuje kultúrne dedičstvo žiakov: ukážka dôležitej rodinnej tradície alebo pamiatky alebo správa o dôležitom zvyku alebo sviatku v rámci komunity žiakov.
 • Mohli by ste povedať: „Chcem, aby každý pochopil svoje vlastné dedičstvo a bol hrdý na to, odkiaľ pochádza. Chcem, aby ste mne a zvyšku našej triedy pomohli spoznať vaše zázemie. Preto pri tejto ďalšej úlohe…“


Presadzujte skríning a intervenciu u študentov. Ak si v triede všimnete problémy so správaním, učením alebo zdravotnými problémami, podniknite kroky na to, aby ste žiaka vyšetrili. Oslovte rodičov žiakov a vedenie školy so svojimi obavami.[21]
Dôveryhodný zdroj
Národná asociácia pre vzdelávanie
Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
Prejsť na zdroj

 • Povzbudzujte svoju školu k vytváraniu partnerstiev s komunitnými agentúrami s cieľom nadviazať kontakty so študentmi a rodinami v núdzi.

 • Podporujte mentorské vzťahy. Hľadajte vzory v komunite študentov, možno ľudí z rovnakého kultúrneho prostredia alebo tých, ktorí pochádzajú z podobných podmienok, a pracujte na podpore vzťahov medzi občanmi a študentmi. Mentori z komunity, ktorí sa úspešne vymanili z náročných okolností, môžu inšpirovať študentov, aby pracovali na svojich vlastných cieľoch.[22]
  Dôveryhodný zdroj
  Národná asociácia vzdelávania
  Únia profesionálnych učiteľov, ktorá sa venuje podpore úspechu verejného vzdelávacieho systému obhajovaním záujmov učiteľov a študentov.
  Prejsť na zdroj

  • Môžete hľadať ľudí, ktorí sú ochotní byť mentormi, prostredníctvom miestnej obchodnej komory alebo prostredníctvom komunitných klubov, ako je Lions Club alebo Rotary International. Požiadajte ich, aby prišli do vašej triedy a urobili prezentáciu.
  • Mohli by ste svojim žiakom povedať: „Chcem, aby ste si v našej komunite všímali dospelých, ktorí sú úspešní v tom, čo robia, a sú to ľudia, ktorých obdivujete. Zistite, kto to je, a dajte mi vedieť, ako sa s nimi môžem skontaktovať. Chcel by som, aby ľudia, ktorých obdivujete, prišli prednášať do našej triedy.“
 • Odkazy