3 spôsoby, ako opraviť pasívny hlas

Hlas pri písaní dodáva vašej práci osobitosť a chuť, čo môže pomôcť čitateľovi viac sa zaujať tým, čo chcete povedať. Aktívny hlas dodáva vášmu písaniu autoritu a užší kontakt s publikom, pretože hovoríte priamo k nemu. Ak použijete pasívny hlas, stále budete hovoriť k svojmu publiku, ale písanie môže pôsobiť nevýrazne a nepriamo. Ak chcete v písaní dosiahnuť silnejší a autoritatívnejší hlas, mali by ste sa naučiť opraviť pasívny hlas.

Metóda 1 z 3:Identifikácia pasívneho hlasu


Uvažujte o problémoch s pasívnym hlasom. Pri pasívnom zámene sa na subjekt vety skôr pôsobí, než aby sa vykonávala činnosť. Sloveso vo vete pôsobí na predmet, pričom predmet sa vo vete objavuje za dejom. Výsledkom je veta, ktorá znie neohrabane a nevýrazne, čo sú zlé vlastnosti, keď sa snažíte vytvoriť presvedčivú esej, pútavý článok alebo účinnú ústnu prezentáciu.[1]

 • Napríklad veta v pasívnom zámene by znela: „Mliečnu kosť rozhrýzol pes“ alebo „Basketbalovú loptu hodila Sara“.“ V prvej vete pôsobí mliečna kosť na psa a v druhej vete pôsobí basketbalová lopta na Sáru. Vzniká tak nevýrazná veta, pretože subjekt nevykonáva vo vete činnosť.
 • Ďalším príkladom môže byť: „Kolesá bicykla boli zničené búrkou“ alebo „Moje práce boli napísané na počítači“.“ V prvej vete na kolesá bicykla pôsobí búrka a v druhej vete na papiere pôsobí počítač.


Dávajte si pozor na vety, v ktorých chýba predmet. Pasívny hlas môže veta používať aj vtedy, ak nemá žiadny predmet. Tieto vety zvyčajne obsahujú visiace modifikátory.[2]
Visiace modifikátory sú slová alebo slovné spojenia, ktoré modifikujú slovo, ktoré nie je vo vete jasne uvedené.

 • Veta s visiacim modifikátorom, ktorá nemá predmet, by mohla znieť napríklad takto: “ Aby pôsobil profesionálnejšie, mal oblečený čierny oblek.“ V tejto situácii nevieme, kto mal na sebe čierny oblek, ale veta naznačuje, že niekto mal na sebe čierny oblek, aby vyzeral profesionálnejšie. Preto je veta pasívna a neúplná.


Všimnite si rozdiel medzi aktívnym a pasívnym hlasom. Pri aktívnom hlase vykonáva činnosť subjekt vety. Predmet sa vo vete zvyčajne objavuje pred dejom. Vytvára vety, ktoré sú jasné, stručné a priame. Aktívny hlas by ste mali používať vždy, pretože vďaka nemu bude vaše písanie pôsobiť účelnejšie.[3]
[4]

 • Príklady viet s aktívnym hlasom sú napr: „Pes rozhrýzol mliečnu kosť“ alebo „Sara hodila basketbalovú loptu“.“ V oboch vetách subjekt vo vete vykonáva činnosť. „Pes“ „prežúval“ a „Sára“ „hádzala.“
 • Medzi ďalšie príklady patrí napr: „Búrka zničila kolesá bicykla“ alebo „Písal som dokumenty na počítači“.“ V obidvoch vetách je predmet pred slovesom a predmet vykonáva činnosť.


Skontrolujte, kedy je vhodnejší pasívny hlas. V niektorých prípadoch môže byť pasívny hlas nevyhnutný alebo užitočnejší ako aktívny hlas. Tieto prípady sú zriedkavé a špecifické pre obsah vety. Tieto prípady by ste mali poznať, aby ste vedeli, kedy je vhodné použiť pasívny hlas.[5]

 • Niekedy sa vám môže stať, že príjemca činnosti je dôležitejší ako vykonávateľ činnosti. Potom by ste použili pasívny hlas, aby ste zdôraznili príjemcu deja. Môžete si to všimnúť v správach a spravodajských článkoch.
 • Napríklad: „Z chicagského múzea umenia dnes dvaja ozbrojení muži ukradli neoceniteľnú Rodinovu sochu.“ V tomto prípade je spravodajsky hodnotnejší obsah, že socha bola odnesená, a nie to, že vykonávateľom deja sú dvaja ozbrojení muži. Uvedenie dôležitejšieho obsahu na začiatku, aj keď ide o pasívny hlas, dodáva vete pocit účelnosti.
 • Pasívny hlas môžete použiť aj vtedy, keď nemôžete určiť „kto“ alebo „čo.“ V týchto prípadoch môžete použiť pasívny hlas, aby ste nahradili to, že nemáte viac podrobností. Napríklad: „Balík sa stratil počas medzinárodného letu.“ Keďže neviete, kto stratil balík, nemôžete použiť aktívny hlas a namiesto toho môžete použiť pasívny hlas.

Metóda 2 z 3:Úprava pasívneho hlasu v písaní


Opravte si bežné pasívne slová vo vetách. Jedným zo spôsobov, ako si všimnúť, kedy používate pasívny namiesto aktívneho hlasu, je prejsť si svoje písanie a hľadať bežné slová, ktoré sa vyskytujú v pasívnych vetách. Hoci nie každá pasívna veta obsahuje tieto kľúčové slová, sledovanie týchto slov je užitočný spôsob, ako fixovať prípady pasívneho hlasu. Sledujte nasledujúce tvary slova „byť“, ktoré sa môžu objaviť v pasívnej vete:[6]

 • „Je“: Napríklad: „Bicyklovanie je niečo, čo robím.“
 • „Was“: Napríklad: „Lano bolo použité mnou na pretekoch.“
 • „Boli“: Napríklad: „Bobule boli zjedené deťmi.“
 • „Bol“: Napríklad: „Hru hral muž od úsvitu.“
 • „Have been“ alebo „Has been“: Napríklad: „Skupina celé dopoludnie spievala.“


Prepíšte vetu tak, aby predmet vykonával činnosť. Po identifikovaní pasívnych viet v texte by ste mali vetu upraviť tak, aby subjekt vykonával činnosť. Predmetom môže byť osoba, predmet alebo miesto. Chcete sa uistiť, že predmet je vždy pred slovesom a vykonáva činnosť, nie je konaný.[7]

 • Napríklad môžete mať vetu: „Lano som používal pri pretekoch.“ Túto vetu môžete upraviť tak, aby bola v aktívnom hlase: „Pri pretekoch som použil lano.“ V aktívnej vete subjekt „ja“ vykonáva činnosť, „použil lano v pretekoch.“
 • Ďalším príkladom môže byť pasívna veta: „Hru hral muž od úsvitu“.“ Vetu môžete upraviť tak, aby bola aktívna: „Za úsvitu začal muž hrať hru“ alebo „Muž začal hru za úsvitu“.“ V aktívnej vete predmet „muž“ vykonáva činnosť, sloveso „hral“ sa.“


Zachovajte rovnaký hlas počas celej vety. Neprechádzajte z aktívneho hlasu späť do pasívneho. Niekedy sa môže stať, že po niekoľkých vetách v aktívnom hlase opäť zvyknete prejsť do pasívneho hlasu. Môžete tiež urobiť chybu, keď začnete vetu v aktívnom hlase a potom ju ukončíte v pasívnom hlase. Mali by ste sa uistiť, že každá veta má subjekt, ktorý vykonáva činnosť, pričom subjekt je vo vete umiestnený pred slovesom.[8]

 • Môžete mať napríklad nasledujúcu vetu: „Keď počula vtipy, chcela sa správať pokojne, ale kamaráti sa jej aj tak posmievali.“ Táto veta sa začína v činnom rode slovami „Ona chcela“ a potom sa končí v pasívnom rode. Môžete ho upraviť na všetky činné mená, čoho výsledkom bude: „Keď počula vtipy, chcela sa správať pokojne, ale jej priatelia sa jej aj tak vysmievali.“


Určite predmet. V mnohých vetách s pasívnym hlasom chýba predmet a obsahujú visiace modifikátory. Určenie predmetu môže pomôcť objasniť vaše vety a prejsť z pasívneho hlasu na aktívny hlas.[9]

 • Môžete mať napríklad nasledujúcu vetu: „Aby sa ušetril čas, esej bola napísaná na počítači.“ V tejto vete sa používa pasívny hlas a visiaci modifikátor, pretože nie je jasné, kto šetrí čas alebo kto píše esej. Upravená verzia vety by znela: „Tyler napísal esej na počítači, aby ušetril čas.“

Metóda 3 z 3:Používanie stratégií korektúry


Urobte si čas. Korektúry si vyžadujú čas, preto ich neodkladajte na poslednú chvíľu. Dajte si dostatok času.[10]
Skúste si deň alebo dva pred odovzdaním práce vyhradiť aspoň 20 minút na jej opravu. Budete si tiež musieť vyhradiť čas na opravu všetkých chýb, ktoré nájdete.


Čítajte svoje písanie nahlas. Pasívny hlas si môžete všimnúť, ak si nájdete čas a prečítate si svoj text nahlas pre seba alebo pre sympatizujúce publikum. Mali by ste venovať zvýšenú pozornosť všetkým vetám, v ktorých sa predmet nachádza za slovesom a v ktorých nie je jasné, kto alebo čo vo vete vykonáva činnosť. Toto sú indikátory pasívneho hlasu.[11]

 • Hoci funkcia kontroly pravopisu v počítači môže byť užitočná na zachytenie gramatických chýb, nemusí zachytiť všetky pasívne vety vo vašom písaní, preto sa nespoliehajte na to, že to urobí za vás.
 • Mali by ste mať na pamäti aj to, že niektorým vetám pasívny hlas skutočne prospieva, a to na základe obsahu vety. Čítanie svojho písania nahlas a ostatným vám môže pomôcť byť lepším redaktorom vašej práce a všimnúť si, kedy by veta mala byť v pasívnom alebo aktívnom hlase.


Použite funkciu vyhľadávania. Na pomoc pri hľadaní prípadov pasívneho hlasu môžete použiť funkciu vyhľadávania alebo funkcie nájsť a nahradiť v programe MS Word.[12]
Skúste vyhľadať bežné slová a frázy s pasívnym hlasom, ako napríklad „je“, „bol“, „boli“, „bol“ a „boli“.“ Potom skontrolujte vety so zvýraznenými slovami a slovnými spojeniami, či sa v nich používa pasívny hlas.

 • Podľa potreby opravte prípady pasívneho hlasu.


Začnite na konci a čítajte odzadu. Čítanie práce odzadu vám tiež môže uľahčiť identifikáciu problémov, ako je pasívny hlas. Prečítajte si poslednú vetu svojej práce a potom si prečítajte vetu pred ňou.[13]

 • Pokračujte v práci smerom dozadu, kým si neprečítate každú vetu v práci. Opravte všetky prípady pasívneho hlasu, ktoré nájdete v priebehu práce.

 • Navštívte centrum písania alebo lektora písania.[14]
  Väčšina univerzít má centrá písania, kde môžete získať spätnú väzbu a pomoc pri písaní práce zadarmo. Ak má vaša univerzita centrum písania, dohodnite si stretnutie, aby vám pomohli nájsť prípady pasívneho hlasu.

  • Majte na pamäti, že lektor písania za vás vašu prácu nespraví. Pomôže vám rozvinúť zručnosti, ktoré potrebujete na to, aby ste sami identifikovali prípady pasívneho hlasu.
 • Odkazy