3 spôsoby, ako požiadať o kópiu zmluvy

Či už si kupujete káblovú službu, nastupujete do nového zamestnania alebo si beriete pôžičku, zmluvy sú súčasťou života. Počas svojho dospelého života podpíšete množstvo písomných zmlúv, ktoré sa týkajú mnohých rôznych otázok. Po uzavretí zmluvy by ste si mali pre svoje záznamy uchovať kópiu zmluvy so všetkými podpismi zmluvných strán. Ak ste nedostali kópiu podpísanej zmluvy alebo ste ju stratili, postupujte podľa nasledujúcich krokov a požiadajte o kópiu.

Metóda 1 z 3:Určenie spôsobu, ako požiadať o kópiu zmluvy

Zistite, kto má zmluvu. V niektorých prípadoch, ako je napríklad zmluva o súkromnom predaji osobných vecí, by druhá zmluvná strana mala mať kópiu. Ak však ide o pracovnú alebo kúpnu zmluvu s veľkou spoločnosťou, môže byť ťažšie určiť, kto presne zmluvu vlastní. Tu je niekoľko pokynov, ktoré vám pomôžu určiť, kto má zmluvu.

 • Ak je druhou zmluvnou stranou fyzická osoba, mala by mať originál zmluvy s vašimi podpismi.
 • Ak je druhou zmluvnou stranou spoločnosť alebo organizácia, budete musieť nájsť príslušnú osobu v rámci organizácie, ktorá pravdepodobne disponuje kópiou zmluvy. Logickým miestom, kde začať, by bolo oddelenie ľudských zdrojov („HR“) alebo právne oddelenie spoločnosti. Ak v spoločnosti neexistuje personálne alebo právne oddelenie alebo nemôžete nájsť telefónne číslo na jednotlivé oddelenia, jednoducho zavolajte na všeobecné číslo spoločnosti. Ten, kto zdvihne telefón, by vám mal vedieť povedať, ktoré oddelenie uchováva kópie uzavretých zmlúv spoločnosti, a podľa toho nasmerovať váš hovor.

Tip: Keď právnik vypracuje právny dokument alebo zmluvu, vždy si ponechá kópiu. V niektorých prípadoch si advokát ponecháva originál zmluvy. Ak má zmluvu právnik druhej strany, mal by vám byť schopný poskytnúť kópiu, keďže ste boli zmluvnou stranou. Právnik vám môže za kópiu zmluvy účtovať malý poplatok za kopírovanie.

Získajte kontaktné informácie na príslušnú stranu. Začnite tým, že si prezriete svoje osobné dokumenty a zistíte, či máte záznamy, v ktorých sú uvedené kontaktné údaje osoby alebo podniku, s ktorým ste podpísali zmluvu. Ďalej vyhľadajte v telefónnom zozname alebo na internete konkrétne kontaktné informácie, ako je poštová adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Ďalším možným zdrojom kontaktných informácií sú stránky sociálnych médií. Ak máte správne kontaktné údaje, bude jednoduchšie kontaktovať osobu alebo podnik, s ktorým ste zmluvu podpísali.

Rozhodnite sa, aký typ žiadosti je najvhodnejší. Typ žiadosti bude závisieť od toho, komu je adresovaná. Ak napríklad osobne poznáte stranu, ktorá má zmluvu, najvhodnejším typom žiadosti môže byť telefonický hovor. Žiadosť adresovaná veľkej spoločnosti si môže vyžadovať formálny list. Nasledujúce informácie by vám mali pomôcť pri rozhodovaní, aký typ žiadosti je najvhodnejší.

 • Telefonicky na. V prípade mnohých žiadostí o zmluvy je najlepšie zavolať priamo osobe, ktorá má zmluvu k dispozícii. Ak poznáte osobu, ktorá má zmluvu, a máte na ňu telefónne číslo, najvhodnejšia môže byť telefonická žiadosť.
 • E-mail. Ak sa nemôžete telefonicky spojiť s osobou, ktorá má zmluvu k dispozícii, alebo na ňu nemáte priame telefónne číslo, možno budete chcieť poslať formálnu e-mailovú žiadosť o kópiu zmluvy. Požiadajte o zaslanie podpísanej kópie poštou alebo e-mailom a uveďte svoju poštovú alebo e-mailovú adresu.
 • List. Ak má zmluvu k dispozícii daňový úrad (Internal Revenue Service – IRS), vládna agentúra, napríklad armáda, alebo veľká spoločnosť, môžete napísať oficiálny list so žiadosťou o kópiu zmluvy. Neposielajte list vládnej agentúre doporučenou poštou, pretože agentúra ho spravidla nepodpíše. Možno budete chcieť priložiť samolepiacu obálku s pečiatkou, aby ste si zabezpečili, že vám bude kópia zaslaná poštou.
 • Osobne. Ak sú e-mailová, telefonická a/alebo písomná žiadosť neúspešné, môžete navštíviť kanceláriu alebo miesto podnikania danej osoby osobne, aby ste si vyžiadali kópiu zmluvy. Ak osoba prijíma stretnutia, zavolajte jej a dohodnite si stretnutie. V opačnom prípade ho navštívte v jeho kancelárii alebo v mieste podnikania a buďte pripravení počkať, kým bude mať čas vás prijať.
 • Online. V závislosti od typu zmluvy môžete požiadať o kópiu online vyplnením jednoduchého formulára žiadosti. Napríklad Národný archív a správa záznamov uchováva kópie všetkých vládnych zmlúv. Patria sem všetky zmluvy o prijatí do armády. Môžete navštíviť Národnú správu archívov a záznamov na adrese [1] a vyplniť takúto žiadosť. Podobne, ak potrebujete kópiu zmluvy o prenájme od spoločnosti U-Haul, môžete vstúpiť na webovú stránku spoločnosti U-Haul na adrese [2] a požiadať o kópiu prostredníctvom ich online formulára.

Metóda 2 z 3:Žiadosť o kópiu zmluvy

Do žiadosti uveďte všetky relevantné informácie. Formát a obsah vašej žiadosti bude závisieť od typu žiadosti, ktorú podávate, a od toho, od koho zmluvu požadujete. Čím viac informácií budete mať k dispozícii, tým ľahšie bude pre príjemcu vašej žiadosti identifikovať zmluvu. Hoci nie všetky zmluvy sú písomné, pri mnohých rôznych typoch zmlúv sa vyžaduje písomná forma.[1]

 • Napríklad by ste mali mať k dispozícii mená všetkých strán a spoločností, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy.
 • Obsah zmluvy by ste tiež mali opísať čo najkonkrétnejšie. To zahŕňa typ zmluvy, ktorou môže byť napríklad nájomná zmluva, zmluva o prenájme, zmluva o poskytovaní služieb alebo pracovná zmluva. Identifikujte aj predmet zmluvy, či už ide o služby, osobný majetok, zakúpený tovar, prenájom zariadenia alebo fyzickú adresu.
 • Nezabudnite uviesť, že chcete podpísanú kópiu zmluvy. Nepodpísaná kópia vám nepomôže, ak sa snažíte uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zmluvy. Budete musieť byť schopní preukázať, že obe strany zmluvu skutočne podpísali.[2]
  Dôveryhodný zdroj
  Úrad pre lepšie podnikanie
  Nezisková organizácia zameraná na podporu dôveryhodnosti trhu prostredníctvom vzdelávania spotrebiteľov a preverovania podnikov
  Prejsť k zdroju

Tip: Je dôležité ponechať približný dátum podpisu zmluvy. Dokonca aj mesiac alebo rok je užitočný, ak si nemôžete spomenúť na presný dátum.

Vysvetlite dôvod svojej žiadosti. Niektoré štátne zákony vyžadujú, aby ste dostali kópiu podpísanej nájomnej zmluvy alebo iného typu zmluvy. Zákon o spotrebiteľských úveroch tiež vyžaduje, aby vám bola na požiadanie poskytnutá napríklad kópia zmluvy o úvere. V iných štátoch sa poskytnutie kópie zmluvy nevyžaduje, hoci je to dobrý postup. V každom prípade, ak ste zmluvnou stranou, máte nárok na kópiu zmluvy pre svoje záznamy.[3]

Doručte svoju žiadosť. Zavolajte, navštívte, pošlite e-mail alebo list poštou. Pri zasielaní listu alebo e-mailu môžete použiť spôsob doručenia, ktorý vám umožní potvrdiť prijatie druhou stranou, napríklad potvrdenie o doručení doporučenej zásielky alebo potvrdenie o doručení e-mailu.

Sledujte svoju žiadosť. Ak nedostanete odpoveď do 10 dní, zavolajte a opýtajte sa, či môžete poskytnúť ďalšie informácie, aby ste urýchlili svoju žiadosť. Môžete sa tiež opýtať, ako dlho môžete očakávať, že bude trvať, kým zmluvu dostanete.

Metóda 3 z 3: Sledovanie vašej žiadosti

Vyžadujte kópiu zmluvy v písomnej forme. Ak do niekoľkých dní od uskutočnenia následného telefonického hovoru nedostanete kópiu zmluvy, napíšte list s výzvou.

Tip: V tomto liste by ste mali formálne požiadať o kópiu zmluvy a o odpoveď do 10 dní.

opísať zmluvu. Chcete, aby príjemca listu čo najjasnejšie vedel, ktorú zmluvu si želáte skopírovať a zaslať vám. uveďte mená strán, predmet zmluvy a dátum jej uzavretia alebo podpísania.

Uveďte konkrétne pokyny, ako splniť vašu požiadavku. čo najviac uľahčite rýchlu a účinnú odpoveď na vašu žiadosť. Ak je ľahké splniť podmienky, je pravdepodobnejšie, že dostanete odpoveď.[4]

 • Môžete napríklad napísať: „Prosím, pošlite mi kópiu zmluvy na túto adresu“ a uviesť svoju poštovú adresu a samolepiacu obálku s pečiatkou.
 • Môžete tiež napísať: „Prosím, nechajte kópiu zmluvy u mojej sekretárky“ a uviesť fyzickú adresu, na ktorú ju možno doručiť.
 • Môžete tiež uviesť svoju e-mailovú adresu a napísať: „Prosím, pošlite mi kópiu zmluvy na túto e-mailovú adresu.“

Uveďte konečný termín. Uveďte presný dátum alebo lehotu, do ktorej by ste mali dostať kópiu zmluvy. Príjemcovi by ste napríklad mohli dať 10 dní alebo termín do 1. septembra 2015.

Uveďte dôsledky odmietnutia plnenia. Oznámte príjemcovi, čo sa stane, ak nevyhovie vašej žiadosti a neposkytne vám kópiu zmluvy.

 • Môžete napríklad napísať: „Ak nedostanem požadované informácie do uvedeného dátumu, budem nútený najať si právnika.“
 • Môžete tiež napísať: „Nevyhovenie tejto požiadavke bude mať za následok právne kroky voči vám.“

Prineste si nejaký sval. Ak všetko ostatné zlyhá a vy stále nemáte kópiu zmluvy, najmite si právnika. Môžete mať právne možnosti, ktoré prinútia druhú stranu, aby vám predložila zmluvu na nahliadnutie. Často je prijatie výhražného listu od advokáta práve to, čo je potrebné na to, aby ste prinútili stranu splniť jednoduché požiadavky, ako je zaslanie kópie zmluvy.

 • Zistite, či má kópiu zmluvy iná agentúra. V niektorých prípadoch môže mať kópiu zmluvy v spise iná agentúra. Ak napríklad bývate v štátom dotovanom bývaní, váš prenajímateľ je zvyčajne povinný každý rok predložiť kópiu vašej nájomnej zmluvy miestnej alebo štátnej bytovej agentúre. Ak prebehlo súdne konanie o vašej nájomnej zmluve, zmluve o hypotekárnom úvere alebo inom type zmluvy, súdny úradník bude mať pravdepodobne v spise kópiu zmluvy.
 • Referencie