3 spôsoby, ako sa naučiť ujgurčinu

Ujgurčina alebo ujgurčina (ئۇيغۇرچە, Uyghurche, Уйғурчә, 维吾尔语) je turkický jazyk, ktorým hovorí približne 10 miliónov ľudí v Ujgurskej autonómnej oblasti v západnej Číne, ako aj v susedných krajinách Kazachstane a Kirgizsku. Hoci sa za posledných 20 rokov objavilo v angličtine veľa výskumov o ujgurskej kultúre a tradíciách, môže byť ťažké nájsť zdroje, ak sa chcete naučiť tento jazyk – najmä tie bezplatné. Ak však začnete s abecedou a budete mať trochu trpezlivosti, môžete sa naučiť zdatne hovoriť a čítať po ujgursky. Amät bolsun! (Veľa šťastia!)[1]

Metóda 1 z 3:Vyslovovanie ujgurskej abecedy


Vyberte si abecedu, ktorú chcete študovať. Ujgurský jazyk sa môže písať cyrilikou, latinkou alebo arabskými znakmi. To, ktorú abecedu sa rozhodnete študovať, môže do istej miery závisieť od toho, či plánujete vycestovať do oblasti, kde sa hovorí ujgursky. Ak je vaším materinským jazykom angličtina alebo iný európsky jazyk, možno sa vám bude ľahšie učiť ujgurčinu pomocou latinky.[2]

 • Ak plánujete cestovať do Ruska alebo do bývalých sovietskych republík, ako je Kazachstan, naštudujte si ujgurskú cyriliku.
 • Arabskú abecedu používajú najmä Ujguri v Číne. Latinská abeceda sa však používa aj v tých istých oblastiach ako pomocná abeceda.
 • Kansaská univerzita má úvodnú učebnicu moderného ujgurského jazyka, ktorá je k dispozícii na stiahnutie zadarmo na adrese https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/5624. Táto učebnica obsahuje porovnávacie tabuľky znakov jednotlivých abecied.


Začnite so spoluhláskami, ktoré sa vyskytujú aj v angličtine. V ujgurčine je 23 spoluhlások: b, p, t, ch, x, d, r, z, j, s, š, gh, f, g, k, g, ng, l, m, n, h, w, a y. Pri používaní abecedy na báze latinky sa väčšina týchto spoluhlások vyslovuje rovnako alebo podobne ako ich anglické ekvivalenty.[3]

 • Napríklad ujgurské j sa vyslovuje ako j v anglickom slove „judge.“ ch v ujgurčine sa vyslovuje ako ch v anglickom slove „itch.“


Precvičte si 3 spoluhlásky, ktoré sa v angličtine nevyskytujú. Písmená q, gh, a x vytvárať zvuky, pre ktoré v angličtine neexistuje ekvivalent. Cvičením však môžete tieto hlásky vysloviť správne. Ak ste rodený Angličan, tieto zvuky vám môžu dať trochu viac práce.[4]

 • Ujgurská q znie najviac ako anglické k, okrem toho, že zadná časť jazyka sa pri vyslovovaní dotýka mäkkého podnebia.
 • Zvuk gh sa vyslovuje na samom konci úst a znie podobne ako francúzske alebo nemecké r.
 • Ujgurčina x sa vyslovuje podobne ako ch v škótskom slove „loch“ alebo v nemeckom „ach“, ale viac vzadu v ústach.


Rozlišovať medzi j a zh. V arabskom písme sú na vyjadrenie týchto zvukov dve rôzne písmená. V latinskom písme sa zh spoluhlásková zmes sa používa len pri cudzích slovách a slovách, ktoré napodobňujú zvuky.[5]

 • Napríklad, zh sa objavuje v ujgurskom slove „zhurnal“, čo znamená „časopis“ (alebo „magazín“).


Klasifikácia samohlások na harmonické účely. Podobne ako iné turkické jazyky, aj ujgurčina využíva hláskovú harmóniu, pomocou ktorej sa samohlásky v príponách menia tak, aby sa zladili s pôvodným kmeňom. Keď sa naučíte samohlásky, kategorizujte ich ako zadné alebo predné a zaokrúhlené alebo nezaokrúhlené. Aj keď sa nemusíte nevyhnutne starať o harmóniu samohlások, keď začínate vyslovovať ujgurskú abecedu, neskôr budú tieto rozdiely dôležité.[6]

 • Existujú 2 zadné zaokrúhlené samohlásky: u a o. Ujgurčina u znie ako oo v anglickom slove „groove.“ Ujgurčina o znie ako o v anglickom slove „not.“
 • Existujú 2 zadné nezaokrúhlené samohlásky: a a i. Obe tieto samohlásky sú zadné aj predné samohlásky. i nepodlieha samohláskovej harmónii. Ujgurčina a znie ako a v anglickom slove „palm.“ Ujgurčina i znie ako ee v anglickom slove „see.“
 • Sú tam 3 predné zaokrúhlené samohlásky: ü, ö, a e. Ujgurčina ü znie ako nemecké ü, alebo ako ew v slove „eww.“ Ujgur ö znie ako nemecká ö, alebo ako i v anglickom slove „sir.“ ujgurskými e znie ako a v anglickom slove „cat.“
 • Okrem a a i, ktorá môže mať predné alebo zadné samohlásky, ë je aj predná nezaokrúhlená samohláska. Znie to ako e v anglickom slove „pen.“


Dôraz položte na prvú slabiku, ktorá končí na spoluhlásku. Ujgurské vzory zdôrazňovania môžu byť zložité. Všeobecne však platí, že prvá zatvorené slabika (tá, ktorá končí spoluhláskou) v slove dostáva primárny dôraz.[7]

 • Slová, ktoré sú prevzaté z iných jazykov, si v ujgurčine zvyčajne zachovávajú ten istý vzor prízvuku, aký majú vo svojom pôvodnom jazyku. Napríklad v ujgurskom slove „gimnastika“ (pre „gymnastiku“) je dôraz na druhej slabike.
 • Ujgurské slová môžu mať viacero prípon. Vo väčšine prípadov primárny dôraz padá na poslednú slabiku kmeňa alebo koreňa slova.

Metóda 2 z 3:Pochopenie základov ujgurskej gramatiky


Porovnajte slová, aby ste ukázali rovnocennosť. Ujgurčina nemá sloveso podobné anglickému slovesu „to be.“ Ak chcete povedať, čo niečo alebo niekto je, jednoducho vložíte dve slová vedľa seba.[8]

 • Napríklad doslovný preklad bu kitab v ujgurčine je „táto kniha.“ Jeho význam je však „toto je kniha.“
 • Rovnaký vzor používajte aj pri osobách. Napríklad, Meryem oqughuchi znamená „Märyäm je študent“ (doslovný preklad: „Märyäm študent“).


Pridanie otázkovej častice mu na položenie otázky áno alebo nie. Ak sa na vašu otázku dá odpovedať áno alebo no, pripojte príponu (časticu) mu na koniec podstatného alebo prídavného mena, na ktoré sa pýtate.[9]

 • Napríklad „U deptermu?“ znamená „Je to zošit [áno alebo nie]?“ Môže vám pomôcť si to zapamätať, ak si spomeniete na francúzsky zvyk pridávať slovo non na konci výpovede na vytvorenie otázky.
 • Častica mu má v ujgurčine rôzne použitia. Ak sa umiestni na koniec podstatného mena alebo zámena, môže tiež znamenať „tiež“ alebo „tiež.“ Napríklad otázka „U žurnálumu?“ znamená „Je to časopis?“ Ak poviete „Awumu žurnalmu?“ sa pýtate „Je to aj časopis?“ Prvý mu znamená „tiež“ alebo „tiež“, zatiaľ čo druhé znamená, že otázka je kladná alebo záporná.


Umiestnite otázkové slová za predmet. V angličtine sa používajú slová ako napr kto alebo čo sa používajú na položenie otázky. V ujgurčine toto slovo jednoducho nahrádza podstatné meno a nasleduje za slovom, na ktoré sa pýtate.[10]

 • Napríklad by ste povedali „Adil kim?“ na otázku „Kto je Adil?“ Kim je ujgurský výraz pre „kto“, takže doslovný preklad vety by bol „Adil who?“


Použite emes na negáciu vety. Keď je slovo emes sa objaví na konci ujgurskej vety, slúži na popretie všetkého, čo práve povedala veta. Pri používaní jazyka sa vo všeobecnosti považuje za zdvorilejšie reagovať záporne pomocou emes namiesto toho, aby sa jednoducho povedalo yaq (no).[11]

 • Napríklad, ak sa vás niekto opýta „Awu kitabmu?“ („Je to kniha?“), môžete odpovedať „Yaq, kitab emes“ („Nie, to nie je kniha“) alebo „U kitab emes“ („To nie je kniha“).


Umiestnite prídavné mená pred podstatné meno, ktoré modifikujú. Podobne ako v angličtine, aj v ujgurčine sa prídavné mená zvyčajne kladú pred podstatné meno. Avšak žiadne články (ekvivalentné anglickým slovám ako napr a alebo ) sú potrebné v ujgurčine.[12]

 • Napríklad by ste povedali „yëngi kitab“ vo význame „nová kniha“ alebo „qizil orunduq“ vo význame „červená stolička.“


Používajte rôzne spojky pre prídavné mená a podstatné mená. V angličtine je spojka a sa používa na spojenie akéhokoľvek typu slova. Povedali by ste „Je inteligentná a krásna“, rovnako ako by ste povedali „Mária aj Sára sú priateľské“.“ V ujgurčine sa však slovo my sa používa na pripojenie podstatných mien, zatiaľ čo slovo hem sa používa na pripojenie prídavných mien alebo slovies.[13]

 • Napríklad by ste povedali „Abliz, Sidiq, we Erkin“, čo znamená „Abliz, Sidiq a Ärkin“.“ Avšak povedali by ste „Ular hem chong hem ëgiz“ vo význame „Sú starší aj vysokí.“
 • Ak spájate dve úplné vety, môžete použiť iba spojku my. Slovo hem môžu sa použiť na spojenie dvoch slovies, ale len v tej istej vete.


Pridávať prípony ku kmeňom slovies na označenie vzťahov medzi slovami. Sufixy pridané ku kmeňu slovesa umožňujú ujgurským slovesám zhodu s predmetom v osobe a čísle. Pridávajú sa aj prípony na označenie času (minulého, prítomného, budúceho), nálady (napr. rozkazovacieho alebo podmieňovacieho spôsobu) a hlasu (aktívneho alebo pasívneho).[14]

 • Ujgurské prípony sa pridávajú aj na porovnanie priamej a nepriamej informácie.
 • Podobne ako v mnohých európskych jazykoch, aj v ujgurčine existujú formálne prípony, ktoré sa používajú na vyjadrenie zdvorilosti alebo úcty.

Metóda 3 z 3:Ponorenie sa do jazyka


Označte predmety vo svojom dome v ujgurčine. Označovanie vecí príslušnými ujgurskými slovami môže byť dobrým spôsobom, ako si rozšíriť slovnú zásobu. Je to tiež dobrý spôsob, ako trénovať svoj mozog, aby začal myslieť v ujgurčine. Štítky obmieňajte a každý týždeň pridávajte nové.[15]

 • Začnite so základnými položkami a postupne pridávajte nové položky, keď si osvojíte základnú slovnú zásobu. Snažte sa zamerať na predmety, ktoré majú ujgurské slová, nie na výpožičky z angličtiny alebo iného jazyka.
 • Okrem samotného slova pre daný predmet môžete pridať aj ďalšie opisné slová, napríklad slová o farbách alebo číslovkách, aby ste si ešte viac rozšírili svoju ujgurskú slovnú zásobu.


Konverzujte s rodenými hovoriacimi osobne alebo online. Keď sa učíte jazyk, nič nenahradí rozprávanie a počúvanie rodeného hovorcu. Rodený hovorca vám môže pomôcť opraviť gramatické chyby a povedať vám, keď niečo vyslovujete nesprávne.[16]

 • Majte na pamäti, že ujgurským jazykom hovoria ľudia v rôznych regiónoch rôzne. Skúste sa zamerať na konkrétny región, aby ste nedostávali protichodné rady.
 • Webové stránky ako My Language Exchange (https://mylanguageexchange.com/), ktoré slúžia na spájanie záujemcov o štúdium jazyka s rodenými hovoriacimi. Na stránke môžete chatovať alebo si zriadiť videochat pomocou služby, ako je napríklad Skype.


Uvarte si ujgurské recepty a naučte sa názvy ingrediencií. Vyhľadajte na internete jednoduché ujgurské jedlá, ktoré si môžete pripraviť doma. Možno sa vám podarí nájsť aj recepty napísané v ujgurčine. Aj keď je však recept v angličtine, varením a konzumáciou tradičných jedál sa môžete veľa naučiť.[17]

 • Okrem prípravy jedla si vyhľadajte informácie o kultúrnych tradíciách spojených s daným pokrmom. Môže ísť napríklad o štandardné každodenné jedlo alebo o niečo, čo sa konzumuje len pri špeciálnych príležitostiach.
 • Ak je váš recept v angličtine, nájdite si ujgurské slová pre ingrediencie a opakujte si ich pri varení jedla.


Streamovanie ujgurskej hudby online. Na YouTube a iných stránkach na bezplatné zdieľanie súborov sú k dispozícii hudobné videá a piesne v ujgurčine, ktoré si môžete vypočuť, ak sa chcete ponoriť do jazyka. Rytmus a opakujúce sa texty piesní vám umožnia ľahšie sa naučiť a zapamätať si slová.[18]

 • Ujgurskú hudbu, ako aj odkazy na ďalší mediálny obsah nájdete na webovej stránke londýnskeho ujgurského súboru http://www.uyghurensemble.co.uk/.

 • Čítajte a sledujte správy a rozhlas v ujgurčine. Vysielania online v ujgurčine sú viac ako len spôsob, ako sa ponoriť do jazyka. Poskytujú vám tiež možnosť dozvedieť sa viac o ujgurskej kultúre a problémoch, ktoré sa týkajú ujgurského národa.[19]

  • Rádio Slobodná Ázia má články a vysielanie v ujgurčine na adrese https://www.rfa.org/uyghur/. Na webovej stránke sa používa arabské písmo namiesto latinky.
 • Odkazy