3 spôsoby, ako sa presťahovať do iného štátu, keď máte dieťa v opatere

Presťahovanie dieťaťa mimo štátu, keď máte dieťa v starostlivosti, môže byť komplikované. Takmer v každom štáte potrebujete, aby vám druhý rodič dal výslovný súhlas alebo aby nemal námietky. V každom prípade budete pravdepodobne musieť druhému rodičovi oznámiť sťahovanie. Mali by ste sa tiež poradiť s právnikom, aby ste presne pochopili požiadavky vášho štátu. Ak nedodržíte zákony vášho štátu, druhý rodič vám môže byť schopný odobrať opatrovníctvo. Aby ste tomu predišli, presne pochopte, čo sa od vás očakáva, a urobte to. Ak sa musíte presťahovať v núdzovej situácii – napríklad preto, že ste zneužívaní – mali by ste požiadať o súdny zákaz styku. V rámci zákazu priblíženia sa môžete požiadať sudcu, aby vám povolil presťahovať sa do iného štátu.

Metóda 1 z 3:Kontrola, či potrebujete povolenie

Zistite, či máte výlučnú starostlivosť. V niektorých štátoch, ale nie vo všetkých, sa môžete s deťmi presťahovať mimo štátu, ak máte trvalé rozhodnutie o výlučnej starostlivosti. Toto je napríklad zákon v Kalifornii.[1]

 • Mnohé štáty však pojem „výlučná“ starostlivosť neuznávajú a ich zákony sa budú veľmi líšiť. V súlade s tým si vždy musíte zistiť požiadavky vášho štátu.

Preskúmajte zákony vášho štátu. Predtým, ako niečo urobíte, musíte preskúmať požiadavky vášho štátu. V mnohých štátoch sa v závislosti od okolností vyžaduje, aby ste mali súhlas druhého rodiča. Mali by ste si nájsť zákon svojho štátu a pozorne si ho prečítať.

 • Vyhľadávať môžete na internete tak, že do vyhľadávača zadáte „váš štát“ a „presun starostlivosti o dieťa mimo štátu“ alebo niečo podobné.
 • Ak nemôžete nič nájsť online, obráťte sa na najbližšiu právnickú knižnicu, ktorá sa pravdepodobne nachádza v budove súdu alebo na blízkej právnickej fakulte.

Stretnite sa s právnikom. Svoj prípad by ste mali prediskutovať aj s právnikom, ktorý vám poradí, či potrebujete povolenie na odobratie detí zo štátu.[2]
Ak ste pri rozvode využili služby advokáta, zavolajte tejto osobe späť a opýtajte sa, či sa môžete stretnúť.

 • Pri určovaní pôvodnej starostlivosti o dieťa ste nemuseli využiť služby advokáta. V takejto situácii môžete získať odporúčanie na advokáta v oblasti rodinného práva tak, že sa obrátite na štátnu alebo miestnu advokátsku komoru.
 • Ďalšie informácie nájdete v časti Vyberte si advokáta pre rodinné právo.

Vypracujte návrh oznámenia. V mnohých štátoch musíte druhému rodičovi poskytnúť písomné oznámenie predtým, ako sa presťahujete.[3]
Mali by ste si prečítať pôvodné rozhodnutie o starostlivosti, v ktorom môžu byť vysvetlené kroky, ktoré musíte podniknúť, aby ste mohli informovať druhého rodiča. Typické oznámenie poskytne tieto informácie: [4]

 • Vaše dôvody na presun, napríklad, že máte novú prácu alebo sa ženíte.
 • Váš zámer prísť s novým harmonogramom návštev, ktorý bude vyhovovať druhému rodičovi.
 • Informácie o vašom súdnom prípade, ako je číslo prípadu a miesto konania (štát, okres, názov súdu atď.)
 • Váš podpis.

Pošlite oznámenie doporučenou poštou. Uistite sa, že ste druhého rodiča dostatočne upozornili. V závislosti od vášho štátu môže byť potrebné podať výpoveď 30, 60 alebo 90 dní vopred.[5]
Oznámenie pošlite aj doporučenou poštou s doručenkou.

 • Ponechajte si kópiu oznámenia pre svoje záznamy a návratku prilepte k svojej kópii.

Získajte písomný súhlas. Druhý rodič môže so sťahovaním súhlasiť. V takejto situácii by ste sa mali pokúsiť získať niečo písomne. Aj keď zákony vášho štátu povoľujú ústnu dohodu, mali by ste si aj tak zaobstarať písomnú dohodu, pretože to môže zabrániť akýmkoľvek nejasnostiam.[6]

Napíšte nový rodičovský plán. Ak druhý rodič súhlasí so sťahovaním, pravdepodobne budete musieť vypracovať nový rodičovský plán, ktorý by ste mali obaja podpísať. Vytiahnite si kópiu aktuálneho rodičovského plánu a použite ju ako pomôcku. Potom budete musieť predložiť súdu súhlas.[7]

 • Váš nový rodičovský plán by mal obsahovať rozvrh návštev druhého rodiča a mal by určiť miesto návštev, ako aj dátumy.[8]
 • Napríklad, pretože sa sťahujete ďaleko, mohli by deti tráviť viac letných alebo prázdninových mesiacov s druhým rodičom.

Vyhnite sa opusteniu štátu bez povolenia. Nech už urobíte čokoľvek, nesadajte do auta a neodchádzajte s dieťaťom. Druhý rodič môže prísť do štátu, do ktorého ste sa presťahovali, a podať žalobu na vás súd. Môžu mať súd v novom štáte by potom mohol rozhodnúť, že druhý rodič dostane deti do výlučnej starostlivosti.

 • Okrem toho môže druhý rodič presvedčiť sudcu v štáte, ktorý ste opustili, aby zmenil opatrovníctvo. Rodič potom môže ísť do vášho nového štátu a požiadať sudcu o výkon tohto rozsudku.[9]
 • Keďže vám hrozí, že v prípade sťahovania bez povolenia stratíte prípadnú starostlivosť o deti, mali by ste byť mimoriadne opatrní, aby ste dodržiavali zákon.

Metóda 2 z 3: Získanie povolenia sudcu

Určite, prečo je presťahovanie v najlepšom záujme dieťaťa. Ak druhý rodič nebude súhlasiť so sťahovaním, musíte získať povolenie sudcu na sťahovanie dieťaťa. Sudca bude analyzovať, či je presťahovanie v najlepšom záujme dieťaťa.[10]
Každý štát má iné faktory, ktoré sudca zváži, ale vo všeobecnosti sa bude pozerať na tieto skutočnosti: [11]

 • či sťahovanie zlepší kvalitu života dieťaťa
 • či sa váš život ako rodiča, ktorý má dieťa v starostlivosti, zlepší
 • aký vplyv bude mať obmedzenie styku dieťaťa s druhým rodičom na vaše deti
 • ako sťahovanie ovplyvní fyzické, emocionálne a iné potreby detí

Získajte dôkazy na podporu svojich argumentov. Budete musieť sudcovi predložiť dôkazy o tom, že sťahovanie bude v najlepšom záujme dieťaťa. Dôkazy sa budú líšiť v závislosti od okolností. Nápomocné môžu byť napríklad tieto informácie:

 • Ak druhý rodič navštevuje dieťa len zriedka, potom si veďte podrobné záznamy o zmeškaných návštevách. Sudca vám môže ľahšie udeliť povolenie na odchod, ak rodič, ktorý vzniesol námietky, nebol zapojený do života dieťaťa.[12]
 • Ak sa sťahujete za novou prácou, zhromaždite dôkazy, napríklad list s pracovnou ponukou a doklad o zvýšení príjmu.[13]
  Mali by ste mať skutočnú pracovnú ponuku, nie ju len hľadať.
 • Môžete sa tiež pokúsiť preukázať, že vaše dieťa bude chodiť do lepšej školy, ak sa presťahujete. Mohli by ste napríklad zhromaždiť informácie o počte absolventov novej školy a jej výsledkoch v celoštátnych testoch.

Najmite si právnika. Aby ste získali povolenie sudcu, budete musieť vypracovať návrh a podať ho na súd. Keďže ide o zložitý právny dokument, pravdepodobne by ste si mali najať právnika, ktorý vás bude zastupovať. Váš právnik môže vypracovať návrh a podať ho. Návrh môžu obhájiť aj pred sudcom.

 • Peniaze môžu byť obmedzené. V takom prípade by ste sa mali zastaviť v budove súdu a zistiť, či sa tam nachádza centrum svojpomoci alebo rodinný mediátor, s ktorým môžete hovoriť.
 • Môžete sa tiež pokúsiť nájsť právnu pomoc. Organizácie právnej pomoci poskytujú zníženú alebo bezplatnú právnu pomoc ľuďom vo finančnej núdzi. Vo všeobecnosti musí byť váš príjem nižší ako 125 % federálnej úrovne chudoby.[14]
  Právnu pomoc môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Legal Services Corporation na adrese www.lcs.gov. Kliknite na položku „Nájsť právnu pomoc“ a zadajte svoju adresu.

Podajte návrh. Mali by ste vypracovať a podať návrh, v ktorom vysvetlíte, ako bude sťahovanie v najlepšom záujme dieťaťa. Mali by ste tiež navrhnúť nový harmonogram návštev, ktorý umožní deťom zachovať si vzťah s druhým rodičom.[15]
Podajte návrh na súd, ktorý vám zveril dieťa do starostlivosti, pretože tento súd by mal mať stále právomoc rozhodovať vo vašom prípade.

 • V závislosti od právnych predpisov vášho štátu môže mať druhý rodič povinnosť podať námietku po tom, ako dostane vaše oznámenie o úmysle presťahovať sa. V takejto situácii by ste mali vy alebo váš advokát dostať kópiu návrhu. Potom budete pravdepodobne musieť podať návrh, v ktorom vysvetlíte, prečo je presťahovanie v najlepšom záujme vášho dieťaťa.

Pošlite oznámenie druhému rodičovi. Vždy, keď podávate dokument na súd, musíte to oznámiť druhému rodičovi. Zvyčajne to môžete urobiť tak, že pošlete kópiu svojho návrhu, a to buď osobným doručením, alebo poštou.

 • Dodávku spravidla nemôžete uskutočniť sami. Namiesto toho použite rovnaký spôsob, aký ste použili pri zasielaní právnych dokumentov počas rozvodu alebo pôvodného konania o starostlivosti o dieťa.

Zúčastnite sa pojednávania. Na pojednávaní si sudca vypočuje dôkazy o tom, či bude sťahovanie v najlepšom záujme detí. V závislosti od veku vášho dieťaťa môže svedčiť alebo, čo je pravdepodobnejšie, hovoriť so sudcom v súkromí.[16]

 • Vypočutie by sa nemalo líšiť od iných vypočutí, ktoré ste v danej veci absolvovali predtým. Ten, kto podal návrh, pravdepodobne pôjde prvý a predloží svoje dôkazy.
 • Na konci pojednávania by mal sudca rozhodnúť, či zmení rodičovský plán a umožní vám opustiť štát.

Metóda 3 z 3: Odchod v núdzovej situácii

Skúste sa stretnúť s právnikom. Možno ste sa stali obeťou domáceho násilia a musíte rýchlo odísť, aby ste ochránili svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich detí. V takom prípade je čas veľmi dôležitý. Ak je to však možné, mali by ste sa pokúsiť porozprávať s právnikom o svojich možnostiach.[17]

 • Zvyčajne musíte získať súdny zákaz styku s druhým rodičom. Váš právnik vám môže pomôcť podať žiadosť o jeho vydanie. Môžete si ju tiež podať sami.
 • V niektorých štátoch môžete jednoducho odísť, pokiaľ do 24 hodín zavoláte miestnu políciu, okresného prokurátora alebo Úrad na ochranu detí a vysvetlíte, prečo ste odišli.[18]
  Opýtajte sa právnika na konkrétne pravidlá vášho štátu.

Získajte formuláre pre súdny zákaz priblíženia. Zákaz priblíženia je súdny príkaz, ktorým sa druhému rodičovi prikazuje, aby niečo prestal robiť. Vo všeobecnosti môžete získať súdny príkaz, ktorým druhému rodičovi zakážete kontaktovať vás alebo sa k vám približovať. Možno sa vám tiež podarí dosiahnuť, aby sudca súhlasil s tým, že vám umožní odobrať deti zo štátu.[19]
Na vašom súde by mali byť k dispozícii formuláre, ktoré si môžete vyzdvihnúť a vyplniť.

 • Pozrite sa na webovú stránku súdu. Mnohé súdy zverejňujú svoje formuláre online. Môžete sa tiež zastaviť v kancelárii súdneho úradníka.

Nájdite si telefónne číslo, na ktoré môžete zavolať, ak je víkend. Vaša núdzová situácia môže nastať v piatok večer alebo počas víkendu, keď je súd zatvorený. Mnohé súdy majú zavedené núdzové postupy, takže môžete získať núdzový súdny príkaz, aj keď je súd zatvorený. Mali by ste zavolať na policajnú stanicu a opýtať sa.

 • V závislosti od miesta vášho bydliska sa s vami môže niekto stretnúť na stanici alebo na súde a pomôcť vám s vyplnením dokumentov. Sudca, ktorý je v pohotovosti, môže potom vydať núdzový zákaz priblíženia. Po opätovnom otvorení súdu potom požiadate o vydanie súdneho príkazu na zdržanie sa konania.

Odoslanie formulárov. Po vyplnení všetkých formulárov by ste mali niekoho požiadať, aby ich skontroloval a uistil sa, že ste ich vyplnili správne. Podajte ich súdnemu úradníkovi. Nemal by sa platiť poplatok za podanie žiadosti.

 • Opýtajte sa, kedy by ste sa mali vrátiť. Na niektorých súdoch možno budete musieť okamžite predstúpiť pred sudcu a odpovedať na otázky. Na ostatných súdoch sudca žiadosť preskúma a rozhodne do konca dňa.

Dostane dočasný súdny príkaz. Sudca má právomoc vydať dočasný zákaz približovania sa bez vypočutia druhého rodiča, ktorého ste obvinili zo zneužívania. Sudca môže podpísať dočasný príkaz, ktorý doručíte druhému rodičovi. Predtým, ako vám sudca vydá trvalý zákaz priblíženia, však musí mať druhý rodič možnosť predstúpiť pred sudcu.

 • Dočasné súdne príkazy na obmedzenie osobnej slobody trvajú len obmedzený čas. Vo všeobecnosti trvajú len 10-14 dní.[20]
 • Vaše pojednávanie o trvalom súdnom príkaze sa musí konať pred uplynutím platnosti dočasného súdneho príkazu.

Dohodnite sa, že druhému rodičovi doručíte oznámenie. V mnohých okresoch šerif vykoná doručenie do vlastných rúk bez poplatku. Šerifovi budete musieť poskytnúť informácie o druhom rodičovi vrátane nasledujúcich informácií:

 • adresu bydliska
 • pracovná adresa
 • opis toho, ako vyzerá druhý rodič
 • obrázok druhého rodiča (ak ho máte)
 • zúčastniť sa na vypočutí. Na pojednávaní budete musieť argumentovať, prečo máte nárok na trvalý zákaz priblíženia. Mali by ste byť tiež pripravení argumentovať, prečo by ste mali mať možnosť opustiť štát so svojimi deťmi. Druhý rodič bude tiež môcť argumentovať, prečo nie je potrebné vydať súdny zákaz styku a presťahovať sa.[21]

  • Ak vyhráte, sudca podpíše príkaz. Mali by ste si zaobstarať kópiu pre svoje záznamy.
  • Ďalšie informácie o vymáhaní a predĺžení platnosti súdneho príkazu na ochranu nájdete v časti Získajte ochranný príkaz.
 • Referencie