3 spôsoby, ako sa pripraviť na pop-kvíz

Pop-kvízy sa môžu stať vaším priateľom, ak sa na ne dobre pripravíte. Ak sa dobre pripravíte, môžete pop-kvízy považovať za zábavné cvičenia, ktoré vás majú pripraviť na dôležitejšie testy. Ak budete na hodinách dávať pozor a vytvoríte si dobré študijné návyky, môžete v pop-kvízoch uspieť. Ak sa vám pop-kvíz podarí, nezabudnite sa za svoju tvrdú prácu odmeniť zmrzlinou alebo filmom s priateľmi.

Metóda 1 z 3: Dajte popkvízu tú najlepšiu šancu


Dostatočne sa vyspi. Spánok je základným prvkom v procese učenia. Uistite sa, že spíte odporúčaných sedem až osem hodín denne. Dostatočný spánok pomôže vášmu mozgu spracovať informácie, ktoré ste sa naučili deň predtým. Preto si budete môcť lepšie zapamätať informácie.[1]


Pred hodinou si prečítajte svoje poznámky a kartičky s bleskami. Pred hodinou si vždy skontrolujte svoje poznámky a kartičky. Keďže pop-kvízy sú neočakávané, toto vám zabezpečí, že budete pripravení na každý pop-kvíz. Preskúmajte si kartičky s priateľmi a zamerajte svoju pozornosť na kartičky, s ktorými máte problémy.

 • Nezabudnite si prezrieť svoje predchádzajúce pop-kvízy a všimnite si, aký typ látky sa v nich preberal.


Nechajte si poradiť od iných študentov alebo starších súrodencov. Ak spolužiak alebo starší súrodenec už mal vášho učiteľa, potom lepšie pozná jeho sklony a zvyky. Spýtajte sa ich na to, kedy je najpravdepodobnejšie, že váš učiteľ rozdá pop-kvízy, a ako často váš učiteľ dáva pop-kvízy. Ak budete mať väčší prehľad o štýle vyučovania a zvyklostiach vášho učiteľa, pomôže vám to lepšie sa pripraviť na jeho popové testy.[2]

 • Učiteľ vám napríklad nemusí zadávať domáce úlohy večer predtým, ak sa na druhý deň koná test. Alebo ak váš učiteľ počas týždňa všetkým neustále pripomína, že by sa mali sústrediť na určitý predmet alebo tému, môže to byť nápoveda k blížiacemu sa pop-kvízu.


Buďte pozitívni. Niektorí žiaci dostávajú úzkosť, keď myslia na popkvízy. Ak ste sa však pripravili tým, že ste si urobili úlohy, naštudovali a skontrolovali poznámky a vytvorili si kartičky, nemusíte byť znepokojení. Nezabudnite, že pop-kvízy majú vám a vášmu učiteľovi pomôcť pochopiť, ktorým informáciám musíte venovať viac času, aby ste sa pripravili na veľký test.

 • Pokúste sa brať populárne kvízy ako zábavné cvičenia a po ich skončení sa odmeňte, ak ste odviedli dobrú prácu.
 • Nezabudnite, že pop-kvízy nezabezpečia ani nezničia vašu známku za semester.


Upokojte svoje nervy. Ak trpíte testovou úzkosťou v deň pop-kvízu, nacvičujte na hodine dýchacie techniky. Ak sa naučíte ovládať svoje dýchanie, môžete znížiť svoju srdcovú frekvenciu, a tým upokojiť svoje nervy a obnoviť pocit sebadôvery.

 • Precvičujte si dýchacie techniky tak, že zavriete oči, dýchate nosom a vydychujete ústami. Skúste to urobiť aspoň trikrát. Pri vdychovaní si predstavujte, že vdychujete pozitivitu a sebadôveru. Potom si pri výdychu vizualizujte, že uvoľňujete negativitu, t. j.e., úzkosti, z vášho systému. Vaša myseľ by sa mala vyčistiť a mali by ste si pamätať, ako dobre ste sa na kvíz pripravili.
 • Nervy si môžete upokojiť aj tým, že využijete svoje predchádzajúce skúsenosti s kvízmi, ktoré vám pomôžu predvídať, čo sa bude v pop-kvíze pýtať a ako budú otázky položené.

Metóda 2 z 3: Dávať pozor na hodine


Počúvajte nápovedy. Ak je váš učiteľ náchylný na dávanie popových kvízov, s najväčšou pravdepodobnosťou bude počas hodiny zdôrazňovať body, ktoré chce, aby ste si zapamätali. Venujte zvýšenú pozornosť bodom, na ktoré kladie dôraz váš učiteľ, a zapíšte si ich do poznámok. K týmto bodom si pripíšte hviezdičku, ktorá označuje, že ide o dôležitú informáciu, takže môžete venovať viac času štúdiu, aby ste si informáciu zapamätali.[3]

 • Ak váš učiteľ opakuje informácie viackrát počas hodiny alebo týždňa, je pravdepodobné, že ide o dôležité informácie a budú v pop-kvíze.
 • Keď váš učiteľ predkladá informácie a povie: „Toto je veľmi dôležité“ alebo „Toto sa môže opakovať“, tieto informácie budú s najväčšou pravdepodobnosťou v pop-kvíze.[4]
 • V závislosti od vášho učiteľa vám môže naznačiť, že sa čoskoro objaví pop-kvíz, alebo môže byť pomerne predvídateľný v tom, kedy dáva kvízy. Môžete si napríklad všimnúť, že váš učiteľ má tendenciu dávať pop-kvízy deň alebo dva po zavedení nového predmetu alebo konceptu.

Opýtajte sa učiteľa, čoho sa budú týkať pop-kvízy z predmetu. Učiteľ vám samozrejme nepovie, čo presne je na teste, ale môže vám dať vedieť, či sa testy týkajú domácich úloh, prednášok alebo zadanej literatúry. Bežne učitelia robia pop-kvízy o domácich úlohách, aby vás povzbudili k ich plneniu! Niektorí učitelia by vám tiež mohli vyhovieť, ak vám povedia také veci, ako napríklad, či bude test s výberom odpovede, s krátkou odpoveďou alebo esejou, alebo koľko pop-kvízov môžete očakávať v každom klasifikačnom období.

 • Niektorí učitelia budú trvať na tom, že vám neposkytnú žiadne informácie, alebo sa vás dokonca zámerne pokúsia vyviesť z miery popkvízom hneď po prázdninách, ale sú rozumnejší a zvyčajne nie je na škodu sa na tieto veci slušne opýtať.


Robte si podrobné poznámky na hodine. Počas hodiny si robte poznámky k informáciám, ktoré sú uvedené v učebných osnovách alebo ktoré boli zahrnuté v úlohách, ktoré ste robili večer predtým. Taktiež si robte poznámky o myšlienkach alebo spojeniach, ktoré sa vám v hlave vynárajú počas prezentácie učiteľa. To vám umožní lepšie si zapamätať informácie.

 • Zapíšte si príklady, ktoré učiteľ používa na vysvetlenie pojmov, najmä príklady, ktoré vás zaujali, t. j.e., príklady, ktoré vo vašej mysli vytvorili živý obraz.[5]
 • Vytvorte si osobné skratky, ktoré vám umožnia rýchlejšie si robiť poznámky. Vytvorte si napríklad skratky pre pojmy alebo myšlienky, ktoré majú dlhé názvy.[6]
 • Parafrázujte to, čo hovorí váš učiteľ. Veci si lepšie zapamätáte, ak sú napísané vašimi vlastnými slovami.[7]


Pýtajte sa na hodine. Vždy sa na hodine pýtajte otázky, aby ste si objasnili pojmy alebo myšlienky, ktorým nerozumiete. Keď si večer predtým robíte úlohy, pripravte si zoznam otázok o veciach, ktoré máte problém pochopiť alebo ktoré sa vám zdajú zaujímavé. Ak vám informácie, ktoré učiteľ prezentuje na hodine, stále nevyjasnili vaše nejasnosti, položte otázku na hodine.


Porozprávajte sa s učiteľom. Pred hodinou alebo po nej sa s učiteľom porozprávajte o všetkých študijných príručkách, ktoré by mohli mať a ktoré vás môžu pripraviť na pop-kvíz. Ak nemajú formálnu študijnú príručku, opýtajte sa učiteľa, čo očakáva, že sa na hodine naučíte. Môžete povedať: „Chcel by som byť dobre pripravený na prípadné budúce poprihlasovacie testy. Dnes som sa na hodine naučil X, Y a Z. Je niečo, čo mi chýba? Rozumiem informáciám správne?“

 • Môžete sa ich tiež opýtať na informácie, ktorým by ste mali venovať osobitnú pozornosť, keď budete čítať zadané kapitoly na domácu úlohu.

Metóda 3 z 3:Učenie sa na popkvíz


Vytvorte si študijný plán. Vytvorte si študijný plán tak, že si načrtnete svoje študijné ciele a koľko času strávite štúdiom a opakovaním každý týždeň. Je dôležité, aby ste si napísali svoj študijný plán, aby ste sa ho mohli držať.[8]

 • Určite si a zapíšte svoj študijný cieľ. Napríklad: „Chcem byť pripravený na svoje pop-kvízy.“ V plánovači alebo v kalendári si vyčleňte, koľko hodín týždenne si myslíte, že budete potrebovať na prípravu na poprihlasovací test. Potom si počas týždňa nájdite časy, do ktorých môžete zaradiť svoje študijné hodiny. Napríklad jednu hodinu po večeri, jednu hodinu každú sobotu alebo jednu hodinu pred alebo po práci.


Robte si poznámky ku každej kapitole. Pri čítaní úloh z kapitol si robte podrobné poznámky. Robte si poznámky k informáciám, ktoré váš učiteľ prezentoval na hodine. Napíšte si definície nových slov, s ktorými sa stretnete. Robte si poznámky o pojmoch a myšlienkach, ktorým úplne nerozumiete, aby ste sa na ne mohli opýtať na druhý deň na hodine.

 • Pri písaní poznámok dodržiavajte poradie kapitol. Vďaka tomu budú vaše poznámky logické a ľahšie sa vám bude študovať.[9]


Vytvorte si kartičky. Pri robení poznámok si urobte kartičky s dôležitými informáciami, aby ste si ich mohli ľahko prezrieť. Vyrobte si kartičky s kľúčovými pojmami a myšlienkami tak, že si na jednu stranu napíšete kľúčové pojmy a myšlienky a na druhú stranu odpovede alebo vysvetlenia. Snažte sa prezerať si kartičky s bleskami aspoň trikrát týždenne alebo pred spaním.


 • Vykonajte cvičné testy na konci každej kapitoly. Ak si chcete overiť svoje vedomosti, urobte si praktické testy na konci každej kapitoly. Venujte viac času štúdiu informácií, ktoré ste nesprávne pochopili. Zahrňte informácie, ktoré ste vynechali, do svojich flash kariet, aby ste sa v pop-kvíze nepomýlili.

  • Ak vaša kniha neobsahuje cvičné testy na konci každej kapitoly, môžete si vytvoriť vlastné cvičné testy. Vytvorte si vlastné cvičné testy vytvorením otázok na základe vašich poznámok. Urobte z týchto otázok otvorené otázky, na ktoré musíte napísať odpovede. Keď si odpovede napíšete, lepšie si zapamätáte informácie.
  • Požiadajte priateľa, aby pre vás vytvoril cvičný test. Toto je skvelý spôsob, ako urobiť z prípravy na populárne testy zábavu a efektivitu.
 • Odkazy