3 spôsoby, ako vyhodiť nebezpečného spolubývajúceho

Ak je váš spolubývajúci násilný alebo temperamentný, musíte byť opatrní, keď ho vyhadzujete z domu. Vyhodenie nebezpečného spolubývajúceho si vyžaduje starostlivé plánovanie a uvedomenie si svojich zákonných práv, pokiaľ ide o nájomnú zmluvu. Potom v závislosti od toho, či váš spolubývajúci predstavuje bezprostrednú hrozbu fyzického násilia alebo je len potenciálne nebezpečný, môžete zvoliť rôzne prístupy, aby ste sa uistili, že už spolu nebudete bývať.

Metóda 1 z 3:Zhodnotenie situácie a vašich práv


Objektívne sa pozrite na to, čoho je váš spolubývajúci schopný. Keď zdieľame priestor s inou osobou, môže byť ťažké presne posúdiť, čo pravdepodobne urobí, pretože nás premáhajú pocity, ktoré sa k nej za ten čas nahromadili. Urobte si prehľad o predchádzajúcich násilných incidentoch, ku ktorým došlo medzi vami a vaším spolubývajúcim. Ako vyzerali najhoršie hádky, ktoré ste kedy mali? Došlo niekedy k fyzickému ublíženiu? Ukradol vám spolubývajúci niekedy predtým niečo na oplátku? Môže vám pomôcť, ak si nebezpečné alebo násilné incidenty podrobne zapíšete. Takto môžete presne určiť, čo z nasledujúcich krokov budete musieť urobiť:

 • Získajte pomoc zvonka, napríklad pomoc polície a právne kroky, aby ste dohliadli na vysťahovanie a vysťahovanie. To bude užitočné, ak existuje reálna pravdepodobnosť, že váš spolubývajúci bude reagovať násilne.
 • Podniknite právne kroky, aby ste mali čo najmenej priamych konfrontácií so spolubývajúcim. Tieto možnosti budú najlepšie, ak sa vyhýbanie zdá byť najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť nebezpečnej situácii.
 • Pokúste sa so spolubývajúcim slušne hovoriť o potrebe jeho odchodu. Ak hrozí, že váš spolubývajúci bude konať v hneve z toho, že sa s ním nedá priamo hovoriť, alebo že voči vám neprejavil veľa skutočného násilia, skúste situáciu jednoducho riešiť sami.


Zdokumentujte všetky hrozby a prípady násilia. Bez ohľadu na to, aké právne kroky sa rozhodnete podniknúť voči spolubývajúcemu, dobrá dokumentácia všetkých prípadov slovného a fyzického násilia posilní akýkoľvek prípad.[1]
Najmä ak potrebujete zákaz priblíženia sa k spolubývajúcemu, budete chcieť mať jasné dôkazy o tom, akú hrozbu predstavuje.


Zistite, či máte zákonné právo na vysťahovanie.[2]
Ak váš spolubývajúci prenajíma izbu alebo časť bytu od vás alebo ak ste v nájomnej zmluve určený ako hlavný nájomca, máte zákonné právo spolubývajúceho vysťahovať. Ako podnájomca alebo hlavný nájomca však musíte počas celého vysťahovania dodržiavať štátne zákony. Mohlo by si to vyžadovať podanie výpovede a konanie súdneho pojednávania.


Pozrite si nájomnú zmluvu o spoločnej zodpovednosti nájomcu. Ak je nájomná zmluva napísaná na vaše meno aj na meno vášho spolubývajúceho (ako spolunájomcu), nemôžete spolubývajúceho vysťahovať. Budete sa musieť uchýliť k iným metódam, napríklad kontaktovať prenajímateľa a požiadať ho o pomoc pri vysťahovaní spolubývajúceho, pretože na to nemáte zákonné právo.

 • Ak ste hlavným nájomcom a nájomné je vašou jedinou zákonnou povinnosťou každý mesiac, váš spolubývajúci nemá zákonné právo s vami bývať. Je to nezvyčajné, ale niekedy sa to stáva medzi blízkymi priateľmi alebo pri bývaní na poslednú chvíľu. Ak váš spolubývajúci vôbec nie je uvedený v nájomnej zmluve, vykopnite ho/ju podľa vášho úsudku o nebezpečenstve, ktoré vám hrozí.[3]
 • Vo väčšine prípadov majú nájomcovia spoločnú nájomnú zmluvu, v ktorej sú všetci nájomníci zodpovední za platenie nájomného. Kľúčovým pojmom, ktorý hľadáte, je spoločná a/alebo nerozdielna zodpovednosť. Ak ste spoločná zodpovednosť, to znamená, že ste zodpovedný za platenie celého nájomného bez ohľadu na to, či váš spolubývajúci platí alebo nie. Ak ste samostatne zodpovední, ste zodpovední len za svoju časť nájomného. Ak ste spoločne a nerozdielne zodpovední, je to lepšie ako spoločná zodpovednosť, pretože hoci ste stále zodpovední za prípadné nezaplatené nájomné, máte právny dôvod žalovať spolubývajúceho za nezaplatené sumy.[4]


Pozrite si miestne a štátne zákony o nájomcoch. Zákony o nájomníkoch sa v jednotlivých štátoch líšia a miestne súdy budú mať informácie o konkrétnych krokoch, ktoré je potrebné podniknúť na vysťahovanie vášho spolubývajúceho. Pripravte si informácie z nájomnej zmluvy, aby ste presne zistili, ako sa tieto zákony vzťahujú na vašu situáciu so spolubývajúcim. Vyhľadajte na internete názov vášho štátu plus „príručka nájomcu“, aby ste našli tieto informácie, alebo použite tento odkaz. V príručke by mala byť časť o vašich právach pri prenájme so spolubývajúcimi, ktorá obsahuje podrobné ustanovenia pre všetky druhy priestupkov medzi spolubývajúcimi.


Informujte prenajímateľa o situácii. Povedzte prenajímateľovi, že váš spolubývajúci je nebezpečný a je nevyhnutné, aby bol čo najskôr vyhodený. Ak je v nájomnej zmluve uvedený ako podnájomník, je na vašom prenajímateľovi, aby s vysťahovaním pohol. Ak váš spolubývajúci nemá žiadne formálne povinnosti týkajúce sa nehnuteľnosti, môžete situáciu riešiť bez toho, aby ste o tom hovorili s majiteľom bytu.

 • Váš prenajímateľ bude možno musieť podať trestné oznámenie za neoprávnené vniknutie na pozemok, hoci pre prenajímateľa môže byť jednoduchšie jednoducho vysťahovať všetkých v nájomnej jednotke vrátane vás. Váš prenajímateľ môže, ale nemusí byť ochotný napraviť vysťahovanie, aby ste sa potom mohli nasťahovať späť bez toho, aby sa vysťahovanie objavilo vo vašom registri.[5]
 • Môže vám pomôcť, ak budete mať pripraveného nového nájomníka, ktorý sa k vám nasťahuje, aby váš prenajímateľ vedel, že budete stále schopní platiť nájomné.
 • Ak je váš prenajímateľ nesympatický, možno bude najlepšie, ak jednoducho vypoviete nájomnú zmluvu a sami sa odsťahujete. Za vypovedanie nájomnej zmluvy sa zvyčajne platia značné poplatky, ale ak je váš spolubývajúci nebezpečný a chcete sa vyhnúť zapojeniu úradov, môže to byť dobrá možnosť.


Ak bývate na internáte, nahláste spolubývajúceho na ubytovacom oddelení univerzity. Všetky vysoké školy majú rôzne postupy, ale všetky internáty v kampuse poskytujú spôsoby, ako sa dostať z nebezpečnej situácie. Zvyčajne sa študenti môžu obrátiť na rezidentského poradcu (RA), aby im oznámil správne kroky na vykonanie zmeny. Pozrite si príručku o pobyte na vašej vysokej škole alebo online informácie o výmene spolubývajúcich a nahlasovaní nebezpečnej činnosti na akademickej pôde (ak je to potrebné).

Metóda 2 z 3:Vyhodenie mierne nebezpečného spolubývajúceho


Naplánujte si rozhovor o probléme. Berúc do úvahy históriu vyhrážok a zneužívania vášho spolubývajúceho, premyslite si najlepší prístup k informovaniu, že sa musí odsťahovať. Vyžaduje váš spolubývajúci bezohľadný prístup, alebo by pre vás mohlo byť prospešné nechať viac priestoru na vypočutie si jeho/jej strany príbehu?


Zvážte mediáciu. Mediácia je prípad, keď do sporu vstúpi neutrálna tretia strana, aby pomohla komunikácii medzi dvoma stranami sporu. Namiesto profesionálneho sprostredkovateľa (zvyčajne niekoho s právnickým vzdelaním) skúste požiadať schopného priateľa alebo člena rodiny, aby viedol súd. Nezabudnite však, že mediácia nie je príležitosťou na dokazovanie viny alebo obviňovania. Namiesto toho sprostredkujte, aby ste sa uistili, že každá osoba rozumie tomu, čo tá druhá hovorí, a môže byť za toto poznanie zodpovedná.

 • Skúste sa vopred rozhodnúť, či budete otvorení akýmkoľvek pokusom spolubývajúcej presvedčiť vás, aby ste ju nechali v byte bývať. Buďte pevní v tomto rozhodnutí. Vysoko manipulatívni ľudia často predstierajú ústretovosť alebo dávajú sľuby o zmene, ktoré nemajú v úmysle dodržať.


Komunikujte priamo. Uistite sa, že hovoríte tvárou v tvár, a nie prostredníctvom telefónu alebo služieb zasielania správ. Jasne povedzte, čo vás trápi, a zachovajte si pevný postoj k svojmu rozhodnutiu bez vyhrážok pre prípad, že váš spolubývajúci pôjde proti vašim očakávaniam a bude súhlasiť s tým, že odsťahovanie je skutočne dobrým riešením. Vysvetlite svoje dôvody, pričom sa čo najviac zamerajte na seba a svoje potreby a uveďte konkrétne príklady, kedy a prečo sa život vo vašej súčasnej situácii ukázal ako nezvládnuteľný. Používajte čo najmenej obvinení a nezabudnite si priznať svoje pocity nepohodlia a nezhody.[6]

 • Pochopte, že budú potrebovať primerané upozornenie, aby si našli nové bývanie. štandardom je 30 dní.
 • Nech je to akokoľvek lákavé, neklamte o právach, ktoré máte. Nenaznačujte, že môžete spolubývajúceho legálne vyhodiť, ani neuvádzajte nepravdivé tvrdenia o tom, že vám majiteľ bytu nariadil, aby sa všetci vysťahovali (ak to tak nie je).
 • Pohrozte právnymi krokmi len vtedy, ak sa váš spolubývajúci stane nebezpečným alebo bude stále trvať na tom, že sa vôbec neodsťahuje.


Poskytnúť finančné stimuly na vysťahovanie. Ak vám to financie dovoľujú, oslaďte spolubývajúcemu dohodu finančnou motiváciou, aby sa odsťahoval. Keďže sťahovanie môže byť nákladné, ponúknite mu/jej zaplatenie nájomného za prvý mesiac alebo vrátenie kaucie, ktorú máte obaja zaplatiť vopred.[7]
Prinajmenšom mu dajte jasne najavo, že už nebude zodpovedný za žiadne ďalšie platby nájomného, bez ohľadu na to, v akom čase v mesiaci sa odsťahuje (za predpokladu, že sa tak stane za podmienok, ktoré požadujete).

 • Tým, že vytvoríte situáciu, z ktorej budú profitovať obe strany, bude pravdepodobnejšie, že sa budete pred a počas obdobia vysťahovania správať slušne.


Stanovte si základné pravidlá, ktoré budete dodržiavať počas vydávania a čakania na vysťahovanie. Niekedy môže sťahovanie trvať dlho. Bude sa vám to zdať ešte dlhšie, ak sa medzitým budete stretávať s nepriateľským a urážlivým správaním spolubývajúceho. Nezabudnite, že základné pravidlá sú zbytočné, ak s nimi nesúhlasí aj váš spolubývajúci. Pri uzatváraní dohôd so spolubývajúcim používajte nasledujúce zásady vyjednávania[8]

 • Prejavte pochopenie pre všetky (rozumné) veci, ktoré váš spolubývajúci požaduje, aby sa mohol vysťahovať. Ak napríklad požaduje, aby si ponechal hriankovač, ktorý ste si spoločne kúpili, neodmietajte ho zo zásady. Overte si žiadosť a potom sa rozhodnite, či ju môžete splniť alebo nie. Múdro si vyberajte svoje bitky a pamätajte, že čím menej sa budete hádať, tým menej konfliktov vás čaká.
 • Vyjednávajte o možných základných pravidlách s vedomím, že musíte byť ochotní pristúpiť na kompromis, ak váš spolubývajúci predkladá požiadavky, ktoré sú v konečnom dôsledku zamerané na jeho/jej včasný odchod.
 • Povedzte, čo ste ochotní urobiť, namiesto toho, čo nie ste. Ak teda chcete, aby ste sa v budúcnosti stretávali čo najmenej, povedzte spolubývajúcemu, že ste ochotní hovoriť len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné z logistických dôvodov. Nežiadajte jednoducho, aby sa s vami vôbec nerozprával.


Buďte prítomní pri odsťahovaní spolubývajúceho. Odradíte tak nebezpečného spolubývajúceho od krádeže alebo poškodzovania vášho majetku. Zostaňte nablízku, ale nezabudnite sa nad spolubývajúcim vznášať alebo ho opatrovať, pretože by sa to mohlo považovať za provokáciu a urážku (pretože by to mohlo vyzerať, že očakávate kriminálne správanie).

Metóda 3 z 3:Vyhodenie veľmi nebezpečného spolunájomníka


Zvážte, že vaša situácia môže predstavovať domáce násilie. Aj keď nemáte so spolubývajúcim romantický vzťah, právny poradca alebo pomoc útulku pre ženy vám môže pomôcť určiť, či váš vzťah spadá do kategórie domáceho násilia. Ak chcete využiť rozšírenú ochranu obetí domáceho násilia, informujte sa u miestnych orgánov činných v trestnom konaní alebo v útulku pre ženy o štátnych zákonoch, ktoré sa vzťahujú na vašu situáciu. Niektoré zákony, ktoré sa môžu uplatniť, zahŕňajú nasledujúce:[9]

 • Antidiskriminačný štatút a ochrana pred vysťahovaním. V mnohých štátoch je diskriminácia osoby, ktorá je obeťou domáceho násilia, nezákonná. Takže prenajímateľ nemôže odmietnuť prenájom (alebo vypovedať zmluvu) len preto, že osoba je obeťou domáceho násilia. 

 • Práva na predčasné ukončenie pracovného pomeru. Obyčajne môže obeť domáceho násilia ukončiť nájomnú zmluvu s výpovednou lehotou (často 30 dní). Štáty zvyčajne vyžadujú, aby nájomca predložil dôkaz (napríklad ochranný príkaz) o tom, že je obeťou domáceho násilia. 

 • Obmedzenia týkajúce sa ustanovení o prenájme. V niektorých štátoch nemôžu prenajímatelia zahrnúť ustanovenia, ktoré stanovujú ukončenie zmluvy, ak nájomca zavolá políciu v súvislosti s domácim násilím, ani nemôžu nútiť nájomcov, aby platili náklady na takéto volania. 

 • Nájomníci z oddielu 8. Obete domáceho násilia môžu obísť bežné požiadavky na presťahovanie, ak inak splnili ostatné požiadavky oddielu 8, presťahovali sa s cieľom ochrániť niekoho, kto je alebo bol obeťou domáceho násilia, a „odôvodnene sa domnievali“, že im bezprostredne hrozí ujma z ďalšieho násilia.


Získajte dočasný zákaz priblíženia. Ak sa spolubývajúci voči vám vyhrážal alebo sa dopustil skutočného fyzického násilia, môžete si na súde vyžiadať dočasný zákaz domáceho násilia, ktorý žiada o nariadenie vylúčenia z pobytu. Tento príkaz vyžaduje, aby váš spolubývajúci okamžite opustil byt.


Upozornite spolubývajúceho listom. Urobte niekoľko kópií listu, ktoré môžete umiestniť na rôzne miesta (napr. do poštovej schránky, na jeho dvere, na chladničku), aby ste sa uistili, že ho váš spolubývajúci dostane a prečíta si ho. Uveďte dôvody, prečo chcete, aby váš spolubývajúci odišiel, a jasne uveďte, že si neželáte o tejto situácii diskutovať. Používajte profesionálny a priamy jazyk, aby nemal pocit, že existuje priestor na vyjednávanie.

 • Môže byť užitočné prejaviť znalosť svojich zákonných práv, aby váš spolubývajúci videl, že sa nebojíte okamžite podniknúť právne kroky, ak by na to vznikol dôvod.
 • Uveďte konkrétny typ (typy) právnych prostriedkov, ktoré využijete, ak odmietne odísť alebo vás bude konfrontovať so situáciou tvárou v tvár.
 • Ak sa cítite pohodlnejšie pri používaní oficiálnej šablóny, pozrite si vzor oznámenia o vysťahovaní. Aj keď nemusíte mať právomoc vysťahovať spolubývajúceho, táto šablóna vám môže poskytnúť cenný odrazový mostík pre použitie vecného jazyka pri písaní listu.


Založiť si bezpečné útočisko. Najzložitejšie na riešení problému s nebezpečným spolubývajúcim je, že veci, ktoré chcete, aby sa stali okamžite, trvajú dlho. Najbezpečnejšou možnosťou by bolo, keby ste sa prestali zdržiavať v spoločnom byte od momentu, keď doručíte výpoveď, až do momentu, keď sa váš spolubývajúci odsťahuje. Aj keď toľko opatrnosti nie je možné, skúste si nalinkovať aspoň dve rôzne miesta, kde môžete bývať, ak sa doma necítite dobre.

 • Skúste sa opýtať dôveryhodných priateľov, členov rodiny alebo spolupracovníkov. V prípade, že sa pobyt u iných osôb ukáže ako ťažký, zavolajte do miestnych útulkov pre obete domáceho násilia a vysvetlite svoju situáciu.


Zaobstarajte si zámok na dvere. V prípade, že sa váš spolubývajúci rozzúri alebo sa začne mstiť, zabezpečte bezpečnosť seba a svojich cenností tým, že na dvere svojej spálne umiestnite zámok. Ak sa obávate, že by sa váš spolubývajúci mohol po vysťahovaní vrátiť a pomstiť sa, možno budete musieť prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia, napríklad nainštalovať zvýšené bezpečnostné systémy, vymeniť zámky alebo vymeniť drevené rámy za kovové.

 • Ak sa stále obávate, že by mohlo dôjsť ku krádeži, požiadajte priateľa, ktorého váš spolubývajúci nepozná, aby vám strážil vaše cennosti.


Buďte pripravení sa sami vysťahovať. Ak sa obávate, že zákon nebude na vašej strane pri riešení sporu so spolubývajúcim, dobrým riešením je vždy znížiť svoje straty a vysťahovať sa sami. Zbaľte si veci potajomky a naplánujte si rýchly a efektívny deň sťahovania, keď viete, že váš spolubývajúci bude mimo domu.

 • Nezabudnite si zabezpečiť veľkú pomoc priateľov alebo profesionálnych sťahovákov, aby ste sa mohli rýchlo presťahovať za prítomnosti ďalších osôb (v prípade, že sa so spolubývajúcim pohádate).

 • Postarajte sa o seba. Problémy doma sú obzvlášť zaťažujúce, pretože vaše problémy doslova žijú s vami. Dbajte na to, aby ste sa počas tohto stresujúceho procesu čo najviac priblížili k svojim bežným zvyklostiam. Pokiaľ je to možné, pravidelne spite a dodržiavajte zdravú stravu. Uistite sa, že ste sa obklopili systémom podpory, ktorý zahŕňa priateľov a blízkych, ktorí vám môžu pomôcť zvládnuť situáciu.
 • Odkazy