3 spôsoby, ako získať druhý bakalársky titul

Ak ste stále na vysokej škole, získať druhý bakalársky titul môže byť rovnako jednoduché ako vybrať si druhý odbor.[1]
Ak ste už absolvovali vysokú školu, je to trochu zložitejšie. Získanie druhého bakalárskeho titulu môže byť dôležitým krokom pri reorganizácii vašej kariéry alebo pri prehlbovaní vašich vedomostí o určitom odbore. Sú s tým však spojené problémy vrátane časových, finančných a registračných obmedzení. Pred začatím druhého bakalárskeho stupňa štúdia preskúmajte, ktoré inštitúcie a študijné odbory sú pre vás vhodné. Ak sa zapíšete na štúdium, buďte informovaní o pravidlách tým, že kontaktujete poradcov, aby ste mohli čo najefektívnejšie dokončiť štúdium.

Metóda 1 z 3: Rozhodovanie o študijnom pláne


Zvážte, či je pre vás druhý bakalársky stupeň tým správnym plánom. Pre mnohé povolania a ciele stačí mať len jeden bakalársky titul. Tí, ktorí majú záujem o pokročilejšie štúdium v určitej oblasti, môžu namiesto získania druhého bakalárskeho titulu zvážiť vstup do programu postgraduálneho štúdia, pretože postgraduálne tituly môžu otvoriť ďalšie možnosti kariéry a poskytnúť podstatnejšiu kvalifikáciu, ak chcete pracovať v určitej oblasti.

 • Druhý bakalársky stupeň má najväčší zmysel, ak si zmena povolania alebo iný faktor vyžaduje, aby ste získali súbor vedomostí v podstatne odlišnej oblasti.[2]
 • Niektorí potenciálni zamestnávatelia alebo iní, ktorí skúmajú vaše doklady, môžu získanie druhého bakalárskeho titulu považovať za prejav nedostatočného odhodlania, preto buďte pripravení vysvetliť dôvody, prečo ste ho získali, ak sa rozhodnete, že je to pre vás najlepší plán.
 • Mnohé postgraduálne programy nemusia nevyhnutne vyžadovať bakalársky titul v tom istom odbore ako podmienku prijatia. Môžete napríklad nastúpiť na postgraduálny program v sociológii, aj keď váš bakalársky titul je z antropológie, alebo na program v angličtine, ak váš bakalársky titul je z informatiky. Vzhľadom na to zvážte, či je pre vaše plány najlepšou voľbou postgraduálny program alebo druhý bakalársky titul. Pre bližšie informácie sa môžete obrátiť na koordinátora absolventov programu, o ktorý máte záujem.


Vyberte si správny študijný odbor na základe svojich kariérnych plánov a požiadaviek inštitúcie na prijatie. Mnohé programy zvažujú prijatie študentov druhého bakalárskeho stupňa len vtedy, ak sa ich plánovaný študijný odbor podstatne líši od prvého bakalárskeho stupňa.[3]
[4]
[5]
Napríklad, ak už máte bakalársky titul z biológie, niektoré inštitúcie vás neprijmú, ak chcete získať druhý bakalársky titul v mikrobiológii. Tá istá inštitúcia však môže zvážiť, či vás prijme, ak chcete získať druhý bakalársky titul v oblasti informatiky.

 • Vo všeobecnosti je zámerom väčšiny vysokých škôl a univerzít udeliť prvý bakalársky titul študentom.[6]


Určite, ako by ste financovali druhý bakalársky program. Hoci ako študent druhého bakalárskeho stupňa môžete získať určitú finančnú pomoc, mnohé pôžičky, granty a štipendiá sú dostupné len pre študentov prvého bakalárskeho stupňa. Pri výbere školy a programu alebo pri rozhodovaní, či vôbec získať druhý bakalársky titul, nezabudnite zvážiť náklady na štúdium (školné, poplatky, životné náklady atď.).

 • Informácie o nákladoch na štúdium na konkrétnej vysokej škole alebo univerzite nájdete na jej webovej stránke pre prijímanie študentov.
 • Na financovanie druhého bakalárskeho štúdia môžu byť k dispozícii súkromné pôžičky, ktoré však môžu mať vysoké úrokové sadzby.
 • obráťte sa na oddelenie finančnej pomoci inštitúcie ohľadom konkrétnych zdrojov financovania, ktoré by vám mohli byť k dispozícii ako študentovi druhého bakalárskeho stupňa.

Metóda 2 z 3: Podanie žiadosti o prijatie


Vyberte si inštitúciu alebo program, na ktorý sa môžete zapísať. Niektoré inštitúcie alebo konkrétne programy obmedzujú počet študentov druhého bakalárskeho stupňa, ktorých prijímajú, alebo ich vôbec neprijmú.[7]
Častejšie sa to týka študijných odborov s vysokým dopytom alebo na univerzitách, kde je počet študentov na hranici alebo nad hranicou kapacity. Ak je to váš prípad, hľadajte si inú inštitúciu na štúdium rovnakého odboru alebo si vyberte iný študijný program na tej istej inštitúcii.

 • Vysoké školy a univerzity v určitej oblasti môžete vyhľadávať pomocou online databáz.[8]
  [9]
  [10]
  Dôveryhodný zdroj
  College Board
  Organizácia, ktorá spravuje štandardizované testy a poskytuje zdroje pre prijímanie na vysoké školy
  Prejsť na zdroj
  Potom si na webovej stránke prijímacieho konania inštitúcie, o ktorú máte záujem, pozrite, či prijíma študentov, ktorí chcú získať druhý bakalársky titul.


Splňte požiadavky na prijatie. Každá vysoká škola alebo univerzita pri rozhodovaní o tom, ktorých uchádzačov prijme, zohľadňuje špecifické kritériá. Splnenie týchto kritérií nezaručuje prijatie, ale zvyšuje vaše šance na prijatie. Pre uchádzačov, ktorí sa snažia získať druhý bakalársky titul, sú bežné tieto požiadavky na prijatie:[11]

 • absolvovanie štvorročného vysokoškolského štúdia vedúceho k získaniu bakalárskeho titulu. Väčšina vysokých škôl a univerzít vyžaduje, aby váš prvý bakalársky titul bol udelený regionálne akreditovanou inštitúciou.
 • Predchádzajúci dobrý prospech na poslednej vysokej škole, ktorú ste navštevovali.
 • Dobrý GPA. Mnohé inštitúcie vyžadujú, aby si uchádzači o druhý bakalársky titul udržali priemerný študijný priemer nad určitou hranicou, najmä ak je zamýšľané zameranie v oblasti s vysokým dopytom.
 • Ak ste zahraničný študent, môžu pre vás platiť dodatočné požiadavky na prijatie, ako napríklad potvrdenie o jazykových kompetenciách alebo predloženie dokladu o akreditácii predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.[12]


Vyplňte žiadosť o prijatie. V závislosti od vysokej školy alebo univerzity, na ktorú sa hlásite, môže existovať špeciálna prihláška pre študentov druhého bakalárskeho stupňa. Iné vysoké školy a univerzity budú mať len jednu žiadosť pre všetkých študentov.[13]
[14]
Pozrite si webovú stránku prijímacieho konania na vysokej škole alebo univerzite, na ktorú sa chcete prihlásiť, aby ste získali podrobné informácie o prijímacom konaní.

 • Väčšina inštitúcií má poplatky za podanie prihlášky, a to aj pre tých, ktorí sa uchádzajú o druhý bakalársky titul.[15]
  [16]
 • Možno budete musieť v rámci žiadosti predložiť osobitné dokumenty vrátane prepisov a/alebo dokladov o predchádzajúcom stupni vzdelania, vyhlásenia o účele alebo prijímacej eseje atď.
 • Ak sa uchádzate o druhý bakalársky titul na tej istej inštitúcii, ktorá vám udelila prvý titul, môžete byť požiadaní, aby ste namiesto toho vyplnili žiadosť o opätovné prijatie.[17]

Metóda 3 z 3:Dokončenie štúdia


Stretnutie s poradcom. Po prijatí by ste sa mali stretnúť s akademickým poradcom pre váš študijný program.[18]
Môže vám pomôcť zistiť, ktoré predmety si máte zapísať, aby ste dokončili svoj program, ako deklarovať svoj hlavný odbor a oboznámiť vás so všetkými ďalšími požiadavkami, ktoré musíte splniť na vašej vysokej škole alebo univerzite.


Ukončite svoje štúdium. Po prijatí a zápise by ste mali začať navštevovať kurzy a plniť ďalšie požiadavky potrebné na získanie druhého bakalárskeho titulu. V závislosti od inštitúcie a programu môžete, ale nemusíte mať možnosť uplatniť predmety absolvované na prvom bakalárskom stupni štúdia ako kredity na druhom stupni štúdia.[19]

 • Aj keď ste získali svoj prvý bakalársky titul na tej istej inštitúcii, ktorú navštevujete, aby ste získali svoj druhý titul, možno nebudete môcť získať kredity za predchádzajúce absolvované kurzy, pretože požiadavky inštitúcií a programov sa môžu líšiť.[20]
 • Inštitúcie, ktoré vám umožnia prenos kreditov z predchádzajúceho študijného programu, môžu stále vyžadovať, aby ste absolvovali aspoň určitý počet kreditových hodín pre váš druhý študijný program.
 • Ako študent druhého bakalárskeho stupňa štúdia môžete byť tiež povinný dodržiavať určitý GPA.[21]

 • Absolvent. Po splnení všetkých inštitucionálnych a programových požiadaviek na získanie druhého bakalárskeho titulu môžete požiadať o ukončenie štúdia a oficiálne získať titul.
 • Referencie