3 spôsoby, ako získať kópie starých formulárov W-2

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli potrebovať získať kópie starých formulárov W-2. Možno potrebujete staré kópie W-2, pretože vám hrozí audit alebo, čo je šťastnejšie, ak vám účtovník povie, že môžete získať späť peniaze z minulých daní. Možno ste sa stretli aj so situáciou, keď vás požiadali o predloženie dokladu o príjme, hoci ste nevydelali dosť peňazí na to, aby ste mohli podať daňové priznanie, alebo sa snažíte podať daňové priznanie za predchádzajúci rok a nedostali ste formulár W-2, o ktorom viete, že ste ho mali dostať.

Metóda 1 z 3: Vyžiadanie formulárov od súčasného alebo bývalého zamestnávateľa

Zavolajte na mzdové oddelenie svojho súčasného alebo bývalého zamestnávateľa. Toto je najjednoduchší spôsob, ako získať starý formulár W-2. Zamestnávatelia sú povinní uložiť si dôležité daňové informácie, ako napríklad vaše potvrdenie W-2 za aktuálny a predchádzajúci rok.[1]
Dôveryhodný zdroj
Vnútorná daňová služba
U.S. vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Zamestnávatelia sú povinní poskytnúť zamestnancom formulár W-2 za aktuálne daňové obdobie do 31. januára. Ak ste do tohto dátumu nedostali svoj W-2 alebo ak ste ho stratili či stratili, môžete sa obrátiť na svojho zamestnávateľa.

Zavolajte poskytovateľovi mzdových služieb vašej spoločnosti. Ak váš zamestnávateľ uzatvára zmluvy o mzdových povinnostiach, požiadajte svojho šéfa o telefónne číslo spoločnosti, ktorá spracúva mzdy vašej spoločnosti. Môžete zavolať tomuto poskytovateľovi a požiadať o zaslanie W-2 poštou. Buďte pripravení uviesť svoje číslo sociálneho poistenia alebo číslo zamestnanca.

 • Uistite sa, že ste uviedli rok vydania formulára W-2, ktorý si chcete nechať zaslať.
 • Uistite sa, že poskytovateľ má v súbore vašu správnu adresu.
 • Počas rozhovoru s poskytovateľom mzdových služieb sa môžete tiež opýtať, ako dlho bude trvať, kým vám príde W-2.

Zavolajte svojmu daňovému poradcovi. Ďalším spôsobom, ako získať kópiu starého W-2, je kontaktovať svojho daňového poradcu (ak ho máte). Buďte pripravení poskytnúť svoje číslo sociálneho poistenia.

 • Uistite sa, že ste uviedli rok vydania formulára W-2, ktorý si chcete nechať zaslať.
 • Uistite sa, že osoba pripravujúca daňové priznanie má v súbore vašu správnu adresu.
 • Počas rozhovoru s pracovníkom, ktorý vám pripravuje daňové priznanie, sa môžete opýtať aj na to, ako dlho bude trvať, kým vám príde W-2.

Metóda 2 z 3: Žiadosť o informácie od IRS

Požiadajte daňový úrad IRS o kópiu svojho výpisu W-2. Ak nemôžete získať svoj W-2 od svojho zamestnávateľa alebo jeho poskytovateľa mzdových služieb, môžete si objednať kópiu od daňového úradu pomocou nástroja IRS „Get Transcript“ (Získať prepis), formulára 4506 „Request for Copy of Tax Return“ (Žiadosť o kópiu daňového priznania) alebo formulára 4506-T „Request for Transcript of Tax Return“ (Žiadosť o prepis daňového priznania).“[2]
Dôveryhodný zdroj
Vnútorný daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Použite nástroj IRS „Get Transcript“, ak potrebujete len informácie obsiahnuté v dokumente W-2 a dokument W-2, ktorý potrebujete, je starší ako 10 rokov. Táto služba je bezplatná.
 • Použite formulár 4506, ak potrebujete formulár W-2 a potrebujete ďalšie informácie z vyplnených daní za daný rok. Kópiu skutočného formulára W-2 však dostanete len vtedy, ak ste v danom roku podali daňové priznanie v papierovej forme a pri podaní ste predložili kópiu formulára W-2. Každá kópia, o ktorú požiadate, stojí 50 USD.00 s touto možnosťou.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Daňový úrad
  U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
 • Použite formulár 4506-T, ak potrebujete len informácie, ktoré boli uvedené v W-2, a nie skutočne vyplnený W-2. Táto možnosť je bezplatná.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Daňový úrad
  U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového poriadku
  Prejsť na zdroj
 • Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte IRS na číslo 1-800-908-0046.

Vyplňte kolónky 1-5 formulára 4506 alebo 4506-T. Ak ste sa rozhodli vyplniť tlačivo 4506 alebo 4506-T, riadky 1 až 5 tlačív sú rovnaké, preto sa na obe vzťahujú nasledujúce pokyny.

 • Do riadku 1a uveďte svoje meno rovnakým spôsobom, ako ste ho uviedli v daňovom priznaní za daný rok. Ak ste podali spoločné daňové priznanie, uveďte meno, ktoré bolo v priznaní uvedené ako prvé.
 • Do riadku 1b uveďte číslo sociálneho zabezpečenia osoby uvedenej v riadku 1a. Ak prvý predkladateľ daňového priznania použil identifikačné číslo daňovníka (ITIN) alebo identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN), uveďte toto číslo.
 • Riadky 2a a 2b vyplňte len vtedy, ak ste za rok, o ktorý žiadate, podali spoločné daňové priznanie. Do riadkov 2a a 2b uveďte druhé meno a číslo sociálneho zabezpečenia (alebo iné daňové identifikačné číslo) uvedené v daňovom priznaní za daný rok.
 • Do riadku 3 zadajte svoje súčasné meno a poštovú adresu. Nezabudnite uviesť mesto, štát, PSČ a krajinu (ak žijete mimo USA).
 • Do riadku 4 uveďte adresu, ktorá bola uvedená v daňovom priznaní za rok, o ktorý žiadate, len ak je iná ako adresa uvedená v riadku 3.
 • Riadok 5 vyplňte len vtedy, ak chcete kópiu alebo odpis daňového priznania zaslať inej osobe ako vám. Ak tak urobíte, budete musieť zadať meno, adresu a telefónne číslo (s predvoľbou oblasti) osoby alebo podniku, ktorému ho chcete zaslať.
  • Uvedomte si, že IRS nemá kontrolu nad tým, ako táto tretia strana použije vaše informácie. Možno budete chcieť zvážiť uzavretie písomnej dohody o používaní a zverejňovaní vašich informácií s touto osobou alebo subjektom.

Vyplňte riadok 6 formulára 4506 alebo 4506-T. Bez ohľadu na to, či používate formulár 4506 alebo 4506-T, do riadku 6 musíte uviesť formulár, ktorý ste podali v požadovanom roku (najčastejšie 1040, 1040A alebo 1040EZ).

 • Tlačivo 4506 má v rohu riadku 6 malé políčko, ktoré môžete zaškrtnúť, ak budete tieto kópie používať na súde, v správnom konaní alebo z iného dôvodu, ktorý vyžaduje, aby boli kópie overené. Zaškrtnite políčko v pravom dolnom rohu riadku 6, ak potrebujete, aby bola kópia daňového priznania overená.
 • Majte na pamäti, že ak použijete tlačivo 4506-T, nemáte možnosť potvrdiť svoj výpis. Ak potrebujete overenú kópiu daňového priznania, vyplňte formulár 4506.
 • V prípade formulára 4506-T si môžete vybrať typ prepisu daňového priznania, o ktorý žiadate, výberom jednej z možností pod riadkom 6. Prečítajte si možnosti a zistite, ktorá z nich najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Vyplňte riadok 7 formulára 4506. Do riadku 7 uveďte rok alebo obdobie, o ktoré žiadate. Musí to byť vo formáte MM/DD/RRRR (napríklad 15.4.2013 pre 15. apríl 2013). Na každom tlačive 4506 môžete požiadať až o 8 formulárov W-2. Ak potrebujete vyžiadať viac, musíte priložiť ďalší formulár 4506. Nezabudnite, že každá kópia, o ktorú požiadate, stojí 50 USD.00.

Zaškrtnite políčko vedľa riadku 8, ak vypĺňate formulár 4506-T. Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujete, že si želáte prepis informácií uvedených v daňových priznaniach W-2. Tieto informácie budú priložené k prepisu daňového priznania, o ktorý žiadate.

 • Majte na pamäti, že tieto výpisy sú len súhrnom informácií o príjmoch, nie skutočnými kópiami vašich dokumentov W-2.

Vypočítajte poplatok v riadku 8 pre formulár 4506. Do riadku 8b uveďte počet daňových priznaní, ktoré si objednávate. Riadok 8b vynásobte 50 a výsledok uveďte do riadku 8c. Toto sú celkové náklady na objednanie kópií vašich daňových priznaní so všetkými prílohami vrátane W-2.

Pripravte si šek alebo peňažnú poukážku na tlačivo 4506. Vyplňte šek splatný na účet Internal Revenue Service na sumu, ktorú ste uviedli v riadku 8c. Daňový úrad vám vráti peniaze, ak sa mu nepodarí nájsť vaše daňové priznanie.

 • Zaškrtnite políčko v riadku 9, ak chcete, aby sa táto náhrada poslala inej osobe alebo subjektu, ktorý ste uviedli v riadku 5.

Podpíšte a uveďte dátum na tlačive 4506 alebo 4506-T. Formulár by ste mali podpísať menom alebo menami uvedenými v riadkoch 1 a 2. Ak v riadku 1a nie je uvedená fyzická osoba, ale subjekt, musíte do riadku pod svojím podpisom uviesť svoj titul.

 • Ak ide o spoločné priznanie, musíte získať podpis svojho manžela/manželky.
 • Uistite sa, že ste uviedli telefónne číslo, aby vás IRS mohol v prípade potreby kontaktovať.

Skopírujte a pošlite formulár. Urobte si kópiu žiadosti a skontrolujte ju pre svoje záznamy. Originál žiadosti a šek zašlite na IRS na adresu uvedenú pre váš štát. Táto adresa je uvedená v pokynoch, ktoré sú priložené k formuláru.

 • Majte na pamäti, že spracovanie vašej žiadosti môže trvať dva mesiace alebo dlhšie. Ak ste nedostali odpoveď a uplynuli viac ako 2 mesiace, môžete zavolať IRS na číslo 1-800-908-0046.

Metóda 3 z 3:Vyplnenie daňových priznaní bez formulára W-2

Odhadnite výšku mzdy, ktorú ste zarobili. Aby ste mohli podať daňové priznanie bez W-2, budete musieť poskytnúť odhad príjmov a daní, ktoré by boli uvedené na vašom W-2. Môžete to urobiť tak, že si skontrolujete sumy od začiatku roka na vašej poslednej výplatnej páske.

Ak je už po 14. februári a potrebujete údaje W-2 na podanie daňového priznania za bežný rok, obráťte sa na daňový úrad IRS. Ak sa pokúšate získať W-2 za aktuálny daňový rok, aby ste mohli podať aktuálne daňové priznanie, a je už po 14. februári, zavolajte na číslo 800-829-1040 a požiadajte o pomoc.[5]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejdite na zdroj

 • Predtým, ako zavoláte, sa uistite, že ste pripravení poskytnúť nasledujúce informácie:
  • meno
  • adresa
  • Číslo sociálneho poistenia
  • telefónne číslo
  • názov zamestnávateľa
  • adresu zamestnávateľa
  • telefónne číslo zamestnávateľa
  • dátumy zamestnania
  • odhadované príjmy za rok, v ktorom žiadate o W-2

Podajte daňové priznanie pomocou tlačiva 4852 „Náhrada za tlačivo W-2, Výkaz o mzde a daniach“.“ Ak čakáte na náhradný formulár W-2, aby ste mohli podať daňové priznanie za daňový rok, ktorý je aktuálne splatný, vyplnením formulára 4852, Náhradný formulár W-2, Výkaz o mzde a daniach.[6]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového poriadku
Prejsť na zdroj
[7]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. Štátny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového poriadku
Prejsť na zdroj

 • Do riadku 1 napíšte názov, ktorý je uvedený vo vašom daňovom priznaní.
 • Do riadku 2 zadajte číslo sociálneho poistenia.
 • Do riadku 3 uveďte svoju adresu tak, ako je uvedená vo vašom daňovom priznaní.
 • Na riadku 4 uveďte v prvom oddiele daňový rok odhadovaného tlačiva W-2 a v druhom oddiele typ tlačiva, ktoré odhadujete (v tomto prípade tlačivo W-2).
 • Do riadku 5 uveďte názov vášho zamestnávateľa alebo iného príjemcu a jeho úplnú adresu.
 • Do riadku 6 uveďte EIN vášho zamestnávateľa alebo iného príjemcu platby. Ak toto číslo nepoznáte, nechajte toto políčko prázdne.
 • V riadku 7 uveďte čísla od začiatku roka z vašej poslednej výplaty do príslušných riadkov v kolónke 7.
 • Riadok 8 nechajte prázdny.
 • Do riadku 9 uveďte „konečná výplata“, pokiaľ ste nemali nejakú alternatívnu metódu odhadu súm v kolónke 7.
 • Do riadku 10 uveďte kroky, ktoré ste podnikli, aby ste sa pokúsili získať svoj W-2. To môže zahŕňať telefonát zamestnávateľovi a/alebo telefonát na IRS.
 • Ak ste zistili, že ste vlastníkom peňazí daňového úradu, musíte do 15. apríla zaplatiť sumu, ktorú ste odhadli, že dlhujete.

Zvážte podanie žiadosti o predĺženie lehoty. Ak chcete s podaním daňového priznania počkať, kým nedostanete svoj účet W-2, môžete pred 15. aprílom alebo v tento deň predložiť formulár 4868 a získať predĺženie lehoty. Ak tak urobíte, získate 6 mesiacov navyše na podanie daňového priznania, ak sa nachádzate v USA, a 4 mesiace navyše, ak zaškrtnete políčko 8.

 • Majte na pamäti, že aj keď podáte žiadosť o predĺženie lehoty, musíte do 15. apríla zaplatiť akúkoľvek sumu, o ktorej sa domnievate, že ju dlhujete.
 • V prípade potreby podajte opravu. Ak ste dostali W-2 a vyplýva z neho, že váš skutočný príjem sa líši od vášho odhadu, musíte podať opravné daňové priznanie pomocou formulára 1040X.[8]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service
  U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
  [9]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service (Daňový úrad)
  U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
 • Odkazy