3 spôsoby, ako zmeniť sloveso na podstatné meno

Mnohé slovesá v anglickom jazyku sa dajú ľahko premeniť na podstatné mená pridaním prípon. V závislosti od kontextu vety môžete tiež zmeniť niektoré slovesá na podstatné mená. Niekedy môže použitie podstatného mena slovesa znieť ťažkopádne a žargónovo. Pri zmene slovies na podstatné mená postupujte podľa vlastného uváženia, aby bol váš text jasný a stručný. Hoci môže byť trochu zložité meniť slová, najmä ak nie ste rodený hovorca, nenechajte sa odradiť. S trochou času a trpezlivosti môžete zvládnuť zmenu slovies na podstatné mená.

Metóda 1 z 3:Pridávanie prípon


Pridanie prípony „-ance“ alebo „-ence“ k slovesám. Široká škála slovies sa môže zmeniť na podstatné mená pridaním prípon „-ance“ alebo „-ence“.“ Napríklad sloveso „appear“ sa môže zmeniť na „appearance“.“ Zo slovesa „vzdorovať“ sa môže stať „odpor.“[1]

 • Pozrite sa napríklad na vetu: „Vystupoval v mnohých talkshow, keď propagoval svoju knihu.“ Ak by ste chceli zmeniť sloveso na podstatné meno, mohli by ste povedať: „Počas propagácie svojej knihy absolvoval mnoho vystúpení v talk show.“


Doplňte „-ment“ k slovesám. Iné slovesá si na premenu na podstatné mená vyžadujú príponu „-ment“. Napríklad zo slovies „vymenovať“, „prideliť“ a „tešiť sa“ sa môže stať „vymenovanie“, „pridelenie“ a „tešiť sa“.“[2]

 • Pozrite sa napríklad na vetu: Muž si vychutnal obed.“ Ak by ste chceli zmeniť sloveso na podstatné meno, mohli by ste povedať: „Obed mužovi priniesol potešenie.“


Pridajte „-tion“ alebo „-sion.„. Prípony „-tion“ a „-sion“ sa nachádzajú na konci mnohých podstatných mien. Široká škála slovies sa pomocou týchto prípon mení na podstatné mená. Napríklad z „informovať“, „rozhodnúť“ a „opísať“ sa môže stať „informácia“, „rozhodnutie“ a „opis“.“[3]

 • Pozrite sa napríklad na vetu: „Rozhodol sa odmietnuť pracovnú ponuku.“ Ak by ste chceli použiť podstatné meno, mohli by ste povedať: „Rozhodol sa odmietnuť pracovnú ponuku.“

Metóda 2 z 3:Úprava vety


Nájdite sloveso. Sloveso je dejové slovo. Vo vete opisuje činnosť, ktorou sa niečo robí. Ak chcete vetu upraviť tak, aby sa sloveso zmenilo na podstatné meno, nájdite sloveso a zistite, či môže byť dvakrát podstatné meno.

 • Pozrite sa napríklad na vetu: „Film ovplyvnil študentov.“ Sloveso je tu „ovplyvnené.“
 • Ako ďalší príklad zvážte vetu: „Atlét sa pripravil na beh.“ Ide o sloveso „run“ (hoci „prepared“ je tiež sloveso).


Pridajte pred slovo vhodný determinátor. Determinátor je slovo ako „the“ alebo „a“, ktoré zvyčajne znamená, že nasledujúce slovo bude podstatné meno. Ak chcete vo vete zmeniť sloveso na podstatné meno, pridajte pred podstatné meno určovací člen.[4]

 • Ak meníte slovo „impacted“ na podstatné meno, budete potrebovať determinátor „an“ alebo determinátor „the.“
 • Na zmenu slovesa „run“ na podstatné meno by ste potrebovali určovací člen „the“ alebo určovací člen „a.“


Prepíšte vetu. Po pridaní určovacieho zámena možno budete musieť vetu ďalej upraviť. Sloveso možno bude potrebné mierne upraviť, aby sa z neho stalo podstatné meno, a vetu možno bude potrebné mierne prestaviť.[5]

 • Napríklad: „Film mal vplyv na študentov,“ môžete zmeniť na: „Film mal vplyv na študentov.“
 • Napríklad: „The athlete prepared to run,“ sa môže zmeniť na: „Športovec sa pripravil na beh“.“

Metóda 3 z 3:Vyhýbanie sa častým chybám


Prekonzultujte slovník a dvakrát si skontrolujte prípony. Ak je angličtina vaším druhým jazykom, môže byť mätúce, akú príponu použiť pri premene slovies. Keďže neexistujú žiadne pevné pravidlá, pokiaľ ide o to, akú príponu použiť, nehanbite sa po zmene slovesa na podstatné meno nahliadnuť do slovníka. Nikdy nie je na škodu si to dvakrát overiť.


Vyhnite sa konverzáciám, ktoré znejú ako žargón. Mnoho ľudí považuje zmenu slovesa na podstatné meno za formu zlého písania. Je to preto, že často znie ako žargón. Pojmy používané v obchode, informatike alebo športe môžu znieť ako nezmyselný žargón, ak použijete tvar podstatného mena namiesto tvaru slovesa.[6]

 • Vezmite si napríklad vetu: „Šéf viedol vyšetrovanie o obvineniach.“ Je to trochu rozvláčne a jednoduchšie je jednoducho napísať: „Šéf vyšetroval obvinenia.“
 • Hoci by ste mohli povedať napríklad: „Tím vykonal preskúmanie záznamu“, nepôsobí to dobre. Namiesto toho napíšte: „Tím preskúmal záznam.“

 • Konverzie používajte len vtedy, ak lepšie vyjadrujú váš tón. Používanie podstatných mien ako slovies môže byť užitočné, ak sa snažíte znieť menej emocionálne a objektívnejšie. Ak sa zaoberáte napríklad citlivými informáciami, môže byť prospešné znieť trochu odborne. Uvedomte si, kedy používate konverzie a či vyjadrujú správny tón.[7]

  • Vezmite si napríklad vetu: „Pomstil sa podaním žaloby.“ Keďže ide o citlivú situáciu, možno ju budete chcieť formulovať jemnejšie. Môžete použiť tvar podstatného mena a napísať viac hranú vetu: „Súdny proces mohol byť formou odvety.“
 • Odkazy