3 spôsoby citovania antológie

Antológia je zbierka článkov, esejí alebo poviedok od rôznych autorov. Pri písaní výskumnej práce môže byť potrebné citovať len prácu jedného autora v rámci zborníka. Ak však použijete antológiu ako celok ako zdroj, potrebujete samostatnú citáciu. Antológie sa bežne používajú ako zdroje v literárnej kritike, ale môžu sa používať aj v iných oblastiach. Formát citácie sa líši v závislosti od toho, či používate metódu citovania podľa Modern Language Association (MLA), American Psychological Association (APA) alebo Chicago.[1]

Metóda 1 z 3: MLA


Začnite záznam o citovaných prácach menami editorov. Ak je editorov viac, uveďte ich mená v rovnakom poradí, v akom sú uvedení na titulnej strane. Uveďte priezvisko prvého editora, za ktorým nasleduje čiarka, a potom jeho meno. Doplňte mená ostatných redaktorov vo formáte meno – priezvisko, oddelené čiarkami. Pred posledným menom editora napíšte slovo „a“. Pridajte čiarku a potom napíšte slovo „redakcia.“ Na koniec umiestnite bodku.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Hill, Charles A., a Marguerite Helmers, editorky.


Doplňte názov zborníka kurzívou. Názov antológie napíšte veľkým začiatočným písmenom, pričom všetky podstatné mená, zámená, slovesá, príslovky a iné slová dlhšie ako 4 písmená napíšte veľkým začiatočným písmenom. Na koniec názvu umiestnite bodku.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Hill, Charles A., a Marguerite Helmers, editori. Definovanie vizuálnej rétoriky.


Uveďte informácie o vydaní zborníka. Za názvom uveďte názov vydavateľa, za ktorým nasleduje čiarka. Doplňte rok vydania antológie. Na koniec citácie umiestnite bodku.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a citáciách
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Hill, Charles A., a Marguerite Helmers, editori. Definovanie vizuálnej rétoriky. Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Formát citovaných prác MLA

Priezvisko, meno, vydavateľ. Názov antológie v nadpise. Vydavateľ, rok.


V citácii v texte použite správne meno autora. Keď v texte spomínate antológiu, ak sa odvolávate na antológiu ako celok, použite mená editorov v zátvorke na konci vety. Ak však citujete alebo parafrázujete článok alebo esej v rámci antológie, použite meno daného autora.[5]

 • Ak v texte uvediete mená redaktorov a hovoríte o diele ako celku, nepotrebujete citáciu v texte. Napríklad: „Antológia, ktorú editovali Charles Hill a Marguerite Helmersová, skúma vzťah medzi vizuálnymi obrazmi a presvedčovaním.“
 • Ak citujete alebo parafrázujete článok alebo esej v rámci antológie, vytvorte samostatný záznam o citovaných prácach pre prácu daného autora, aj keď už máte záznam pre celú antológiu.

Metóda 2 z 3: APA


Záznam v zozname odkazov začnite menom editora a dátumom vydania. Najskôr napíšte priezvisko editora antológie, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte prvú iniciálu editora (a druhú iniciálu, ak je k dispozícii). Nasleduje skratka „Ed.“ v zátvorke. Za uzatváracími zátvorkami umiestnite bodku.[6]

 • Príklad: Gold, M. (Ed.).
 • V prípade viacerých redaktorov uveďte všetky v rovnakom formáte oddelené čiarkami. Pred meno posledného redaktora umiestnite čiarku a ampersand. Napríklad: Smith, J., Jones, R., & Harper, S. (Eds.).


Uveďte rok vydania a názov antológie. rok vydania napíšte do zátvoriek a za uzatváracie zátvorky dajte bodku. Potom napíšte názov kurzívou. Používajte veľké písmená vo vetách, pričom v názve píšte len prvé slovo a všetky vlastné mená s veľkým začiatočným písmenom. Na konci názvu umiestnite bodku.[7]

 • Príklad: Gold, M. (Ed.). (1999). Čítanka Kurta Lewina: Kompletný sociálny vedec.


Uveďte informácie o vydaní antológie. V prípade antológií vydaných v USA a Kanade uveďte mesto a dvojpísmenovú skratku štátu alebo provincie oddelenú čiarkou. Za skratku umiestnite dvojbodku a potom napíšte názov vydavateľstva. Ukončite záznam v zozname odkazov bodkou.[8]

 • Príklad: Gold, M. (Ed.). (1999). Čítanka Kurta Lewina: Kompletný sociálny vedec. Washington, DC: Americká psychologická asociácia.
 • V prípade antológií vydaných mimo USA a Kanady použite názov mesta a názov krajiny oddelený čiarkou.

Formát zoznamu odkazov APA

Priezvisko, prvá iniciála. (Ed.). (Rok). Názov antológie vo veľkej vete. Mesto, štát: Vydavateľ.


Pri citáciách v texte používajte meno editora a rok vydania. Vo všeobecnosti umiestnite citáciu v zátvorke na koniec každej vety, v ktorej parafrázujete alebo citujete antológiu. S výnimkou citácií v blokovom štýle patrí vaša citácia v zátvorke do záverečnej interpunkcie.[9]

 • Príklad: Raná práca Kurta Lewina zdôrazňuje jeho prínos k americkej intelektuálnej tradícii (Gold, 1999).
 • Ak antológia obsahuje rôzne články a eseje od toho istého autora, môžete meno tohto autora uviesť aj v texte svojej práce. Napríklad: „Kurt Lewin bol jedným z najvplyvnejších sociálnych vedcov 20. storočia (zbierku jeho prác nájdete v Gold, 1999).“

Metóda 3 z 3: Chicago


Citáciu bibliografie začnite menom editora. Napíšte posledné meno, za ktorým nasleduje čiarka. Pridajte prvé meno, za ktorým tiež nasleduje čiarka, a potom napíšte skratku „ed.“ Bodka na konci skratky uzatvára tento prvok vašej citácie.[10]

 • Príklad: Shell, Marc, ed.
 • Ak existujú 2 alebo 3 redaktori, oddeľte ich mená čiarkami. Pred meno posledného editora uveďte slovo „a“. Iba obrátený názov prvých redaktorov – všetci ostatní sú vo formáte meno-priezvisko. Zmeňte skratku na „eds.“[11]
 • V prípade antológií so 4 až 10 editormi uveďte v bibliografii prvých 7 mien, za ktorými nasleduje „et. al.“[12]


Názov antológie napíšte kurzívou. Názov antológie napíšte s veľkým začiatočným písmenom a s veľkým začiatočným písmenom všetkých podstatných mien, zámen, slovies a prísloviek. Umiestnite dvojbodku za názov, aby ste uviedli podnázov. Prvé slovo v podnázve píšte s veľkým začiatočným písmenom a ostatné s veľkým začiatočným písmenom. Na koniec umiestnite bodku.[13]

 • Príklad: Shell, Marc, ed. Americký Babel: Literatúra Spojených štátov od Abnaki po Zuni.


Uveďte informácie o vydaní antológie. V prípade antológií vydaných v USA napíšte názov mesta a dvojpísmenovú skratku štátu oddelenú čiarkou. Pre všetky ostatné miesta použite mesto a názov krajiny. Za umiestnenie umiestnite dvojbodku a potom zadajte názov vydavateľa. Za názov vydavateľa umiestnite čiarku, potom pridajte rok vydania. Na konci uveďte bodku.[14]

 • Príklad: Shell, Marc, ed. Americký Babel: Literatúry Spojených štátov od Abnaki po Zuni. Cambridge, MA: Harvard UP, 2002.

Chicagský formát bibliografie

Priezvisko, meno, ed. Názov antológie v nadpise. Mesto, štát: Vydavateľ, rok.


 • Zmena formátu poznámok pod čiarou v texte. Vždy, keď v texte spomeniete antológiu, na koniec vety uveďte horný index s číslom poznámky pod čiarou. V poznámke pod čiarou uveďte meno redaktora v poradí meno – priezvisko. Doplňte názov knihy kurzívou, rovnako ako v bibliografickom zázname. Údaje o publikácii opíšte do zátvoriek, za ktorými nasleduje čiarka. Poznámku pod čiarou ukončite číslom strany alebo rozsahom strán, na ktorých sa nachádza vami uvedený materiál v pôvodnom zdroji.[15]

  • Príklad: Marc Shell, ed. Americký Babel: V prípade, že sa vám to nepodarí, môžete si vyžiadať ďalšie informácie: Literatúra Spojených štátov od Abnaki po Zuni (Cambridge, MA: Harvard UP, 2002), 91-97.
  • V prípade antológií s viac ako tromi editormi uveďte v poznámke pod čiarou len meno prvého editora, za ktorým nasleduje „et. al.“[16]

  Chicagský formát poznámok pod čiarou

  Meno Priezvisko, vyd. Názov antológie v nadpise (Mesto, štát: vydavateľ, rok), Page#.

 • Odkazy