3 spôsoby citovania kníh s viacerými autormi

Ak píšete výskumnú prácu, pravdepodobne použijete knihy, ktoré majú viacerých autorov. Všeobecne platí, že všetci autori uvedení na titulnej strane by mali byť uvedení v úplnom odkaze. Môže to však zabrať veľa miesta, a to tak v zozname literatúry, ako aj pri citovaní knihy v texte vašej práce. Citačné príručky umožňujú v niektorých prípadoch skrátiť dlhé zoznamy autorov, ale formát sa líši podľa toho, či používate štýl MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) alebo Chicago.

Metóda 1 z 3:MLA


Uveďte obe mená, ak má kniha 2 autorov. Ak má kniha 2 autorov, uveďte ich v zozname citovaných diel v rovnakom poradí, v akom sú uvedení na titulnej strane knihy. Najskôr napíšte priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje čiarka a potom jeho meno. Za prvým menom umiestnite čiarku, napíšte slovo „a“ a potom napíšte meno druhého autora, za ktorým nasleduje jeho priezvisko. Na koniec mena druhého autora umiestnite bodku.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Locksley, Rebecca a Marian Pendragon.


Použite „et al.„, ak má kniha 3 alebo viac autorov. Ak má kniha 3 alebo viac autorov, do položky citovaných prác sa uvedie len meno prvého autora, za ktorým nasleduje slovné spojenie „et al.,“, čo znamená „a iné.“ Najskôr napíšte priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje čiarka a potom jeho krstné meno. Umiestnite čiarku za ich krstným menom, potom pridajte slovné spojenie „et al.“[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejdite na zdroj

 • Príklad: Locksley, Rebecca, et al.


Uveďte názov knihy kurzívou. Názov knihy napíšte veľkým začiatočným písmenom a všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, príslovky a slovesá píšte s veľkým začiatočným písmenom. Na koniec názvu umiestnite bodku. Ak má kniha podtitul, použite na konci názvu dvojbodku namiesto obvyklej bodky, potom napíšte podtitul veľkým písmenom s bodkou na konci.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Locksley, Rebecca, et al. Fantazijné prvky v britskom folklóre.


Doplňte názov vydavateľa a rok vydania. Napíšte názov vydavateľa knihy, za ktorým nasleduje čiarka. Za čiarkou uveďte rok vydania knihy a na koniec položky umiestnite bodku.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Locksley, Rebecca, et al. Fantasy prvky v britskom folklóre. Oxford University Press, 2020.

Formát citovaných prác MLA

Priezvisko, meno a pod. Názov knihy s veľkým začiatočným písmenom. Vydavateľ, rok.


Rovnaké mená použite aj v položke Works Cited pre citácie v texte. MLA používa citácie v zátvorkách na konci každej vety, v ktorej parafrázujete alebo citujete zo zdroja. Základná zátvorka obsahuje meno autora a číslo strany, na ktorej sa použitý materiál nachádza. Ak má kniha 2 autorov, uveďte obe ich priezviská s „a“ medzi nimi. V prípade 3 alebo viacerých autorov použite priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje „et al.“[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: „Napriek nedostatku historických dôkazov o Robinovi Hoodovi mnohí ľudia veria, že bol skutočnou osobou (Locksley a Pendragon 42).“
 • Ak uvediete autorov v texte svojej práce, nemusíte ich mená opakovať v zátvorke. Stále však potrebujete zátvorku s číslom strany. Môžete napríklad napísať „Podľa Locksleyho a kol., magické úkony a fantazijné bytosti vo folklóre predstavovali neznáme (77).“

Metóda 2 z 3:APA


V položke zoznamu literatúry uveďte priezviská a iniciály maximálne 20 autorov. Mená autorov uveďte v poradí, v akom sú uvedení na titulnej strane. Najskôr napíšte priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka, potom prvé iniciály. Ak je pri autorovi uvedené druhé meno alebo iniciála, uveďte ju tiež. Za bodku nasledujúcu po iniciále umiestnite čiarku na oddelenie mien autorov a pridajte ampersand (&) pred posledným názvom.[6]

 • Príklad: Barton, C. J., Nightingale, F. E., Mahoney, R. A., & Sanger, E. M.


Uveďte rok vydania knihy. Za bodkou nasledujúcou po poslednej iniciále autora napíšte jednu medzeru. Potom do zátvorky napíšte rok vydania knihy. Za uzatváraciu zátvorku umiestnite bodku.[7]

 • Príklad: Barton, C. J., Slávik, F. E., Mahoney, R. A., & Sanger, E. M. (2020).


Doplňte názov knihy kurzívou. Po roku napíšte názov knihy s použitím veľkých písmen vo vete, pričom veľké písmená píšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách. Na koniec názvu umiestnite bodku, pokiaľ kniha nemá podtitul. Ak má kniha podtitul, na koniec názvu umiestnite dvojbodku a potom napíšte podtitul vo veľkej vete s bodkou na konci.[8]

 • Príklad: Barton, C. J., Nightingale, F. E., Mahoney, R. A., & Sanger, E. M. (2020). Zdravotné sestry, ktoré pomáhali formovať dejiny.


Uveďte názov vydavateľa. V 7. vydaní príručky štýlu APA, ktoré vyšlo v októbri 2019, sa už neuvádza miesto vydavateľa. Namiesto toho stačí uviesť názov vydavateľa s bodkou na konci.[9]

 • Príklad: Barton, C. J., Nightingale, F. E., Mahoney, R. A., & Sanger, E. M. (2020). Zdravotné sestry, ktoré pomáhali formovať dejiny. Johns Hopkins University Press.

Formát zoznamu odkazov APA

Priezvisko, menoIniciály. MiddleInitial., Priezvisko, FirstInitial. MiddleInitial., LastName, FirstInitial. MiddleInitial., Priezvisko, FirstInitial. Stredné začiatočné meno., & LastName, FirstInitial. MiddleInitial. (Rok). Názov knihy vo vetách. Vydavateľ.


Ak má kniha dvoch autorov, uveďte v texte mená oboch autorov. Citácia v texte podľa APA sa riadi formátom autor-dátum. Ak má kniha 2 autorov, uveďte obe ich priezviská. V citácii v zátvorke na konci vety umiestnite ampersand medzi dve priezviská. Ak sa však v texte práce odvolávate na ich mená, napíšte slovo „a“.“ Ak citujete priamo zo zdroja, uveďte číslo strany.[10]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: „Mnohé sestry prispeli k sociálnej spravodlivosti tým, že odmietli diskriminovať pacientov, ktorých ošetrovali, na základe rasy (Barton & Nightingale 2020).“
 • Ak uvádzate mená v texte práce, za mená pridajte zátvorku s rokom vydania. Môžete napríklad napísať: „Barton a Nightingale (2020) diskutovali o úlohe sestier pri presadzovaní záujmov rasových a náboženských menšín.“


Používajte „et al.“ pre citáciu v texte, ak má kniha 3 alebo viac autorov. V texte aj v citácii v zátvorke uvádzajte len priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje slovné spojenie „et al.,“ ak má kniha 3 alebo viac autorov. Rovnako ako pri citácii 2 autorov v texte uveďte číslo strany alebo rozsah strán pre priame citácie zo zdroja.[11]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: „Podľa Barton et al. (2020), sestry boli často na čele kampaní za sociálnu spravodlivosť.“

Tip: Ak používate „et al.“ a máte dva alebo viac zdrojov s úplne rovnakou citáciou v texte, pridajte meno ďalšieho autora, kým sa citácie nebudú odlišovať.

Metóda 3 z 3: Chicago


Ak má kniha 2 alebo 3 autorov, použite mená všetkých autorov. Pri knihách s menej ako 4 autormi uveďte mená všetkých autorov v bibliografii aj v poznámkach pod čiarou. V položke Bibliografia napíšte najprv priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje čiarka a jeho meno. Za ich krstným menom umiestnite čiarku, potom pokračujte v uvádzaní ostatných autorov s ich prvými menami, za ktorými nasledujú ich priezviská. Za každé meno umiestnite čiarku. Pred posledné meno autora pridajte slovo „a“ a na konci urobte bodku.[12]

 • Príklad: Sylvia Colfaxová a Allison Stevensonová.


Do položky Bibliografia uveďte mená až 10 autorov. V prípade prvého autora uveďte najprv priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka a jeho meno. Ostatní autori sa uvádzajú s ich krstnými menami, za ktorými nasledujú ich priezviská. Oddeľte mená jednotlivých autorov čiarkou, pričom pred posledným menom autora umiestnite „a“. Ak má kniha viac ako 10 autorov, uveďte len prvých 7, za ktorými nasleduje slovné spojenie „et al.“[13]

 • Príklad: Burr, Amanda, Taylor Tompkins, Christopher Calhoun, Erin Breckinridge a Shelly Hamlin.


Pridajte názov knihy do položky Bibliografia. Názov knihy napíšte veľkým začiatočným písmenom, pričom prvé slovo, ako aj všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, príslovky a slovesá napíšte veľkým začiatočným písmenom. Na konci názvu umiestnite bodku, pokiaľ kniha nemá podtitul. Ak je v názve podnázov, umiestnite dvojbodku na koniec názvu a potom napíšte podnázov veľkými písmenami a až potom umiestnite bodku na koniec.[14]

 • Príklad: Burr, Amanda, Taylor Tompkins, Christopher Calhoun, Erin Breckinridge a Shelly Hamlin. Stručné dejiny americkej politiky.


Uzavrite svoj záznam s informáciami o publikácii. Zadajte miesto vydavateľa, za ktorým nasleduje dvojbodka, a potom zadajte názov vydavateľa. Za názov vydavateľa umiestnite čiarku a potom napíšte rok vydania knihy. Umiestnite bodku za rokom.[15]

 • Príklad: Burr, Amanda, Taylor Tompkins, Christopher Calhoun, Erin Breckinridge a Shelly Hamlin. Stručné dejiny americkej politiky. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Chicagský formát bibliografie

Priezvisko, meno, priezvisko, meno, priezvisko, meno, priezvisko, meno, priezvisko, meno, priezvisko a meno, priezvisko. Názov knihy s veľkým začiatočným písmenom. Umiestnenie: Vydavateľ, rok.


Upravte poradie mien a interpunkciu v poznámkach pod čiarou. Ak má kniha 2 alebo 3 autorov, pokračujte v uvádzaní všetkých ich mien v poznámkach pod čiarou. Neobracajte však poradie mena prvého autora – uvádzajte jeho krstné meno, za ktorým nasleduje priezvisko. Nahraďte všetky bodky čiarkami a informácie o publikácii umiestnite do zátvoriek. Za záverečnú zátvorku umiestnite čiarku a pridajte číslo strany, na ktorej sa citovaný materiál nachádza.[16]

 • Príklad: Sylvia Colfax a Allison Stevenson, Najväčší americkí viceprezidenti, (Chicago: University of Chicago Press, 2020), 142.

 • Uveďte prvého autora a „et al.“ pre poznámky pod čiarou, ak sú autori viac ako 4. Najskôr napíšte meno prvého autora a potom jeho priezvisko. Potom zadajte frázu „et al.“ bez interpunkčných znamienok. Za bodku umiestnite čiarku a potom kurzívou doplňte názov knihy. Za názov umiestnite čiarku a do zátvorky uveďte informácie o publikácii. Za uzatváraciu zátvorku pridajte poslednú čiarku, potom uveďte číslo strany, na ktorej sa nachádza materiál, ktorý citujete, a za ním bodku.[17]

  • Príklad: Amanda Burr a kol., Stručné dejiny americkej politiky, (Oxford: Oxford University Press, 2020), 97.
 • Odkazy