3 spôsoby citovania kníh v bibliografiách MLA

Pri písaní výskumnej práce pomocou citačného štýlu Modern Language Association (MLA) umiestnite citácie v zátvorke v texte za každú parafrázu alebo priamu citáciu zdroja. Tieto citácie v zátvorke odkážu čitateľa na bibliografický záznam na konci vašej práce. Ak chcete citovať knihy v bibliografii MLA alebo na stránke „Citované diela“, budete potrebovať mená autorov alebo editorov, názov knihy a informácie o vydavateľstve. Váš formát sa bude mierne líšiť, ak citujete vydanú knihu alebo citujete jednu časť v rámci knihy.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 3: Základné knihy


Bibliografický záznam začnite autorom knihy. Najskôr napíšte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom zadajte meno autora, za ktorým nasleduje jeho druhé meno alebo druhá iniciála, podľa toho, čo je uvedené. Na koniec mena umiestnite bodku.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a citáciách
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Henley, Patricia.

Tip: Ak kniha nemá autora, začnite záznam o citovaných prácach názvom knihy.


Oddeľte mená viacerých autorov čiarkami. Ak má kniha, ktorú citujete, 2 alebo 3 autorov, uveďte v zázname o citovaných dielach všetky mená. Zadajte meno prvého autora vo formáte priezvisko – meno. Mená ostatných autorov napíšte v poradí meno-priezvisko podľa poradia mien autorov na titulnej strane. Pred posledné meno autora napíšte slovo „a“.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Gillespie, Paula a Neal Lerner.
 • Ak má kniha viac ako troch autorov, uveďte len meno prvého autora, za ktorým nasleduje latinská skratka „et. al.“ Napríklad: Wysocki, Anne Frances, et. al.


Názov knihy uveďte kurzívou. Názov knihy napíšte veľkým začiatočným písmenom, pričom prvé slovo napíšte veľkým začiatočným písmenom a všetky ostatné podstatné mená, zámená, slovesá, príslovky a iné slová s viac ako 4 písmenami. Na koniec názvu umiestnite bodku.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Henley, Patricia. Kolibri domček.
 • Ak má kniha podtitul, na koniec názvu umiestnite dvojbodku a medzeru. Potom napíšte podtitul veľkým začiatočným písmenom. Napríklad: Wysocki, Anne Frances, et. al. Písanie nových médií: Teória a aplikácie na rozšírenie vyučovania kompozície.


Ukončite informáciami o vydavateľstve. Napíšte mesto, v ktorom bola kniha vydaná, ak bola vydaná pred rokom 1900, alebo ak má vydavateľ pobočky vo viacerých krajinách. Ak uvádzate mesto, napíšte za názov mesta čiarku a medzeru. Napíšte názov vydavateľa, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom napíšte rok vydania knihy, za ktorým nasleduje bodka.[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad: Henley, Patricia. The Hummingbird House. MacMurray, 1999.

Formát citovaných prác pre knihu

Priezvisko, meno. Názov knihy v nadpise. Vydavateľ, rok.

Metóda 2 z 3:Edícia kníh


V bibliografickom zázname uveďte meno editora ako prvé. Najprv zadajte priezvisko redaktora, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom napíšte ich krstné meno. Uveďte svoje druhé meno alebo iniciály, ak sú uvedené. Pridajte čiarku a medzeru, potom napíšte slovo „editor.“ Za slovom editor umiestnite bodku.[6]

 • Príklad: Peterson, Nancy J., editor.


Uveďte všetkých redaktorov uvedených na titulnej strane. Ak sú redaktori 2 alebo 3, uveďte všetky ich mená do položky citovaných diel oddelené čiarkami, pričom pred posledným menom redaktora uveďte slovo „a“. Iba invertovať meno prvého editora. Za meno posledného editora pridajte čiarku a medzeru, potom napíšte slovo „editors“, za ktorým nasleduje bodka.[7]

 • Príklad: Hill, Charles A., a Marguerite Helmers, editorky.
 • Ak je redaktorov viac ako 3, uveďte meno prvého redaktora, za ktorým nasleduje latinská skratka „et. al.“ Napríklad: Sechzer, Jeri A., et. al., editors.


Doplňte názov knihy kurzívou. Názov knihy napíšte veľkým začiatočným písmenom, pričom prvé slovo napíšte veľkým začiatočným písmenom, ako aj všetky podstatné mená, zámená, slovesá, príslovky a iné slová so 4 a viac písmenami. Na koniec názvu knihy napíšte bodku.[8]

 • Príklad: Hill, Charles A., a Marguerite Helmers, editori. Definovanie vizuálnej rétoriky.
 • Ak má kniha aj podtitul, na koniec názvu umiestnite dvojbodku a medzeru. Potom napíšte podtitul veľkým začiatočným písmenom. Napríklad: Peterson, Nancy J., editor. Toni Morrisonová: Kritické a teoretické prístupy.


Uveďte informácie o vydaní knihy. Zadajte názov vydavateľa knihy, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom napíšte rok vydania knihy. Na koniec citácie umiestnite bodku.[9]

 • Príklad: Hill, Charles A., a Marguerite Helmers, editori. Definovanie vizuálnej rétoriky. Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Formát citovaných prác pre editované knihy

Priezvisko, meno, editor. Názov knihy s veľkým začiatočným písmenom. Vydavateľ, rok.

Metóda 3 z 3:Diela v rámci vydaných kníh


Vytvorte samostatné záznamy pre každé dielo. Ak je jedným z vašich zdrojov vydaná kniha s článkami alebo kapitolami, ktoré napísali rôzni jednotliví autori, môžete ako zdroj použiť niekoľko častí. Ak tak urobíte, každý jednotlivý autor dostane svoj vlastný záznam vo vašich citovaných prácach.[10]

 • Váš záznam o citovaných dielach sa začína menom konkrétneho autora. Editori knihy sa uvádzajú samostatne.
 • Uveďte citáciu knihy ako celku, pričom editori sú uvedení na prvom mieste, len ak sa o knihe ako celku zmieňujete vo svojom príspevku. Ak ste napríklad vydali knihu esejí o vlastenectve, môžete uviesť, že kniha získala ocenenie. Citovali by ste celú knihu. Ak by ste potom parafrázovali alebo citovali z jednotlivých esejí, vytvorili by ste položku pre každú esej.


Uveďte autora diela, ktoré chcete citovať. Napíšte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a medzera, a potom napíšte jeho meno. Pridajte ich druhé meno alebo iniciály, ak sú uvedené. Na koniec umiestnite bodku.[11]

 • Príklad: Lawrence, James A., a Alfred Dodds.


Uveďte názov diela v úvodzovkách. Používajte veľké písmená v názve, prvé slovo v názve a všetky podstatné mená, zámená, slovesá a príslovky a slová so 4 a viac písmenami píšte veľkými písmenami. Na koniec názvu umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[12]

 • Príklad: Lawrence, James A., a Alfred Dodds. „Cieľovo orientované činnosti a celoživotný vývoj.“
 • Ak je dielo úvodom, predslovom, doslovom alebo predslovom, uveďte názov citovanej časti za menom autora. Slovo nepíšte kurzívou ani ho neuvádzajte v úvodzovkách.[13]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
  Prejsť na zdroj
  Napríklad: Farrell, Thomas B. Úvod.


Uveďte názov knihy a mená editorov. Názov knihy napíšte kurzívou a použite veľké začiatočné písmená. Za názov umiestnite čiarku a medzeru, potom napíšte slová „edited by.“ Uveďte mená editorov vo formáte meno-priezvisko. Mená viacerých editorov oddeľte čiarkami a pred posledným editorom použite slovo „a“. Za posledným menom editora umiestnite bodku.[14]

 • Príklad: Lawrence, James A., a Alfred Dodds. „Cieľovo orientované činnosti a celoživotný vývoj.“ Príručka vývinovej psychológie, Edícia: John Valsiner a Kare Connolly.

 • Ukončite informáciou o publikácii a rozsahom strán diela. Zadajte názov vydavateľa, za ktorým nasleduje čiarka a medzera. Potom napíšte rok vydania knihy, za ktorým tiež nasleduje čiarka a medzera. Použite skratku „pp.“ a rozsah strán, na ktorých sa dielo nachádza v knihe.[15]

  • Príklad: Lawrence, James A., a Alfred Dodds. „Cieľovo orientované činnosti a celoživotný vývoj.“ Príručka vývinovej psychológie, editori: John Valsiner a Kare Connolly. Heinemann, 2000, s. 24-34.

  Záznam o citovaných prácach pre diela v rámci vydaných kníh

  Priezvisko, meno. „Názov diela“ v nadpise.“ Názov knihy v nadpise, editované menom Priezvisko. Vydavateľ, rok, str. xx-xx.

 • Odkazy