3 spôsoby citovania knihy v štýle MLA

Citovanie knihy v štýle MLA (Modern Language Association) je takmer vždy jednoduché a priame. Keď citujete knihu v texte, napíšte meno autora a číslo strany v zátvorke. Táto citácia v texte odkazuje čitateľa na úplný záznam zdroja na stránke s citovanými dielami. Pre úplný záznam použite základný formát: Autor. Názov knihy. Vydavateľ, dátum vydania. Komplikované záznamy, ako napríklad preložené knihy, môžu byť trochu zložité, ale s trochou pozornosti venovanej detailom sa môžete stať majstrom MLA.

Metóda 1 z 3:Vytvorenie citácie v texte


Uveďte svoj zdroj vždy, keď citujete alebo odkazujete. Uveďte zdroj v zátvorke hneď za priamou citáciou, parafrázovaným textom alebo odkazom na myšlienky iného autora. Táto rýchla citácia poskytuje čitateľovi dostatok informácií na to, aby našiel úplný záznam o zdroji na vašej stránke s citovanými dielami.[1]

Prečo uvádzať zdroje?

Uveďte zásluhy iných autorov. Uvádzanie zdrojov potvrdzuje váš dlh voči myšlienkam iných mysliteľov. Plagiátorstvo je navyše nečestné a môže vás dostať do veľkých problémov.

Zapojte sa do intelektuálneho dialógu. Akademické písanie je výmena myšlienok. Uvádzanie odkazov a citovanie zdrojov je ako rozhovor s inými vedcami.

Umožnite ostatným nadviazať na vašu prácu. Stránka s citovanými dielami je ako plán, ktorý čitateľom ukazuje, ako ďalej skúmať tému.[2]


Napíšte priezvisko autora a číslo strany v zátvorke. Umiestnite citáciu v zátvorke hneď za citát alebo odkaz, ale pred bodku za vetou. Uveďte meno autora a číslo strany takto: (Smith 41).[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Prípadne môžete v texte uviesť meno autora a potom len napísať číslo strany v zátvorke. Napríklad: „Smith tvrdí, že obraz je autorovým najúspešnejším abstraktným dielom (52).“
 • Ak ste citovali zdroje viacerých autorov s rovnakým priezviskom, uveďte v citáciách v texte ich prvé iniciály, napríklad takto: (A. Smith 24).
 • Ak uvádzate rozsah strán, použite pomlčku: (Smith 25-26).

Tip: Nie je potrebné uvádzať priezvisko autora, ak ste ho už uviedli pri uvedení citátu. Ak ste teda uviedli „Podľa Eriksona…“, nie je potrebné opätovne pridávať meno autora na koniec. Citát/citáciu môžete jednoducho dokončiť bez pridania (Erikson 27).


Ak má kniha dvoch autorov, uveďte obe priezviská. Medzi priezviská napíšte „a“ a potom uveďte číslo strany: (Doe a Smith 98). Môžete tiež uviesť autorov v texte, potom stačí napísať číslo strany do zátvorky.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pravidlách citovania
Prejsť na zdroj

 • V prípade knihy s tromi alebo viacerými autormi napíšte priezvisko prvého autora, uveďte čiarku a pridajte „et al.“ Citácia v texte by vyzerala takto: (Smith, et al. 61).


Ak ste citovali viacero zdrojov od 1 autora, pridajte krátky názov. Ak chcete presne špecifikovať dielo, ktoré citujete, napíšte priezvisko autora, čiarku, niekoľko prvých slov názvu zdroja a číslo strany. Ak napríklad vaša stránka s citovanými dielami obsahuje viacero kníh od Fiodora Dostojevského, vnútrotextová citácia by vyzerala takto: (Dostojevskij, Bratia Karamazovovci, 232).[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pravidlách citovania
Prejsť na zdroj

 • Ak ste citovali viacero prác toho istého autora a v citáciách v texte neuvádzate názvy, čitateľ nebude vedieť, na ktorý zdroj sa odvolávate.


Uvádzajte citácie v texte aj záznamy o citovaných dielach. Keďže citácie v zátvorkách a citované diela fungujú spoločne, musíte pri citovaní zdrojov uvádzať obidve. Zatiaľ čo citácia v texte je zvyčajne len stručná zmienka o autorovi a čísle strany, v položke citované dielo je uvedený autor zdroja, názov, vydavateľ a dátum vydania.[6]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Citácia v texte poskytuje čitateľovi dostatok informácií na to, aby si mohol vyhľadať celý záznam o zdroji na stránke s citovanými dielami. Úplný záznam citovaného diela potom čitateľovi presne ukáže, kde má nájsť zdroj, ktorý ste citovali.

Metóda 2 z 3:Vytvorenie základného záznamu o citovaných prácach


Začnite záznam priezviskom a menom autora. Za priezviskom autora uveďte čiarku a za krstným menom bodku. Ak má autor druhú iniciálu, napíšte ju za krstné meno. Napríklad: „Eridue Eridue“, ktorý sa nachádza v databáze Eridue Eridue, je v súlade so zákonom č: Kennedy, John F.[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Ak sa v knihe namiesto jednotlivcov uvádza korporácia alebo organizácia, napíšte názov organizácie a potom pridajte bodku, napríklad takto: Americká asociácia alergikov.


Názov knihy napíšte kurzívou. V štýle MLA sa názvy kníh píšu vždy kurzívou. Ak má kniha podnázov, uveďte ho v položke. Doplňte bodku hneď za názov knihy.[8]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Doteraz by záznam o citovaných prácach vyzeral takto: Rowlingová, J.K. Harry Potter a Kameň mudrcov.

Upozornenie! Nezabudnite odsadiť druhý riadok. Bez odrážky je to nesprávne. Toto sa nazýva závesné odsadenie.


Na konci uveďte vydavateľa a dátum vydania. Za vydavateľom uveďte čiarku, napíšte rok vydania knihy, potom pridajte bodku. V minulých vydaniach príručky štýlu MLA sa vyžadovalo uviesť mesto vydavateľa. V najnovšom vydaní sa však uvádza, že mesto je potrebné uvádzať len pri knihách vydaných pred rokom 1900.[9]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Hotový záznam o citovaných dielach by bol nasledovný: Rowlingová, J.K. Harry Potter a Kameň mudrcov. Scholastic, 1999.

Variácia: Vymenujte údaje v druhom riadku, ktoré sa nachádzajú na konci textu: Pri opätovne vydaných knihách, ktoré pôvodne vyšli v skoršom termíne, uveďte za názvom pôvodný dátum vydania: Fitzgerald, F. Scott. Veľký Gatsby. 1925. Scribner, 2004.

Metóda 3 z 3:Citovanie zložitejších zdrojov


Uveďte druhého autora vo formáte meno-priezvisko. Pri knihách s 2 autormi píšte prvého autora vo formáte priezvisko – meno, pridajte čiarku a potom napíšte „a.“ Druhého autora uveďte vo formáte meno – priezvisko.[10]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • 2 autorov napíšte takto: Masterson, Kathleen a Noelle Poremski.
 • V prípade diel s tromi alebo viacerými autormi uveďte prvého autora, pridajte čiarku a potom napíšte „et al.“ Napíšte napríklad: Masterson, Kathleen, et al.

Upozornenie! Nezabudnite odsadiť druhý riadok. Bez zarážky je to nesprávne. Toto sa nazýva závesné odsadenie.


Uveďte ďalších autorov hneď za názvom knihy. Medzi ďalších prispievateľov patria prekladatelia, editori a ilustrátori. Namiesto skratiek napíšte celé „Translated by“ alebo „Illustrated by“. Po uvedení editora, prekladateľa alebo ilustrátora pridajte bodku.[11]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Záznam, ktorý obsahuje ďalšieho prispievateľa, by bol: Breton, André. Nadja. 1923. Preložil Richard Howard. Grove Press, 1960.


Uveďte názov diela v zbierke za menom autora. Predpokladajme, že váš zdroj je báseň alebo esej v antológii. Napíšte meno autora, názov básne alebo eseje v úvodzovkách a potom kurzívou pridajte názov antológie. V prípade potreby uveďte za názvom editora alebo prekladateľa a za dátumom vydania uveďte rozsah strán.[12]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Napríklad: Camus, Albert. „Minotaurus alebo zastávka v Orane.“ Mýtus o Sizyfovi a iné eseje, preložil Justin O’Brien. Vintage International, 1991, s. 155-84.
 • Ak citujete vydanú alebo preloženú antológiu alebo zbierku, oddeľte názov a druhého autora čiarkou.


Vynechajte autora a vydavateľa, ak citujete referenčná kniha. Slovníky a encyklopédie sú trochu iné ako autorské texty. Svoj záznam začnite termínom alebo článkom, na ktorý ste sa odvolávali, v úvodzovkách a potom pridajte bodku. Napíšte názov referenčného textu a uveďte vydanie a rok vydania.[13]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Napríklad: „Obsah.“ Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11. vydanie., 2003.

 • Uveďte adresu URL, ak ste ku knihe získali prístup online. Ak chcete citovať elektronický text, namiesto bodky napíšte za dátumom uverejnenia čiarku. Uveďte adresu URL (bez https), pridajte bodku a potom uveďte dátum prístupu k textu. Napíšte dátum vo formáte deň mesiac, rok a skráťte mesiac.[14]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
  Prejsť na zdroj

  • Toto je formát citácie, ktorý použijete: Autor:. Názov knihy. Vydavateľ, dátum vydania, adresa URL. Deň, mesiac, rok prístupu.
 • Odkazy