3 spôsoby citovania článku v knihe

Všeobecne platí, že keď ako zdroj použijete článok alebo esej uverejnenú v knihe, uvediete najprv autora a názov článku. Názov a editor knihy spolu s informáciami o vydaní budú tvoriť zvyšok vašej citácie. Konkrétny formát citácie sa líši podľa toho, či používate štýl MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) alebo Chicago.

Metóda 1 z 3:MLA


Záznam o citovaných prácach začnite menom autora. Použite meno autora konkrétneho článku, ktorý chcete citovať. Najskôr napíšte ich priezvisko, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte jeho krstné meno. Na konci mena autora umiestnite bodku.[1]

 • Príklad: Charry, Eric.


Uveďte názov článku v úvodzovkách. Za meno autora zadajte názov článku. Používajte veľké písmená v názve, všetky podstatné mená, zámená, slovesá a príslovky píšte veľkými písmenami. Na koniec názvu umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[2]

 • Príklad: Príklad: Charry, Eric. „Hudba a islam v subsaharskej Afrike.“


Uveďte názov knihy a meno editora. Názov knihy napíšte kurzívou, za ktorým nasleduje čiarka. Napíšte slová „edited by“ a potom uveďte mená redaktora alebo redaktorov vo formáte meno-priezvisko. Za menami redaktorov umiestnite bodku.[3]

 • Príklad: Charry, Eric. „Hudba a islam v subsaharskej Afrike.“ Dejiny islamu v Afrike, vydali Nehwmia Levtzion a Randall L. Pouwels.


Na záver uveďte informácie o vydaní knihy. Napíšte názov vydavateľa knihy, za ktorým nasleduje čiarka. Pridajte rok vydania knihy, za ktorým tiež nasleduje čiarka. Potom zadajte skratku „pp.“, za ktorým nasleduje rozsah strán, na ktorých sa článok nachádza v knihe. Za posledné číslo strany umiestnite bodku.[4]

 • Štandardná citácia MLA obsahuje: Priezvisko, meno. „Názov článku.“ Názov knihy, editované menom Priezvisko. Vydavateľ, rok, str. ##-##.
 • Príklad: Príklad: Charry, Eric. „Hudba a islam v subsaharskej Afrike.“ Dejiny islamu v Afrike, edited by Nehwmia Levtzion and Randall L. Pouwels. Ohio University Press, 2000, s. 545-573.


Pri citáciách v texte uveďte meno autora a číslo strany. Keď parafrázujete alebo citujete z článku vo svojom texte, umiestnite na koniec vety citáciu v zátvorke. Použite číslo strany alebo rozsah alebo strany, na ktorých sa nachádzajú informácie, ktoré ste parafrázovali alebo citovali. Za uzatváracie zátvorky umiestnite bodku.[5]

 • Príklad: „Keď komunity konvertovali na islam, mnohé tradičné piesne sa zmenili tak, aby obsahovali odkazy na toto náboženstvo (Charry 546).“
 • Ak v texte príspevku použijete meno autora, nemusíte ho uvádzať v citácii v zátvorke. Napríklad: „Podľa Charryho komunity začlenili odkazy na islam do tradičných piesní po tom, ako konvertovali na toto náboženstvo (546).

Metóda 2 z 3:APA


Záznam v zozname odkazov začnite menom autora. Napíšte priezvisko autora článku, ktorý chcete citovať, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte prvú iniciálu autora (a druhú iniciálu, ak je k dispozícii).[6]

 • Príklad: Berry, W.


Doplňte rok vydania. Za menom autora uveďte v zátvorke rok vydania knihy. Vždy používajte rok vydania knihy, aj keď bol článok predtým uverejnený inde. Za rokom umiestnite bodku mimo záverečných zátvoriek.[7]

 • Príklad: Berry, W. (2005).


Opíšte názov článku alebo eseje. Názov článku napíšte vo veľkej vete, pričom veľké písmeno napíšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách v názve. Ak má článok podtitul, za názov umiestnite dvojbodku a prvé slovo podtitulu napíšte veľkým písmenom. Na konci uveďte bodku.[8]

 • Príklad: „Vojna v Európe nie je len o vojne, ale aj o vojne v zahraničí: Berry, W. (2005). Vojna neudržiava mier ani nepodporuje slobodu.


Uveďte mená redaktorov knihy. Za názvom článku napíšte slovo „In“, potom napíšte iniciálu mena redaktora, za ktorou nasleduje jeho priezvisko. Oddeľte mená dvoch redaktorov ampersandom (&). Za menami uveďte skratku „Ed.“ alebo „Eds.“ v zátvorkách. Za uzatváracími zátvorkami umiestnite čiarku.[9]

 • Príklad: Berry, W. (2005). Vojna neudržiava mier ani nepodporuje slobodu. V L. I. Gerdes (Ed.),


Pridajte názov knihy a rozsah strán článku. Názov knihy napíšte kurzívou. Používajte veľké písmená vo vetách, pričom veľké písmená píšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách. Napíšte medzeru a potom uveďte rozsah strán článku v zátvorkách. Použite skratku „pp.“ pred číslami strán. Za uzatváracími zátvorkami umiestnite bodku.[10]

 • Príklad: Berry, W. (2005). Vojna neudržiava mier ani nepodporuje slobodu. V L. I. Gerdes (Ed.), Vojna: protichodné názory (str. 71-79).


Uveďte vydavateľa a miesto vydania. V prípade amerických publikácií uveďte mesto a štát, v ktorom sa vydavateľ nachádza. Pre všetky ostatné údaje použite mesto a krajinu. Za miestom napíšte dvojbodku, potom napíšte názov vydavateľa. Na koniec umiestnite bodku.[11]

 • Štandardný odkaz podľa APA obsahuje: Priezvisko, iniciála mena. (Rok). Názov článku alebo eseje. V Iniciála Priezvisko (Ed.), Názov knihy: Podnázov: (str. ##-##). Miesto vydania: Vydavateľ.
 • Príklad: Berry, W. (2005). Vojna neudržiava mier ani nepodporuje slobodu. V L. I. Gerdes (Ed.), Vojna: Protichodné názory (pp. 71-79). Detroit, MI: Greenhouse Press.


Pri citáciách v texte použite meno autora a rok. Ak parafrázujete alebo priamo citujete zdroj, na koniec vety umiestnite citáciu v zátvorke. Napíšte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka, a potom rok vydania knihy. Umiestnite bodku za uzatváracie zátvorky.[12]

 • Príklad: „Keď národy idú do vojny na obranu slobody, ich občania sa stávajú menej slobodnými (Berry, 2005).“
 • Ak v texte uvediete meno autora, nemusíte ho uvádzať v citácii v zátvorke. Umiestnite zátvorku s rokom hneď za meno autora. Napríklad: „Berry (2005) tvrdí, že proces militarizácie znižuje slobodu do tej miery, že vojna a sloboda sú nezlučiteľné.

Metóda 3 z 3:Chicago


Najskôr uveďte autora článku. V bibliografickej citácii napíšte najprv priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka. Potom napíšte ich krstné meno a druhú iniciálu, ak je k dispozícii. Ak nemáte strednú iniciálu, umiestnite za meno autora bodku.[13]

 • Príklad: Andriewsky, Olga.


Uveďte názov článku. Za menom autora napíšte medzeru, potom napíšte názov článku, uzavretý v úvodzovkách. Používajte veľké písmená v názve, všetky podstatné mená, zámená, slovesá a príslovky v názve píšte s veľkým začiatočným písmenom. Na koniec názvu umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[14]

 • Andriewsky, Olga. „Paradoxy reformy: Vyššie vzdelávanie na postsovietskej Ukrajine.“


Opíšte knihu, v ktorej sa článok nachádza. Napíšte slovo „In“, za ktorým nasleduje názov knihy kurzívou. Za názvom knihy umiestnite čiarku. Zadajte slová „edited by“ a potom zadajte mená redaktorov vo formáte meno-priezvisko. Za posledné meno editora umiestnite čiarku a potom uveďte rozsah strán článku. Za posledné číslo strany umiestnite bodku.[15]

 • Príklad: Andriewsky, Olga. „Paradoxy reformy: Vysoké školstvo na postsovietskej Ukrajine.“ Na stránke Spoločnosť v premenách: Spoločenské zmeny na Ukrajine v západnej perspektíve, editoval Wsevolod Isajiw, 239-268.


Uzavrite bibliografický záznam informáciami o publikácii. V prípade kníh vydaných v USA uveďte mesto a štát, v ktorom sa vydavateľ nachádza. V prípade zahraničných vydavateľov použite mesto a krajinu. Za miesto vydavateľa umiestnite dvojbodku, potom napíšte názov vydavateľa. Za názov vydavateľa umiestnite čiarku a potom uveďte rok vydania knihy. Umiestnite bodku za rokom.[16]

 • Štandardný chicagský bibliografický záznam obsahuje: Priezvisko, meno. „Názov článku.“ In Názov knihy, editované podľa mena priezviska, ##-##. Miesto vydania: Vydavateľ, rok.
 • Príklad: Andriewsky, Olga. „Paradoxy reformy: Vysoké školstvo na postsovietskej Ukrajine.“ In Spoločnosť v prechode: Spoločenské zmeny na Ukrajine v západnej perspektíve, editoval Wsevolod Isajiw, 239-268. Toronto, CA: Canadian Scholars‘ Press, 2003.

 • Uveďte rovnaké informácie, ale upravte interpunkciu pre poznámky pod čiarou v texte. Poznámka pod čiarou v texte obsahuje rovnaké informácie ako bibliografická citácia. Jednoducho prehoďte poradie mien autorov a na oddelenie prvkov použite čiarky namiesto bodiek. Keďže sa pred ním namiesto bodky píše čiarka, slovo „in“ sa v poznámkach pod čiarou nepíše veľkým písmenom. Informácie o vydaní uveďte v zátvorkách. Umiestnite čiarku mimo zátvorky, potom napíšte konkrétnu citovanú stranu a za ňou bodku.[17]

  • V chicagskom štýle sa informácie uvedené v poznámke pod čiarou nemenia, ak v texte príspevku uvediete meno autora alebo iné informácie o citácii.
  • Štandardné chicagské poznámky pod čiarou zahŕňajú: Meno Priezvisko, „Názov článku“, v Názov knihy, redigoval Meno Priezvisko (miesto vydania: vydavateľ, rok), ##.
  • Príklad: Olga Andriewsky, „Paradoxy reformy: Higher Education in Post-Soviet Ukraine,“ in Spoločnosť v prechode: Spoločenské zmeny na Ukrajine v západnej perspektíve, editor: Wsevolod Isajiw (Toronto: Canadian Scholars‘ Press, 2003), 255.
 • Odkazy