3 spôsoby citovania parafrázovaného výroku

Keď píšete výskumnú prácu, začleňujete materiál z vonkajších zdrojov do svojich vlastných myšlienok alebo nápadov o danej téme. Vo všeobecnosti používajte citácie v texte pre čokoľvek iné ako vaše pôvodné slová. Parafrázovaný výrok sa vo všeobecnosti cituje rovnako ako priamy citát. Citácia v texte odkazuje čitateľov na zoznam literatúry na konci práce, ktorý obsahuje podrobnejší opis použitého zdrojového materiálu. Konkrétny formát citácií v texte a zoznamu odkazov sa líši v závislosti od toho, aký citačný štýl používate.[1]

Metóda 1 z 3:Umiestnenie citácií v texte


Uveďte citáciu pre všetky informácie prevzaté z iného zdroja. Vo všeobecnosti platí, že ak uvediete nejaké fakty, informácie alebo údaje, ktoré ste našli inde, uveďte citáciu. Citácia dáva čitateľom na vedomie, že informácia nie je vaša pôvodná, a umožňuje im, aby si sami našli pôvodný zdroj, ak si chcú o vašej téme prečítať viac.[2]

 • Nemusíte citovať všeobecne známe a uznávané fakty. Vždy je však potrebné citovať myšlienky. Ak si nie ste istí, či je nejaký fakt všeobecne známy alebo nie, buďte opatrní a uveďte citáciu.
 • Vo väčšine prípadov patrí citácia v texte na koniec vety, ktorá obsahuje informácie zo zdroja. Niektoré citačné štýly však vyžadujú uvedenie citácie hneď za parafrázovanou informáciou, aj keď je to náhodou uprostred vety.


Dodržiavajte pokyny na formátovanie pre štýl citovania. Každý citačný štýl má príručku, ktorá popisuje formát, ktorý by ste mali použiť pre citácie v texte. Pomoc pri formátovaní vám môže poskytnúť aj váš inštruktor alebo vedeckí knihovníci.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • V štýle MLA (Modern Language Association) sa pre citácie v zátvorkách v texte práce používa formát autor – číslo strany. Ak zdroj nie je stránkovaný, jednoducho túto časť vynechajte a uveďte len priezvisko autora.
 • Štýl Americkej psychologickej asociácie (APA) používa formát autor-dátum pre citácie v zátvorkách v texte práce.[4]
 • Chicagský štýl pripúšťa 2 rôzne spôsoby citovania v texte. Môžete použiť formát autor-dátum, podobne ako v štýle APA, alebo môžete mať poznámky pod čiarou a bibliografiu. Poznámky pod čiarou v chicagskom štýle obsahujú rovnaké informácie ako úplná citácia v bibliografii, ale s mierne odlišným formátovaním.[5]


Citujte po každej vete s citátom alebo parafrázou. Bez ohľadu na to, ktorý citačný štýl používate, každý citát alebo parafráza sa musia uvádzať samostatne. Aj keď máte 3 vety za sebou, ktoré všetky parafrázujú ten istý zdroj, stále musíte použiť 3 citácie, a nie len jednu.[6]

 • Jedinou výnimkou z tohto pravidla je dlhší blokový citát oddelený od zvyšku textu. Bloková citácia vyžaduje len jednu citáciu, a to na samom konci.
 • Vo všeobecnosti sa chcete vyhnúť tomu, aby ste mali niekoľko viet za sebou, ktoré parafrázujú ten istý zdroj. Napíšte vetu parafrázujúcu zdroj, potom v ďalšej vete pridajte vlastné myšlienky alebo analýzu týchto informácií.


Viaceré zdroje oddeľte bodkočiarkami. Niektoré vety vo vašej práci môžu obsahovať informácie alebo myšlienky parafrázované z viac ako jedného zdroja. Uveďte všetky zdroje informácií alebo myšlienok v danej vete. Väčšina citačných štýlov vyžaduje stredníky, aby ste čitateľom signalizovali, že zdroje sú navzájom odlišné.[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Tento formát môžete použiť aj na uvedenie niekoľkých zdrojov s ďalšími informáciami o téme, ktorá súvisí s vašou témou, ale presahuje rozsah vášho výskumu. Vo všeobecnosti nemusíte uvádzať úplné citácie takýchto zdrojov v zozname odkazov.


Pri priamych citáciách uveďte číslo strany. Niektoré citačné štýly, napríklad MLA, vyžadujú pri každej citácii číslo strany, či už dielo citujete alebo parafrázujete. Všetky citačné štýly však vyžadujú čísla strán, ak ste zdroj citovali priamo.[8]

 • Ak zdroj nie je stránkovaný, niektoré štýly vyžadujú, aby ste použili skratku, napr.p.“ Skontrolujte si príručku štýlu, aby ste sa uistili.
 • MLA a Chicago, okrem iných štýlov, nevyžadujú skratku „p.“ alebo „str.“ pred číslami strán. APA a iné však robia.
 • Ak citujete videozáznam alebo zvukový záznam, ktorý má časový údaj, uveďte časový rozsah konkrétneho materiálu, ktorý citujete.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
  Prejsť na zdroj


Používajte signálne vety v texte všade, kde je to možné. Opakujúce sa citácie v texte môžu vaše písanie zahltiť a spôsobiť, že sa bude čítať ťažkopádnejšie. Signálne vety prinášajú informácie z citácie do vášho textu, čím mu pomáhajú lepšie plynúť.[10]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Príklad vety so signálnou frázou, štýl APA: Jones (1998) zistil, že „študenti mali často problémy s používaním štýlu APA“ (str. 199).
 • Tá istá veta bez signálnej frázy, štýl APA: Výskum ukázal, že „študenti mali často problémy s používaním štýlu APA“ (Jones, 1998, s. 199).

Metóda 2 z 3:Vytvorenie referenčného zoznamu


Vytvorte si zoznam odkazov ešte pred vypracovaním práce. Bez ohľadu na citačný štýl sa citácia v texte v zátvorke začína prvým slovom úplnej citácie v zozname odkazov (zvyčajne priezvisko autora). Ak ste si ešte nevytvorili zoznam odkazov, možno neviete, čo máte použiť.[11]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • Váš zoznam literatúry (nazývaný aj bibliografia alebo „citované diela“) obsahuje úplnú citáciu každej, ktorú ste použili vo svojom výskumnom projekte. Ak si zoznam zostavíte skôr, ako začnete písať, proces písania bude menej rozháraný a budete menej riskovať, že niečo vynecháte.
 • Po dokončení písania práce si ju prejdite a pri každej referencii v zozname literatúry, ktorá sa objaví v citácii v texte, umiestnite značku. Ak je niektorý zo zdrojov na vašom zozname literatúry neoznačený, odstráňte ho zo zoznamu literatúry.


Formátujte zoznam odkazov v súlade so štýlovými smernicami. Každý citačný štýl má mierne odlišné pravidlá formátovania zoznamov odkazov. Tieto pravidlá sa týkajú okrajov, odôvodnenia, riadkovania, veľkosti písma a odrážok.[12]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Predtým, ako začnete vytvárať zoznam odkazov, prečítajte si pravidlá, najmä ak prvýkrát používate iný štýl.
 • Ak sa vám pravidlá zdajú mätúce, požiadajte svojho vyučujúceho alebo knihovníka o vzorový zoznam odkazov napísaný týmto štýlom.


Uveďte záznam o každom zdroji, ktorý ste v práci citovali. Váš citačný štýl si vyžaduje aj špecifický formát pre rôzne typy zdrojov. Hoci všetky záznamy obsahujú rovnaké základné informácie, formát umožňuje každému, kto pozná štýl, na prvý pohľad zistiť typ citovaného zdroja.[13]

 • Pri väčšine bežných citačných štýlov sa zdroje uvádzajú v abecednom poradí podľa prvého slova v úplnej citácii (zvyčajne priezvisko autora). Ak sa stane, že použijete viac ako jedno dielo od toho istého autora, uveďte ich v chronologickom poradí počnúc najskorším dátumom vydania.
 • V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že budete musieť do odkazov uviesť zdroj, ktorý ste v texte práce nikdy necitovali. Ak napríklad píšete prácu o diktátorských režimoch a opisujete ich ako „orwellovské“, môžete uviesť román Georgea Orwella 1984 v zozname odkazov, hoci ste nikdy necitovali priamo román.[14]

Metóda 3 z 3:Citovanie alebo parafrázovanie zdroja


Pri čítaní zdroja si robte skrátené poznámky. Parafrázovanie zdroja môže byť ťažké, ak pri písaní parafrázy čítate priamo úryvok. Lepšou možnosťou je robiť si pri čítaní poznámky a potom napísať parafrázu len s ohľadom na svoje poznámky.[15]

 • Počas písania sa snažte vôbec nepozerať na zdroj. Mohli by ste neúmyselne plagiovať pôvodný obsah – najmä ak je autor mimoriadne zdatný pisateľ. Po dokončení parafrázy sa pozrite na pôvodný úryvok, aby ste sa uistili, že vaše znenie je dostatočne odlišné.


Zmeňte štruktúru pôvodného úryvku. Správna parafráza je napísaná s inou štruktúrou viet a frázovaním ako originál. Čiastočne to môžete dosiahnuť tak, že začnete na inom mieste úryvku a zmeníte poradie slov.[16]

 • Predpokladajme napríklad, že vo vašom zdroji sa píše: „Študenti majú problémy s novými štýlmi citovania, zvyčajne preto, že si nekúpili kópiu príručky štýlu alebo sa dostatočne nepýtali svojich inštruktorov.“ Začiatok môžete presunúť do stredu a parafrázovať ho takto: „Keď študenti nemajú vlastnú kópiu príručky štýlu, majú väčšie problémy prispôsobiť sa novému štýlu citovania.“


Používajte synonymá, aby ste parafrázu ešte viac vzdialili od originálu. Keď už zmeníte štruktúru, môže sa stať, že ešte stále budete mať vo svojej práci významné časti, ktoré priamo citujú zdroj, a nie ho parafrázujú. Zmena slov na iné slová alebo slovné spojenia, ktoré znamenajú to isté, pomáha eliminovať riziko plagiátorstva.[17]

 • Predpokladajme napríklad, že váš zdroj prirovnáva dovozné pravidlá EÚ k „obchodnému protekcionizmu“ namiesto k „primeranej ochrane spotrebiteľa“.“ Účinná parafráza by mohla znieť: „Zdá sa, že pravidlá EÚ týkajúce sa dovozu prinášajú väčší úžitok spoločnostiam v EÚ než spotrebiteľom.“
 • Po zmene štruktúry pôvodnej pasáže sa vráťte k zdroju a podčiarknite všetky vety vo svojej parafráze, ktoré sú totožné s originálom. Pokúste sa zmeniť čo najviac z nich.
 • Na nájdenie alternatívnych slov môžete použiť tezaurus, ale vyhnite sa priamym synonymám. Ak napríklad pôvodný zdroj používa slovo „mačka“, zmena tohto slova na „mačka“ nemusí nevyhnutne pomôcť zlepšiť vašu parafrázu.


Umiestnite úvodzovky okolo jedinečných fráz. Aj v rámci parafrázy sa môžu vyskytnúť konkrétne slovné spojenia, ktoré sú jedinečné pre pôvodného autora, ale ktoré sa nedajú povedať inak. Namiesto toho, aby ste použili alternatívne formulácie, ktoré dávajú menší zmysel, zahrňte do svojej parafrázy čiastočné citácie, aby ste uviedli, že tieto slová sa vyskytujú v pôvodnej pasáži.[18]

 • Príklad: Pre americké spoločnosti by bolo ľahké dospieť k záveru, že dovozné obmedzenia a pravidlá označovania EÚ predstavujú „obchodný protekcionizmus“, pretože len málo pomáhajú spotrebiteľom.


Citujte priamo zdroj, ak je úryvok jedinečný alebo presvedčivý. Niekedy môže mať autor špecifický spôsob vyjadrenia, ktorý vám utkvie v pamäti. Ak je výber slov šikovný alebo sugestívny, alebo ak je jazyk taký výstižný, že by ste to doslova nemohli povedať inak, namiesto pokusu o parafrázu použite priamy citát.[19]

 • Rôzne štýly sa líšia v tom, ako dlhý môže byť priamy citát, než ho budete musieť oddeliť ako blokovú citáciu. Vo všeobecnosti môžete citovať v riadku s textom, ak je citát menší ako 40 slov alebo ekvivalent riadku či dvoch textu.

 • Oddeľte dlhšie citáty od hlavného textu. Zriedkavo nájdete dlhšiu pasáž, ktorú musíte do svojej práce doslovne zahrnúť. Citačné štýly vyžadujú, aby boli blokové citácie oddelené od hlavného textu vašej práce, zvyčajne začínajú na novom riadku s užšími okrajmi. Niektoré citačné štýly môžu tiež vyžadovať, aby blokové citácie mali iné riadkovanie ako zvyšok vášho príspevku.[20]

  • Keď použijete blokovú citáciu, stačí uviesť citáciu na konci bloku bez ohľadu na to, koľko viet citujete.
  • Všeobecne platí, že blokové úvodzovky by sa mali obmedziť. Používajte ich len v nevyhnutných prípadoch a snažte sa obmedziť dĺžku na 3 alebo maximálne 4 vety.
 • Odkazy