3 spôsoby citovania pomocou harvardského štýlu

Presné citovanie je pre výskumné práce kľúčové a môže vám pomôcť vyhnúť sa obvineniu z plagiátorstva. Harvardský referenčný štýl a citačnú metódu používajú vysokoškolskí študenti a pedagógovia v mnohých rôznych odboroch. Harvardský štýl používa prístup „autor, dátum“, ktorý je jednoduchý a ľahko použiteľný. Ak chcete citovať v texte pomocou harvardského štýlu, stačí vám priezvisko autora, za ktorým nasleduje rok vydania jeho diela v zátvorke.[1]

Metóda 1 z 3:Uvádzanie citácií v texte


Ak v texte uvádzate meno autora, uveďte rok v zátvorke. Vo všeobecnosti platí, že ak citujete autora referenčného diela v texte svojej práce, nemusíte uvádzať všetky informácie o publikácii. Potrebujete len meno autora a rok vydania diela.[2]

 • Ak by ste napríklad citovali knihu o koláčikoch, ktorú napísala Sunny Himmelová a bola vydaná v roku 2008, vaša citácia v texte by mohla znieť: „Podľa Himmelovej (2008) čokoládové koláčiky prekonali vanilkové koláčiky v pomere dva ku jednej.“


Ak citujete na konci vety, uveďte celú citáciu do zátvoriek. Niekedy nemusíte uvádzať autora priamo vo vete, ale aj tak musíte uviesť svoj zdroj, ak parafrázujete prácu niekoho iného.[3]

 • Ak by ste napríklad citovali knihu o škoricových rožkoch, ktorú napísala Suzy Sunshine a vyšla v roku 2002, citácia v zátvorke by znela: „Škoricové rožky prvýkrát vytvoril nemecký pekár v roku 1800 (Sunshine, 2002).“
 • Všimnite si, že v citáciách v zátvorkách zvyčajne oddeľujete rok vydania od priezviska autora čiarkou, namiesto toho, aby ste rok vydania uviedli v zátvorke. Citácia tak vyzerá úhľadnejšie, ako keby ste mali viacero zátvoriek.
 • Citácie v zátvorke môžete použiť aj uprostred vety (napríklad na konci článku), ale robte to striedmo. Môže narušiť plynulosť vášho písania a zničiť čitateľnosť.


Pri citovaní viacerých autorov používajte abecedné poradie. V niektorých situáciách sa môže stať, že v texte máte tvrdenie, ktoré je podporené alebo spomenuté viacerými s. Uveďte autorov v abecednom poradí.[4]

 • Ak má jeden zdroj viac autorov, na abecedné usporiadanie použite meno prvého autora. Ak v texte uvádzate mená viacerých autorov, oddeľte ich čiarkami alebo slovom „a“. Napríklad: „Podľa Ambrose (2008), Burton (2002) a Childers (2011) sa pečivo môže konzumovať ako občerstvenie alebo dezert po jedle.“
 • V citáciách v zátvorkách používajte ampersand („&“) namiesto slova „a.“ Na oddelenie viacerých zdrojov používajte bodkočiarku, ale nedávajte ju pred ampersand. Napríklad „(Ambrose, 2008; Burton, 2002 & Childers, 2011).“


Pri priamych citáciách uvádzajte čísla strán. Občas sa môže stať, že budete musieť citovať priamo slová autora odkazu. Aj keď v texte uvediete meno autora, za priamou citáciou by mala bezprostredne nasledovať citácia v zátvorke s menom autora, rokom vydania a presným číslom strany, na ktorej sa citát nachádza.[5]

 • Napríklad: Podľa Sunshine (2004) „vanilkové koláčiky sú dezertom kráľov a kráľovien“ (Sunshine, 2004, s. 92).“
 • Upozorňujeme, že číslo strany nemusíte uvádzať, ak text parafrázujete, a nie citujete.


V texte používajte rôzny spôsob citovania. Chcete, aby bol váš text čitateľný a aby ľahko plynul. Ak budete každú citáciu v texte uvádzať rovnakým spôsobom, vaše písanie bude pôsobiť monotónne a ťažkopádne. V prípade potreby si prečítajte nahlas, aby ste určili, ktorá metóda znie najlepšie.[6]

 • Vo všeobecnosti uvádzajte meno autora v texte, ak ho citujete pre jeho jedinečný prínos do odboru alebo pre informácie, ktoré sú pre neho jedinečné. Napríklad: „Podľa Himmela (2005) sú koláčiky obľúbenou pochúťkou princeznej Charlotte“ je dobré použiť meno autora v texte.
 • Ak citujete odkaz na všeobecnejší, základný fakt, citácia v zátvorke na konci vety dáva väčší zmysel.


Uvádzajte signálne vety, ktoré čitateľov upozornia na citácie alebo parafrázy. Slová a frázy ako „uznáva“, „tvrdí“ a „podľa“ dávajú čitateľovi najavo, že tvrdenie pochádza od iného autora, nie od vás.[7]

 • Samotná citácia nie vždy stačí na uvedenie autora práce, najmä ak sa nachádza na konci vety.
 • Ak máte obzvlášť dlhú vetu, môžete chcieť uviesť autora v texte, ako aj uviesť citáciu v zátvorke na konci.
 • Môžete napríklad povedať: „Jane Hollowayová tvrdí, že cupcakes sú v súčasnosti v Amerike preferovanou narodeninovou pochúťkou, ktorá vytláča tradičnú narodeninovú tortu (Hollowayová, 2013).“

Metóda 2 z 3:Citovanie nepravidelných zdrojov


Anonymné zdroje používajte opatrne. Pri výskume môžete naraziť na zdroje, v ktorých nie je uvedený autor. V prípade online zdrojov môžete niekedy použiť názov spoločnosti, ktorá vytvorila webovú stránku, ale vo väčšine prípadov, ak nemôžete identifikovať autora, mali by ste sa vyhnúť použitiu tohto zdroja v texte.[8]

 • Vo všeobecnosti platí, že ak nemôžete určiť, kto text napísal, nemáte možnosť zistiť, nakoľko je toto dielo spoľahlivé alebo pravdivé.
 • Pri niektorých témach sa anonymným zdrojom možno nebude možné vyhnúť. Mohlo by to tak byť napríklad v prípade, ak by ste písali prácu o citlivej téme, ako je sexuálne zneužívanie.
 • V takom prípade namiesto autora napíšte „Anonym“ a pred dátumom uveďte čiarku. Napríklad: (Anonym, 2001).


Uveďte celý názov zákonov a právnych dokumentov. Hoci právne a legislatívne dokumenty môžu mať individuálneho autora, vhodnejšie je uviesť názov dokumentu a rok jeho vydania alebo zverejnenia.[9]

 • Napríklad: „(Zákon o prístupe ku keksíkom, 2001).“
 • Ak je dokument alebo právny dokument poznámkou, obežníkom oddelenia alebo iným interným dokumentom, najlepšie je uviesť názov oddelenia, úradu alebo organizácie ako autora. Napríklad: „(Národná asociácia pekárov, 2009).“


Rozlišujte diela toho istého autora vydané v tom istom roku. Niektorí odborníci sú vo svojom odbore plodní a pri svojom výskume môžete zistiť, že chcete použiť viacero diel toho istého autora. Ak bolo v tom istom roku uverejnených viacero prác, za rok pridajte malé písmeno, aby ste odlíšili dve práce.[10]

 • Napríklad: „(Sunshine, 2004a; Sunshine 2004b).“
 • Na druhej strane, ak máte dvoch autorov s rovnakým priezviskom, zvyčajne môžete týchto dvoch autorov odlíšiť tak, že v citáciách v texte uvediete prvú iniciálu. Napríklad: „(S. Sunshine, 2004; D. Sunshine, 2004).“


Ak zdroj nie je k dispozícii, použite sekundárne odkazy. V priebehu výskumu môžete zistiť, že autor, ktorého chcete citovať, citoval prácu iného autora. Vo väčšine prípadov by ste sa mali pokúsiť nájsť pôvodnú prácu, ktorú autor citoval. Ak sa publikácia nevydáva a už nie je k dispozícii, použite sekundárne odkazovanie.[11]

 • Môžete napríklad napísať: „Podľa Sally Sunshine (1892), ako cituje Sunny Himmel (2002), je najlepšou polevou na škoricové rožky smotanový syr.“


V prípade viac ako 3 autorov pridajte za meno prvého autora „et al“. Vo všeobecnosti platí, že ak citujete dielo s viac ako jedným autorom, mali by ste v citácii uviesť priezvisko každého autora. Ak sú však štyria alebo viacerí autori, stačí uviesť len prvého.[12]

 • Napríklad kniha, ktorú napísali Ambrose, Burton, Childers, Duncan a Elder v roku 2004, by sa citovala takto: „Ambrose et al (2004).“
 • Skratka „et al“ znamená v latinčine „a iné“.“


Citujte názvy multimediálnych diel. V niektorých typoch dokumentov budete musieť uviesť odkaz na film, televízny program alebo video. Ak chcete citovať tieto zdroje pomocou harvardského štýlu, uveďte názov diela, za ktorým nasleduje rok jeho odvysielania alebo vydania.[13]

 • Napríklad: (Krstný otec, 1972).


S citáciami obrázkov alebo ilustrácií zaobchádzajte ako s priamymi citáciami. Niektoré zdroje môžu obsahovať diagram, tabuľku, graf alebo iný vizuálny prvok, ktorý chcete vo svojej práci rozobrať. Citujte dielo rovnako ako akýkoľvek iný zdroj, ale pridajte číslo strany, na ktorej sa vizuálny prvok nachádza.[14]

 • Napríklad: „Podľa grafu, ktorý vypracovala Sunshine (2004), je výber koláčikov silne ovplyvnený príchuťou polevy (Sunshine, 2004, s.92).“


Citujte firemných autorov pre webové stránky. Ak ako zdroj používate webovú stránku, presný autor celého obsahu na tejto stránke nemusí byť uvedený. V týchto prípadoch môžete zvyčajne uviesť spoločnosť alebo organizáciu, ktorá prevádzkuje webovú stránku, ako autora.[15]

 • Napríklad: “ Podľa štúdie spoločnosti UberEats je donáška koláčikov približne dvakrát populárnejšia ako donáška pizze (UberEats, 2017).“

Metóda 3 z 3:Vytvorenie zoznamu literatúry


Bibliografické informácie si usporiadajte podľa toho, ako bádate. V texte vašej práce budete na citovanie pomocou harvardského štýlu potrebovať len priezvisko autora a rok vydania. Podrobnejšie citácie však budete potrebovať v zozname odkazov alebo na stránke „Citované diela“.[16]

 • Najjednoduchší spôsob, ako si udržať poriadok v zdrojoch, je použiť dokument v textovom editore alebo digitálne samolepiace poznámky. To vám umožní začať stránku Referencie a dopĺňať ju podľa toho, ako nájdete nové zdroje.
 • Prípadne môžete použiť softvér, napríklad Zotero, ktorý vám zdroje katalogizuje.
 • Ak v zdroji vidíte niečo, čo chcete alebo potrebujete priamo citovať, napíšte citáciu do wordovského dokumentu spolu s číslom strany.
 • Keďže všetky obrázky alebo ilustrácie musíte citovať rovnako ako priamu citáciu, uveďte na kartotéke aj čísla týchto strán spolu so stručným opisom obrázka.


Opýtajte sa na špecifické požiadavky na formátovanie. Hoci harvardský štýl je v podstate rovnaký, niektoré školy, katedry alebo profesori môžu mať špecifické požiadavky. To môže zahŕňať osobitné požiadavky na interpunkciu.[17]


Uveďte autorov referencií v abecednom poradí. Zoznam odkazov je spravidla zoradený abecedne podľa priezviska autora. V prípade viacerých autorov uveďte abecedu podľa priezviska prvého uvedeného autora.[18]

 • V zozname literatúry uvádzajte mená a priezviská všetkých autorov, pokiaľ nie sú autori viac ako štyria. Pri viac ako štyroch autoroch uveďte prvého autora, za ktorým nasleduje skratka „et al.“ Ak máte knihu s kapitolami alebo časťami, ktoré napísali rôzni autori, uveďte názov kapitoly alebo časti, ktorú ste použili ako zdroj pre svoju prácu, s menom autora tejto kapitoly alebo časti.
 • Ak je meno, ktoré uvádzate, skôr meno redaktora ako autora, pridajte skratku „ed.“ za ich názvom.


V zátvorke uveďte dátum vydania alebo odvysielania. V prípade kníh a iných dokumentov vám stačí rok. V prípade televíznych relácií alebo periodík budete chcieť uviesť konkrétny dátum vydania.[19]

 • Napríklad, ak citujete článok v novinách, autor a dátum v zozname odkazov by mali byť: „Sunshine, Sally (2. januára 2014).“ Niektorí vydavatelia alebo univerzity môžu uprednostňovať skrátenie mesiacov v roku.


Uveďte primárny názov diela kurzívou. Po zátvorke s dátumom je ďalšou časťou citácie v zozname odkazov názov knihy alebo článku, ktorý uvádzate ako zdroj. Za názov diela pridajte bodku, ale medzi meno autora, dátum a názov diela nedávajte interpunkčné znamienka (napr. čiarky).[20]

 • Napríklad: „Sunshine, Sally (2. januára 2014) Koláčiky alebo smrť.“


Poznamenajte si miesto vydania a názov vydavateľa. Ďalšími údajmi, ktoré sú súčasťou citácie v zozname literatúry, sú miesto, kde sa nachádza vydavateľstvo, a názov vydavateľa. Informujte sa u svojho poradcu alebo profesora, aké skratky sú vhodné pre názvy miest.[21]

 • Ak vydavateľ uvádza viac ako jedno miesto, použite prvé miesto uvedené v citácii.
 • V prípade online zdrojov uveďte v zátvorke slovo „[Online]“. Potom napíšte „Dostupné z:“ a uveďte presnú webovú adresu.
 • Napríklad: [Online] Dostupné na: http://cupcakes.com/blog/12799

 • Pridajte čísla strán, na ktorých sa citované dielo nachádza. Ak používate knihu ako zdroj, citácia sa zvyčajne končí názvom vydavateľa. V prípade časopisov, periodík alebo iných zdrojov, ktoré obsahujú mnoho ďalších článkov, ktoré necitujete, však budete musieť čitateľov odkázať na konkrétnu stránku, kde sa článok nachádza.[22]

  • Číslo strany alebo rozsah uveďte ako posledné a napíšte „p.“ pred ním pre jednu stranu alebo „pp.“ pre rozsah stránok.
  • Napíšte napríklad: Smith, Mallory (2015) Dekadentné dezerty. Londýn, Imagination Publishing. str. 142-159
  • Ak ste zdroj našli online, uveďte na konci citácie poznámku v zátvorke, v ktorej uvediete, kedy ste naposledy získali prístup k obsahu online.
 • Referencie