3 spôsoby citovania prednášky TED v MLA

Ak chcete použiť myšlienky alebo informácie, ktoré predniesol rečník v prednáške TED Talk, vo svojej vlastnej výskumnej práci, musíte uviesť citáciu pôvodného zdroja. Pri štýle Modern Language Association (MLA) správne citovanie zahŕňa citáciu v zátvorke v texte práce. Táto citácia v texte odkazuje čitateľov na celý záznam v časti Citované práce na konci vašej práce. V prípade prednášok TED Talks sa formát záznamu o citovaných prácach líši v závislosti od toho, či ste k prednáške TED Talk získali prístup na webovej stránke TED alebo na YouTube.[1]

Metóda 1 z 3:Záznam o citovaných prácach na webovej stránke TED


Začnite svoj záznam menom rečníka. Ako prvé zadajte priezvisko rečníka, za ktorým nasleduje čiarka. Potom zadajte ich krstné meno. Uveďte druhé meno alebo iniciály, ak sú uvedené. Za menom rečníka umiestnite bodku.[2]

 • Príklad: Walker, Matt.


Uveďte názov TED Talk v dvojitých úvodzovkách. Za menom rečníka uveďte celý názov prednášky TED Talk. Neuvádzajte meno prednášajúceho v názve. Používajte veľké písmená v názve, pričom prvé slovo a všetky podstatné mená, zámená, prídavné mená, príslovky a slovesá v názve píšte s veľkým začiatočným písmenom. Na koniec umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[3]

 • Príklad: Walker, Matt. „Spánok je vaša superschopnosť.“


Uveďte názov webovej stránky a dátum uverejnenia. Celý názov webovej stránky TED je „TED: TED: „Ideas Worth Spreading“ (Myšlienky, ktoré stojí za to šíriť).“ Tento názov napíšte kurzívou, za ktorým nasleduje čiarka. Potom zadajte mesiac a rok, kedy bolo video zverejnené. Skrátiť názvy mesiacov s viac ako 4 písmenami. Za dátumom umiestnite čiarku.[4]

 • Príklad: Tavier, Tavier, Tavier, Tavier, Tavier: Walker, Matt. „Spánok je vaša superschopnosť.“ TED: TED: Myšlienky, ktoré sa oplatí šíriť, Apr. 2019,


V závere záznamu uveďte URL adresu prednášky TED. Za dátumom skopírujte a vložte URL adresu prednášky TED. V štýle MLA odstráňte časť adresy URL „http://“. Na koniec adresy URL umiestnite bodku.[5]

 • Príklad: Walker, Matt. „Spánok je vaša supersila.“ Ted: Myšlienky, ktoré sa oplatí šíriť, Apr. 2019, www.ted.com/talks/matt_walker_sleep_is_your_superpower.

Formát citovaných prác – TED Talk na webovej stránke TED

PrednášajúciPosledný, prvý. „Názov prednášky TED.“ TED: Myšlienky, ktoré sa oplatí šíriť, Mesiac Rok, URL.

Metóda 2 z 3:Zápis citovaných prác na YouTube


Ako prvý prvok použite meno rečníka. Napíšte priezvisko rečníka, za ktorým nasleduje čiarka. Potom pridajte krstné meno prednášajúceho. Uveďte druhé meno alebo iniciálu rečníka, ak je uvedené. Na koniec mena rečníka umiestnite bodku.[6]

 • Príklad: Tavanier, Yana Buhrer.


Uveďte názov prednášky TED v dvojitých úvodzovkách. Za menom rečníka napíšte názov prednášky TED Talk veľkým začiatočným písmenom. Veľké písmená píšte v prvom slove, ako aj vo všetkých podstatných menách, zámenách, prídavných menách, príslovkách a slovesách v názve. Na koniec umiestnite bodku, do záverečných úvodzoviek.[7]

 • Príklad: Tavanier, Yana Buhrer. „Ako sa zotaviť z vyhorenia z aktivizmu.“


Uveďte názov webovej stránky a účtu. Ako názov webovej stránky napíšte kurzívou „YouTube“, za ktorým nasleduje čiarka. Pridajte slová „uploaded by“ a uveďte názov účtu, na ktorom ste video našli. Majte na pamäti, že na YouTube existuje niekoľko rôznych kanálov TED. Za názov účtu umiestnite čiarku.[8]

 • Príklad: Tavanier, Yana Buhrer. „Ako sa zotaviť z vyhorenia z aktivizmu.“ YouTube, nahral TED,

Tip: Ako odkazy používajte len videá TED Talk z oficiálnych kanálov TED. Prednáška TED nahraná iným používateľom mohla byť upravená alebo zmenená.


Pridajte dátum zverejnenia videa. Za názov účtu zadajte dátum nahratia videa na YouTube vo formáte deň-mesiac-rok. Názvy mesiacov so 4 a viac písmenami skracujte. Za rok umiestnite čiarku.[9]

 • Príklad: Tavanier, Yana Buhrer. „Ako sa zotaviť z vyhorenia z aktivizmu.“ YouTube, nahral TED, 22. mája 2019,


Uveďte adresu URL, ktorou uzavriete svoj záznam.Za dátum skopírujte a vložte priamu adresu URL videa YouTube. Neuvádzajte časť adresy URL „http://“. Umiestnite bodku na koniec.[10]

 • Príklad: Tavanier, Yana Buhrer. „Ako sa zotaviť z vyhorenia z aktivizmu.“ YouTube, nahral TED, 22. mája 2019, www.youtube.com/watch?v=LC5n91vKDZg.

Formát citovaných prác – TED Talk na YouTube

PrednášajúciPosledný, Prvý. „Názov prednášky TED.“ YouTube, nahrané podľa Názov účtu, Deň Mesiac Rok, URL.

Metóda 3 z 3: Citácie v texte


Umiestnite citáciu v zátvorke po každej zmienke v texte. Štýl MLA vyžaduje citácie v zátvorkách na konci každej vety, v ktorej parafrázujete alebo priamo citujete z . Citácia v zátvorke odkazuje čitateľov na úplnú citáciu na stránke s citovanými dielami.[11]

 • V zátvorke použite prvý prvok položky citovaných prác, aby vaši čitatelia mohli nájsť správnu položku. V tomto prípade bude vaším prvým prvkom priezvisko prednášajúceho.


Použite časovú značku videa na označenie momentu, na ktorý odkazujete. Štýl MLA zvyčajne vyžaduje, aby ste v úvodzovkách uviedli číslo strany, na ktorej sa nachádza materiál, ktorý ste citovali alebo parafrázovali. Keďže však odkazujete na video, použite časovú značku, aby ste čitateľov nasmerovali na presný moment, kde sa tento obsah objavil. Pri prehrávaní videa prejdite kurzorom na lištu prehrávania, aby ste videli časovú značku konkrétneho momentu.[12]

 • Môžete napríklad napísať: „V niektorých ohľadoch nedostatok spánku skutočne spôsobuje predčasné starnutie (Walker 1:01).“

Tip: Ak citujete priamo od hovorcu, môže byť pre čitateľov užitočné, ak uvediete rozsah pomocou časovej značky na začiatku citátu a ďalšej na konci.


 • Zahrňte meno prednášajúceho do tela svojej práce. Ak v texte použijete meno rečníka, nie je potrebné ho opakovať v citácii v zátvorke. Zaradenie informácií o citáciách týmto spôsobom môže zvýšiť čitateľnosť vášho článku. Budete ešte potrebovať citáciu v zátvorke s časovou značkou.[13]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
  Prejsť na zdroj

  • Môžete napríklad napísať: „Vedec zaoberajúci sa spánkom Matt Walker poukázal na to, že chronický nedostatok spánku môže viesť k predčasnému starnutiu.“
 • Odkazy