3 spôsoby citovania rozhovoru vo formáte MLA

Dôkladne preskúmaná práca často dopĺňa písomné zdroje rozhovormi. Rozhovory sa vo všeobecnosti delia na dve kategórie: publikované rozhovory v tlači alebo vo vysielaní a nepublikované osobné rozhovory.[1]
Citovanie rozhovoru sa môže zdať mätúce, ak ste zvyknutí citovať len knihy a články, ale tak ako pri každom citovaní v systéme MLA, aj tu dodržiavajte jednoduché pravidlá, aby ste dokončili poctivú citáciu.

Metóda 1 z 2:Citovanie rozhovorov pomocou citácií v texte


Pri citovaní osobných rozhovorov používajte len priezvisko respondenta. Osobné rozhovory sú rozhovory, ktoré ste viedli sami. Nemajú číslo strany, pretože neboli publikované v knihe. Keď v texte svojej práce citujete osobný rozhovor, umiestnite iba autora priezvisko v zátvorke na konci vety.

 • Bodky sa píšu za zátvorky. Myslite na to, že citácia v zátvorke je súčasťou vety. Bodka sa píše na konci celá vetu tak, aby sa nachádzala za zátvorkami.
 • Riaditeľ uviedol, že v rozpočte budú peniaze na nové počítače (Jones).
 • Emily povedala: „Tréning na olympijské hry bol najnáročnejšou vecou, akú som kedy robila.“ (Walker).


Ak vo vete použijete priezvisko, odstráňte citáciu v zátvorke. V smerniciach MLA sa uvádza, že ak uvediete priezvisko vo vete, nemusíte tú istú informáciu uvádzať v zátvorke. Informácie v zátvorke dopĺňajú, nie opakujú informácie uvedené vo vete.[2]

 • Jones uviedol, že v rozpočte budú peniaze na nové počítače.
 • Walker povedal: „Tréning na olympijské hry bol najnáročnejšou vecou, akú som kedy robil.“
 • Rozdiel medzi príkladmi v kroku 1 a kroku 2 je v spôsobe uvádzania priezviska. V kroku 1 je priezvisko v citácii v zátvorke, pretože sa vo vete nevyskytuje. V kroku 2 sa priezvisko objavuje vo vete, preto ho netreba opakovať v citácii v zátvorke.
 • Dôvod, prečo sa priezvisko musí uviesť buď vo vete, alebo v citácii v zátvorke, je ten, že priezvisko zodpovedá záznamu na strane s citovanými dielami. Každá citácia musí odkazovať priamo na stránku s citovanými dielami.


Pri tlačenom rozhovore uveďte priezvisko a číslo strany. Ak je rozhovor vytlačený v knihe alebo inom tlačenom zdroji, uveďte priezvisko autora a číslo strany. Citujete rovnako ako akúkoľvek knihu alebo časopis.

 • Emily trénovala tak tvrdo, že si pomliaždila nohu a musela si dať prestávku (Walker 45).
 • Walkerová vysvetlila, že si musela dať prestávku v tréningu po tom, čo si pomliaždila nohu (45).
 • Nezabudnite, že v systéme MLA sa v citácii v zátvorke medzi priezviskom a číslom strany neuvádza čiarka.


Krátke citácie z rozhovorov umiestnite do úvodzoviek. Krátke citáty nie sú dlhšie ako štyri riadky písané strojom. Ak citujete krátke citácie z rozhovoru, priamo citované slová dajte do úvodzoviek. Umiestnite zátvorky za záverečné úvodzovky, ale pred bodku.[3]

 • Ak sa citát končí výkričníkom alebo otáznikom, umiestnite ho do úvodzoviek.
 • Dr. James Hill povedal: „Vírus začína tým, že ovplyvňuje mozog“ (56).
 • Dr. James Hill sa spýtal: „Ak nedokážeme nájsť liek, ako zachránime ľudskú rasu??“ (57).


Dlhé citácie formátujte blokovým citátom. Dlhé citácie sú dlhšie ako štyri riadky písaného textu. Keď citujete priamy citát z takto dlhého rozhovoru, musíte ho umiestniť do blokovej citácie. Okolo citovaných slov nedávajte úvodzovky. Namiesto toho budú slová voľne oddelené od zvyšku odseku. Citát začnite na novom riadku po umiestnení dvojbodky za úvodný text namiesto čiarky ako pri krátkych citátoch. Celá citácia bude odsadená jeden palec od okraja. Na rozdiel od krátkych citácií sa zátvorky uvádzajú za interpunkčným znamienkom.[4]

 • Blokovú citáciu začnite takto: V rozhovore z roku 2002 Peter Jackson uviedol:
 • Interpunkčné znamienko na konci blokového citátu umiestnite takto: Jackson povedal, že bude vždy pokračovať v nakrúcaní filmov. (34-35)

Metóda 2 z 2:Citovanie rozhovorov na strane s citovanými dielami


Začnite citáciu osobného rozhovoru priezviskom respondenta. Na strane s citovanými dielami začnite záznam citácie priezviskom respondenta. Za priezvisko doplňte čiarku a potom meno respondenta. Bezprostredne za krstné meno vložte bodku. Potom uveďte typ rozhovoru, za ktorým nasleduje bodka. Doplňte dátum rozhovoru, za ktorým nasleduje bodka.

 • Dátumy by sa mali formátovať s číselnou hodnotou dňa, za ktorou nasleduje trojpísmenová skratka dátumu, po ktorej nasleduje bodka, a potom číselná hodnota roku. Väčšinu mesiacov stačí použiť prvé tri písmená mena. Máj nemá bodku za tromi písmenami. Jún a júl obidva zostávajú rovnaké bez nasledujúcej bodky. September sa skracuje pomocou 4 písmen: september.
 • Pri type rozhovoru uveďte, či ide o osobný, telefonický alebo e-mailový rozhovor.
 • Príklad: Gambill, Mike. Telefonický rozhovor. 1 Apr. 2003.


V prípade publikovaných rozhovorov uveďte názov zbierky. Publikované rozhovory zahŕňajú tlačené aj vysielané médiá. Ak je rozhovor súčasťou rozsiahlejšieho diela, napríklad knihy alebo televízneho programu, v citácii uveďte názov rozhovoru spolu s médiom, na ktorom bol rozhovor uverejnený (tlač, web, DVD). Názov rozhovoru sa uvádza v úvodzovkách a názov knihy/televíznej relácie by sa mal uviesť kurzívou.

 • V prípade rozhovoru uverejneného v tlačenom zdroji začnite citáciu priezviskom respondenta, za ktorým nasleduje čiarka a potom meno. Pridajte bodku. Umiestnite názov rozhovoru do úvodzoviek s bodkou vnútri úvodzoviek. Ďalej uveďte názov väčšej knihy alebo časopisu, kde bol rozhovor uverejnený, kurzívou. Pridať bodku. Ďalej uveďte autora alebo editora knihy tak, že uvediete „Podľa mena priezviska“ alebo „Ed. Meno Priezvisko.“ Pridajte bodku. Potom ukončite citáciu informáciami, ktoré vyžaduje dané médium.
 • Amis, Kingsley. „Mimikry a moralizovanie.“ Rozhovory s britskými rozhnevanými mladými mužmi. Autor: Dale Salwak. San Bernardino: Borgo, 1984. 34-47. Vytlačiť.[5]
 • Blanchett, Cate. „V postave s Cate Blanchett.“ Poznámky o škandále. Dir. Richard Eyre. Fox Searchlight, 2006. DVD.
 • Ak rozhovor nemá názov, napíšte len slovo „Interview“ bez úvodzoviek alebo kurzívou.
 • Jolie, Angelina. Rozhovor. 60 minút. CBS. WCBS, New York: 3. februára. 2009. Televízia.[6]


Citujte rozhovory publikované len online ako štandardný záznam na webe. Rozhovory, ktoré sa uvádzajú len online, sa citujú rovnako ako štandardné webové záznamy. Namiesto autora uveďte účastníka rozhovoru, začínajúc priezviskom. Ak má rozhovor názov, dajte ho do úvodzoviek. Názov webovej stránky uveďte kurzívou, uveďte názov vydavateľa, dátum vydania, médium publikácie (web) a dátum, kedy ste k nej získali prístup.

 • Ak nie je uvedený vydavateľ, vložte skratku n.p. Ak nie je uvedený dátum uverejnenia, použite n.d.
 • Ak rozhovor nemá názov, za meno respondenta pridajte deskriptor „Interview“ bez kurzívy alebo úvodzoviek.
 • Obama, Michelle. Rozhovor Caren Zucker. ABC News. ABC, 2009. Web. 19 Apr. 2009.
 • Antin, David. „Tak, ako to vidím ja.“ Dalkey Archive Press. Dalkey Archive P, n.d. Web. 21. 8. 2007.

Vzor citácie MLA


Vzor citácie rozhovoru podľa MLA

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.

Odkazy