3 spôsoby citovania webovej stránky slovníka

Pri písaní výskumnej práce môže byť potrebné citovať alebo parafrázovať slovníkovú definíciu slova. Ak používate online slovník, nemôžete citovať len tlačený slovník. Správna citácia umožňuje čitateľom prejsť priamo na zdroj, ktorý ste použili. Základné informácie obsiahnuté v citácii na webovú stránku so slovníkom sú rovnaké bez ohľadu na štýl citovania, ktorý používate. Formát sa však líši v závislosti od toho, či používate citačný štýl MLA (Modern Language Association), APA (American Psychological Association) alebo Chicago.

Metóda 1 z 3:MLA


Najskôr napíšte názov hesla. Keďže slovníkové heslá zvyčajne nemajú známeho autora, prvým prvkom v položke MLA Works Cited je slovo, ktoré ste vyhľadali. Slovo napíšte veľkým písmenom a dajte ho do úvodzoviek. Na koniec slova umiestnite bodku.[1]

 • Príklad: „Filibuster.“


Uveďte názov slovníka. Za heslom napíšte celý názov konkrétneho slovníka. Keďže slovníkové spoločnosti zvyčajne vydávajú niekoľko rôznych vydaní, názov sa môže líšiť od názvu webovej stránky. Za názov slovníka umiestnite čiarku.[2]

 • Príklad: „Filibuster.“ Merriam-Webster’s Learners Dictionary,


Uveďte dátum uverejnenia alebo aktualizácie hesla. Na stránke hesla sa môže nachádzať dátum, ktorý uvádza, kedy bolo heslo publikované alebo naposledy aktualizované. Tento dátum zadajte vo formáte deň-mesiac-rok. Za dátum umiestnite čiarku.[3]

 • Príklad: „Filibuster.“ Merriam-Webster’s Learners Dictionary, 16. júla 2018,
 • Ak sa na webovej stránke hesla neobjaví žiadny dátum, jednoducho túto informáciu z citácie vynechajte. Nepoužívajte dátum autorských práv k webovej stránke.


4Uveďte názov webovej stránky a priamu adresu URL. Názov webovej stránky napíšte kurzívou, za ktorou nasleduje bodka. Skopírujte priamu adresu URL (alebo „permalink“) záznamu, pričom vynechajte časť adresy „http://“. Umiestnite bodku za adresu URL.[4]

 • Príklad: „Filibuster.“ Merriam-Webster’s Learners Dictionary, 16. júla 2018, Merriam-Webster. www.merriam-webster.com/dictionary/filibuster.


Citáciu uzavrite dátumom, kedy ste stránku navštívili. Napíšte slovo „Accessed“ a potom zadajte dátum poslednej návštevy stránky vo formáte deň-mesiac-rok. Umiestniť bodku na koniec dátumu.[5]

 • Príklad: „Filibuster.“ Merriam-Webster’s Learners Dictionary, 16. júla 2018, Merriam-Webster. www.merriam-webster.com/dictionary/filibuster. Prístup 27. júla 2018.


V citácii v texte použite názov hesla. Za citáciu alebo parafrázu definície v práci umiestnite citáciu v zátvorke. Táto zátvorka odkazuje čitateľov na úplnú citáciu vo vašich citovaných dielach. Názov hesla dajte do úvodzoviek, tak ako je uvedený v úplnej citácii. Keďže online slovníky nemajú čísla strán, toto je jediná informácia, ktorú potrebujete v citácii v zátvorke. Za uzatváracie zátvorky umiestnite bodku.[6]

 • Príklad: („Filibuster“).

Metóda 2 z 3:APA


Citáciu v zozname odkazov začnite názvom hesla. Citácia podľa APA sa zvyčajne začína menom autora. Keďže však väčšina slovníkových hesiel nemá menovaného autora, uveďte najprv názov hesla. Na koniec názvu umiestnite bodku.

 • Príklad: Filibuster.


Uveďte rok vydania v zátvorke. Ak má konkrétny záznam dátum uverejnenia alebo dátum poslednej aktualizácie, použite tento rok. V opačnom prípade použite skratku „n.d.“, aby ste označili, že záznam nie je datovaný. Za uzatváracie zátvorky umiestnite bodku.

 • Príklad: Filibuster. (2018).


Uveďte názov slovníka a vydanie, ak je uvedené. Napíšte slovo „In“, za ktorým nasleduje názov slovníka napísaný kurzívou. Používajte veľké písmená vo vetách, pričom veľké písmená píšte len v prvom slove a vo všetkých vlastných menách. Ak je na webovej stránke uvedené číslo vydania slovníka, uveďte ho v zátvorke za názvom slovníka. Číslo vydania neuvádzajte kurzívou. Na koniec tejto časti citácie umiestnite bodku.

 • Príklad: Filibuster. (2018). V Merriam-Webster’s learners dictionary.
 • Ak má slovník menného redaktora, uveďte toto meno pred názvom slovníka. Napríklad: Filibuster. (2018). V I. M. Wordsmith (Ed.), Merriam-Webster’s learners dictionary.


Na záver uveďte priamu adresu URL daného záznamu. Zadajte slová „Retrieved from“ a potom skopírujte a vložte úplnú adresu URL alebo trvalý odkaz na položku slova. Na konci adresy URL neuvádzajte žiadnu interpunkciu.

 • Príklad: Uveďte názov slovníka: Filibuster . (2018). V Merriam-Webster’s learners dictionary. Prevzaté z http://www.merriam-webster.com/dictionary/filibuster


Pri citáciách v texte použite názov hesla a rok. Keď budete definíciu citovať alebo parafrázovať vo svojej práci, umiestnite na koniec vety citáciu v zátvorke. Názov záznamu napíšte do úvodzoviek, pričom za názov záznamu umiestnite čiarku do vnútra uzatváracích úvodzoviek. Potom zadajte rok, v ktorom bolo heslo uverejnené alebo aktualizované. Ak v zázname nebol uvedený žiadny dátum, použite skratku „n.d.“ Za uzatváracími zátvorkami umiestnite bodku.

 • Príklad: („Filibuster“, 2018).

Metóda 3 z 3: Chicago


Uveďte názov slovníka a názov hesla. Uveďte celý názov slovníka kurzívou, za ktorým nasleduje čiarka. Za čiarkou zadajte skratku „s.v.“ Toto je skratka pre latinský výraz „sub verbo“ („pod slovom“) a označuje, že neexistuje individuálne pomenovaný autor. Pridajte vyhľadané slovo v úvodzovkách. Za slovom umiestnite čiarku, a to vo vnútri záverečných úvodzoviek.[7]

 • Príklad: Merriam-Webster’s Learners Dictionary, s.v. „Filibuster,“


Uveďte dátum prístupu k záznamu. V prípade online záznamov zadajte slovo „accessed“, za ktorým nasleduje dátum posledného zobrazenia webovej stránky vo formáte mesiac-rok. Za dátum umiestnite čiarku.[8]

 • Príklad: Merriam-Webster’s Learners Dictionary, s.v. „Filibuster“, prístup 27. júla 2018,


Skopírujte priamu adresu URL hesla. V závere bibliografického záznamu uveďte priamu adresu URL alebo permalink slova, ktoré chcete citovať. Na koniec adresy URL umiestnite bodku, aby ste doplnili citáciu.[9]

 • Príklad: Merriam-Webster’s Learners Dictionary, s.v. „Filibuster“, prístup 27. júla 2018, http://www.merriam-webster.com/dictionary/filibuster.

 • Použite rovnaký formát pre poznámky pod čiarou v texte. Chicagské poznámky pod čiarou zvyčajne obsahujú rovnaké informácie ako bibliografický odkaz, ale sú inak formátované a používajú inú interpunkciu. V prípade online slovníkov je však poznámka pod čiarou presne rovnaká ako bibliografický záznam.[10]

  • Príklad: Merriam-Webster’s Learners Dictionary, s.v. „Filibuster“, prístup 27. júla 2018, http://www.merriam-webster.com/dictionary/filibuster.
  • Skratka „s.v.“ tiež čitateľom naznačíte, že zdroj pozostáva z abecedne zoradených záznamov. Aj keby ste používali tlačený slovník, neuvádzajte číslo strany, na ktorej sa slovo vyskytuje. Čitatelia by skôr jednoducho vyhľadali slovo.
  • Známe slovníky sa zvyčajne citujú len v poznámkach pod čiarou, nie v bibliografii. Ak máte pochybnosti, pokračujte a pripojte bibliografický záznam – najmä v prípade online slovníkov.
 • Odkazy