3 spôsoby formátovania citácií APA

Keď píšete esej alebo článok a použijete myšlienky niekoho iného, musíte ho oceniť. Bez ohľadu na to, či ich myšlienky len preberáte vlastnými slovami, alebo ich priamo citujete, môžete ich oceniť tým, že ich uvediete ako svoj zdroj. Ak ich neuvediete, ide o plagiátorstvo, ktoré je z etického hľadiska nečestné a môže mať následky, ako je napríklad neúspešná známka za písanú prácu alebo dokonca prepustenie zo zamestnania. Formát APA bol vyvinutý Americkou psychologickou asociáciou pre akademických pracovníkov v spoločenských vedách na používanie. APA zahŕňa štýl písania, nielen citácie, hoci táto diskusia sa obmedzí na citácie.

Metóda 1 z 3:Vytvorenie citácie v texte knihy vo formáte APA


Vyhľadajte autora. Autor bude uvedený na vonkajšej strane knihy alebo na titulnej strane. Je v poriadku, ak je autorov viac ako jeden. Pre náš príklad povedzme, že meno vášho autora je Georgia Smithová.


Zistite dátum vydania knihy. Dátum vydania by mal byť na zadnej strane titulnej strany. Použite najnovší dátum.

 • Pre tento príklad povedzme, že dátum vydania knihy je 1995.


Vyberte si, ako budete vytvárať citácie v texte. Citáciu môžete vytvoriť dvoma základnými spôsobmi. Na začiatku vety môžete uviesť meno autora takto, pričom použijete len priezvisko: „Podľa Smitha (1995) sa listy na jeseň menia na červené.“ Všimnite si, že v tomto prípade je dátum v zátvorke, zatiaľ čo „Smith“ nie je.

 • Druhý spôsob, ako môžete urobiť citáciu v texte, je uviesť citáciu na konci vety bez priameho odkazu na autora vo vete. Vyzeralo by to ako v tomto príklade: „Listy sa na jeseň sfarbujú do červena (Smith, 1995).“ V tomto prípade sa autor aj dátum uvádzajú v zátvorkách oddelených čiarkou. Vždy najprv uveďte autora a potom dátum.


Uveďte viac autorov, ak vašu knihu napísalo viac ako jedna osoba. Ak máte dvoch autorov, môžete ich priezviská oddeliť ampersandom (&). Ak máte viac ako dvoch autorov, oddelíte ich čiarkami a ampersandom.

 • Príklad citácie v texte pre dvoch autorov: „Listy sa na jeseň menia na čitateľné (Smith & Davis, 1995).
 • Príklad citácie v texte pre troch a viac autorov: „Listy sa na jeseň sfarbujú do červena (Smith, Davis, & Baxter, 1995).“ Pri troch až piatich autoroch vždy uvádzajte všetkých autorov pri prvom citovaní zdroja. Potom použijete „et al.“ týmto spôsobom: “ (Smith a kol., 1995).“ „Et al.“ znamená len „a ostatní.“
 • Ak máte šesť alebo viac autorov, vždy použijete „et al.“ verziu, a to aj pri prvej citácii, ktorú uvediete.


Ak používate priamu citáciu, napíšte číslo strany. V niektorých prípadoch budete potrebovať aj číslo strany, aby ste vysvetlili, kde ste informáciu našli. Ak používate priamu citáciu, musíte uviesť číslo strany. Povedzme, že ste našli tento citát na strane 123: „Podľa mojich skúseností sa listy na jeseň menia z tmavozelených na červené.“ Túto informáciu môžete uviesť jedným z dvoch spôsobov. Nech už si vyberiete akýkoľvek spôsob, číslo strany vždy uvádzajte na konci vety, aj keď na začiatku uvediete autora a dátum.

 • Metóda 1: Ak chcete použiť tento citát, zdroj by ste uviedli takto: Smith (1995) hovorí o tomto procese takto: „Podľa mojich skúseností sa listy na jeseň menia z tmavozelených na červené“ (s. 123).“ Číslo strany je vždy na poslednom mieste a predň sa píše písmeno „p“, za ktorým nasleduje bodka.
 • Metóda 2: Mohli by ste to napísať aj takto: Iný autor to napísal takto: „Podľa mojich skúseností sa listy na jeseň menia z tmavozelených na červené“ (Smith, 1995, s. 123).“ Rovnako ako predtým, uvediete informáciu v zátvorke na konci vety a oddelíte ju čiarkami.


Uistite sa, že interpunkčné znamienka sú na správnych miestach. Pri vytváraní citácie v texte s priamou citáciou sa pred citáciu umiestni koncová úvodzovka, za ktorou nasleduje bodka, ako vo vete vyššie:

 • Príklad: „Iný autor to vyjadril takto: „Podľa mojich skúseností sa listy na jeseň menia z tmavozelených na červené“ (Smith, 1995, s. 123).“

Metóda 2 z 3:Tvorba citácie podľa APA v zozname odkazov


Začnite menom autora. Rovnako ako pri citácii v texte, aj citáciu v zozname odkazov začnite autorom. Pri citovaní v zozname odkazov však budete potrebovať aj iniciály autorky. Ako prvé uveďte priezvisko autora, za ktorým nasleduje čiarka a iniciály s bodkami. Napríklad:

 • Jeden autor: „Smith, G.“
 • Ak máte viac ako jedného autora, vaša citácia by vyzerala takto: „Smith, G., Davis, D., a Baxter, R.“


Do citácie pridajte dátum vydania. Ďalej uvediete dátum v zátvorke, za ktorým nasleduje bodka. Tu je príklad:

 • „Smith, G. Davis, D., a Baxter, R. (1995).“


Vypíšte celý názov knihy. Teraz pridáte názov knihy. Na rozdiel od názvov v iných typoch citácií, v APA píšete s veľkým začiatočným písmenom len prvé slovo názvu spolu s prvým slovom podnázvu. Na uvedenie podnadpisu sa používa dvojbodka. Všetky slová v názve píšte kurzívou. V našom príklade by to vyzeralo takto:

 • „Smith, G. Davis, D., a Baxter, R. (1995). Svet v našich slovách: Prečo sa veci dejú.“ V tomto prípade je hlavný názov „Svet v našich svetoch“, zatiaľ čo podnázov je „Prečo sa veci dejú.“ Za nadpisom nasleduje bodka.


Napíšte mesto a štát, kde bola kniha vydaná. Mesto vydania sa zvyčajne uvádza na titulnej strane alebo na zadnej strane titulnej strany. Ak je v zozname viac miest, vyberte to, ktoré je najbližšie k miestu, kde sa nachádzate. Používajte poštovú skratku štátu a medzi písmenami nepoužívajte bodky. Medzi mestom a štátom používajte čiarku. Ak by vaša kniha bola vydaná v New Yorku, citácia by znela:

 • „Smith, G. Davis, D., a Baxter, R. (1995). Svet v našich slovách: Prečo sa veci dejú. New York City, NY.“


Pridajte do citácie názov vydavateľstva. Medzi štát, v ktorom bola kniha vydaná, a názov vydavateľstva umiestnite dvojbodku. Povedzme, že naša kniha bola vydaná vo vydavateľstve Treehouse Publishers. Náš príklad by teda vyzeral takto:

 • „Smith, G. Davis, D., a Baxter, R. (1995). Svet v našich slovách: Prečo sa veci dejú. New York City, NY: Treehouse Publishers.“

Metóda 3 z 3:Formátovanie citácií v počítači


Pochopte, čo je to visiaca zarážka. Pri formátovaní citácií v zozname odkazov sa musíte starať hlavne o to, aby ste urobili závesnú zarážku. To znamená, že prvý riadok každej citácie bude až po ľavý okraj, ale každý ďalší riadok bude odsadený.


Uistite sa, že všetky vaše citácie majú závesné odrážky, ak sú dostatočne dlhé. Ak chcete urobiť závesnú odrážku, zvýraznite súbor citácií a potom použite lištu s pravítkom v hornej časti stránky. Kliknite len na spodnú šípku a presuňte ju tak, aby vytvorila polcentimetrovú zarážku.


 • Na stránke s odkazmi urobte dvojitú medzeru. Ak sa chcete uistiť, že vaša stránka je dvojstranová, zvýraznite text a kliknite naň pravým tlačidlom myši.

  • V zobrazenom zozname nájdite „Odsek“. V časti „Medzery“ a „Medzery medzi riadkami“ vyberte možnosť „Dvojité.“