3 spôsoby hodnotenia výskumnej práce

Hoci napísať výskumnú prácu môže byť ťažké, ešte ťažšie môže byť posúdiť silu jednej. Či už dávate spätnú väzbu spolužiakovi, alebo sa učíte známkovať, môžete posúdiť obsah a formátovanie práce, aby ste určili jej dokonalosť. Ak sa pozriete na kľúčové atribúty úspešných výskumných prác v humanitných a prírodných vedách, môžete danú prácu ohodnotiť podľa vysokých štandardov.

Metóda 1 z 3:Skúmanie výskumnej práce z oblasti humanitných vied


Hľadajte tézu na strane 1 práce. Prečítajte si prvú stranu práce a hľadajte tézu. Téza by mala mať 1 – 2 vety a obsahovať 2 časti. Prvá časť by mala načrtnúť, čo sa autor chystá v práci dokázať, a druhá časť by mala načrtnúť, ako sa autor chystá svoj argument predložiť.[1]

 • Silná téza môže znieť: „Jednopohlavné vzdelávanie pomáha dievčatám rozvíjať väčšiu sebadôveru ako koedukačné vzdelávanie. Na základe vedeckého výskumu budem ilustrovať, ako si mladé dievčatá rozvíjajú väčšie sebavedomie v školách s jedným pohlavím, prečo sa ich sebavedomie v tomto prostredí viac rozvíja a čo to znamená pre budúcnosť vzdelávania v Amerike.“
 • Zlá téza by mohla znieť: „Jednopohlavné vzdelávanie je školská voľba, ktorá oddeľuje pohlavia.“ Ide skôr o opis jednopohlavného vzdelávania než o názor, ktorý možno podložiť výskumom.


Posúďte, či je téza diskutabilná. Určte, či je téza diskutabilná – a teda silná voľba – tým, že vymyslíte opačný názor. Ak má téza dve strany alebo sa na ňu dá pozerať z viacerých hľadísk, je to znak toho, že téza je komplexná a hodná skúmania.[2]

 • Vo vyššie uvedenom príklade by sa teoreticky dal vytvoriť platný argument o tom, že jednopohlavné vzdelávanie má negatívny vplyv na sebavedomie dievčat. Táto hĺbka robí tému hodnou skúmania.


Posúďte, či je práca originálna. Vykonajte online vyhľadávanie ďalších odborných materiálov o danej práci. Ak o téze už mnohokrát diskutovali iní, pravdepodobne nie je veľmi originálna alebo vzrušujúca. Najlepšie výskumné práce prinášajú nové príspevky do vedeckého dialógu o danej téme. [3]

 • Spýtajte sa, či sa vám téza zdá zrejmá. Ak to tak nie je, pravdepodobne nejde o silnú voľbu.


Nájdite aspoň 3 body, ktoré podporujú tvrdenie tézy. Prečítajte si výskumnú prácu a vyhľadajte aspoň 3 podporné body pre hlavnú tézu, ktorú autor predložil. Každý podporný bod by mal byť podložený výskumom a mal by mu byť venovaný aspoň jeden odsek alebo súbor odsekov.[4]

 • Odseky by sa mali začínať tematickou vetou, aby ste mali pocit, že ste uvedení do daného výskumu.
 • Typická esej s 5 odsekmi bude mať 3 podporné body po 1 odseku. Väčšina dobrých výskumných prác je však dlhšia ako 5 odsekov a môže mať viacero odsekov len o jednom bode z mnohých, ktoré podporujú tézu.
 • Čím viac bodov a korešpondujúcich výskumov, ktoré podporujú tézu, tým lepšie.


Určite výskumné citácie, ktoré posilňujú body. Pri čítaní označte citáty z vedeckého výskumu, ktoré posilňujú každú nosnú myšlienku. Množstvo podporných výskumov pomáha ilustrovať, že autorova téza je pravdivá.[5]

 • Práca s malým množstvom podporných výskumov, ktoré podporujú jej body, pravdepodobne nedokáže primerane ilustrovať svoju tézu.
 • Citáty dlhšie ako 4 riadky by mali byť kvôli čitateľnosti vyčlenené v blokovom formáte.


Určite kontext a analýzu pre každý výskumný citát. Pozrite sa, či autor uviedol kontext, aby ste plne pochopili každý citát. Autor by mal uviesť text, z ktorého citát pochádza, ako aj vysvetliť, ako citát pomáha ilustrovať jeho názor a väčšiu tézu.[6]

 • Napríklad, ak by téza znela, že mačky sú múdrejšie ako psy. Dobrou oporou by mohlo byť tvrdenie, že mačky sú lepšími lovcami ako psy. Autor by mohol na podporu tohto tvrdenia dobre uviesť zdroj: „V knihe odborníčky na zvieratá Lindy Smithovej Mačky sú kráľmi, Smith opisuje vynikajúce lovecké schopnosti mačiek. Na strane 8 uvádza: „Mačky sú najrozvinutejšími lovcami v civilizovanom svete.‘ Keďže lov si vyžaduje neuveriteľné mentálne sústredenie a zručnosť, toto tvrdenie podporuje môj názor, že mačky sú inteligentnejšie ako psy.“
 • Akékoľvek citáty, ktoré sú použité na zhrnutie textu, pravdepodobne nemajú vo výskumnej práci svoju váhu. Všetky citáty by mali slúžiť ako priame podklady.


Nájdite potvrdenie potenciálnych námietok. V argumentácii alebo v závere výskumnej práce hľadajte potvrdenie – a riešenie prípadných protiargumentov. Autor by mal rozpoznať všetky myšlienkové prúdy, ktoré nesúhlasia s jeho tézou, a uviesť jeden alebo dva dôvody, prečo je názorový protipól nesprávny alebo zavádzajúci.

 • Takéto konanie je znakom silnej výskumnej práce a pomáha presvedčiť čitateľa, že autorova téza je dobrá a platná.


Hľadajte záver, ktorý rozoberá širšie dôsledky tézy. Prečítajte si záver eseje a preskúmajte, či sa o téze uvažuje vo väčšej miere. V závislosti od predmetu výskumnej práce by autor mohol zvážiť, ako práca ovplyvňuje akademickú disciplínu na vyššej úrovni alebo ako formuje súčasné dianie.

 • Dobrá výskumná práca ukazuje, že práca je dôležitá nielen v úzkom kontexte jej otázky.

Metóda 2 z 3: Hodnotenie vedeckej výskumnej práce


Hľadajte abstrakt v rozsahu maximálne 300 slov. Určite abstrakt, ktorý opisuje účel vykonávaného výskumu, ako aj problém, ktorý sa práca snaží vyriešiť. Silný abstrakt jasne opíše dizajn výskumu – najmä ak sa uskutočnila štúdia – ako aj výsledky.[7]

 • Efektívny abstrakt by mal obsahovať aj stručnú interpretáciu týchto výsledkov, ktoré sa budú neskôr ďalej skúmať.
 • Autor by si mal všimnúť všetky celkové trendy alebo hlavné odhalenia objavené v jeho výskume.


Určite úvod, ktorý poskytne čitateľovi návod. Hľadajte úvod, ktorý zhrnie všetky relevantné existujúce výskumy z minulosti. Autor by mal tiež vysvetliť, ako jeho výskumná práca rieši nedostatky v súčasnom výskumnom prostredí na túto tému. Ak existujú širšie dôsledky výskumnej otázky, autor by ich mal uznať.[8]

 • Autor úspešnej vedeckej práce by si mal všimnúť všetky hranice, ktoré obmedzujú jeho výskum.
 • Napríklad: Ak autor vykonal štúdiu na tehotných ženách, ale na výzvu na účasť reagovali len ženy staršie ako 35 rokov, mal by to uviesť. Takýto prvok by mohol ovplyvniť závery, ktoré autor vyvodil zo svojho výskumu.


hľadajte časť o metodológii, ktorá opisuje autorov prístup. Hľadajte časť o metodológii, ktorá vysvetľuje, ako autor získal a analyzoval svoje výsledky. Dobrá metodologická časť by mala ľahko umožniť určiť, či sú výsledky výskumu platné a spoľahlivé na základe metód.[9]

 • Efektívna metodologická časť by mala byť napísaná v minulom čase, pretože autor sa už rozhodol a vykonal svoj výskum.


Prečítajte si časť o výsledkoch, ktorá potvrdzuje alebo zamieta pôvodnú teóriu. Vyhľadajte časť s výsledkami, v ktorej sú uvedené výsledky všetkých uskutočnených výskumov. Autor by mal vysvetliť, ako tieto výsledky ilustrujú platnosť alebo oslabujú opodstatnenosť pôvodnej otázky, ktorá podnietila jeho výskum.[10]

 • Dobrá časť o výsledkoch by nemala obsahovať nespracované údaje z výskumu; mala by vysvetľovať výsledky výskumu.


Hľadajte časť diskusie, ktorá osvetľuje nové poznatky. Prečítajte si časť diskusie, ktorá sa pokúša zaradiť autorov výskum do väčšieho rozsahu už existujúcich výskumov. Dobrá diskusia by nemala opakovať informácie z úvodu, ale prehodnotiť, ako zistenia možno zmenili základnú výskumnú otázku.[11]

 • Silná diskusná časť by mohla predstaviť nové riešenia pôvodného problému alebo navrhnúť ďalšie oblasti štúdia vzhľadom na výsledky.
 • Dobrá diskusia presahuje interpretáciu zistení a ponúka určitú subjektívnu analýzu.


Prečítajte si záver, ktorý poukazuje na dôležitosť zistení. Hľadajte záver, ktorý syntetizuje a opakuje väčší význam výskumu tohto autora. Silný záver rozpracúva hodnotu všetkých nových informácií, ktoré výskum priniesol, a predstavuje záverečné sprostredkovanie výskumnej otázky.[12]

 • Autor by sa mohol zamyslieť nad možnými reálnymi dôsledkami ignorovania výsledkov výskumu, napríklad.

Metóda 3 z 3:Kontrola formátovania výskumnej práce


Skontrolujte meno autora, kurz, meno inštruktora a dátum. Na strane 1 hľadajte dôležité informácie, ktoré pomáhajú identifikovať vlastníka dokumentu a jeho adresáta. Tieto informácie pomáhajú autorovi aj školiteľovi sledovať výskumnú prácu.[13]


Hľadajte zaujímavý názov na prvej strane. Skontrolujte, či je názov pútavý a vysvetľuje tému výskumnej práce. Silný názov výskumnej práce by mal odrážať tón práce, seriózny alebo neformálny, a mal by obsahovať dôležité kľúčové slová tézy.[14]

 • Napríklad: „Growing up Stronger: Prečo dievčenské školy vytvárajú sebavedomejšie ženy“ je zaujímavejší a stručnejší ako „Jednopohlavné školy sú pri rozvíjaní sebavedomia dievčat lepšie ako kolektívne školy.“


Skontrolujte, či je písmo štandardné a čitateľné. Hľadajte bežné, ľahko čitateľné písmo, napríklad Cambria alebo Times New Roman. Šialené písmo môže pôsobiť rušivo a autor ho môže použiť na predĺženie práce, aby sa počet strán zvýšil. Písmo by malo byť zvyčajne 12-bodové, aby bolo ľahko čitateľné.[15]


Hľadajte 1 palec (2.5 cm) okraje strany a dvojité riadkovanie. Skontrolujte, či je práca kvôli ľahšiemu čítaniu dvojmo riadkovaná. Okraje by mali byť tiež štandardizované na 1 palec (2.5 cm). Väčšie okraje môžu byť pokusom o zmenu dĺžky práce.[16]


 • Porovnajte citované zdroje s požadovanou príručkou štýlu. Nahliadnite do učebných osnov, aby ste sa uistili, že autor dodržal požadované pokyny na formátovanie citovaných prác. Môže pomôcť skontrolovať citácie jednu po druhej s kópiou príručky v blízkosti, aby ste sa uistili, že sú správne štruktúrované.[17]

  • Autor by mal jasne identifikovať všetky myšlienky, ktoré nie sú jeho vlastné, a uviesť odkazy na iné práce, ktoré tvoria výskumnú krajinu, kvôli kontextu.
  • Medzi bežné štýlové príručky pre výskumné práce patrí príručka štýlu APA, Chicago Manual of Style, príručka MLA a príručka citovania Turabian.
 • Referencie