3 spôsoby interpunkcie názvov

Interpunkcia názvov môže byť zložitá, najmä preto, že rôzne typy názvov si vyžadujú rôzne zápisy a typografiu. V závislosti od typu názvu môže byť potrebné napísať názov s veľkým začiatočným písmenom, podčiarknuť ho alebo použiť úvodzovky okolo názvu, aby ste zabezpečili jeho správnu interpunkciu. Môžete tiež vytvoriť názov pôvodného diela, ktoré ste napísali vy a citujete ho v texte, alebo publikovaného diela, ktoré napísal niekto iný a citujete ho ako odkaz v bibliografii. V závislosti od očakávaní vášho profesora alebo učiteľa sa od vás môže vyžadovať aj používanie bežnejšieho štýlu MLA alebo menej bežného štýlu APA.

Metóda 1 z 3:Interpunkcia názvu kratšieho diela


Používanie úvodzoviek pre názov básne, poviedky alebo eseje. V štýle MLA vždy používajte úvodzovky na označenie názvu básne, ak ju uvádzate ako odkaz v bibliografii alebo ak citujete svoje vlastné pôvodné dielo. Napríklad „Havran“ od Edgara Allena Poea alebo „Dnes je dobrý deň“ od Marka Smitha.[1]
[2]

 • Aj pri názvoch krátkych poviedok používate úvodzovky. Napríklad „Cathedral“ od Raymonda Carvera alebo „Coyotes“ od Jo Ann Beardovej.
 • Toto pravidlo platí aj pre názov eseje. Napríklad „Politika a anglický jazyk“ od Georgea Orwella.


Použite úvodzovky na názov kapitoly knihy alebo článku. Ak uvádzate názov kapitoly knihy alebo článku z časopisu, magazínu, novín alebo periodika, použijete úvodzovky. Toto pravidlo platí pre pôvodné a publikované diela.[3]
[4]

 • Ak napríklad citujete názov kapitoly v Moby Dick, by ste ju citovali ako kapitolu „The Carpet-Bag“ v Moby Dick.
 • Ak citujete názov článku v cestovateľskom časopise, zobrazí sa ako „Rivers of China“ alebo „Top Hikes in Oregon“. Názov novinového článku by sa zobrazil ako „Žena nezvestná na turistickom chodníku“.


Použite úvodzovky na názov piesne, televíznej epizódy alebo reklamy. Ak sa snažíte formátovať názov piesne, televíznej epizódy alebo televíznej reklamy, mali by ste použiť úvodzovky. Napríklad „Urobil som to po svojom“, „Poslúchni svoju smäd“ alebo „Ten, kde opica ujde“.[5]
[6]

 • Citácie by ste mali používať aj pri názve scénky alebo monológu. Napríklad „Barová scénka“.


Do názvu príspevku na blogu a všetkých nepublikovaných diel pridávajte úvodzovky. Ak sa snažíte formátovať názov príspevku na blogu, pridajte úvodzovky. Napríklad „Zoznámte sa s mojou novou mačkou“ alebo „Dnes je ten deň“.[7]

 • Ak máte nejaké nepublikované dielo, ktorého názov uvádzate, napríklad rukopis, prejav, prednášku, dizertačnú prácu alebo diplomovú prácu, použijete úvodzovky. Napríklad „Môj prejav o ľudských právach“ alebo „Prednáška o včelách“.


Použite citácie na názvy v texte pre štýl APA. Štýl APA sa od štýlu MLA líši tým, že má iné pravidlá pre názvy, ktoré sú v texte, a názvy, ktoré sú uvedené v odkazoch alebo v bibliografii. V texte by ste mali používať úvodzovky okolo názvov kratších prác, ako sú články, kapitoly alebo eseje. Napríklad „Lámanie psychiky u dospievajúcich“.[8]

 • V odkazoch alebo bibliografii by ste pre názvy kratších prác použili obyčajný text bez úvodzoviek. Napríklad: Lámanie psychiky u dospievajúcich.

Metóda 2 z 3:Interpunkcia názvu dlhšieho diela


Pre názov románu, knižnej básne a zbierky poviedok použite kurzívu. Všetky romány sa píšu kurzívou, napr Starec a more alebo Pani. Dalloway. Básne v rozsahu knihy alebo epické básne sa tiež zapisujú kurzívou, napr Beowulf alebo Odysea. Mali by ste sa uistiť, že všetky tieto názvy majú úvodzovky, bez ohľadu na to, či citujete pôvodné dielo v texte alebo publikované diela v bibliografii.[9]
[10]

 • Zbierky poviedok a básnické zbierky sa tiež píšu kurzívou. Napríklad, Zbierka poviedok Grace Paleyovej alebo The Collected Poetry of Dorothy Parker.
 • Kurzívou sa píše aj antológia esejí. Napríklad, Najlepšie americké eseje.


V názve časopisu, novín alebo encyklopédie použite kurzívu. Ak citujete časopis alebo noviny, názov by ste mali uviesť kurzívou. Kurzíva Napríklad, Márnotratnosť alebo Globe and Mail. Urobte to tak pre pôvodné diela v texte, ako aj pre publikované diela v bibliografii.[11]
[12]

 • Názvy encyklopédií sa tiež píšu kurzívou. Napríklad, Encyclopedia Britannica alebo Encyklopédia botaniky.


názov albumu, divadelnej hry, filmu alebo televízneho seriálu napíšte kurzívou. Ak uvádzate názov hudobného albumu, použite kurzívu. Napríklad, Nina Simone Live in Paris. Názvy divadelných hier a filmov sa tiež píšu kurzívou. Napríklad, Domček pre bábiky ani Zúriaci býk.[13]
[14]

 • Názvy televíznych seriálov alebo relácií ako celku by sa mali písať kurzívou. Napríklad, Priatelia alebo The Mindy Project.


názov maľby, kresby, sochy alebo diela v zmiešaných médiách napíšte kurzívou. Výtvarné diela, ako sú maľby, kresby, sochy a diela v zmiešaných médiách, by sa mali citovať kurzívou. Napríklad Vincent Van Gogh Hviezdna noc alebo Henry Moore Ležiaca postava.[15]


Podčiarknutie názvov používajte len vtedy, ak to vyžaduje váš profesor. Hoci v minulosti bolo pre názvy dlhších prác populárne podčiarkovanie, v poslednom čase sa v štýle MLA používa kurzívna. Niektorí redaktori a vydavatelia uprednostňujú názvy písané kurzívou pred podčiarknutými, pretože kurzívu považujú za estetickejšiu ako podčiarknutie.[16]

 • Pred formátovaním názvov v práci alebo v zadaní sa poraďte s profesorom alebo učiteľom, či uprednostňuje podčiarkovanie alebo kurzívu, aby vám neboli strhnuté body kvôli chybám vo formátovaní. Ak váš profesor požaduje, aby ste namiesto kurzívou použili podčiarknutie, postupujte rovnako ako pri použití podčiarknutia namiesto kurzívou.[17]

Metóda 3 z 3:Písanie názvov veľkými písmenami v texte a ako odkazy


V štýle MLA píšte prvé a posledné slovo názvu s veľkým začiatočným písmenom. Všeobecným pravidlom pre názvy je, že všetky „dôležité“ slová by sa mali písať veľkými písmenami. Ak používate štýl MLA na titulovanie pôvodných prác a prác ako odkaz na bibliografiu, mali by sa aspoň prvé a posledné slovo v názve písať s veľkým začiatočným písmenom.[18]

 • V názve musíte písať veľké písmená na prvom a poslednom slove, ako aj na každom podstatnom mene, slovese, prídavnom mene a príslovke. Napríklad názov „báseň o šťastnom dni“ by sa zobrazil ako „Báseň o šťastnom dni“.“
 • Na formátovanie názvu nepoužívajte veľké písmená, napríklad „MOBY DICK“. Namiesto toho píšte iba prvé písmeno každého slova, napríklad „Moby Dick“.


V štýle APA píšte s veľkým začiatočným písmenom len prvé slovo názvu. Štýl APA sa často používa pri vedeckom písaní alebo na základe preferencií profesora. V štýle APA sa v texte a v zozname odkazov píše veľkým písmenom len prvé slovo názvu akejkoľvek knihy. Napríklad v štýle APA by názov bol: „Mudrc na vrchu.“[19]

 • V štýle APA tiež píšete veľké písmená len na prvom mieste všetkých podnadpisov v názve. Napríklad „Mudrc na hore: Skutočný príbeh“.


Nepíšte veľké písmená na predložkách alebo článkoch. Predložky, ako napríklad „o“, „po“, „ale“, „okrem“ a „od“, by sa v názvoch nemali písať s veľkým začiatočným písmenom. V názvoch tiež nemusíte písať veľké písmená v článkoch, ako sú „a“, „an“, „and“, „the“ a „of“. Toto platí pre štýl MLA a APA.[20]

 • Napríklad názov „Mudrc na hore“ by sa zobrazil ako: „Mudrc na hore.“
 • Výnimkou z tohto pravidla je, ak sa názov začína predložkou alebo členom. Predložka alebo článok by sa v tomto prípade písali s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad názov „the sound and the fury“ by sa zobrazil ako: „The Sound and the Fury“.“[21]


Vlastné podstatné mená a názvy píšte s veľkým začiatočným písmenom. Vlastné podstatné meno je podstatné meno, ktoré pomenúva konkrétny predmet, a nie bežný predmet. Napríklad „cookie“ je podstatné meno, zatiaľ čo „Oreo“ je vlastné podstatné meno. Vo všetkých názvoch by ste mali písať vlastné podstatné mená s veľkým začiatočným písmenom bez ohľadu na to, či používate štýl MLA alebo APA.[22]

 • Mali by ste tiež dbať na to, aby ste v názve písali s veľkým začiatočným písmenom všetky mená osôb alebo kľúčové historické udalosti. Môže to byť známa kultúrna alebo politická osobnosť alebo názov historickej udalosti.
 • Napríklad názov „Dôsledky Mao Ce-tungovej kultúrnej revolúcie“ by sa zobrazil ako: „Dôsledky Mao Ce-tungovej kultúrnej revolúcie“.

 • Upravte písanie veľkých písmen na základe dĺžky názvu. Niekedy sa v kratších názvoch píšu všetky slová veľkými písmenami. Napríklad „Strata môjho náboženstva“ alebo „Prečo nie ja“?“ V názvoch, ktoré sú dlhšie ako päť slov, môžete písať veľké písmená len na prvom a poslednom slove.[23]

  • Keď máte pochybnosti, je lepšie písať viac veľkých písmen ako príliš málo veľkých písmen. Môžete si tiež vyhľadať názov, ak už existuje v tlači, a skontrolovať, ako autor alebo vydavateľ píše názov s veľkým začiatočným písmenom.
 • Odkazy