3 spôsoby čítania poézie

Čítanie poézie môže byť náročné, ale naučiť sa pozorne prechádzať básňou je tiež veľmi obohacujúce. Pozorné čítanie básne vám môže pomôcť lepšie pochopiť a vychutnať si báseň. Ak čítate báseň s cieľom analyzovať ju, prečítajte si ju niekoľkokrát nahlas, aby ste lepšie pochopili, ako slová, zvuky, štruktúra a obrazy básne spolupracujú pri vytváraní významu. Ak sa chystáte čítať báseň nahlas, čítajte pomaly, premietajte svoj hlas a dodržiavajte interpunkciu. Podobne používajte tón hlasu, gestikuláciu a tempo, aby ste pobavili publikum, keď prednášate báseň.

Metóda 1 z 3:Čítanie básne na analýzu


Skenujte báseň určiť jej formu, rytmus a metrum. Skenovanie básne vám pomôže pochopiť jej štruktúru, čo vám pomôže ľahšie rozpoznať básnikove myšlienky a obrazy. Všimnite si, koľko riadkov je v každej strofe, ako aj koľko strof je v básni. Počúvajte zvuk básne a všímajte si, ako básnik používa rým, ak vôbec používa. Spočítajte slabiky v každom riadku a označte, či sú zdôraznené alebo nezdôraznené. Nakoniec označte všetky slová alebo riadky, ktoré sa opakujú.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Používajte „/“ pre prízvučné slabiky a „u“ pre neprízvučné slabiky. Ak si všimnete vzorec zdôraznených a nezdôraznených slabík, nakreslite čiary a označte každé opakovanie tohto vzoru. Nazývajú sa stopy a môžu vám pomôcť určiť metrum básne.
 • Označte koniec každého riadku pomocou po sebe idúcich písmen, aby ste naznačili rýmovú schému básne. Napríklad slovo na konci prvého riadku by malo byť „A“, potom ak druhý riadok končí slovom, ktoré sa rýmuje s prvým koncovým rýmom, potom ho tiež označte „A“, alebo ho označte „B“, ak sa slová nerýmujú.
 • Skenovanie vám pomôže zistiť formu, ak ju básnik použil. Báseň môže byť napríklad sonet, villanelle, rondeau, balada alebo haiku. Báseň, ktorá nemá pravidelné metrum ani rýmovú schému, sa nazýva voľný verš, ktorý je v súčasnej poézii bežný.
 • Skenovanie vám tiež pomôže zistiť, či je báseň formálna alebo neformálna, a to na základe slov, ktoré básnik použil, či básnik dodržiaval prísnu rýmovú schému a ako často sa básnik odchyľoval od svojho ustáleného metra.
 • Premýšľajte o tom, do akého obdobia môže báseň patriť. Čo vám forma, jazyk a téma prezrádza o období, v ktorom bol napísaný?


Báseň si prečítajte pomaly aspoň trikrát. Báseň si musíte prečítať viackrát, aby ste ju lepšie pochopili a zistili, o čo v nej ide. Pri prvom čítaní sa sústreďte na to, ako báseň znie, pri druhom čítaní si všímajte obrazy v básni a pri treťom čítaní sa zamerajte na rozprávanie. Pri každom čítaní sa zahĺbte do básne, aby ste si pomohli určiť jej význam.

 • Nezabudnite, že najlepšie je prečítať si báseň nahlas, keď ju hodnotíte, aj keď ju musíte čítať potichu. Počuť zvuky básne je nevyhnutné na jej lepšie pochopenie.
 • Pri prvom čítaní sa nesnažte zistiť, čo báseň znamená. Vnímajte slová a spôsob, akým sú prezentované. Vytvorte si prvý dojem o básni len na základe toho, čo vidíte na papieri.[2]


Štúdium vety v básni, nielen riadky. Väčšina básní má interpunkčné znamienka, ktoré vám ukážu, kde sa má myšlienka zastaviť a kde sa končí. Každú celú vetu považujte za jednu jednotnú myšlienku bez ohľadu na to, kde sa vyskytujú zlomy riadkov. Potom sa vráťte späť a zhodnoťte, ako môžu riadkové prestávky prispieť k významu jednotlivých viet.[3]

 • Ak báseň nemá interpunkciu, zamerajte sa na zlomy riadkov a na to, čo sa básnik snaží vyjadriť. Pri čítaní básne si všímajte, kde sa môžu vyskytnúť prirodzené pauzy.
 • Všimnite si napríklad, ako vám interpunkcia v tejto krátkej básni napovedá, kde sa vety končia:
  • Priniesol som ti fialku,
  • A odišiel
  • To na tvojom dvore
  • Pre ráno.
  • Prechádzka domov pri západe slnka,
  • Videl som roztrhané okvetné lístky
  • Plávajte
  • V letnom vánku –
  • Kmeň rozdrvený,
  • Zabudnutý na zemi.


Urobte si poznámky báseň napíšte poznámky a otázky na okraj. Poznámky vám pomôžu lepšie pochopiť text, pretože myšlienky vyjadrujete vlastnými slovami. Napíšte, čo by podľa vás mohla znamenať každá strofa, ako aj čokoľvek zvláštne, čo ste si na úryvku všimli. Pri písaní poznámok buďte čo najpodrobnejší. Nezabudnite, že pri ďalšom čítaní básne môžete pridať ďalšie poznámky.[4]

 • Zakrúžkujte alebo podčiarknite opakujúce sa verše a frázy alebo verše, ktoré vás zaujali.
 • Nakreslite šípky, aby ste spojili myšlienky, o ktorých si myslíte, že sú podobné.
 • Zapíšte si pocity, ktoré z básne máte, alebo myšlienky, ktoré vám napadnú.


Podčiarknite si a vyhľadajte slová alebo pasáže, ktorým nerozumiete. Pri čítaní sa bežne stretávate so slovami, ktoré nepoznáte. Nepreskakujte jednoducho slovo, pretože básnik si toto konkrétne slovo pravdepodobne vybral z nejakého dôvodu. Pochopenie slova vám pomôže zistiť, čo básnik alebo rozprávač hovorí.[5]

 • Slovo si môžete vyhľadať v slovníku alebo na internete.


Identifikujte témy básne, aby ste pochopili jej význam. Báseň bude mať jednu alebo viacero tém, napríklad stratu, lásku alebo jednotu. Témy sú základné posolstvá alebo hlavné myšlienky básne. Téma je jadrom významu básne. Tu je niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu nájsť tému: [6]

 • Čo je predmetom básne?
 • Kto je rozprávačom básne?
 • Aký je postoj básnika alebo rozprávača k téme?
 • Aké udalosti sa v básni odohrávajú?
 • Aké obrazy báseň predstavuje?
 • Kde sa báseň odohráva?
 • Prečo mohol básnik napísať túto báseň?
 • Je báseň napísaná za určitých okolností?
 • Komu je báseň určená?


Analyzujte obraznosť básne, aby ste lepšie pochopili jej posolstvo. Básnici používajú obrazotvornosť na vyvolanie vašich zmyslov, aby ste sa mohli stotožniť s posolstvami v ich básni. Analýza obraznosti vám pomôže lepšie pochopiť posolstvo básne a jej témy. Všimnite si, ako sa v básni používa obrazný jazyk. Čo báseň opisuje? Aké obrazy sa vám pri čítaní básne vynárajú v hlave? Zaznamenajte si tieto obrazy na okraj a použite ich pri analýze básne.[7]

 • Môžete napríklad zvýrazniť všetky opisné slová a preskúmať, čo naznačujú.
 • V uvedenej krátkej básni o fialke by ste si mohli všimnúť obraz čerstvej fialky v porovnaní s obrazom odtrhnutých okvetných lístkov a rozdrvenej stonky kvetu. Podobne aj začiatok básne odkazuje na ráno, čo je začiatok. Na konci básne sa spomína západ slnka, ktorý je koncom.


Rozhodnite, čo názov básne naznačuje o samotnej básni. Niektorí básnici používajú názov, aby vám priblížili, o čom báseň je alebo čo báseň inšpirovalo. Po tom, čo si báseň niekoľkokrát prečítate, vráťte sa späť a znovu si prečítajte názov. Premýšľajte o tom, prečo si básnik mohol vybrať práve tento názov. Ako to mení alebo posilňuje to, ako ste báseň interpretovali doteraz? Po opätovnom prečítaní názvu básne si ju prečítajte ešte raz.[8]

 • Niekedy môže byť názov veršom alebo slovom z básne. Názov sa však môže zdať, že nesúvisí s básňou, čo môže zmeniť spôsob jej interpretácie.
 • Povedzme napríklad, že názov básne o fialke je „Fialka.“ Tento názov vám o básni nepovie oveľa viac, ako získate pri jej čítaní. Názov básne by však mohol znieť „Neodpustené“, čo o básni vypovedá viac. Tento názov naznačuje, že báseň je o pokuse napraviť škodu ponúknutím kvetu, ktorý príjemca odmietol.

Metóda 2 z 3:Čítanie básne nahlas


Čítajte pomaly. Pri čítaní básne je dôležité dodržiavať tempo, aby ste mali možnosť spracovať slová a všímať si drobné detaily básne. Ak chcete spomaliť tempo, zhlboka sa pri čítaní nadýchnite.[9]
Dôveryhodný zdroj
Kongresová knižnica
Oficiálna knižnica U.S. a hlavná výskumná inštitúcia pre Kongres a americkú verejnosť
Prejsť na zdroj

 • Ak budete báseň prednášať narýchlo, nebudete naplno prežívať jej zvuk a rytmus.


artikulujte každé slovo v básni. Uistite sa, že vyslovujete každú slabiku každého slova, pretože je to dôležité pre metrum básne. Nechajte každý zvuk stáť samostatne, aby sa rytmus básne čo najviac približoval zámeru básnika.

 • Každá slabika a zvuk prispeje k rytmu básne.
 • Sústreďte sa na zvuk a rytmus slov.[10]


Urobte prestávku pri interpunkčných znamienkach, nie pri zlomoch riadkov. Čítanie básní môže byť zložité, pretože riadky sa uprostred vety lámu. Nezastavujte sa pri zlomoch riadkov, pretože to spôsobuje, že báseň vyznieva rozkúskovane a ťažko zrozumiteľne. Namiesto toho čítajte cez prestávky v riadkoch a zastavte sa alebo sa zastavte pri interpunkčných znamienkach.[11]
Dôveryhodný zdroj
Kongresová knižnica
Oficiálna knižnica U.S. a hlavná výskumná inštitúcia pre Kongres a americkú verejnosť
Prejsť na zdroj

 • Urobte pauzu pri čiarkach alebo pomlčkách. Úplne sa na chvíľu zastavte, keď sa dostanete k bodke alebo stredníku.
 • Ak báseň nemá interpunkčné znamienka, považujte zlomy riadkov za potenciálne body pauzy. Rozhodnite, ako dlhá pauza sa zdá byť pre túto báseň vhodná.


Do čítania zakomponujte emócie, ale nedramatizujte to. Využite emócie, ktoré básnik vyvolal, aby ste umocnili svoje čítanie básne. Nesnažte sa však báseň predvádzať. Čítanie by malo nechať báseň hovoriť samu za seba.

 • Napríklad pri čítaní ľúbostnej básne môžete použiť hrejivý, zádumčivý tón, pri čítaní nahnevanej básne môžete vniesť trochu hnevu.

Metóda 3 z 3:Prednes básne


Počas prednesu udržujte očný kontakt s publikom. Nemusíte udržiavať neustály očný kontakt, ale nepozerajte sa na podlahu ani na svoje ruky. Vaše vystúpenie bude pútavejšie, ak sa budete pozerať do publika.[12]

 • Ak môžete, snažte sa nadviazať očný kontakt s každou osobou v publiku.


Vyslovujte a premietajte každé slovo básne. Keď vás ľudia počúvajú pri prednese básne, musia jasne počuť každý zvuk slov. Hovorte pomaly a vyslovujte každý zvuk alebo slabiku v rámci každého slova. Uistite sa, že hovoríte z brucha, aby vás počulo celé publikum.[13]

 • Neponáhľajte sa s prednesom básne, pretože to sťaží jej pochopenie zo strany publika.


Vdýchnite básni postoj alebo emóciu. Vyjadrite pocit rozprávača, či už ste to vy, iný básnik alebo básnický hlas. Postoj alebo emócia, ktorú do básne vložíte, by mala prispieť k jej významu alebo k tomu, ako báseň vníma publikum.[14]

 • Vyberte si postoj alebo emóciu, ktorá je pre vás a báseň prirodzená. Nesnažte sa ju vynútiť, pretože to bude na vaše publikum pôsobiť neautenticky.


Pozastavte sa, keď chcete vytvoriť napätie alebo vyjadriť pointu. Stále by ste mali robiť prestávky s interpunkčnými znamienkami, ako keď čítate báseň nahlas. Pauzy však môžete použiť aj na budovanie drámy v básni alebo na to, aby v poslucháčoch rezonovala nejaká myšlienka. Pauzy používajte striedmo.[15]

 • Najlepšie je precvičiť si to vopred. Premyslite si, čo chcete, aby si čitateľ z vašej básne odniesol, a potom použite pauzu, ktorá vám pomôže tento pocit vytvoriť.
 • Nepoužívajte príliš veľa pauz, pretože báseň tak môže vyznieť rozkúskovane.


Meníte rýchlosť, aby ste vybudovali napätie alebo ukázali emócie. Je dôležité hovoriť dostatočne pomaly, aby vám poslucháči rozumeli. Môžete však meniť tempo, aby ste udržali pozornosť publika a vytvorili alebo uvoľnili napätie.[16]

 • Môžete napríklad zvýšiť rýchlosť, keď sa v básni stupňujú emócie alebo keď chcete budovať napätie, keď stúpate k vyvrcholeniu básne.
 • Na druhej strane, spomalenie tempa môže navodiť pocit pokoja alebo rozhodnosti.


Používajte gestá a mimiku, keď je to vhodné. To môže prispieť k vášmu výkonu a pomôcť vám vykresliť význam básne. Udržujte gestá jednoduché a používajte ich na doplnenie toho, čo hovoríte. Zmeňte mimiku tváre, aby ste ukázali emócie v básni.[17]

 • Vaše gestá a mimika tváre by mali vyzerať prirodzene.
 • Ak plánujete používať veľa gestikulácie, natočte sa pred prednesom básne, aby ste sa uistili, že to vyzerá prirodzene.


Zapamätajte si báseň, aby ste zlepšili svoj výkon. Najlepšie je naučiť sa báseň naspamäť, aby ste neboli v pokušení ju len tak čítať zo stránky. Váš výkon bude lepší, ak budete báseň poznať naspamäť. Nedovoľte však, aby vám neznalosť básne zabránila vo vystúpení.[18]

 • Počas čítania si môžete báseň stále priniesť so sebou na pódium. Takto sa môžete na báseň odvolať, ak sa zaseknete alebo v rámci svojho vystúpenia.

 • Precvičte si báseň pred zrkadlom alebo na videu. Najlepší spôsob, ako uspieť v prednese poézie, je veľa cvičiť. Sledujte gestá a výrazy tváre, ktoré robíte, a všímajte si, kde je potrebné urobiť zmeny. Počúvajte, ako znie váš hlas, a v prípade potreby upravte tón, hlasitosť a rýchlosť.[19]

  • Čím viac budete vystupovať, tým lepšie sa vám to bude dariť. Ak je to pre vás dôležité, zostaňte pri performatívnej poézii. Začať môže byť ťažké, ale časom to bude ľahšie.
 • Odkazy