3 spôsoby nastavenia brúsneho kameňa na stolovej brúske

Stolové brúsky sa výborne hodia na ostrenie a honovanie nástrojov, ale vyžadujú si aj pravidelnú údržbu, aby ich používanie bolo efektívne a bezpečné. Našťastie môžete vykonať nastavenie sami pomocou niekoľkých nástrojov. Keď sa kotúč zmenší a zanesie materiálom, môžete ho vyčistiť a zmeniť polohu ochranných krytov, aby ste ho mohli naďalej používať. Ak sa však váš kotúč poškodí alebo je príliš malý, budete ho musieť úplne vymeniť. Počas niekoľkých minút budete môcť opäť používať stolnú brúsku!

Metóda 1 z 3:Polohovanie ochranných krytov

Odpojte stolnú brúsku od elektrickej siete. Preklopte vypínač brúsky do polohy Off (Vypnuté) a nechajte ju prestať pracovať, ak ste ju práve používali. Počas práce vytiahnite napájací kábel zo zásuvky, aby nehrozilo riziko spustenia brúsky.[1]

 • Nikdy nepracujte na stolovej brúske, keď je spustená alebo stále zapojená do siete, inak sa môžete vážne zraniť.

Uvoľnite gombík na bočnej strane opierky na nástroje brúsky. Vyhľadajte gombík, ktorý zabezpečuje opierku nástroja na brúske, a otočením proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľnite. Opierka nástroja by sa mala voľne otáčať, aby ste ju mohli polohovať.[2]

 • Opierka na náradie je vodorovná podložka pred kotúčom, ktorú používate na podopretie všetkého, čo brúsite.
 • Ak nie je kľučka, ktorá drží opierku nástroja, na jej uvoľnenie môžete potrebovať kľúč alebo skrutkovač.

Zatlačte opierku nástroja tak, aby bola vo výške 1⁄8 in (3.2 mm) od kameňa. Ak necháte veľkú medzeru, môžu sa do nich zachytiť vaše nástroje a poškodiť brúsku. Držte opierku nástroja rovnobežne s podlahou. Posuňte opierku nástroja bližšie ku kameňu tak, aby zostalo 1⁄8 in (0.32 cm) medzeru a držte ju na mieste. Ak potrebujete, skontrolujte vzdialenosť pomocou pravítka.[3]

 • Môžete použiť aj bezpečnostný meter stolnej brúsky, čo je plastová kartička s malými záložkami na meranie veľkosti medzier. Zasuňte jazýček medzi kotúč a opierku nástroja tak, aby bol v správnej vzdialenosti.

Utiahnite gombík na opierke nástroja, aby ste ju zabezpečili. Držte opierku nástroja na mieste dominantnou rukou a otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek ju utiahnite. Otáčajte gombíkom, kým nepocítite napätie, aby ste sa uistili, že sa počas práce neuvoľní.[4]

 • Ak ste počas uťahovania náhodou posunuli opierku nástroja, uvoľnite gombík o pol otáčky, aby ste mohli opierku znovu nastaviť.

Otočením gombíka na hornom kryte jazyka proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľnite. Vyhľadajte ochranný kryt jazyka v hornom otvore brúsneho kotúča a nájdite gombík, ktorý ho drží na stroji. Otáčajte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete môcť posúvať ochranný kryt jazyka nahor a nadol.[5]

 • Ochranný kryt jazyka je kovová doska, ktorá zabraňuje tomu, aby iskry a úlomky lietali smerom k obsluhe.

Zabezpečte ochranný kryt jazyka tak, aby bol 1⁄4 palec (6.4 mm) nad kameňom. Posuňte ochranný kryt jazyka bližšie ku kotúču a držte ho na mieste nedominantnou rukou. Pomocou pravítka alebo bezpečnostného meradla stolnej brúsky zmerajte vzdialenosť medzier pred naskrutkovaním gombíka späť, aby ste chránič zaistili.[6]

Upozornenie: Stolnú brúsku nikdy nepoužívajte bez ochranných krytov, pretože by sa vám nástroje mohli ľahšie skĺznuť alebo zachytiť a mohli by ste sa poraniť.

Metóda 2 z 3: Obliekanie kameňa

Používajte ochranné okuliare, zátky do uší, rukavice a protiprachovú masku. Stolové brúsky vytvárajú iskry, preto si chráňte oči ochrannými okuliarmi a ruky tenkými ochrannými rukavicami. Brúska tiež vytvára veľa prachu, keď ju obliekate, preto si zakryte ústa a nos protiprachovou maskou. Nasaďte si štuple do uší, aby ste si pri práci nepoškodili sluch.[7]

 • Noste ochranné okuliare, aj keď má vaša stolová brúska zabudovaný ochranný štít pre prípad, že by došlo k nehode.
 • Vyhnite sa noseniu voľného oblečenia, pretože by sa mohlo zachytiť o brúsny kotúč.

Nechajte stolnú brúsku bežať 1-2 minúty, aby sa kameň rozbehol na plné otáčky. Zapnite vypínač napájania a postavte sa na stranu stolovej brúsky. Nestojte priamo pred kameňom, aby ste sa menej zranili, ak z kotúča vyletia úlomky. Nechajte ju bežať, kým sa neroztočí na plné otáčky, čo zvyčajne trvá asi 1 – 2 minúty.[8]

 • Nezačínajte brúsku obliekať hneď po jej zapnutí, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že sa poškodí.

Pritlačte obťahovací nástroj na prednú časť kameňa. Držte rukoväť nástroja pevne v ruke a jej koniec pevne priložte k opierke nástroja. Pomaly pritláčajte obväzový nástroj ku kameňu tak, aby sa zľahka dotýkali.[9]

 • Obťahovací nástroj má kovovú lištu s diamantovými trieskami, ktoré pomáhajú zoškrabať a opotrebovať vonkajšiu vrstvu kameňa. Môžete si ho kúpiť online alebo v miestnom železiarstve. Zvyčajne stoja okolo 15 – 30 USD.
 • Rovnakým spôsobom môžete použiť aj obťahovací nástroj, ktorý má na sebe otočné kovové hroty.
 • Nedotýkajte sa kameňa počas jeho pohybu, pretože by ste sa mohli vážne poraniť.

Varovanie: Netlačte nástroj silou na kotúč, pretože by ste mohli spôsobiť prasknutie kameňa.

Posúvajte obťahovací nástroj po kameni, kým sa neobjaví nová zrnitosť. Vyhnite sa tomu, aby ste brúsny nástroj držali na jednom mieste, inak bude mať kameň nerovnomerný povrch. Pomaly posúvajte nástroj po kotúči tam a späť, aby ste odstránili všetky nečistoty a prach, ktoré uviazli v zrnitosti. Pokračujte v práci s nástrojom na povrchu, kým kameň nezíska jednotnú farbu a štruktúru.[10]

 • Zaoblite hrany kameňa pomocou nástroja, aby sa pri používaní brúsil efektívnejšie.
 • Použite nedominantnú ruku na podopretie nástroja, aby ste znížili pravdepodobnosť jeho skĺznutia počas pohybu.

Vypnite stolnú brúsku a počkajte, kým sa kameň zastaví. Odstráňte obťahovací nástroj od kameňa a vypnite brúsku. Odstúpte, kým sa kotúč sám spomalí. Keď sa kotúč prestane otáčať, uvidíte na ňom čerstvú vrstvu štrku.[11]

 • Vyhnite sa priloženiu nástroja ku kameňu, aby ste zastavili jeho otáčanie, pretože by ste mohli poškodiť brúsku.
 • Skúste kotúč roztočiť rukou, aby ste skontrolovali, či ste neprehliadli nejaké miesta, a v prípade potreby ich znovu obrobte.

Nastavte opierku nástroja tak, aby bola 1⁄8 in (3.2 mm) od kameňa. Obrúsením kameňa sa odstráni vonkajšia vrstva štrku a kameň sa zmenší. Odskrutkujte gombík na boku brúsky, ktorý drží opierku nástroja na mieste. Otáčajte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili a posunuli bližšie ku kolesu. Nechajte 1⁄8 in (0.32 cm) medzera medzi opierkou nástroja a kameňom. Opäť utiahnite gombík, aby ste zaistili opierku nástroja.[12]

 • Ak opierku nástrojov nenastavíte, vaše nástroje sa môžu zachytiť o kotúč a stiahnuť sa do medzery.

Metóda 3 z 3: Výmena kameňa

Odpojte stolnú brúsku od napájania. Ak brúsku spúšťate, vypnite vypínač a nechajte kameň, aby sa sám prestal otáčať. Potom odpojte brúsku zo zásuvky, aby nehrozilo, že sa počas výmeny kameňa spustí.[13]

 • Nikdy nevymieňajte brúsny kameň, keď je stroj zapojený do siete.

Odskrutkujte kryt kolesa a stiahnite ho. Vyhľadajte skrutky na okrajoch krytu kolesa a pomocou skrutkovača ich odstráňte. Po odstránení všetkých skrutiek stiahnite kryt kotúča priamo z kameňa a odložte ho nabok.[14]

 • Kryt kotúča je okrúhly plastový kryt na strane brúsneho kameňa.
 • Skrutky uchovávajte v malej miske alebo pohári, aby ste ich nestratili.

Tip: Možno budete musieť odskrutkovať opierku nástroja a ochranný kryt jazyka z krytu kotúča, kým ho budete môcť vybrať.

Uvoľnite poistnú maticu kolesa, aby ste mohli odobrať kameň, prírubu a podložky. Nájdite maticu v strede kotúča a pridržte ju kľúčom. Ak vyberáte kameň na ľavej strane brúsky, otočte maticou v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili. Ak vymieňate pravý kameň, otočte maticu namiesto toho proti smeru hodinových ručičiek. Druhou rukou držte kameň v pokoji, aby sa počas uvoľňovania matice neotáčal. Odstráňte maticu a vytiahnite nosnú prírubu, kameň a podložky priamo z brúsky.[15]

 • Uložte papierové podložky, pretože ich môžete znovu použiť s novým kameňom.

Zadovážte si nový brúsny kameň vyrobený pre otáčky a veľkosť vašej brúsky. Pozrite si návod na obsluhu stolnej brúsky, aby ste vedeli, aký priemer a hrúbku môžete použiť. Na vrchnej strane stolnej brúsky alebo v návode na obsluhu skontrolujte aj požiadavku na minimálne otáčky. Nový kameň si zaobstarajte v miestnom železiarstve.[16]

 • Nikdy nepoužívajte kameň s nesprávnou veľkosťou alebo otáčkami, pretože by ste mohli ľahko poškodiť brúsku.
 • Ak neviete, akú veľkosť kolesa potrebujete, skontrolujte štítok starého kameňa, či je na ňom uvedený jeho pôvodný priemer a počet otáčok za minútu.

Na rotor brúsky nasaďte nový kameň, papierové podložky a prírubu. Váš nový kameň sa môže dodávať s papierovými podložkami, ale ak nie, môžete použiť staré podložky. Nasaďte jednu z papierových podložiek a nasaďte ju na brúsku až po okraj. Na brúsku nasuňte aj kameň a druhú papierovú podložku. Nasaďte prírubu na koniec a pevne ju pritlačte ku kameňu.[17]

 • Nezabudnite na papierové podložky, inak sa môže koleso kývať zo strany na stranu a poškodiť sa.

Utiahnite maticu na kameni, aby ste ho upevnili. Navlečte maticu späť na brúsku a utiahnite ju kľúčom. Otočte maticu proti smeru hodinových ručičiek, ak vymieňate ľavý kameň, alebo v smere hodinových ručičiek, ak pracujete na pravom kameni. Otáčajte maticou, kým nepocítite napätie, aby sa kameň pri práci neuvoľnil.[18]

 • Neotáčajte maticu silou, pretože by ste mohli kameň zlomiť alebo poškodiť.

Naskrutkujte kryt kotúča späť na brúsku. Posuňte kryt kolesa späť na kameň tak, aby sa otvory pre skrutky zarovnali. Utiahnite všetky skrutky okolo okraja krytu, kým nebude pevne držať na svojom mieste. Ak ste museli odstrániť opierku nástroja alebo ochranný kryt jazyka, naskrutkujte ich späť aj na poťah.[19]

 • Stolnú brúsku nikdy nespúšťajte bez krytu kotúča, pretože sa pri tom vytvára viac iskier a hrozí väčšie riziko poranenia.
 • Ak sa kameň rozbehne, obliekajte ho. Nasaďte si ochranné okuliare, protiprachovú masku, ochranné rukavice a štuple do uší, aby ste boli pri práci s brúskou v bezpečí. Zapojte stolnú brúsku späť do siete a otočte ju tak, aby sa rozbehla na plné otáčky. Zľahka pritlačte obväzový nástroj na kameň, pričom ako oporu použite opierku nástroja. Presúvajte obťahovací nástroj po povrchu, kým sa koliesko nebude otáčať rovno.[20]

  • Nástroj na prevliekanie si môžete kúpiť online alebo v miestnom železiarstve.
 • Odkazy