3 spôsoby odkazovania v číselnom štýle

Používajte číselné citácie, aby ste zjednodušili proces písania práce a udržali si prehľad v citáciách. Pre každý citovaný zdroj použite len jedno číslo a ak sa na zdroj odvolávate vo viacerých častiach práce, číslo zopakujte. Formátujte čísla v zátvorkách alebo v hornom indexe a pridajte čísla strán, ak odkazujete na konkrétnu stranu. Pri zostavovaní zoznamu literatúry uvádzajte konkrétne údaje o použitých zdrojoch (napr.g., dátumy, názvy článkov, konkrétne webové adresy). Nezabudnite si zistiť, aký typ číselnej citácie sa od vás očakáva.

Metóda 1 z 3: Číslovanie každého zdroja osobitne


Umiestnite číslo priamo za uvedením zdroja. Číselné citácie by mali byť v celej práci umiestnené za sebou, začínajúc číslom „1“. Citácie by mali nasledovať priamo po uvedení zdroja (napr.g. „Vo svojej záverečnej publikácii Foucault (16) tvrdil, že…“) Formátujte svoje číselné citácie v okrúhlych zátvorkách, hranatých zátvorkách alebo horných indexoch.[1]

 • Pri nepriamom odkaze na zdroj umiestnite číslo na koniec vety. Napríklad: „Pohlavie je sociálny konštrukt udržiavaný spoločenskými normami (3).“


V prípade potreby uveďte čísla strán. Ak ste obsah prevzali z konkrétnej časti dokumentu, pridajte do textovej časti číselnej citácie číslo strany. Môže to zahŕňať použitie tabuľky, obrázka alebo diagramu zo zdroja alebo prevzatie konceptu alebo argumentu špecifického pre určitú časť dokumentu. Ak chcete odkázať na viacero strán, použite skratku „pp.“ namiesto „p.“.[2]

 • Napríklad: „Autor urobil porovnanie medzi modernou fotografiou a portrétnou maľbou (6, s. 47)…“
 • Ak sú čísla strán uvedené rímskymi číslicami, neuvádzajte skratku „p.“ alebo „pp.“ pred nimi.


Používajte rovnaké číslo citácie pre ten istý zdroj. Nepoužívajte viac ako jedno číslo pre ten istý dokument. Ak v práci citujete ten istý zdroj viackrát, opätovne použite číslo, ktoré ste použili na začiatku. Ak odkazujete na inú časť textu, uveďte číslo strany alebo číslo oddielu.[3]


Zoskupujte viacero citácií. Ak citujete viac ako jeden zdroj v tej istej vete, existujú dve možnosti, ako ho formátovať. Zoskupte čísla citácií tak, že ich umiestnite do rovnakých zátvoriek oddelených čiarkami. Prípadne uveďte každé číslo citácie vo vlastnej skupine zátvoriek a tieto jednotlivé citácie oddeľte čiarkami.[4]

 • Napríklad napíšte buď „Niekoľko nedávnych štúdií [3,5,6] naznačilo, že…“ alebo „Niekoľko nedávnych štúdií [3], [5], [6] naznačuje, že…“.
 • Ak používate horný index pre číselné citácie, umiestnite čísla citácií spolu a oddeľte ich čiarkami.[5]


Okolo priamych citácií uvádzajte úvodzovky. Priame citácie zo zdroja označte zreteľne, úvodzovkami. Ak do textu vkladáte dlhý citát (viac ako štyri vety), odsadite blokovú citáciu. Vyhnite sa používaniu príliš dlhých citácií, pokiaľ sa priamo netýkajú vášho článku.[6]

 • E.g., „McLuhan napísal, že „médium je správa“ (12)…“.

Metóda 2 z 3:Zostavenie zoznamu literatúry


Uveďte zdroje v číselnom poradí. Na koniec práce pridajte zoznam citácií. Všetky odkazy by mali byť uvedené v číselnom poradí, v akom nasledujú vo vašom texte, a nie v abecednom poradí. Do tohto zoznamu pridajte nadpis „Referencie“.[7]


Citujte všetkých autorov dokumentu. Ak má zdroj viac autorov, uveďte ich všetkých v úplnej citácii. Napíšte priezvisko každého autora a potom začiatočné písmeno jeho krstného mena oddelené čiarkou. Slovo a by malo byť uvedené pred posledným menom autora. Uveďte autorov v rovnakom poradí, v akom sú uvedení v publikácii.[8]

 • E.g., „James, E a Dean, M. Štúdia trendov v sociálnych médiách. Washington: Vydavateľstvo Good Books, 2014.“


Uveďte konkrétne údaje pre citácie webových stránok. V záujme presnosti uvádzajte odkazy na konkrétne časti webových stránok namiesto všeobecnej domovskej stránky. Hľadajte tituly, názvy dokumentov a roky vydania, aby ste získali úplné odkazy. Úplný odkaz na webovú stránku by mal obsahovať: [9]

 • Meno autora alebo redaktora
 • Názov webovej stránky
 • Rok poslednej aktualizácie
 • Slovo „online“ v zátvorke
 • vetu „Dostupné z:“, za ktorou nasleduje úplná adresa URL
 • Dátum, kedy ste získali prístup k informáciám
 • E.g., „Dalton, R. Science Online. 2015. [Online] Dostupné na: http://www.scienceonlinewebsite.org [prístup 30. novembra 2016].“


Citujte články z časopisov s konkrétnymi číslami strán. Články v časopisoch by sa mali citovať s uvedením konkrétnych údajov vrátane čísla vydania a čísla strany článku. Ak je článok v časopise dostupný v tlačenej aj online verzii, citujte papierovú verziu. Uistite sa, že ste uviedli všetky potrebné informácie, medzi ktoré patria: [10]

 • Priezvisko a prvá iniciála autora
 • názov článku
 • Názov časopisu napísaný kurzívou
 • Rok, v ktorom bol článok uverejnený
 • Číslo čísla časopisu
 • Čísla strán článku, na ktorý odkazujete
 • E.g., „Franco, L. Nostalgia vo filme: Štúdia o túžbe v modernej kinematografii. Journal of Fun Film Studies. 2008. 54(4) p. 240.“

Metóda 3 z 3:Používanie alternatívnych typov číselných citácií


Každú citáciu očíslujte samostatne. V prípade iného prístupu k číselnému citovaniu použite čísla citácií v poradí bez opakovania čísiel. Ak používate ten istý zdroj na rôznych miestach v práci, priraďte ku každej jednotlivej citácii nové číslo zakaždým, keď ju použijete. Uveďte zdroj v zozname odkazov toľkokrát, koľkokrát je použitý.


Číslujte jednotlivé citácie podľa abecedy. Ďalšia metóda číselného citovania zahŕňa zostavenie vašich zdrojov a ich abecedné zapísanie do zoznamu odkazov. Pri citovaní zdroja v práci pridajte číslo, ktoré mu zodpovedá v zozname odkazov. Odkaz s číselnou citáciou „(1)“ by mal zodpovedať prvému abecedne uvedenému zdroju vo vašom zozname literatúry.[11]


 • Opýtajte sa svojho inštruktora alebo editora, akú verziu máte použiť. Uistite sa, že používate správny štýl číselných citácií, a to tak, že sa svojho školiteľa alebo redaktora opýtate, čo presne od vás očakáva. Informujte sa, v akej forme by mali byť vaše citácie (napr.g., horný index, hranaté zátvorky). Mali by ste sa tiež opýtať, ako má byť zoznam odkazov formátovaný.[12]
 • Odkazy