3 spôsoby oživenia mŕtvej ochrannej známky

Ochranná známka je symbol, slovo, slovné spojenie alebo dizajn, ktorý bol zaregistrovaný s cieľom zabrániť jeho používaniu inými subjektmi. V Spojených štátoch sa ochranné známky riadia nariadením U.S. Úrad pre patenty a ochranné známky („USPTO“). Hoci sú ochranné známky platné, kým sa používajú, niekedy ich majitelia v tomto používaní poľavia a ochranné známky sa stanú opustenými alebo „mŕtvymi“, čo umožňuje komukoľvek ich používať. Či už ste prestali používať svoju vlastnú ochrannú známku, alebo sa snažíte oživiť ochrannú známku, ktorú opustil niekto iný, tento článok vám môže poskytnúť dôležité informácie o tom, ako postupovať v tomto zložitom procese.

Metóda 1 z 3: Oživenie vlastnej opustenej ochrannej známky

Pochopte, prečo boli vaše práva na ochrannú známku stratené. Existujú tri základné spôsoby, ako môže majiteľ ochrannej známky stratiť práva na túto ochrannú známku: (1) opustenie; (2) nesprávne udelenie licencie/postúpenie; alebo (3) ochranná známka sa stala druhovou.[1]
Najčastejšou z nich je však opustenie – majiteľ ochrannej známky prestal ochrannú známku používať bez úmyslu ju znovu používať. [2]

 • Nepoužívanie ochrannej známky počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov predstavuje „prima facie“ – právny termín, ktorý znamená „považovaný za správny, kým sa nepreukáže opak“ – dôkaz o opustení ochrannej známky. Vyplýva to z politiky zákona o ochranných známkach, podľa ktorej zákon chráni len tie ochranné známky, ktoré sa skutočne používajú v rámci podnikania.
 • Ak bola vaša ochranná známka nesprávne licencovaná alebo sa stala druhovou, máte pravdepodobne smolu, pretože vaša ochranná známka prestala definovať váš výrobok na verejnom trhu (viac informácií však nájdete v poslednej časti tohto článku); ak však ide o opustenie, máte oveľa väčšiu šancu oživiť zaniknutú ochrannú známku.

Zistiť súčasný stav ochrannej známky. Úrad USPTO vedie databázu stavu všetkých ochranných známok, ktoré sú registrované v Spojených štátoch. Tieto informácie môžete vyhľadať pomocou elektronického vyhľadávacieho systému ochranných známok, ktorý poskytuje USPTO, aby ste zistili, či vašu ochrannú známku používa niekto iný, alebo či bola jednoducho označená ako opustená.[3]

 • Ak od vášho používania ochrannej známky uplynuli aspoň tri po sebe idúce roky a počas tejto doby začal ochrannú známku používať niekto iný alebo si ju zaregistroval v USPTO, pravdepodobne nebudete môcť obnoviť svoju ochrannú známku a namiesto toho musíte práva odkúpiť od tohto nového používateľa. Ak však dokážete, že ste mali v úmysle ochrannú známku opätovne používať, môžete získať späť svoje práva na ochrannú známku.[4]
 • Ak sa skutočnosti vašej konkrétnej situácie začnú komplikovať, je najlepšie poradiť sa s právnikom špecializujúcim sa na právo duševného vlastníctva. Na ochranu svojich práv budete pravdepodobne musieť predložiť zložitú právnu argumentáciu, ktorá si vyžaduje odborné skúsenosti.
 • Ak vašu opustenú ochrannú známku nikto nepoužíva, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Začnite ochrannú známku opäť používať. Najlepší spôsob, ako chrániť svoje práva na určitú ochrannú známku, je jednoducho ju používať. Federálna registrácia sa nevyžaduje – sudca pri rozhodovaní o tom, či sa ochranná známka skutočne používa, zváži, či by jej majiteľ mal mať zákonné práva týkajúce sa tejto ochrannej známky.[5]

Zaregistrujte si ochrannú známku. Aby ste si zabezpečili vlastníctvo ochrannej známky a predišli budúcim sporom, je dobré okrem toho, že začnete ochrannú známku znovu používať, zaregistrovať ju v USPTO. Hoci registrácia v USPTO pomáha vytvoriť ochrannú známku na výhradné použitie podnikom alebo osobou, nie je potrebné, aby ste si ochrannú známku zaregistrovali. Ak to však budete robiť, váš prípad bude oveľa silnejší, ak sa niekto v budúcnosti pokúsi spochybniť vaše práva na ochrannú známku.

Metóda 2 z 3:Oživenie cudzej opustenej ochrannej známky

Vykonajte prieskum ochrannej známky. Ak sa snažíte oživiť ochrannú známku, ktorú pôvodne zaregistroval niekto iný, ale odvtedy sa prestala používať, vaším prvým krokom by malo byť zistenie aktuálneho stavu tejto ochrannej známky. USPTO vedie databázu stavu všetkých ochranných známok, ktoré sú registrované v Spojených štátoch. Tieto informácie môžete vyhľadať pomocou systému elektronického vyhľadávania ochranných známok, ktorý poskytuje USPTO, aby ste zistili, či sa ochranná známka, ktorú chcete oživiť, ešte používa alebo nie.[6]

 • Ak plánujete používať ochrannú známku na medzinárodnej úrovni, budete chcieť vykonať aj globálne vyhľadávanie ochrannej známky, aby ste zistili jej stav v iných krajinách ako v Spojených štátoch.[7]
 • Ak je ochranná známka stále aktívna, nebudete ju môcť používať, pokiaľ nezískate práva od súčasného vlastníka. V nasledujúcich krokoch sa predpokladá, že ochranná známka sa prestala používať.

Podanie žiadosti o zámer používať ochrannú známku na USPTO. Podanie tejto žiadosti na USPTO pred tým, ako skutočne začnete používať ochrannú známku v rámci podnikania, vám umožní stanoviť formálny dátum, ku ktorému ste ochrannú známku zaregistrovali. To vám umožní získať určité práva na túto ochrannú známku skôr, ako ju začnete skutočne používať na svojich výrobkoch alebo službách. Na účely prípadných sporov, ktoré vzniknú k ochrannej známke, sú tieto dátumy rozhodujúce; čím skôr budete môcť predložiť dôkaz o tom, že používate ochrannú známku, tým lepšie.

 • Takáto žiadosť si vyžaduje, aby ste preukázali, že máte skutočný zámer používať ochrannú známku v rámci podnikania v dohľadnej budúcnosti, a preukázanie tohto zámeru je kľúčom k tomu, aby vaša žiadosť o zámer používať ochrannú známku prežila akékoľvek námietky, ktoré by mohli vzniknúť.
 • Ako taký by ste mali byť pripravený predložiť dôkazy, ktoré preukazujú, že máte skutočný úmysel používať ochrannú známku v budúcnosti, čo môže zahŕňať všetky činnosti súvisiace s rozbehom vášho podnikania pre výrobok chránený ochrannou známkou (napr.g., prieskum trhu, výskum & vývoj, výrobné činnosti atď.).[8]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká advokátska komora
  Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
  Prejsť na zdroj

Zaregistrujte si ochrannú známku. Keď ste pripravení začať používať ochrannú známku skutočným komerčným spôsobom, je čas skutočne zaregistrovať ochrannú známku. Aj keď nie ste povinný zaregistrovať si ochrannú známku v USPTO, aby ste ju mohli používať, registrácia vám pomôže zabezpečiť si vlastníctvo ochrannej známky v prípadných budúcich sporoch, ktoré môžu vzniknúť.

 • V rámci tohto procesu USPTO zverejní vašu prihlášku, aby ostatní mali možnosť namietať proti vašim právam na danú ochrannú známku. Vtedy predchádzajúci majiteľ pravdepodobne vznesie námietku voči vašim právam na ochrannú známku, ak to má v pláne. Právo duševného vlastníctva je pomerne komplikované a niekedy mu chýbajú jasné normy, takže každá takáto námietka týkajúca sa toho, či pôvodný majiteľ ochrannú známku skutočne opustil, bude náročným procesom.
 • Buďte pripravení najať si advokáta, aby pripravil vašu právnu obranu proti akejkoľvek takejto výzve, ak nemáte niekoho s príslušnými odbornými znalosťami, kto by túto úlohu mohol plniť.

Pochopte, že pôvodný vlastník môže mať práva vyplývajúce zo všeobecného práva, ktoré môže uplatniť voči vám. Dokonca aj bez federálnej registrácie v USPTO uznáva zvykové právo – časť práva vyplývajúca skôr zo zvyklostí a súdnych precedensov než zo zákona -, že určité práva vyplývajú z používania ochrannej známky bez ohľadu na federálnu registráciu. To umožňuje osobe, ktorá používa ochrannú známku komerčným spôsobom, niekedy úspešne napadnúť registráciu alebo prihlášku ochrannej známky.[9]
Dôveryhodný zdroj
Úrad pre patenty a ochranné známky Spojených štátov amerických
U.S. vládna agentúra zodpovedná za registráciu a ochranu patentov a ochranných známok
Prejsť na zdroj

Začnite používať ochrannú známku. Ak ste sa dostali až sem a stále si zachovávate vlastníctvo ochrannej známky, môžete ju začať používať na svojich výrobkoch/službách. Len neurobte rovnakú chybu ako predchádzajúci majiteľ – uistite sa, že naďalej používate ochrannú známku a reagujete na všetky pokračujúce žiadosti úradu USPTO!

Metóda 3 z 3:Oživenie ochrannej známky, ktorá sa stala generickou alebo bola nesprávne licencovaná

Pochopte, prečo boli vaše práva stratené. Na rozdiel od opustenia, ktoré možno potenciálne napraviť jednoduchým opätovným podaním žiadosti o ochrannú známku alebo tým, že ju začnete znovu používať, ak ste stratili práva na ochrannú známku z dôvodu nesprávneho udelenia licencie/postúpenia alebo preto, že sa známka stala druhovou, budete sa pravdepodobne musieť obrátiť na súd a požiadať sudcu, aby rozhodol, či je vaša ochranná známka stále chránená alebo nie. Hnacou silou zákona o ochranných známkach je ochrana slova, symbolu, slovného spojenia atď. ktoré v očiach verejnosti identifikuje vlastníka alebo výrobcu konkrétneho tovaru alebo služby. Ak teda vaša ochranná známka už neslúži ako spôsob, ktorým si verejnosť jedinečne spája vaše výrobky alebo služby s vami, pravdepodobne budete musieť hľadať novú ochrannú známku.

 • Ak udelíte licenciu alebo postúpite svoju ochrannú známku tretej strane bez toho, aby ste kontrolovali, ako bude táto tretia strana používať vašu ochrannú známku (t. j.e., nedohliadnete na druh alebo kvalitu tovaru/služieb ponúkaných pod vašou pridelenou/licencovanou ochrannou známkou), je možné, že prídete o práva na ochrannú známku.[10]
 • Ak sa vaša ochranná známka stane všeobecnou – napríklad verejnosť používa váš termín s ochrannou známkou na označenie všetkých typov podobných výrobkov namiesto tých, ktoré sú jedinečné, môžete tiež stratiť práva na svoju ochrannú známku. Príkladom sú pojmy „eskalátor“ a „celofán“.“ Kedysi boli chránené ochrannými známkami, ale po tom, čo spotrebitelia začali tieto výrazy používať všeobecne na označenie podobných výrobkov, tieto ochranné známky už neboli chránené na výhradné používanie ich pôvodných výrobcov.[11]

zhromaždiť dôkazy o tom, že verejnosť si vašu ochrannú známku stále spája s vašimi výrobkami alebo službami. Hlavnou otázkou v týchto typoch prípadov je, či si verejnosť spája konkrétnu ochrannú známku so zdrojom alebo pôvodom tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom ochrannej známky, alebo nie.[12]
Dôveryhodný zdroj
Právna polička National Paralegal College
Online vzdelávací zdroj od Národnej školy pre právnikov
Prejsť na zdroj
Ak čelíte súdnemu spochybneniu svojich práv na ochrannú známku, budete musieť predložiť tieto dôkazy, aby ste preukázali, že by ste mali naďalej vlastniť výhradné práva na svoju ochrannú známku.

 • Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je vykonať prieskum medzi spotrebiteľmi. Keďže však prieskum musí byť špeciálne navrhnutý tak, aby preukázal, že vaša ochranná známka je stále platná ako prostriedok identifikácie vášho výrobku alebo služby v mysliach spotrebiteľov, a musí skúmať správny typ spotrebiteľa, je najlepšie poradiť sa s právnikom, ako navrhnúť a vykonať prieskum tak, aby bol užitočný v súdnom konaní.
 • Poraďte sa s právnikom. Ak sú vaše práva na ochrannú známku napadnuté alebo stratené z dôvodu nesprávneho udeľovania licencií alebo z dôvodu, že vaša ochranná známka sa používa všeobecne, budete potrebovať rozhodnutie sudcu, ktorý rozhodne, že si stále zachovávate výhradné práva na ochrannú známku. Preto ak ide o vašu situáciu, budete sa musieť poradiť s právnikom, ktorý sa špecializuje na spory týkajúce sa ochranných známok, a predložiť svoj prípad na súde. Právo upravujúce ochranné známky nie je tak dobre definované ako iné oblasti práva a sudca bude musieť preskúmať veľmi konkrétne skutočnosti týkajúce sa vášho prípadu, aby mohol rozhodnúť. Mať vyškoleného právnika, ktorý vám pomôže v tomto procese, je zďaleka najlepší spôsob, ako ochrániť svoje práva na ochrannú známku.
 • Odkazy