3 spôsoby oslovenia formálneho listu

Hoci väčšina ľudí dnes komunikuje prostredníctvom e-mailov alebo telefonátov, stále existujú príležitosti, keď je užitočné vedieť, ako napísať formálny list. Možno budete potrebovať predložiť formálnu žiadosť firme, informovať klienta o dôležitom probléme alebo sa uchádzať o zamestnanie. Keď adresujete formálny list, začnite svojou adresou, potom dátumom, adresou príjemcu (známou aj ako vnútorná adresa) a pozdravom.

Metóda 1 z 3:Oslovenie niekoho, koho poznáte


Formátujte pozdrav ako Vážený (titul) (priezvisko). Formálne listy sa zvyknú začínať slovami „Vážení.“ Slovo „Vážený“ vyjadruje srdečnosť a zároveň profesionalitu a jeho vynechanie spôsobuje, že list pôsobí menej formálne.[1]


Po úvode pozdravu nasleduje zdvorilostný titul. Po slove „Vážený“ nasleduje zdvorilostný titul, napr. pán., pani., Dr., alebo pani. Zdvorilostný titul by ste mali vynechať len vtedy, ak si nie ste istí pohlavím osoby. Ak si nie ste istí rodinným stavom ženy, použite pani., ktorý môže byť použitý namiesto slečny alebo pani.[2]


V pozdrave použite priezvisko danej osoby. Pokiaľ danú osobu dobre nepoznáte a pravidelne sa navzájom neoslovujete krstnými menami, používajte na pozdrav len priezvisko (priezvisko) adresáta. Váš pozdrav môže napríklad znieť: „Vážená pani. Zvonček“ alebo „Vážený pán doktor. Smith.“[3]

  • Ak poznáte meno osoby, ale nie ste si istí jej pohlavím, môžete namiesto zdvorilostného oslovenia použiť jej celé meno, napríklad: „Vážený Jamie Wilde.“


Ukončite pozdrav dvojbodkou. Hoci sa v neformálnych listoch bežne používajú bodky a čiarky, formálny pozdrav by sa mal vždy ukončiť dvojbodkou. Konečná podoba vášho pozdravu by mala byť nasledovná: „Vážený pán. Brown:“ alebo „Vážený pán redaktor:“[4]

Metóda 2 z 3:Používanie všeobecných pozdravov


Ak nepoznáte adresáta listu, použite všeobecný pozdrav. Všeobecné pozdravy sú vhodné bez ohľadu na to, kto list dostáva. Ak nepíšete list s ohľadom na konkrétnu osobu, začnite ho vetou „Komu je to určené:“. Tento pozdrav môžete napríklad použiť pre list, ktorý bude zaslaný viacerým rôznym osobám.[5]


Ak nepoznáte meno adresáta, použite Sir alebo Madam. „Vážený pán“, „Vážená pani“ alebo „Vážený pán alebo pani“ sú úplne prijateľné pozdravy vo formálnom liste. Je to o niečo osobnejšie ako všeobecný pozdrav.[6]


V pozdravnom liste použite pracovný názov príjemcu, ak ho poznáte. Pri obchodných listoch adresovaných osobe určitej profesie zvážte použitie pracovného titulu adresáta v pozdravnom liste. Tým vyjadríte úctu k ich postaveniu. Môžete napríklad začať slovami „Vážený pán redaktor:“ alebo „Vážený pán riaditeľ ľudských zdrojov:“[7]

Metóda 3 z 3:Formátovanie listu


Vyberte si medzi blokovým alebo odsadeným formátom. Dva najbežnejšie formáty formálnych listov sú blokový štýl a štýl s odrážkami. Pri blokovom štýle bude každá časť listu zarovnaná s ľavým okrajom. Štýl s odrážkami vyžaduje, aby ste odsadili začiatok každého odseku, ako aj adresu odosielateľa, pochvalný záver a podpis.

  • Rozdiely v nich sú zväčša vecou preferencií; v obchodných listoch sa však dnes častejšie používa blokový štýl.


Začnite svojou adresou. Môže to byť vaša domáca alebo obchodná adresa, podľa toho, či sa list posiela vo vašom osobnom mene alebo v mene vašej spoločnosti. Mali by ste uviesť svoju adresu, mesto, štát a poštové smerovacie číslo, ale nemali by ste uvádzať svoje meno.[8]

  • Ak píšete list v blokovom formáte, vaša adresa by mala byť zarovnaná s ľavým okrajom. Ak používate odsadený formát, začnite jeden tabulátor vpravo od stredového okraja.[9]
  • Telefónne čísla a e-mailové adresy sa vo všeobecnosti do adresy odosielateľa neuvádzajú, ale sú prípustné.


Uveďte dátum na jednom riadku pod adresou odosielateľa. Toto by mal byť dátum, kedy bol list napísaný. Medzi vašou adresou a dátumom by mala byť medzera a medzi dátumom a adresou príjemcu by mali byť 2 medzery.


Oslovenie príjemcu začnite jeho menom. Na dvoch miestach pod dátumom napíšte meno príjemcu vrátane jeho zdvorilostného titulu, napríklad pán., Pani., Pani., alebo Dr. Použite ten istý zdvorilostný titul, ktorý ste použili v pozdrave.[10]


Za menom príjemcu nasleduje jeho obchodné meno a úplná adresa. Pod meno príjemcu uveďte celý názov jeho spoločnosti, ak píšete obchodný list. V prípade osobných formálnych listov môžete vynechať obchodné meno. Nasleduje úplná adresa. Rovnako ako v prípade adresy odosielateľa by mala obsahovať ulicu, mesto, štát a poštové smerovacie číslo.


Ak píšete podniku, uveďte riadok s upozornením. Ak je váš list adresovaný spoločnosti alebo konkrétnemu oddeleniu, môžete uviesť riadok s upozornením, aby ste list adresovali konkrétnej osobe. Toto by malo byť 2 miesta pod adresou a 2 miesta nad pozdravom. Pozdrav by mal byť adresovaný spoločnosti alebo oddeleniu.[11]


Pozdrav napíšte na jeden riadok pod adresu príjemcu. Pozdrav je pozdravom a pravdepodobne je prvou vecou, ktorú si adresát prečíta. Pozdrav by mal byť zarovnaný s ľavým okrajom.[12]

  • Príkladom pozdravov môže byť: „Vážená pani. Wells:“ alebo „Vážený pán profesor:“

  • Nasleduje telo a záver listu. Ak ste použili blokový formát, vaše telo, komplementárny záver a podpis budú zarovnané s ľavým okrajom. Ak ste použili formát s odsadením, telo bude zarovnané doľava s odsadením každého odseku a záver bude o jeden tabulátor vľavo od stredu, v súlade s adresou odosielateľa.

    • Záver pozdravu by mala tvoriť fráza, napríklad „S pozdravom“ alebo „Ďakujem“, za ktorou by mala nasledovať čiarka. Veľkým písmenom sa píše len prvé slovo. Vynechajte 4 riadky, čo je priestor pre váš podpis, a potom ukončite svojím menom.[13]
  • Referencie