3 spôsoby písania nemeckých dátumov

Či už píšete list nemeckému priateľovi alebo si rezervujete ubytovanie na cestu do Mníchova, vedieť, ako sa píše dátum (das Datum) v nemčine vám pomôže vyhnúť sa nedorozumeniam. V nemčine, či už píšete dátum len pomocou čísloviek alebo pomocou kombinácie slov a čísloviek, uvádzate najprv deň, potom mesiac a potom rok. V mnohých situáciách sa pred dátumom uvádza aj člen alebo predložka.[1]

Metóda 1 z 3:Používanie iba číslic


Pred dátumom uveďte článok. V niektorých situáciách, napríklad v listoch alebo iných formálnych písomnostiach, sa pred dátumom uvádza člen der, ktorý znamená „the“ alebo am, čo znamená „dňa“ alebo „dňa.“[2]

 • Ak by ste napríklad chceli hovoriť o udalosti, ktorá sa stala 22. januára 2019, napísali by ste der 22.01.2019 znamenať „22. januára 2019“, resp som 22.01.2019 čo znamená „22. januára 2019.“


Napíšte dátum vo formáte deň-mesiac-rok. Pri písaní dátumu v nemčine uvádzajte najprv deň v mesiaci, potom číslovku mesiaca a za ňou rok. Nemecko používa gregoriánsky kalendár s 12 mesiacmi od januára do decembra.[3]

 • Ak ste napríklad videli 01.04.2019 v nemčine, tento dátum je 1. apríl 2019 – nie 4. január.

Tip: Ak ide o jednociferný deň alebo mesiac, pred číslicu napíšte „0“, ktorá slúži ako zástupný znak. Napríklad pre 4. júl 2019 by ste napísali der 04.07.2019.


Oddeľte časti dátumu bodkami. Za číslicou označujúcou deň a mesiac použite bodku alebo bodkočiarku. Za bodkou neuvádzajte medzeru. Za rokom nie je potrebné písať bodku, pokiaľ sa dátum náhodou nenachádza na konci vety.[4]

 • Ak by ste napríklad chceli napísať dátum 12. januára 2019 číselne v nemčine, napísali by ste „12.01.2019“.

Metóda 2 z 3:Vrátane slov a číslic


V prípade potreby uveďte deň v týždni ako prvý. V niektorých situáciách môžete potrebovať (alebo jednoducho chcete) pri vypisovaní dátumu uviesť aj názov dňa v týždni. Zvyčajne by ste to urobili na pozvánke na podujatie alebo na oznámení o stretnutí. Za názvom dňa v týždni nasleduje čiarka.[5]

 • Napríklad by ste mohli napísať „Dienstag, 22. Januar 2019.“ (utorok, 22. januára 2019).
 • V nemčine sú dni v týždni Montag (pondelok), Dienstag (utorok), Mittwoch (streda), Donnerstag (štvrtok), Freitag (piatok), Samstag (sobota) a Sonntag (nedeľa).[6]

Tip: V nemčine sa dni v týždni píšu s veľkým začiatočným písmenom rovnako ako v angličtine. Pondelok je prvý deň v týždni a nedeľa je siedmy alebo posledný deň v týždni.


Napíšte číslo dňa, za ktorým nasleduje bodka. Bodka (alebo bodka) za číslicou označujúcou deň v mesiaci signalizuje, že ide o poradové číslo. Na rozdiel od zápisu dátumu len pomocou číslic sa za bodkou a pred názvom mesiaca robí medzera.[7]

 • Napríklad „4. júla 2019“ by ste napísali ako der 4. Juli 2019.

Tip: Pri použití slov aj číslic na zápis dátumu nemusíte uvádzať „0“ ako zástupný znak pre jednociferné dni.


Doplňte názov mesiaca a číslice pre rok. Po dni v roku vypíšte názov mesiaca. Napíšte medzeru a potom dátum uzavrite číslicami roku. Medzi mesiacom a rokom nie je interpunkcia.[8]

 • Napríklad „24. decembra 2019“ by ste napísali ako der 24 Dezember 2019.
 • Mesiace v roku v nemčine sú: Januar (január), Februar (február), März (marec), April (apríl), Mai (máj), Juni (jún), Juli (júl), August (august), September (september), Oktober (október), November (november) a Dezember (december). Sú pomerne ľahko rozpoznateľné a zapamätateľné, ak už poznáte mesiace v roku v angličtine.

Metóda 3 z 3:Vyslovenie dátumu nahlas


Ak je to vhodné, začnite číslovku členom alebo predložkou. Keď píšete alebo hovoríte dátum v nemčine, zvyčajne pred skutočným dátumom uvádzate der (čo znamená „the“) alebo am (vo význame „na“).[9]

 • Napríklad by ste povedali der erste Mai zweitausendneunzehn pre „prvý [máj] 2019.“


Čítajte číslo dňa ako poradové číslo. Bodka za číslicou naznačuje, že toto číslo je poradové. Koncovka radového čísla sa zmení, ak dátum vyslovíte spolu s predložkou, ako napr am, alebo článok, ako napr der.[10]

 • Ak nie je uvedený žiadny člen ani predložka, poradové číslo sa končí na -er. Napríklad by ste povedali fünfter Oktober zweitausendelf na význam „5. októbra 2011.“ Ak sa stane, že použijete neurčitý člen, ako napr ein (čo znamená „a“ alebo „an“), radovú číslovku by ste tiež ukončili slovom -er.
 • Pri použití určitého člena, ako napr der, poradové číslo sa končí na -e. Napríklad by ste povedali der fünfte Oktober zweitausendelf v zmysle „5. [októbra] 2011″.“
 • Ak pred dátumom stojí predložka, poradové číslo sa končí na -sk. Napríklad by ste povedali am fünften Oktober zweitausendelf vo význame „5. [októbra] 2011.“


Na čítanie čísla mesiaca použite poradové číslo. Ak je názov mesiaca vypísaný, povedali by ste len názov mesiaca. Ak však čítate dátum v nemčine, ktorý je napísaný len pomocou číslic, čítate mesiac ako poradové číslo, a nie vyslovujete názov daného mesiaca.[11]

 • Ak ste napríklad uviedli der 01.02.2009, by ste ho prečítali ako der erste zweite zweitausendneun, alebo „prvá sekunda dvetisícdeväť.“

 • Roky pred rokom 1999 čítajte ako stovky a neskoršie roky ako kardinálne čísla. Spôsob, akým sa v nemčine vyslovujú čísla rokov, sa od roku 2000 zmenil. Pred týmto rokom sa čísla čítajú ako stovky. Pre rok 2000 a ďalšie roky čítajte číslo tak, ako je uvedené.[12]

  • Napríklad rok 1813 by ste prečítali ako achtzehnhundertdreizehn, čo znamená „18 stotín 13.“ Rok 2010 sa však číta zweitausendzehn, alebo „2 tisíc 10.“

  Tip: Nepridávajte slovo und alebo „a“ pri čítaní roku, pokiaľ nie je súčasťou čísla. Takže rok 1995 by bol neunzehnhundertfünfundneunzig, alebo „devätnásť sto päťdesiat“, ale 1617 by bolo sechzehnhundertsiebzehn, alebo „šestnásťsto sedemnásť“, nie „šestnásťsto sedemnásť.“

 • Odkazy