3 spôsoby platenia účtov počas rozvodu

Aj ten najspokojnejší rozvod je znepokojujúci a traumatizujúci zážitok. Jednou z prvých vecí, ktoré si možno uvedomíte, je, ako veľmi ste považovali za samozrejmé, ako sa účty platili kombinovanými financiami. V rámci rozvodu si s manželom rozdelíte nesplatené účty a dlhy. Medzitým môžete obaja dospieť k dohode týkajúcej sa účtov, ktorú sudca schváli, ak je spravodlivá.[1]
Ak váš rozvod nie je priateľský alebo ak nemáte kontakt s manželom, poraďte sa s právnikom o tom, či by ste nemohli požiadať sudcu o vydanie dočasného príkazu.[2]

Metóda 1 z 3:Oddelenie financií


Urobte si zoznam všetkých vašich účtov a výdavkov. Ak je to možné, sadnite si s manželom a spíšte si zoznam všetkých účtov, ktoré obaja platíte v bežnom mesiaci. Zahrňte všetky ostatné výdavky, aby ste mohli vytvoriť nové, samostatné rozpočty, z ktorých bude každý z vás vychádzať počas vášho odlúčenia.[3]

 • Zoznam mesačných výdavkov bude pravdepodobne obsahovať napríklad splátku nájomného alebo hypotéky, splátku za auto, komunálne služby, poistné, účty za mobilný telefón, potraviny a platby kreditnou kartou.
 • Ak máte kreditné karty, uveďte minimálnu splátku. Zhodnoťte zostatok a zistite, čo môžete urobiť, aby ste splatili niektorý z týchto dlhov.
 • Vytiahnite si bankové výpisy za posledných pár mesiacov, aby ste sa uistili, že ste zahrnuli všetko. Predplatné a iné drobné výdavky vám niekedy uniknú, ale musíte si všetko započítať.
 • Nevnucujte sa, ak je situácia príliš emocionálna. Ak s manželom/manželkou nemôžete pracovať spoločne, vypracujte si zoznam sami a dajte mu/jej kópiu. Ak je komunikácia napätá alebo nestála, môžete zvážiť aj spoluprácu s právnikom alebo mediátorom.


Oddelené účty, ktoré sú jasne individuálne. Keď si budete prezerať svoje účty, pravdepodobne si všimnete niektoré, ktoré jednoznačne patria jednému z vás. Tieto účty sú dobrým východiskovým bodom pri snahe rozdeliť vaše financie. Ak sa dokážete dohodnúť na rozdelení účtov, ktoré sú výhodné len pre jedného z vás, ste na dobrej ceste k dohode.[4]

 • Ak má napríklad váš manžel alebo manželka predplatné na streamovanie hudby na svoje meno, ktoré nikdy nepoužívate, bol by to samostatný účet.
 • Podobné dohody môžete uzavrieť aj v súvislosti so spotrebiteľskými kreditnými kartami. Ak máte napríklad kreditnú kartu do obchodu, v ktorom váš manžel nikdy nenakupuje, môžete sa dohodnúť, že za tento účet budete zodpovedať vy.
 • Pri zabezpečených úveroch, ako sú napríklad úvery na auto, zvyčajne platí účet ten z manželov, ktorý má majetok – ale nie vždy. Uistite sa, že ste sa s manželom dohodli na tom, kto je zodpovedný za tieto dlhy. Ak napríklad platíte splátky za obe autá, ktoré vlastníte, za normálnych okolností by ste boli zodpovední za platbu za auto, ktorým jazdíte najčastejšie, a váš manžel by bol zodpovedný za platbu za auto, ktorým jazdí najčastejšie.


Rozdeľte spoločné dlhy a účty medzi vás a vášho manžela/manželku. Môže to byť zložité, pretože v mnohých štátoch sú obaja manželia rovnako zodpovední za všetky účty alebo dlhy, ktoré vznikli počas manželstva, bez ohľadu na to, čie meno je na účte uvedené. Vy a váš manžel však pravdepodobne máte základnú predstavu o tom, kto by mal byť zodpovedný za aké účty.[5]

 • Ak napríklad bývate v manželskom dome a váš manžel si prenajal byt, zvyčajne by ste boli zodpovední za splátku hypotéky a účty za domácnosť (vrátane médií) spojené s domom. Ak však váš manželský partner zarába oveľa viac peňazí ako vy, môže súhlasiť s tým, že vám pomôže s niektorými výdavkami.
 • Ak sami vymyslíte plán rozdelenia spoločných účtov a účtov, súd ho zvyčajne schváli ako súčasť rozvodu. Ak sa nedokážete dohodnúť, rozhodne súd, ale môže to skončiť rozdelením, ktoré sa vám nebude páčiť.
 • Nerobte si domnienky o tom, čo robiť s vašimi spoločnými financiami, kým sa budete rozvádzať. Môžete si napríklad myslieť, že je v poriadku zaplatiť účet za kreditnú kartu z úspor, ale ak o tom nebudete komunikovať, druhá osoba sa môže rozčúliť.[6]
  Zdroj experta
  Stacy Chretien, CFP®
  Certifikovaný finančný plánovač
  Rozhovor s odborníkom. 22. júla 2020.


Rozdeľte si majetok a začnite predávať veci, ktoré ani jeden z vás nechce. Vaše financie sa týkajú viac než len dlhov a výdavkov. Ak ste s manželom nadobudli počas manželstva majetok, možno budete chcieť predať niektoré z nich, ktoré už nepotrebujete, aby ste pomohli zaplatiť účty a financovať rozvod. Ak ste sa s manželom dohodli na predaji majetku, urobte to ešte pred rozvodom, aby všetko prebehlo hladšie.[7]

 • Napríklad, ak si ani vy, ani váš manžel nechcete ponechať manželský dom, môžete ho predať a rozdeliť si výnosy.
 • Medzi ďalší majetok patrí nábytok, autá (ktoré sú splatené), lode a elektronika.
 • Spôsob, akým si rozdelíte prípadný vlastný kapitál, sa často dohodne ako súčasť dohody o urovnaní. Možno sa rozhodnete, že najspravodlivejšie rozdelenie nie je presne 50 na 50.[8]
  Zdroj experta
  Stacy Chretien, CFP®
  Certifikovaný finančný plánovač
  Rozhovor s odborníkom. 22 júla 2020.
 • Ak máte pocit, že váš manželský partner sa správa nerozumne a nemôžete sa dohodnúť na majetkových záležitostiach, možno budete chcieť túto otázku odložiť na neskôr. Môže to byť jednoduchšie, keď emócie trochu vychladnú.


otvoriť si oddelené bankové účty. Kým žijete oddelene, nechajte si svoje príjmy ukladať na samostatný účet, a nie na spoločný účet. V závislosti od situácie by ste mohli mať otvorený spoločný účet na platenie manželských účtov.[9]

 • Ak napríklad zostávate v manželskom dome a váš manžel súhlasil s pomocou pri splácaní hypotéky, môžete si ponechať spoločný účet a používať ho výlučne na splácanie hypotéky. Obaja môžete ukladať peniaze oddelene, aby ste každý mesiac pokryli splátku hypotéky.


V prípade potreby sa dohodnite na zmene mien na účtoch. Ak ste sa dohodli, že budete platiť účet, ktorý je na meno vášho manžela/manželky, zmeňte meno na účte tak, aby odrážalo, kto je zaň zodpovedný. Pri spoločných účtoch môžete zvyčajne jednoducho odstrániť meno jedného z manželov.[10]

 • V niektorých situáciách, ako je napríklad hypotéka, nemusíte mať možnosť odstrániť meno manžela/manželky bez toho, aby ste prešli rozsiahlejším procesom refinancovania. Porozprávajte sa s veriteľom a zistite, čo by ste museli urobiť.
 • Pri niektorých pôžičkách na auto budete potrebovať kontrolu úverovej bonity predtým, ako bude veriteľ súhlasiť so zmenou mena alebo odobratím mena zo spoločného účtu.


Šetrite peniaze. Rozvod je drahý a možno si budete chcieť ušetriť nejaké peniaze pre prípad núdze alebo ak vás niekto nečakane požiada o peniaze. Urobte všetko, čo môžete, aby ste obmedzili výdavky, ale vždy majte na pamäti predovšetkým svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojej rodiny.

 • Najväčším výdavkom pri rozvode je zvyčajne odmena pre advokáta. Ak chcete ušetriť na týchto poplatkoch, zvážte využitie mediátora namiesto právneho poradcu, ak potrebujete pomoc pri vedení zložitých rozhovorov. Zvyčajne sú sadzby mediátora oveľa nižšie ako sadzby právneho zastúpenia.[11]
  Odborný zdroj
  Stacy Chretien, CFP®
  Certifikovaný finančný plánovač
  Rozhovor s odborníkom. 22. júla 2020.

Metóda 2 z 3: Príprava návrhu finančnej dohody


Pred spísaním dohody sa poraďte s právnikom. Ak máte s manželským partnerom problém hovoriť o svojich financiách, právnik vám môže pomôcť sprostredkovať rozhovor medzi vami. Avšak aj keď ste s manželom alebo manželkou dospeli k priateľskej dohode o rozdelení vašich financií, je dobré, aby ju preskúmal právnik. Keďže právnici sa týmto typom dohôd zaoberajú každý deň, môžu si ľahšie všimnúť chyby alebo problémy, na ktoré ste zabudli.[12]

 • Advokát, ktorý sa špecializuje na rozvodové a rodinné právo, rozumie aj tomu, ako sa delí majetok podľa zákonov v mieste vášho bydliska. Hoci vždy môžete prísť s inou dohodou, niektoré rozdelenia si môžu vyžadovať osobitné právne znenie.
 • Ak poplatky za advokáta presahujú vaše možnosti, zavolajte úradníkovi miestneho súdu a zistite, aké zdroje svojpomoci sú k dispozícii. Mnohé súdy majú k dispozícii formuláre, ktoré môžete vyplniť.


Uveďte samostatné výdavky. V oficiálnej zmluve urobte zoznam všetkých výdavkov, za ktoré sa každý z manželov zaviazal niesť samostatnú zodpovednosť. Zvyčajne ide o výdavky, ktoré sú napísané len na meno jedného z manželov.[13]

 • Ako samostatné výdavky môžete napríklad uviesť hypotéku, poplatky za dom, splátku za auto a účet za mobilný telefón. Výdavky vášho manžela/manželky môžu zahŕňať jeho/jej nájomné a komunálne služby, platbu za auto, účet za mobilný telefón a kreditnú kartu, ktorá je len na jeho/jej meno.
 • Majte na pamäti, že na niektorých miestach sa aj výdavky, ktoré sú napísané len na meno jedného z manželov, stále považujú za manželské výdavky, ak vznikli počas manželstva. Nepredpokladajte, že niečo je samostatným výdavkom len preto, že na účte je uvedené len jedno meno – uveďte ich všetky vo vašej dohode.


Opíšte svoje rozhodnutie týkajúce sa spoločných výdavkov. Po tom, ako ste vymenovali výdavky a účty, ktoré ste sa s manželom dohodli platiť oddelene, pridajte zoznam spoločných účtov, na ktorých sú stále uvedené mená oboch manželov. Poskytnite vysvetlenie, ako sa budú tieto účty platiť a kto za ne bude zodpovedný.[14]

 • Ak napríklad budete žiť v manželskom dome a váš manžel bude poskytovať peniaze na pomoc pri splácaní hypotéky a iných výdavkov na domácnosť, môžete pripojiť vyhlásenie, napríklad: „Manžel A súhlasí s tým, že do 15. dňa v mesiaci vloží na spoločný bankový účet v Happy Bank 1 000 USD na pokrytie hypotéky a výdavkov na domácnosť v manželskom dome.“
 • Zahrňte vyhlásenie, v ktorom potvrdíte, že obaja chápete, že za tieto účty ste zodpovední obaja, aj keď ich bude platiť len jeden z vás.


Podpíšte dohodu v prítomnosti notára. Mnohé súdy vyžadujú, aby boli právne dohody overené notárom. Notár overí vašu totožnosť, aby ani jeden z manželov nemohol neskôr tvrdiť, že dokument nepodpísal.[15]

 • Aj keď to súd nevyžaduje, je to dobrý nápad, aby ste predišli neskorším problémom.
 • Notári nekontrolujú zákonnosť dohody a nemôžu vám poskytnúť právne poradenstvo o obsahu dohody. Len overujú vašu totožnosť a sledujú podpisy.


nechať si dohodu schváliť sudcom, ak sa to v mieste vášho bydliska vyžaduje. Na niektorých súdoch sa finančná dohoda jednoducho stáva súčasťou rozvodovej dokumentácie. V iných prípadoch však musí vašu dohodu schváliť sudca, aby mala právnu silu. Ak si nie ste istí, zavolajte do kancelárie súdu, na ktorom sa chcete rozviesť.[16]

 • Ak používate formuláre, ktoré ste dostali od úradníka, prečítajte si pokyny. Povedia vám, či musíte dohodu predložiť sudcovi alebo nie.
 • Zvyčajne sa nemusíte zúčastniť súdneho pojednávania, aby ste získali súhlas sudcu. Keďže ide o dohodnutý príkaz, len si ho prezrie, aby sa uistil, že je všetko v súlade so zákonom, a potom ho podpíše.
 • Aj keď sa na začiatku nevyžaduje súhlas sudcu, zvyčajne budete musieť získať súhlas s dokumentom, ak ho chcete neskôr uplatniť. Ak napríklad váš manžel zmení názor a rozhodne sa, že vám už nechce dávať peniaze na pomoc pri splácaní hypotéky, budete ho musieť vziať na súd a požiadať sudcu o vykonanie dohody.

Metóda 3 z 3: Získanie dočasného súdneho príkazu


Spolupracujte s advokátom na vypracovaní návrhu. V žiadosti sudcovi vysvetlíte, prečo potrebujete dočasný príkaz, opíšete, čo ste urobili (ak ste niečo urobili), aby ste dosiahli dohodu sami, a sudcovi presne poviete, čo chcete. Niektoré súdy majú formuláre, ktoré môžete použiť na požiadanie sudcu o vydanie dočasného príkazu. Ak však formulár nie je k dispozícii, požiadajte miestneho advokáta, ktorý sa špecializuje na rozvodové a rodinné právo, aby pre vás vypracoval petíciu.[17]

 • Ak si nemôžete dovoliť najať advokáta, aby vás zastupoval, opýtajte sa, koľko by vám účtovali za jednoduché vypracovanie žiadosti, ktorú by ste podali sami.
 • Aj keď sú k dispozícii formuláre, je dobré, aby si vyplnený formulár pred odovzdaním súdu pozrel advokát. Niektoré súdy majú svojpomocnú kanceláriu s dobrovoľnými právnikmi, ktorí vám pomôžu.


Predložte petíciu súdnemu úradníkovi. Vyhotovte si 2 kópie vyplnenej petície a potom kópie a originál petície zaneste úradníkovi súdu, na ktorom sa rozvádzate. Úradník označí vaše kópie pečiatkou „podané“ s dátumom a potom vám ich vráti. Originály sa stanú súčasťou súdneho spisu.[18]

 • Za podanie žiadosti budete pravdepodobne musieť zaplatiť poplatok. Zavolajte do kancelárie súdneho úradníka vopred a zistite, koľko je poplatok a aké spôsoby platby sú akceptované. Poplatky sa značne líšia, ale zvyčajne nie sú vyššie ako 100 USD.


Slúžiť váš manžel s kópiou žiadosti. Jedna z kópií so spisovou pečiatkou od úradníka je určená pre vaše vlastné záznamy. Druhý je určený pre vášho manžela. Vyplňte formulár o doručení na úrade súdneho úradníka a dohodnite sa na doručení dokumentov manželovi.[19]

 • Úradník vám oznámi, aké spôsoby doručovania sú prijateľné. Ak sa vyžaduje osobné doručenie, budete si musieť najať zástupcu šerifa alebo súkromného doručovateľa, aby doručil dokumenty vášmu manželovi. V opačnom prípade ich môžete poslať doporučenou poštou s doručenkou.
 • Formulár s potvrdením o doručení (alebo potvrdenie o doručení doporučenej zásielky) umožňuje sudcovi vedieť, že váš manžel má vedomosť o žiadosti, ktorú ste podali. Váš manžel má zvyčajne niekoľko týždňov na odpoveď.

 • Zúčastnite sa súdneho pojednávania, ak váš manžel alebo manželka nesúhlasí s vašou žiadosťou. Ak váš manžel nesúhlasí s vašou žiadosťou, možno budete musieť predstúpiť pred sudcu a vysvetliť, prečo si myslíte, že máte nárok na všetko, čo ste požadovali. Potom váš manžel vysvetlí, prečo s tým nesúhlasí. Sudca prijme rozhodnutie na základe skutočností, ktoré ste vy a váš manžel predložili.[20]

  • Ak je naplánované pojednávanie, zavolajte si rodinného právnika, aby vás zastupoval, ak je to možné. Hoci sú tieto druhy pojednávaní zvyčajne neformálnejšie, stále sa od vás očakáva, že budete rozumieť základným súdnym postupom. Okrem toho advokát bude mať nadhľad a pomôže vám, aby vás nezaplavovali emócie.
 • Referencie