3 spôsoby použitia deduktívneho uvažovania

Deduktívna argumentácia sa označuje aj ako „prístup zhora nadol“, pri ktorom začínate všeobecnou myšlienkou a postupujete smerom nadol ku konkrétnej myšlienke alebo konkrétnemu riešeniu. Ako hovorí profesor Nyaboke Christopher Marwa, deduktívny argument je od univerzálneho ku konkrétnemu. Často sa učíte používať deduktívne uvažovanie na hodinách prírodovedy na strednej škole, aby ste dokázali alebo vyvrátili hypotézu, ale deduktívne uvažovanie môžete použiť aj v iných oblastiach svojho života.[1]
Deduktívne uvažovanie môžete použiť doma s partnerom alebo súrodencom počas hádky alebo diskusie alebo v práci, keď sa snažíte prísť s obchodným riešením. Deduktívne uvažovanie môže byť užitočným nástrojom na analýzu situácie alebo problému a na navrhnutie konkrétneho riešenia alebo odpovede.

Metóda 1 z 3:Uplatňovanie deduktívneho uvažovania doma


Pochopiť deduktívny argument. Pri použití deduktívneho argumentu sa snažíte dokázať platnosť argumentu tým, že preukážete, že predpoklady argumentu sú pravdivé. Predpoklad argumentu sa musí zdať dostatočne silný na to, aby podporil konkrétny záver. Ak premisa argumentu vyznieva pravdivo, argument možno dokázať ako zdravý alebo logicky správny.[2]

 • Keď sa napríklad zobudíte, môžete si všimnúť, že vonku je slnečno. Potom môžete usúdiť, že váš manžel odišiel z domu bez dáždnika a nemal na sebe pršiplášť. Môžete teda vytvoriť deduktívny argument, že váš manžel príde domov bez dáždnika a v športovom kabáte, nie v pršiplášti. Na základe analýzy predpokladov môžete vytvoriť deduktívny argument a vysloviť predpoklad, ktorý má vysokú pravdepodobnosť správnosti.
 • Deduktívny argument sa zameriava na vyvodenie zaručeného záveru, pričom pravdivosť záveru je vysoko pravdepodobná. Argument by mal obsahovať pravdu, ktorá vyplýva z predpokladu. Môžete vyvodiť záver, že váš manžel nemá pri sebe napríklad dáždnik, keď príde domov, pretože z premisy (slnečná obloha) vyplýva pravdivosť vášho tvrdenia alebo záveru.


Použite deduktívne uvažovanie na potvrdenie predpokladu svojho partnera. Existuje množstvo situácií s manželom alebo partnerom, v ktorých môžete použiť deduktívne uvažovanie na potvrdenie predpokladu. Môže to byť od menších predpokladov až po väčšie predpoklady.[3]

 • Váš partner sa môže napríklad sťažovať, že ráno vždy mešká do práce. Potom môže vysloviť predpoklad, že sa dostane do práce načas, ak ráno odíde z domu skôr. Potom môžete poukázať na to, že vášmu partnerovi trvá cesta do práce každý deň približne tridsať minút, bez ohľadu na premávku. Potom môžete urobiť deduktívny argument: ak váš partner odíde z domu najneskôr o 8:15, môže sa dostať do práce o 8:45 a nezmešká svoj pracovný deň o 9:00.Vyvodili ste, že jeho tridsaťminútová cesta do práce znamená, že musí odísť do 8:15, aby prišiel do práce včas. Týmto spôsobom používate deduktívne uvažovanie na podporu svojho predpokladu.
 • Môžete sa tiež dostať do situácie, ktorá môže mať vážnejšie dôsledky, ak sa deduktívny argument nedodrží. Napríklad váš partner môže byť alergický na orechy. Potom môžete dedukovať, že by nemal jesť zmrzlinu, ktorá obsahuje orechy, pretože by to mohlo viesť k alergickej reakcii a vážnym zdravotným problémom. Predpoklad, že váš partner je alergický na orechy, dokazuje váš deduktívny argument, že váš partner by nemal jesť zmrzlinu, ktorá obsahuje orechy.


Použite deduktívny argument na problém člena rodiny. Deduktívne uvažovanie môže byť užitočné aj pri riešení otázky alebo problému. Deduktívna argumentácia často prichádza do úvahy, keď niekto stratil nejaký predmet alebo keď je potrebné vyriešiť nejaký problém.[4]

 • Napríklad vaša sestra vám môže povedať, že stratila nabíjačku na telefón. Namiesto bezcieľneho hľadania nabíjačky po celom dome môžete použiť deduktívne uvažovanie a argumentovať, kde sa nabíjačka môže nachádzať.
 • Začnite zhromažďovaním informácií od svojej sestry vo forme otázky a odpovede. Môžete sa jej spýtať: Kto naposledy použil nabíjačku?“ „Kedy si naposledy použil nabíjačku?“ „Kde v dome zvyčajne zapájate nabíjačku?“
 • Na základe jej odpovedí na vaše otázky môžete použiť deduktívne uvažovanie na vytvorenie predpokladu o tom, kde sa môže nachádzať nabíjačka. Môže napríklad odpovedať: „Mama ju včera použila na nabitie telefónu“ alebo „Zvyčajne ju zapájam do zásuvky v spálni“. Ak poskytne prvú odpoveď, môžete vyvodiť, že vaša matka môže vedieť, kde sa nabíjačka nachádza. Ak poskytne druhú odpoveď, môžete dedukovať, že nabíjačka je pravdepodobne v zásuvke v spálni.
 • V oboch prípadoch môžete použiť deduktívne uvažovanie, aby ste dospeli k záveru, ktorý by mohol byť platný a pravdivý. Môže to potom viesť k nájdeniu strateného predmetu alebo k vyriešeniu otázky či problému.

Metóda 2 z 3:Uplatňovanie deduktívneho uvažovania v škole


Porozumieť deduktívnemu uvažovaniu vo vzťahu k vede a matematike. Deduktívne uvažovanie sa často používa na vyvodzovanie záverov vo vede a matematike, pretože na podporu záveru alebo riešenia musíte použiť formálnu logiku. Deduktívne uvažovanie môžete použiť na hodinách prírodných vied alebo matematiky na overenie existujúcej teórie alebo hypotézy. Vo vede môžete svoje závery podložiť experimentálnymi údajmi. V matematike môžete svoj dôkaz podporiť podpornými dôkazmi alebo rovnicami.[5]

 • Deduktívna argumentácia sa často predstavuje ako všeobecné (X) a špecifické (Y). Pri tvorbe deduktívnej argumentácie existujú tri kroky.
 • Po prvé: Všimnete si, že každé X (všeobecné) má vlastnosť Y (špecifické). Po druhé: Všimnete si, že vec, ktorú sa snažíte dokázať, je X (všeobecná). Po tretie: Môžete dedukovať, že vec, ktorú sa snažíte dokázať, má vlastnosť Y (špecifickú).
 • Môžete napríklad začať so všeobecnou myšlienkou: Každá ruža má tŕne. Potom môžete poznamenať: Tá vec v mojej ruke je ruža. Potom môžete vytvoriť deduktívny argument: Preto ma táto vec, ktorú držím, môže pravdepodobne pichnúť.
 • Na základe tejto deduktívnej argumentácie môžete vykonať ďalšie experimenty, aby ste našli prípady, keď vaše tvrdenie nemusí byť pravdivé. Môžete sa napríklad pokúsiť nájsť ruže, ktoré neobsahujú tŕne alebo s ktorými sa dá manipulovať tak, aby tŕne nerástli. Môžete tiež skúmať, prečo majú ruže tŕne a aký účel majú tŕne na ružiach.


Použite deduktívne uvažovanie na vedecký problém. Deduktívne uvažovanie môžete používať ako súčasť vedeckej metódy na hodinách prírodovedy. Formulovanie deduktívneho argumentu je dôležitým krokom vo vedeckej štúdii, pretože vám umožňuje vytvoriť predpoklady o vašej hypotéze a potom tieto predpoklady otestovať prostredníctvom experimentov. Potom môžete použiť údaje z experimentov na potvrdenie alebo vyvrátenie svojej hypotézy.[6]

 • Začnite pozorovaním javu, ktorý tvorí problém alebo otázku. Na hodinách chémie môžete napríklad spozorovať, že vzácne plyny sú stabilné.
 • Vtedy môžete vytvoriť hypotézu pomocou deduktívneho uvažovania. Vzácne plyny sú stabilné. Neón je vzácny plyn. Preto môžete dedukovať, že neón je stabilný.
 • Potom môžete navrhnúť experiment, ktorý vašu hypotézu podporí alebo vyvráti. Môže to byť experiment, pri ktorom testujete a pozorujete reakciu neónu na určité prostredie, najmä na prostredie, v ktorom je jasné, kedy je plyn stabilný alebo nestabilný.
 • Potom zozbierate údaje z experimentu a analyzujete ich. Údaje by mali byť podrobené dôkladnej analýze, aby ste sa uistili, že váš záver je dobre podložený.
 • Nakoniec urobíte záver s použitím údajov. Budete musieť určiť, či experiment vyvracia alebo podporuje vašu hypotézu alebo váš deduktívny argument. Ak sa potvrdí vaša hypotéza, môžete potvrdiť svoj deduktívny argument: Vzácne plyny sú stabilné. Neón je vzácny plyn. Preto je neón stabilný.


Vyriešte matematický problém pomocou deduktívnej argumentácie. V matematike sa deduktívna argumentácia môže použiť na formulovanie odpovede na matematický problém. Čím zložitejší je matematický problém, tým zložitejší bude musieť byť váš deduktívny argument (alebo dôkaz).[7]

 • V najzákladnejšej podobe by deduktívny argument v matematike mohol byť reprezentovaný: Ak A=B a B=C, potom A=C. To znamená, že uvádzate všeobecný argument: A=B. Potom si všimnete konkrétnejší argument: B=C. Potom môžete vyvodiť nasledujúci argument alebo dôkaz: A=C.

Metóda 3 z 3:Uplatňovanie deduktívneho uvažovania na pracovisku


Použite deduktívnu argumentáciu na riešenie problému spoločnosti. Deduktívne uvažovanie môžete uplatniť na svojom pracovisku tak, že ho použijete na riešenie celopodnikovej otázky alebo problému. Tento logický prístup môže viesť k inteligentnejším obchodným postupom a vyšším úsporám nákladov, pretože bude menej dohadov a neistoty okolo problému alebo otázky.[8]

 • Napríklad vaša spoločnosť môže mať problém s určením, koľko bytov papiera do tlačiarne má každý mesiac objednať pre kanceláriu. Možno sa rozhodnete použiť na túto otázku deduktívnu argumentáciu.
 • Najprv začnete položením niekoľkých všeobecných otázok: Ako často sa tlačiareň používa každý mesiac? Koľko bytov papiera do tlačiarne spotrebovala kancelária každý mesiac za posledné štyri mesiace? Je použité množstvo konzistentné každý mesiac?
 • Po druhé, môžete použiť odpovede na vaše všeobecné otázky na vytvorenie deduktívneho argumentu. Ak sa tlačiareň používa každý deň, päťdesiatkrát denne, konštantne každý mesiac, a ak kancelária spotrebovala v priemere 50 bytov papiera mesačne, môžete potom dedukovať, že by sa malo objednať 50 bytov papiera mesačne pre kanceláriu. Použili ste informácie na vytvorenie predpokladu (50 bytov použitých v priemere za mesiac) a potom ste na základe predpokladu vytvorili deduktívny argument.
 • Potom môžete zadať objednávku a zaznamenať, či papier vydrží celý mesiac. Ak je to tak, môžete pokračovať v objednávaní 50 bytov papiera každý mesiac. Ak sa papier vyčerpá pred koncom mesiaca, možno budete musieť svoj predpoklad a deduktívny argument upraviť. Logika vášho argumentu je však založená na vysokej pravdepodobnosti pravdivosti premis a pravdepodobne sa preukáže ako pravdivá.


Riešenie problému klienta pomocou deduktívneho uvažovania. Deduktívne uvažovanie môžete uplatniť v situácii s klientom, ktorá ide bokom, najmä ak je klient veľmi logicky zameraný. Deduktívna argumentácia je užitočná pre podnikateľov, ktorí sa snažia prísť s praktickými riešeniami problémov alebo otázok. Je však dôležité, aby ste od klienta získali dostatok podporných informácií, aby ste sa uistili, že riešenie alebo deduktívny argument je založený na pevnom predpoklade.[9]

 • Vaša klientka môže mať napríklad problém so spôsobom, akým s ňou komunikujete. Môže sa sťažovať, že nemá pocit, že je informovaná o stave projektu, na ktorom obaja pracujete.
 • Potom môžete klientovi položiť niekoľko všeobecných otázok: Ako môžete poskytnúť aktuálnejšie informácie? Akým spôsobom môžete dosiahnuť, aby sa klient cítil viac prepojený? S akými informáciami by chcela byť oboznámená v súvislosti s projektom?
 • Váš klient môže poznamenať, že by chcel správy o stave každý týždeň. Na základe odpovedí klienta si môžete vytvoriť predpoklad: týždenné správy o stave udržia vášho klienta spokojného. Z toho môžete vyvodiť, že týždenné správy o stave projektu zabezpečia, že váš klient bude mať aktuálne informácie o stave projektu.
 • Tento deduktívny argument môžete uplatniť tak, že klientovi budete poskytovať týždenné správy o stave. Deduktívny argument má vysokú pravdepodobnosť účinnosti, pretože je založený na logických a podložených predpokladoch.

 • Urovnajte spor medzi zamestnancami deduktívnym argumentom. Deduktívnu argumentáciu môžete použiť aj v prípade sporu alebo hádky medzi zamestnancami. Na to budete musieť vyčleniť premisu sporu a na základe tejto premisy vytvoriť deduktívny argument.

  • Napríklad môžete mať jedného spolupracovníka, ktorý tvrdí, že jeho kolega z kóje vždy zabúda vypnúť počítač pred odchodom na celý deň. Kolega v kóji potom môže argumentovať, že spolupracovník zabudol vypnúť aj svoj počítač. To by mohlo viesť k vášnivému sporu medzi oboma zamestnancami.
  • Ako mediátor budete musieť vytvoriť predpoklad, ktorý by mohol vyriešiť spor alebo problém. Zamestnancom by ste mali položiť niekoľko otázok, napr: Akú taktiku by ste mohli obaja použiť, aby ste nezabudli vypnúť počítače? Ako sa môžete navzájom podporiť a zabezpečiť, aby boli počítače vždy vypnuté? Akú taktiku používajú ostatní zamestnanci, aby zabezpečili, že ich počítače budú vždy vypnuté?
  • Odpovede zamestnancov potom môžete použiť na vytvorenie predpokladu. Zamestnanci sa môžu napríklad dohodnúť, že ten, kto je v kabíne posledný, vypne oba počítače. Predpokladom potom môže byť: posledná osoba v kabíne je zodpovedná za vypnutie počítačov. Na základe tohto predpokladu potom môžete vyvodiť, že počítače budú vždy vypnuté.
  • Použite tento deduktívny argument ako riešenie sporu medzi zamestnancami a sledujte, či argument pomáha zmierniť spor. Hoci z hľadiska logiky môže byť ťažké predvídať ľudské správanie, môžete bezpečne predpokladať, že riešenie bude fungovať na vyriešenie sporu, pretože je založené na silnom predpoklade.
 • Odkazy