3 spôsoby použitia elipsy

Niekedy sa jednoducho potrebujete na chvíľu zastaviť a zamyslieť, a to aj pri písaní. Elipsa (…) je interpunkčné znamienko, ktoré sa môže použiť na označenie pauzy alebo medzery v texte. Elipsa (množné číslo: elipsy) sa používa vo formálnom aj tvorivom písaní, aby čitateľovi signalizovala, že niečo chýba. Pri správnom a efektívnom pridávaní elipsy do textu, či už ide o publikovanie, alebo o zábavu, postupujte podľa týchto krokov.

Metóda 1 z 3:Rozhodovanie o použití elipsy


Určite, prečo potrebujete elipsu. Existujú dva hlavné spôsoby použitia elipsy. Jedným zo spôsobov je naznačiť, že citát bol skrátený. Druhým spôsobom sa označuje pauza alebo odbočenie, spravidla v reči.

 • Pri nahrádzaní textu elipsou musíte byť veľmi opatrní, aby ste neovplyvnili význam citátu. Elipsu používajte na skrátenie citátu len vtedy, ak je časť textu nadbytočná alebo nemení jeho význam.
 • Elipsu používajte len na označenie prestávky alebo odbočky v tvorivom alebo bežnom písaní. Elipsa použitá týmto spôsobom vo formálnom písaní, napríklad v študentskej eseji, by sa považovala za lenivú alebo dokonca povrchnú.


Skrátiť dĺžku blokových citácií. Jedným z dôvodov, prečo použiť elipsu na skrátenie citátu, je to, že citát je taký dlhý, že ho treba kompenzovať väčšími okrajmi alebo „zablokovať.“ Je žiaduce vylúčiť používanie blokových úvodzoviek, pokiaľ každé slovo nie je nevyhnutné pre účel príspevku.

 • Pri formátovaní podľa MLA blokujte citát, ak je dlhší ako štyri riadky prózy alebo tri riadky poézie.[1]
 • Pri formátovaní podľa APA sa citát blokuje, ak má 40 slov alebo viac.[2]
 • Pri formátovaní v štýle Chicago blokujte citát, ak má 100 slov alebo viac.[3]
 • Napríklad tu je citát, ktorý je dostatočne dlhý na to, aby bol blokový, ale elipsa sa vkladá, aby sa zmestil do eseje bez toho, aby sa musel odsadiť ako blokový citát:
  • Pôvodný text: „Boli to najlepšie časy, boli to najhoršie časy, bol to vek múdrosti, bol to vek hlúposti, bola to epocha viery, bola to epocha nedôvery, bolo to obdobie Svetla, bolo to obdobie Temnoty, bola to jar nádeje, bola to zima zúfalstva, mali sme všetko pred sebou, nemali sme pred sebou nič, všetci sme smerovali priamo do neba, všetci sme smerovali priamo na opačnú stranu – skrátka, toto obdobie sa natoľko podobalo súčasnému obdobiu, že niektoré z jeho najhlučnejších autorít trvali na tom, aby sa v dobrom i zlom porovnávalo len v superlatívoch.“ – Charles Dickens, Príbeh dvoch miest
  • S elipsou: „Boli to najlepšie časy, boli to najhoršie časy … v dobrom alebo v zlom, len v superlatíve prirovnania.“ – Charles Dickens, Príbeh dvoch miest


Prejsť k pointe. Ďalším dôvodom, prečo by mal spisovateľ skrátiť citát, je odstrániť nepodstatné informácie. Citát nemusí byť dostatočne dlhý na to, aby ho bolo potrebné zablokovať, ale ak obsahuje informácie, ktoré by rozptyľovali čitateľa, autor sa môže rozhodnúť ho vylúčiť.

 • Ak ste novinár s nízkym limitom slov, je užitočná na odstránenie častí citátov, ktoré výrazne nepridávajú na význame.[4]
 • Ak chcete vynechať prvú časť vety, pretože nepridáva na význame citátu, začnite citát elipsou, ktorá nasleduje za veľkým písmenom vety.
 • Napríklad poslednú vetu vyššie použitého Dickensovho citátu môžeme ešte viac skrátiť pomocou úvodnej aj vnútornej elipsy: „… skrátka, toto obdobie sa natoľko podobalo súčasnému, že niektoré z jeho najhlučnejších autorít trvali na tom, aby bolo prijaté … len v superlatíve prirovnania.“ –Charles Dickens, Príbeh dvoch miest
 • Úvodná elipsa však nie je potrebná, ak používate formát MLA.[5]


Urobte pauzu alebo odbočku. Ak píšete neformálne dielo, napríklad pri tvorivom písaní, je prípustné používať elipsy, aby ste ukázali, že postava premýšľa, váhala, bála sa a pod. Elipsa tiež vytvára prvok napätia, keď sa postava odmlčí, pretože predstavuje nevyriešenú myšlienku.

 • Elipsu môžete použiť aj pri osobnom písaní, napríklad v neformálnych e-mailoch alebo denníkových záznamoch. V tomto prípade by elipsa naznačovala, že vaše myšlienky sa odklonili.
 • Techniku elipsy používate aj na to, aby ste naznačili, že sa myšlienky postavy odmlčali, nielen jej dialóg.
 • Ak by ste napríklad chceli, aby sa postava v príbehu zastavila, mohla by povedať: „Bežala som … ale potom som spadol.“
 • Ak chcete ukázať, že postava sa vlečie, môže jednoducho povedať: „Bežal som …“

Metóda 2 z 3:Skrátenie citácie


Vyberte časť citátu. Hoci výber časti citátu, ktorú chcete skrátiť pre študentskú prácu alebo publikovaný článok, závisí od rozhodnutia redakcie (t. j. je to na vás), musíte si dať pozor, aby ste nijako neovplyvnili význam citátu.

 • Ak chcete mať istotu, že nemeníte význam, vyberte slová, ktoré nie sú pre pochopenie citátu podstatné.
 • Nechajte slovesá a nové predmety na pokoji, ale vynechajte slová, ktorým už čitateľ rozumie. Inými slovami, je prípustné odstrániť vety, ktoré sú nadbytočné alebo sa opakujú.[6]
  • Napríklad tu je ďalší citát Charlesa Dickensa, tentoraz z románu Náš spoločný priateľ: „Nemôžem si pomôcť; rozum s tým nemá nič spoločné; milujem ju proti rozumu.“
  • Tu je citát s odstráneným nadbytočným výrazom: „Nemôžem si pomôcť … Milujem ju proti rozumu.“


Preštudujte si citát. Napíšte si celú ponuku a preštudujte si ju, aby ste určili, ktoré časti nemusia byť potrebné. Potom pomocou nástroja na zvýrazňovanie vyberte tieto slová a slovné spojenia. Prečítajte citát nahlas, pričom vynechajte tieto zvýraznené slová.

 • Ak zistíte, že ste zmenili význam, pracujte so zvýraznenými miestami, kým nezachováte pôvodný význam citátu.
 • Ak ste pracovali napríklad s vyššie uvedeným citátom, tučne zvýraznené slová sú označené na odstránenie: „Nemôžem si pomôcť; dôvod s tým nemá nič spoločné; Milujem ju proti rozumu.“


Vytvorte elipsu. Keď si citát preštudujete a vyberiete pasáže, ktoré chcete vynechať, pokračujte v ich odstraňovaní alebo vymazávaní. Na miesto odstránenej časti (častí) napíšte elipsu.

 • Ak po odstránenej časti zostáva citát gramaticky nesprávny, doplňte za elipsu slovo alebo krátku vetu, ktorá preklenie medzery v hranatých zátvorkách [ ].
 • Vyzeralo by to napríklad takto: „Hrala sa na slnku … [ale] neznášali to.“


Pridanie bodky pri vymazaní vety. Ak ste zistili, že je možné vypustiť zvyšok vety alebo celú vetu, musíte pridať bodku, ktorá by bola za elipsou. Elipsa by potom vyzerala tak, že by mala štyri bodky.

 • Nezabudnite, že elipsa má len tri bodky. Štvrtá bodka je vždy bodka.
 • Ďalšiu časť citátu začnite veľkým písmenom, ak ide o začiatok novej vety.
 • Ak by ste napríklad citovali z toho istého úryvku ako Dickensov citát v tejto metóde, vyňali by ste vety, ktoré sme použili vyššie, a ponechali by ste vety okolo takto:
  • „Osvietiť [ľudskú Spravodlivosť] svetlom kamenného priechodu, schodiska, hnedej okennej záclony a čierneho muža …. Aké je to využitie peňazí a ako hodné ich starého zneužitia!“

Metóda 3 z 3: Označenie prestávky


Vyberte, kam chcete pridať elipsu. Ak chcete určiť, kde chcete v tvorivom alebo neformálnom písaní pridať elipsu, mali by ste si položiť otázku: Chcete pridať elipsu, aby ste vyjadrili plynutie času, alebo chcete vyjadriť nedokončenú myšlienku?


Označte plynutie času. Jedným zo spôsobov, ako použiť elipsu na označenie prestávky, je, keď chcete opísať plynutie času bez slov. Táto elipsa sa najčastejšie vyskytuje uprostred vety.

 • Vložte elipsu medzi dve slová, kde sa vyskytuje pauza.
 • Plynutie času môže byť veľmi krátke, takmer okamžité, ako napríklad pri tejto vete: „Dnes som na teba myslel…“
 • Uplynutie času môže byť oveľa dlhšie, dni alebo týždne, ako napríklad pri tejto vete: „Po týždňoch… sa mi konečne ozval môj bývalý šéf ohľadom práce.“
 • Elipsu používanú na vyjadrenie plynutia času môžete často nahradiť slovným spojením „a potom.“

 • Označte nedokončenú myšlienku. Keď sa o nejakom dialógu alebo myšlienke povie, že sa „vlečie“, znamená to, že ide o nedokončenú myšlienku. Na vyjadrenie nedokončenej myšlienky na konci vety by ste mali použiť elipsu.

  • Vložte elipsu za posledné slovo, aby ste na konci vety uviazli.
   • „Dnes som na teba myslel …“
  • Ak sa elipsa vyskytuje na konci vety a veta by za normálnych okolností končila otáznikom alebo výkričníkom, umiestnite ho za elipsu.
   • „Myslel si dnes na mňa…?“
 • Odkazy