3 spôsoby pozdravu v islame

V našej ére globalizácie často prichádzame do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa od nás líšia. Platí to najmä v medzinárodnom obchodnom prostredí. Chcete úctivo pozdraviť moslima? Pomôže vám v tom niekoľko jednoduchých pravidiel.

Metóda 1 z 3: Pozdrav moslima, ak ste nemoslim

Pri stretnutí s moslimom použite pozdrav Salam. Pozdravte moslima tak, ako by sa pozdravili oni navzájom.

 • Používajte frázu „As-Salam-u-Alaikum“ („Pokoj vám“).[1]
 • Vyslovuje sa to „as-saa-laam-muu-ah-lay-kum.“
 • Môžete sa tiež rozhodnúť použiť dlhší pozdrav „As-Salam-u-Alaikum wa-rahmatullahi wa-barakatuh“ („Mier s vami a nech je vám milosť Alahova a jeho požehnanie“).
 • Výslovnosť je „us-saa-laam-muu-alie-kum waa-rah-ma-tull-laa-hee wa-bara-kaa-tu-hu.“

Od moslimov neočakávajte pozdrav Salam. Pozdrav Salam je tradične vyhradený pre osoby moslimského vierovyznania, takže ak nie ste moslim, tento pozdrav nemusíte dostať.[2]

 • Niektorí súčasní islamskí učenci sa domnievajú, že v záujme celosvetového mieru a porozumenia je povolené začať pozdrav Salám s nemoslimami.
 • Ak dostanete pozdrav Salám, odpovedzte: „wa-Alaikumussalam wa-Rahmatullah.“
 • Výslovnosť je „waa-alie-kum-us-salam waa-rah-ma-tull-la“
 • Význam pozdravu je: „Nech je s tebou mier, milosrdenstvo a požehnanie Alaha.“[3]
 • Dlhšia odpoveď je „waa-alai-kum-us-salam-wa-rahma-tall-ahi-wa-ba-ra-ka-tu“.

Očakávajte, že moslim opätuje pozdrav Salam. Ak moslim pozdraví pozdravom Salam, odpovie nemoslimovi opätovaním pozdravu („wa-Alaikumussalam wa-Rahmatullah“).

 • Pre moslima je povinné opätovať pozdrav Salam bez ohľadu na náboženstvo druhej osoby. Odmietnuť to je proti ich náboženstvu.
 • Podľa Qu’ran (moslimský svätý text) je pozdrav Salam povinný od stvorenia Adama a je prikázaný Alahom.
 • Niektorí moslimovia môžu váš pozdrav opätovať len slovom „wa alaikum“. Ak je to tak, je to ich náboženská záležitosť a súvisí s historickým prostredím Mediny (sväté mesto moslimov).Rozpráva sa, že za čias proroka Mohameda PBUH niektorí nemoslimovia pozdravili moslimov slovami „assam o alaikum (nech je s vami zničenie); blízky arabský rým so salam „, potom pozdrav opätovali slovami „wa alaikum“. Tento zvyk sa používa dodnes.

Metóda 2 z 3: Podanie ruky

Podajte si ruku s moslimami mužského pohlavia, ak ste muž. Je bežné, že si moslimskí muži podávajú ruky.

 • Vo všeobecnosti neexistuje zákaz podávania rúk mužom s inými mužmi.
 • Výnimkou sú niektorí šiitskí moslimovia, ktorí zakazujú podávanie rúk všetkým nemoslimom.
 • Neurazte sa, ak vám moslim odmietne podať ruku. Nie je to osobná urážka, ale odraz ich náboženského presvedčenia.

Nepodávajte si ruky s moslimkami, ak ste muž. Hoci sa diskutuje o vhodnosti podávania rúk moslimiek mužom, nemali by ste tak robiť, pokiaľ ona sama neiniciuje kontakt.

 • Mnohé moslimské ženy nepodávajú mužom ruky kvôli náboženským zákazom, aby sa ženy dotýkal muž mimo jej rodiny.[4]
 • Niektoré moslimské ženy, najmä tie, ktoré pracujú v podnikovom prostredí, si môžu podať ruku s mužmi.
 • Niektoré moslimky nosia rukavice, aby obišli zákaz dotýkania sa muža, ktorý nie je ich príbuzný.

Nepodávajte si ruky s moslimami mužmi, ak ste žena. Bez ohľadu na vaše náboženské presvedčenie by ste nemali siahať na ruku moslima mužského pohlavia, pokiaľ on sám neiniciuje kontakt.

 • Zbožní moslimskí muži sa nedotýkajú žien mimo svojej rodiny (manželky, dcéry, matky atď.)[5]
 • Zdržať sa dotyku so ženou, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu, sa považuje za gesto úcty a skromnosti.[6]

Metóda 3 z 3:Pozdravenie spoluobčana moslima

Pozdravte svojho moslimského spoluobčana želaním pokoja. Človek by mal vždy pozdraviť spoluobčana moslima.

 • „As-Salam-u-Alaikum“ je najbežnejší pozdrav medzi moslimami.
 • Je to minimum, ktoré sa vyžaduje pri pozdrave s moslimom.
 • Je prípustné použiť minimálny pozdrav, keď je málo času, napríklad pri vzájomnom míňaní sa na ulici.
 • Na dokončenie pozdravu pridajte „wa-rahmatullahi wa-barakatuh“.

Pamätajte, že Alah prikazuje, aby sa moslimovia navzájom zdravili. Dbajte na pravidlá, ktoré určujú, kto iniciuje pozdrav.

 • Ten, kto prichádza, pozdraví prítomných moslimov.
 • Ten, kto ide na koni, pozdraví toho, kto ide pešo.
 • Ten, kto kráča, pozdraví toho, kto sedí.
 • Menšia skupina pozdraví väčšiu skupinu.
 • Mladí pozdravujú starších.
 • Pri príchode a odchode zo zhromaždenia vyslovte pozdrav Salam.[7]
 • Opätujte pozdrav. Pozdrav vždy potvrďte odpoveďou.

  • Odpovedzte „wa Alaikum Assalam wa Rahmatullah.“[8]
  • Je prípustné odpovedať len prvou časťou („wa Alaikum Assalam“).
 • Odkazy