3 spôsoby prípravy prednášky

Väčšina ľudí musí niekedy v živote predniesť prednášku, či už v rámci školy, práce alebo iných aktivít. Prednesením silnej prednášky preukážete svojmu publiku inteligenciu, odborné znalosti a vodcovstvo. Mnohí však majú problémy s organizáciou svojich informácií a môžu trpieť úzkosťou z verejného vystupovania. Ak sa naučíte, ako vyhľadávať, rozvíjať svoj obsah a predniesť prejav, môžete zapôsobiť na svoje publikum a vzdelávať ho.

Metóda 1 z 3: Preskúmanie témy


Zvážte svoj cieľ. Všeobecným cieľom vašej prednášky je s najväčšou pravdepodobnosťou informovať poslucháčov o niečom, čo nevedia. O tomto účele však môžete uvažovať hlbšie. Snažíte sa ich pripraviť na skúšku z danej látky? Vediete ich k rozvíjaniu vlastných jedinečných myšlienok na danú tému? Počas výskumu a tvorby obsahu prednášky sa pýtajte, ako slúži vášmu celkovému cieľu.


Čítajte rôznorodé zdroje. Nevyvíjajte materiál pre svoju prednášku z jedného zdroja. Snažte sa získať rôznorodý pohľad z odborných textov, akademických dokumentov, spravodajských zdrojov a dokonca aj z menej formálnych zdrojov, ako sú príspevky na blogoch. Rôznorodé zdroje vám umožnia komplexnejšie pochopenie témy a budú odrážať autoritatívnejší étos vášho publika.

 • Je dobré prezentovať vedecké pohľady, ktoré si navzájom odporujú. Tým preukážete, že poznáte kritické perspektívy, predstavíte komplexnejší pohľad na tému a dáte poslucháčom podnet na zamyslenie.


Majte prehľad o svojich zdrojoch. Uistite sa, že správne citujete všetky zdroje, ktoré plánujete použiť na prednáške, a presne viete, odkiaľ jednotlivé informácie pochádzajú. Majte po ruke písomnú bibliografiu pre prípad, že by si niekto tieto informácie vyžiadal.

 • Slovné citácie na prednášku nemusia byť také úplné ako písomné citácie na prácu. Môžete povedať niektoré z nich, ako napríklad: „Podľa U.S. Štúdia ministerstva práce z roku 2008…“ pred uvedením relevantných informácií. Napriek tomu by ste mali mať kompletnú citáciu, ktorá obsahuje autora, dátum, kvalifikáciu autora, názov, publikáciu, príslušné čísla strán a pokyny na vyhľadanie zdroja na internete alebo v tlači pre prípad, že by si niekto chcel pozrieť vaše zdroje z prvej ruky.


Vypočujte si podobné prednášky. Použite svoj obľúbený internetový vyhľadávač na vyhľadanie iných prednášok na podobné témy. Môže vám to pomôcť pri vytváraní informácií pre váš obsah a zároveň vám to poskytne šablónu, ako môže byť prednáška organizovaná a prednesená.[1]
YouTube a online univerzity.com sú dobré miesta, kde nájdete videá z prednášok.

 • Tak ako pri každom inom zdroji, nezabudnite uviesť citáciu prednášky, ak používate konkrétne informácie, ktoré ste z nej získali.

Metóda 2 z 3:Rozvíjanie obsahu


Začnite s osnovou. Rozdeľte si obsah na hlavné body a pomocou nich si vytvorte osnovu a pod hlavnými bodmi vypracujte podbody. Začiatok s osnovou vám pomôže usporiadať si myšlienky a pomôže vám začať písať skutočné znenie prednášky.[2]

 • Snažte sa organizovať v záujme konzistentnosti a zahrnúť relatívne rovnaké množstvo informácií, podotázok, otázok na zamyslenie a zdrojov pre každý väčší celok vašej osnovy.


Zahrňte úvod a záver. Úvody a závery sú pri ústnej prednáške ešte dôležitejšie ako písomný obsah, pretože na rozdiel od písomného dokumentu sa poslucháči pravdepodobne nebudú môcť vrátiť späť, ak niečo vynechali. Úvod by mal poslucháčov pripraviť na najdôležitejšie časti prednášky a záver by mal tieto podstatné časti zopakovať. [3]

 • V odôvodnení by mala byť jasne načrtnutá funkčná hodnota prednášky. Povedzte napríklad: „Na konci tejto prednášky by ste mali vedieť použiť Pytagorovu vetu na výpočet dĺžky strán trojuholníka.“
 • V úvode aj v závere priamo uveďte cieľ prednášky.


Zapracujte účasť poslucháčov. Pokúste sa zapracovať do svojho prejavu prvky, ktoré priamo zaujmú publikum. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je zahrnúť do prednášky otvorené otázky a ponúknuť poslucháčom možnosť odpovedať alebo vyjadriť svoje myšlienky. Interaktívne prvky udržia vaše publikum v napätí a dajú mu príležitosť uplatniť informácie alebo zručnosti, ktoré sa učí.

 • Môžete tiež zorganizovať aktivity pre oddelené časti. Publikum môžete rozdeliť do skupín a nechať ich diskutovať na danú tému proti iným skupinám alebo ich nechať preskúmať samostatné prípadové štúdie. Toto funguje najmä pri prednáške v triede.
 • Položte otvorenú otázku, ktorá vyžaduje, aby vaše publikum zdôvodnilo svoju odpoveď, napríklad: „Prečo si myslíte, že Veľká Británia odmietla uznať Konfederáciu počas americkej občianskej vojny?“

Dĺžku prispôsobte času, ktorý máte na vystúpenie. Vopred zvážte, čo môžete obsiahnuť vo vymedzenom čase. Všeobecne platí, že prednes 1 dvojstrany trvá 2 minúty, hoci sa to môže u jednotlivých osôb líšiť. Prideľte každej časti prednášky určitý čas a počas cvičenia si ho merajte.[4]

 • Ak nemáte veľa času, venujte sa len dôležitým bodom. Snažte sa neodbočovať od témy a nestráviť čas rozoberaním vecí, ktoré nesúvisia s hlavnou myšlienkou.
 • Zvyčajne je lepšie prednášku o niečo skrátiť, ako prekročiť časový limit.


Predvídajte otázky a nejasnosti. Pokúste sa predvídať časti vašej prednášky, ktoré by mohli byť mätúce, a konkrétne otázky, ktoré môžu klásť poslucháči. Ak predpokladáte zmätok, snažte sa vysvetliť každú časť informácie a vyhraďte si čas na odpovede na otázky alebo obavy. Mali by ste sa tiež pokúsiť demonštrovať koncept praktickým spôsobom. Ak napríklad vysvetľujete zložitý matematický vzorec, vypracujte niekoľko úloh a zároveň jasne vysvetlite, ako sa vzorec uplatňuje.[5]

 • Ak máte problém určiť si ju sami, požiadajte priateľa alebo kolegu, aby si ju prezrel a určil oblasti, v ktorých máte nejasnosti.

Metóda 3 z 3:Vedenie prednášky a zvládanie úzkosti


Poskytnite osnovu. Ak sa obávate o schopnosť poslucháčov sledovať vašu prednášku, vytlačte si kópie osnovy a rozdajte ich poslucháčom. Ak máte k dispozícii projektor, môžete namiesto neho premietnuť len kópiu osnovy. PowerPoint je vynikajúci nástroj na prezentáciu osnovy spolu s vašou hovorenou prednáškou.

 • Nie je dobrý nápad čítať prednášku doslovne zo skrípt, preto sa snažte obmedziť osnovu na kľúčové koncepčné aspekty prednášky.
 • V prípade PowerPointu alebo premietanej osnovy sa príliš nespoliehajte na to, že vás udrží v obraze. Myslite na to, že je to pomôcka na poznámky pre poslucháčov a spôsob, ako začleniť vizuálny materiál, napríklad obrázky alebo video, ktoré podporujú obsah vašej prednášky.[6]


Precvičujte si to sami. Cvičenie nielen zlepší vašu techniku, ale aj zmierni prípadnú úzkosť z reči, ktorú môžete pociťovať.[7]
Prejdite si svoj prejav čo najviac krát, aby ste sa zdokonalili v prednese.

 • Zvážte, či sa pri prednáške nenahráte. Získate tak priamy prehľad o tom, ako vás budú vidieť vaši poslucháči.
 • Pri cvičení si merajte čas pomocou telefónu alebo hodín. Pomôže vám to uvedomiť si, či je vaša prednáška príliš dlhá alebo príliš krátka.


Udržujte očný kontakt. Očný kontakt preukáže sebadôveru a pomôže udržať pozornosť publika. Skúste si vopred vybrať 3 alebo 4 ciele očného kontaktu medzi publikom a striedajte ich.


 • Zmiernite svoj tón a tempo. Zvážte, ako rýchlo prednášku prednesiete, a variácie tónu. Príliš rýchly postup spôsobí, že stratíte niektorých členov publika, rovnako ako monotónne rozprávanie.

  • Úzkosť z verejného vystupovania môže spôsobiť, že zrýchlite tempo bez toho, aby ste si to všimli. Ak sa vám to stane, prerušte vety nejakým označením, ktoré vám pripomenie, že sa máte zastaviť. Vďaka tomu si budete lepšie uvedomovať svoje tempo.
  • Môžete si tiež označiť určité slová, na ktoré chcete klásť dôraz. To zabezpečí variáciu tónu vášho prednesu.
 • Odkazy