3 spôsoby reakcie na písomné upozornenie

Písomné upozornenia sa môžu distribuovať z niekoľkých dôvodov. Namiesto pokuty môžete od policajta dostať písomné upozornenie. Môžete tiež dostať písomné upozornenie od zamestnávateľa alebo nadriadeného v škole na disciplinárny problém. Tieto písomné upozornenia si vyžadujú rôzne reakcie.

Metóda 1 z 3:Reakcia na políciu

Prijmite svoje upozornenie. Ak vás zastavia za dopravný priestupok, policajti majú možnosť udeliť vám namiesto pokuty písomné upozornenie. Pravdepodobne sa tak stane, ak ste v minulosti neporušili dopravné predpisy a porušenie predpisov nebolo závažné.[1]

Zostaňte pokojní. Prečítajte si písomné upozornenie. Bude v nej uvedený priestupok, meno policajta a miesto porušenia. V závislosti od štátu môže tiež uviesť potenciálne dôsledky pokuty za vaše porušenie.[2]

Vyhnite sa problémom. Našťastie vám z písomného upozornenia nevyplývajú žiadne pokuty. Ak by ste dostali pokutu, bolo by to iné. Upozornenia sa jednoducho dávajú, aby vám pripomenuli, že danú činnosť nemôžete vykonať.

  • Písomné upozornenia môžu byť zaznamenané. Hoci vám nezvýšia sadzby poistného, zvýšia sa, ak vás náhodou zastavia znova.
  • Ak ste už dostali písomné upozornenie, pravdepodobne dostanete skutočnú výzvu, ak vás zastavia za podobný priestupok.

Metóda 2 z 3:Reagovanie na požiadavky zamestnávateľov

Dostanete upozornenie. Keď vám zamestnávateľ vydá písomné upozornenie, pravdepodobne ide o disciplinárny problém. Písomné upozornenie si urobí pre seba, aby ho mal v zázname a aby vás naň upozornil. Vo výstrahe by mal byť jasne uvedený konkrétny problém výkonu. Varovanie môže obsahovať aj možné dôsledky, ktoré pravdepodobne nastanú, ak sa váš výkon nezlepší.[3]

Reagujte ústne. Po týchto písomných upozorneniach často nasleduje rozhovor. Môže to prísť buď od vášho zamestnávateľa, alebo od nadriadeného. V tomto rozhovore sa bude diskutovať o probléme, ako aj o možných zmenách, ktoré je potrebné vykonať, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k ďalším problémom.[4]

  • Nebuďte defenzívni. Na tomto stretnutí bude rozumnejšie priznať si svoju chybu, než o nej bojovať. Preukáže zodpovednosť a lepší úsudok.
  • Ak máte skutočne pocit, že ste neprávom obvinení, nezabudnite pri diskusii zachovať pokoj. Na stretnutie choďte pripravení diskutovať o dôležitých bodoch problému.

Uskutočnite diskusiu o výkone. V závislosti od závažnosti problému si dohodnite následnú diskusiu. Toto bude vhodný čas na to, aby ste zamestnávateľovi ukázali, že upozornenie beriete veľmi vážne a že ste sa zmenili. Ak problém pretrváva, zamestnávateľ vás tu bude môcť upozorniť naň skôr, ako bude musieť vydať ďalšie písomné upozornenie. K stretnutiam pristupujte skôr ako k priebežnému procesu než k ojedinelým udalostiam.

  • Ak bude musieť vydať ďalšie písomné upozornenie, môže byť ohrozené vaše zamestnanie. Dôsledky by mali byť uvedené v pôvodnom upozornení.[5]

Metóda 3 z 3:Reagovanie v škole

Prijatie varovania. Ak dostaneš v škole písomné napomenutie, s najväčšou pravdepodobnosťou si porušil pravidlo, ktoré je súčasťou školského poriadku. Mali by ste mať k dispozícii školskú príručku, aby ste mohli vidieť presné pravidlá, z ktorých porušenia vás obvinili.

Informujte svojich rodičov. Teraz je čas, aby ste svojich rodičov informovali o tom, čo sa stalo. Namiesto toho, aby ste čakali, kým sa dostanete do väčších problémov, oznámte im svoju verziu príbehu a ukážte im varovanie. Ak si to želá, môže sa rozhodnúť, že sa zúčastní na vašich budúcich stretnutiach týkajúcich sa upozornenia.

Dohodnite si stretnutie. Je pravdepodobné, že ak máte písomné napomenutie, buď školský poradca, alebo váš učiteľ budú očakávať, že sa o ňom stretnete. Toto by malo nasledovať v priebehu toho istého týždňa, ako ste dostali písomné upozornenie. Na stretnutí by ste mali prediskutovať, čo sa stalo, prečo sa to stalo a aké to má dôsledky.

  • Ak máte pocit, že ste boli obvinení neprávom, pokojne požiadajte o stretnutie s členom rady školy, aby ste to prediskutovali. Ak si tvoj výchovný poradca alebo učiteľ nemyslí, že je to potrebné, opýtaj sa ho, či môže upozornenie zrušiť.
  • Naplánujte si následné stretnutie. Po pôvodnom stretnutí by ste si mali dohodnúť následné stretnutie, na ktorom sa bude diskutovať o zlepšení vášho správania. Pomôže vám to sústrediť sa na správanie a ukážete mu, že sa neplánujete správať znova.
  • Referencie