3 spôsoby štúdia patológie

Patológia je základným študijným predmetom pre každého, kto chce vykonávať lekársku prax. Ale keďže patológia je diagnostikovanie stavov alebo chorôb, musíte si zapamätať veľa informácií, aby ste ju zvládli dobre. Rozdeľte si štúdium tak, aby ste sa naraz zamerali na jednotlivé stavy alebo choroby. Potom sa zamerajte na to, aby ste sa o danom ochorení naučili čo najviac, pričom začnite od najzákladnejších informácií a dopracujte sa k tým najzložitejším. Na hodinu sa môžete pripraviť aj tak, že si pred hodinou patológie preštudujete všetky relevantné materiály z iných predmetov. Uplatňovanie základných študijných zručností v kurze patológie vám môže dobre poslúžiť.

Metóda 1 z 3:Štúdium jednotlivých stavov alebo chorôb


Klasifikujte jednotlivé podmienky. Poznanie klasifikácie ochorení vám môže pomôcť udržať všetky informácie súvisiace s daným ochorením pohromade. Použitie mnemotechnickej pomôcky VITAMÍN C, D vám môže pomôcť klasifikovať stavy a choroby skôr, ako ich rozčleníte.[1]

 • Každé z písmen v názve „VITAMÍN C, D“ označuje inú klasifikáciu ochorenia: cievne, infekčné, traumatické, autoimunitné, metabolické, iatrogénne/idiopatické, neoplastické, vrodené a degeneratívne.


Definujte podmienku. Pre každý stav alebo chorobu, ktorú študujete, sa uistite, že môžete prísť s podrobnou definíciou. Zistite, čo presne daný pojem znamená a ako súvisí s ostatnými vecami, ktoré ste študovali. Keďže štúdium patológie je štúdiom chorôb a ich príčin, je pre správnu diagnózu nevyhnutné poznať presnú definíciu stavu.[2]

 • V zošite patológie si vytvorte oddiel pre každý stav. Na začiatku každej časti si zapíšte definíciu daného stavu.


Zistite, ako a prečo sa študovaný stav prejavuje. Ako a prečo sa akýkoľvek stav nazýva patogenéza – v podstate ide o to, ako sa stav vyvíja. Keď poznáte definíciu konkrétneho stavu, zamerajte sa na učenie sa prečo – príčiny vzniku stavu – a ako. Naučte sa, ako sa tieto príčiny zmenia na tento konkrétny stav, a nie na iný.[3]

 • V zošite si pod definíciou každého stavu usporiadajte časť venovanú patogenéze daného stavu. Ako presne si túto časť nastavíte, sa bude líšiť v závislosti od toho, čo vám najlepšie vyhovuje. Mohli by ste uviesť príčiny a pod každou príčinou uviesť, prečo sa táto príčina mení na daný stav. Alebo si môžete vytvoriť pojmovú mapu s rámčekmi a šípkami spájajúcimi každý pojem s jeho patogenézou.


Naučte sa morfológiu každého stavu. Pri každom stave, ktorý študujete, bude morfológia – zmena buniek a tkaniva – odlišná. Ak teda viete, ako daný stav mení bunky a tkanivá, máte väčšiu šancu, že budete schopní stav rozpoznať.[4]

 • Morfológia by mala byť uvedená za definíciou a patogenézou stavu, ktorý študujete. V tomto prípade môže byť užitočné nakresliť si obrázky alebo, ak nie ste veľký umelec, skopírovať a vytlačiť obrázky z učebnice, ktoré zobrazujú morfológiu.


Zapamätajte si klinické prejavy každého stavu. Klinické prejavy stavu sú len príznaky spojené s daným stavom. Príznaky sa môžu v mnohom prekrývať, čo znamená, že rôzne stavy môžu mať rovnaké klinické prejavy. Učenie sa klinických prejavov je teda len jednou časťou učenia sa o jednotlivých stavoch.[5]

 • Zapisovanie informácií je 1 spôsob, ako si ich začať pamätať. Môžete si tiež vytvoriť flash karty s klinickými prejavmi ochorenia, ktoré študujete. Tieto kartičky si uložte do zošita do časti venovanej danému stavu.


Naučte sa komplikácie jednotlivých ochorení. Nie každý pacient, ktorého uvidíte, bude v rovnakom presnom bode vývoja jednotlivých stavov. Preto je dôležité naučiť sa komplikácie, ktoré sa môžu vyvinúť, ak sa nejaký stav nelieči. Po 6 mesiacoch bez liečby to môže vyzerať úplne inak ako po 1.[6]

 • V zošite si vytvorte časovú os, začínajúcu v okamihu, keď by sa stav vyvinul prvýkrát, a na začiatku uveďte komplikácie. Potom si na časovú os nakreslite čiary, kedy môže dôjsť k zmene komplikácií, a uveďte ich časový priebeh a komplikácie.

Metóda 2 z 3:Používanie všeobecných študijných techník


Používajte jeden zošit na všetky poznámky z patológie. Ak budete mať všetky poznámky na jednom mieste, veľmi vám to pomôže pri štúdiu. Usporiadajte si zošit podľa stavu alebo predmetu a poznámky z patológie si robte vždy len do tohto zošita.


Zahrajte si online hry. Webové stránky, ako napríklad Sporcle, majú veľkú zbierku kvízov a hier, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli naučiť sa lekársku terminológiu a slovnú zásobu. Môžete si vybrať tému kvízov a hier tak, aby sa týkali konkrétne patológie. Keďže sa zároveň učíte a zabávate, môžete si ľahšie zapamätať pojmy z patológie.[7]


Vyrobte si kartičky. Ak si chcete zapamätať pojmy z patológie, vytvorte si súbor kartičiek pre každý pojem alebo predmet, ktorý sa učíte. Na prednú stranu každej kartičky napíšte 1 pojem alebo termín, ktorý sa snažíte zapamätať. Na zadnú stranu napíšte definíciu. Potom si preštudujte kartičky – pozrite sa na prednú stranu a potom sa pokúste zapamätať si definíciu skôr, ako ju otočíte na kontrolu.[8]

 • Noste so sebou kartičky. Ak máte prestávku medzi vyučovaním alebo čas počas cesty autobusom či počas trávenia času doma, využite ich. Čím viac budete používať kartičky, tým viac si zapamätáte.
 • Môžete tiež použiť webové stránky, ako je Flashcard Machine, na automatické generovanie flashkariet týkajúcich sa patológie na všeobecné štúdium.
 • Ak si dokážete zapamätať významy bežných koreňov patologických termínov (ako hyper-, hypo- a -oma), ste už o 1 krok bližšie k tomu, aby ste sa naučili celú definíciu slova. Napíšte každý koreň na prednú stranu kartičky a definíciu na zadnú stranu.


Zvážte zakúpenie študijných príručiek alebo kníh o patológii. Váš inštruktor vám môže na hodine odporučiť určité príručky alebo knihy. Princeton Review má sériu kníh na štúdium patológie. Na webovej stránke Pathoma je k dispozícii online učebnica, séria študijných príručiek a videí za predplatné.


Absolvujte cvičné skúšky alebo si urobte domácu úlohu navyše. Vaša učebnica môže obsahovať cvičné eseje alebo skúšky. Môžete tiež požiadať svojho inštruktora o cvičné skúšky. Ak ste dostali domácu úlohu, urobte si niekoľko úloh navyše.

Metóda 3 z 3:Zlepšenie študijných návykov


Zdokonaľte sa v anatómii a fyziológii súvisiacej s patológiou, ktorú sa učíte. Ak nemáte osvojené základy anatómie a fyziológie, môžete sa pri štúdiu patológie ľahko stratiť. Ak teda viete, že tento týždeň budete na hodine patológie študovať patológiu dýchacích ciest, zopakujte si anatómiu a fyziológiu pľúc víkend pred. Takto sa môžete sústrediť na informácie z patológie namiesto toho, aby ste sa snažili zapamätať si veci, ktoré ste sa naučili v minulých semestroch.[9]


Rozložte si štúdium do väčších vzdialeností. Patológia, podobne ako väčšina lekárskych odborov, si vyžaduje, aby ste sa naučili veľa informácií. Jedným z najlepších spôsobov, ako si všetky tieto informácie zapamätať, je rozložiť si štúdium. Každý deň si prečítajte poznámky z hodiny a prepíšte si poznámky k obzvlášť náročným témam. Pojmy si môžete zopakovať aj tak, že si prejdete svoje poznámky a budete hovoriť nahlas, akoby ste daný pojem vysvetľovali niekomu inému.[10]


Počas štúdia majte pri sebe lekársky slovník. Počas čítania si vyhľadajte patologické termíny, ktoré nepoznáte, aj keď priamo nesúvisia s témou, ktorú študujete. Je pravdepodobné, že sa tento termín ešte objaví, a znalosť jeho fungovania v rôznych kontextoch vám pomôže naučiť sa patológiu všeobecnejšie.

 • Môžete použiť papierový slovník alebo webovú stránku s lekárskymi slovníkmi, napríklad MediLexicon.

 • Vytvorte si študijnú skupinu. V triede budú vždy ľudia, ktorí určité veci pochopia rýchlejšie ako vy, a vy budete vždy chápať veci rýchlejšie ako ostatní. Vytvorenie študijnej skupiny vám pomôže využiť sily vašich spolužiakov. Raz alebo dvakrát týždenne sa stretnite a učte sa spoločne.[11]
 • Odkazy