4 spôsoby, ako napísať vyhlásenie o finančnej pomoci

Vyhlásenie o finančnej pomoci je jednoduchý, krátky text, ktorý môžu študenti uviesť v liste o finančnej pomoci, v eseji alebo v inej komunikácii s oddelením finančnej pomoci. Vyhlásenie o finančnej pomoci nemusí byť samostatným úplným oznámením, ale skôr súčasťou komplexnejšej žiadosti o finančnú pomoc. Ak potrebujete napísať takéto vyhlásenie, aby ste mohli osloviť úrad finančnej pomoci na univerzite alebo vysokej škole, postupujte podľa niekoľkých základných krokov.

Vzorové vyhlásenia a veci, ktoré treba zahrnúť


Anotované vyhlásenie o finančnej potrebe pomoci

Anotácia vyhlásenia o štipendiu

Čo zahrnúť do vyhlásenia o finančnej pomoci

Metóda 1 z 3: Napísanie vyhlásenia o finančných potrebách


Napíšte úvod. Predstavte komisii pre finančnú pomoc, kto ste. Opíšte osobitné rodinné okolnosti, napríklad či ste prvý v rodine, kto navštevuje vysokú školu. Uveďte, či pochádzate zo znevýhodnenej rodiny. Uveďte, či patríte k etnickej skupine, ktorá je na škole nedostatočne zastúpená.[1]

 • Mohli by ste napríklad napísať nasledovné: „Moji rodičia sa presťahovali do Spojených štátov z Albánska, aby nám poskytli lepšie príležitosti. Ako ich najstaršie dieťa budem prvý v našej rodine, kto bude navštevovať vysokú školu.“


Vysvetlite, ako v súčasnosti platíte za štúdium. Opíšte svoju finančnú situáciu. Povedzte, či v súčasnosti pracujete, aby ste sa uživili. Opíšte iné zdroje podpory, ktoré v súčasnosti dostávate, napríklad od svojej rodiny. Uveďte podrobnosti o akýchkoľvek úsporách na štúdium, ktoré máte, napríklad o sporiacom pláne 529 College Savings Plan.[2]

 • Napíšte napríklad niečo takéto: „Pracoval som, aby som pomohol uživiť svoju rodinu od svojich 16 rokov. V súčasnosti pracujem cez víkendy ako čašníčka, aby som sa uživila. Moji rodičia mi tiež dávajú každý mesiac, čo môžu. Keďže moji rodičia nevedeli po anglicky, keď sme sa sem presťahovali, bolo pre nich veľmi ťažké uživiť našu rodinu. Moja matka pracovala veľa hodín ako upratovačka v hoteli. Ušetrili, čo sa dalo, ale nemáme dostatok úspor na zaplatenie môjho vysokoškolského vzdelania.“


Zdôvodnite, prečo žiadate o pomoc. Vysvetlite, aké ťažkosti máte s uspokojovaním svojich potrieb. Opíšte zmeny vo svojom živote, ktoré ovplyvnili vašu schopnosť platiť za štúdium. Napríklad zmeny v príjme vašej rodiny alebo neočakávané výdavky mohli spôsobiť finančný deficit. Poskytnite dôkaz, že dokážete zodpovedne narábať so svojimi financiami. Povedzte, že ste si časť školného zaplatili sami vlastným pričinením. Vyhnite sa podrobnostiam o platení iných výdavkov ako výdavkov na vzdelanie, napríklad pôžičky na auto, pretože to nie je relevantné.[3]

 • Napríklad: „Môj zárobok z víkendovej práce pokrýva moje životné náklady. V lete som si privyrábal a našetril som si dosť na to, aby som si mohol zaplatiť časť tohtoročného školného. Žiadam však o pomoc na časť školného, ktorú nemôžem uhradiť sám.“


Opíšte, aký prospech by ste mali z finančnej pomoci. Vysvetlite, ako správne využijete finančnú pomoc, ktorú dostanete. Medzi výhody môže patriť možnosť viac sa sústrediť na štúdium namiesto práce. Finančná pomoc vám môže umožniť využiť neplatenú stáž. Môže to dokonca znamenať rozdiel medzi ukončením štúdia a ukončením štúdia.[4]

 • Napríklad: „Získanie finančnej pomoci mi umožní sústrediť sa počas týždňa na štúdium bez toho, aby som sa musel starať o zarábanie ďalších peňazí. Pokračoval by som v práci cez víkendy, aby som pokryl svoje životné náklady, ale mohol by som si nechať voľné pracovné dni a sústrediť sa výlučne na prácu v škole.“


Napíšte záverečné vyhlásenie. Používajte profesionálny a zdvorilý tón. Vyhnite sa žobraniu alebo silným emóciám. Priznanie finančnej pomoci je zodpovednosť, ktorú školy berú veľmi vážne. Uznajte to stručným záverom, v ktorom poďakujete komisii za jej čas.[5]

 • Napríklad: „Ďakujem, že ste zvážili moju žiadosť. Teším sa na diskusiu o mojich príležitostiach s vami.“

Metóda 2 z 3:Písanie vyhlásenia pre štipendium


Napíšte úvod. Vypracujte tézu. Načrtnite svoje študijné a kariérne ciele. Uveďte hlavné kategórie, ktorým sa budete venovať vo svojom vyhlásení. Opíšte, ako vás vaše študijné výsledky, pracovné skúsenosti a verejnoprospešné práce priviedli k vašim cieľom.[6]

 • Napríklad: „O toto štipendium sa uchádzam, aby som mohol pokračovať v štúdiu v oblasti vzdelávania. Mojím dlhodobým cieľom je pracovať ako učiteľka predškolskej výchovy v mestskom prostredí. K tomuto kariérnemu cieľu ma priviedli moje akademické, pracovné a osobné skúsenosti.“


Opíšte svoje študijné výsledky. Uveďte, že ste absolvovali náročné kurzy. Spomeňte, že máte vynikajúce študijné výsledky. Uveďte všetky zručnosti alebo špeciálne vedomosti, ktoré ste získali. Opíšte akékoľvek špeciálne projekty alebo výskum, na ktorých ste sa zúčastnili. Uveďte informácie o doučovaní alebo vyučovaní.[7]

 • Napríklad: „Absolvoval som vysokoškolské štúdium s priemerom 4.0 GPA. Mala som dvojitý odbor – základné vzdelávanie a španielčinu, s vedľajším odborom sociológia. Uchádzal som sa o prestížnu stáž v spolupráci so štátnou správou pri tvorbe vzdelávacích politík a získal som ju.“


Uveďte svoje vodcovské schopnosti. Opíšte, ako vás vaše pracovné skúsenosti naučili komunikovať s rôznymi ľuďmi. Potvrďte, že si uvedomujete svoje silné stránky. Uveďte, ako vás vaše vzdelávacie skúsenosti naučili prekonávať prekážky a čeliť výzvam. Opíšte, ako vás životné skúsenosti motivovali k ďalšiemu vzdelávaniu a dali vám jasnú predstavu o vašej budúcnosti.[8]

 • Napríklad: „Moji rodičia presťahovali našu rodinu do tejto krajiny z Albánska, keď som mal 12 rokov. Keď sme prišli, nevedel som po anglicky. Učitelia ESL v mojej škole mi pomohli byť úspešným v škole a ja chcem urobiť to isté pre ostatných študentov v mojich podmienkach.“


Vysvetlite svoju históriu práce v komunite. Zdôraznite aktívnu účasť v kluboch, organizáciách alebo občianskych združeniach. Opíšte dobrovoľnícku prácu, ktorú ste vykonávali. Vysvetlite, ako ste si vybrali projekty verejnoprospešných prác. Uveďte, ako dlho trvalo vaše zapojenie. Povedzte o svojich cestách a o tom, aký vplyv mali na vás. Vyjadrite, ako vaše interakcie s ostatnými vyvolali vášeň pre to, čo robíte.[9]

 • Napríklad: „Každé leto pracujem ako dobrovoľníčka pre Združenie pre vzdelávanie migrujúcich pracovníkov v okrese Chester v Pensylvánii. Slúžia migrujúcim pracovníkom, ktorí sem prichádzajú z Mexika, aby pracovali na hubárskych farmách. Nielenže prepájame rodiny s komunitnými službami, ale tiež doučujeme deti angličtinu a pomáhame im naučiť sa dôležité školské zručnosti, ktoré im umožnia byť úspešné v škole.“


Ukážte, ako vaše doterajšie skúsenosti prepožičali vlastnosti, ktoré štipendijná komisia ocení. Opíšte vlastnosti, ktoré ste nadobudli vďaka svojim akademickým, pracovným a verejnoprospešným skúsenostiam. Vaše akademické skúsenosti vám mohli priniesť napríklad motiváciu, znalosti z vašej súčasnej oblasti a zmysel pre detail. Vaše pracovné skúsenosti vám mohli dať originalitu, kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Vaše skúsenosti s prácou v komunite vám mohli priniesť zrelosť, emocionálnu stabilitu a schopnosť čeliť výzvam.[10]

 • Napríklad: „Moje skúsenosti ako študentky ESL a lektorky angličtiny ma naučili, že je dôležité pomáhať deťom, aby sa cítili úspešne a mali možnosť. Poznám význam tvrdej práce a naučil som sa, ako prekonávať výzvy v osobnom a akademickom živote.“


Starostlivo vyberajte slová. Nájdite správnu rovnováhu medzi skromnosťou a chválenkárstvom. Demonštrujte svoje schopnosti neprezieravým spôsobom pomocou fráz ako „dobrý kandidát“, „dobre pripravený“ a „dobré vodcovské schopnosti“.“ Vyhnite sa prehnanému tvrdeniu typu „môj fantastický pôvod“ alebo „moja večná vášeň pre učenie“.“ Predložte jasné dôkazy o svojich zručnostiach a úspechoch. Dôkazy budú hovoriť samy za seba.[11]

Metóda 3 z 3:Úspešné vypracovanie osobného vyhlásenia


Začnite čím skôr. S písaním osobného vyhlásenia nečakajte do poslednej chvíle. Môže to byť vaša najlepšia šanca, ako zdôvodniť, prečo by ste mali mať nárok na pomoc alebo štipendium. Je to dôležitý dokument, ktorý vás odlišuje od ostatných uchádzačov. Venujte dostatok času tomu, aby presne odrážal to, kto ste, preukázal vaše schopnosti písať a poskytol dôkazy o vašich úspechoch.[12]


Zorganizujte sa. Vytvorte si logickú štruktúru svojej výpovede. Napíšte osnovu, ktorá usporiada vaše myšlienky a kategórie. Získajte podnety od ostatných o tom, čo zahrnúť. Požiadajte o spätnú väzbu učiteľov, rodičov a iných, ktorým dôverujete. Uveďte dostatok podrobností, aby boli premyslené a úplné, ale vyhnite sa rozvláčnosti.[13]


Buďte osobný a reflexívny. Podeľte sa o informácie o tom, kto ste. Povedzte čitateľom, čo chcete, aby o vás pochopili. Poskytnite im informácie o svojej rodine a skúsenostiach z minulosti a o tom, ako vás motivovali k štúdiu. Vysvetlite, ako vám vaše pracovné a akademické skúsenosti poskytli vedomosti o vašej oblasti. Opíšte osobné skúsenosti, ktoré vám pomohli zdokonaliť sa vo vašich cieľoch.[14]


Buďte autentickí. Píšte o tom, kto skutočne ste a na čom vám skutočne záleží. Nesnažte sa písať to, čo si myslíte, že čitatelia chcú počuť. Komisia pre podávanie žiadostí hneď zistí, či nie ste úprimní. Prečítajú toľko esejí, že dokážu rozlíšiť rozdiel medzi pravosťou a neúprimnosťou. Prezentujte svoje skutočné túžby, úspechy a silné stránky.[15]


Vyhnite sa humoru a klišé. Nezabudnite, že tí, ktorí esej čítajú, vás nepoznajú. Nemusia rozumieť vášmu zmyslu pre humor, preto ho v tejto eseji radšej nepoužívajte. Vyhnite sa používaniu klišé, aby bola vaša prihlasovacia esej konkrétnejšia a presvedčivejšia. Namiesto tvrdenia, že ste „človek na prácu s ľuďmi“ alebo „odborník na všetko“, uveďte konkrétne údaje o sebe a svojich skúsenostiach.[16]


Používajte konkrétne príklady. Posilnite všeobecné tvrdenia o sebe konkrétnymi detailmi. Ak napríklad uvádzate, že sa cítite dobre s ľuďmi z rôznych prostredí, uveďte podrobnosti, ktoré vysvetľujú prečo. Možno ste boli lektorom ESL alebo ste vyrastali vo vojenskej rodine a veľa ste cestovali. Uveďte konkrétne príklady svojej motivácie a vodcovstva. Vysvetlite, ako využijete svoje vzdelanie na dosiahnutie svojich cieľov.[17]


 • Poskytnite si čas na revízie. Pripravte si niekoľko návrhov osobného vyhlásenia. Získajte spätnú väzbu od ostatných. Ukážte to napríklad ľuďom na akademickej pôde, ako sú profesori, poradcovia, spolužiaci a asistenti učiteľa. Prepracujte ho, aby bolo jasné a obsahovo správne. Skontrolujte si pravopis, gramatiku a interpunkciu.[18]
 • Referencie