4 spôsoby, ako sa stať advokátom starších ľudí

Obhajcovia starších ľudí skúmajú problémy, ktoré predstavujú pre starších ľudí problémy, a snažia sa zlepšiť ich životné podmienky. Zneužívanie starších ľudí v domovoch dôchodcov, nedostatočný prístup k liekom a zdravotnej starostlivosti a problémy s dopravou sú niekoľkými príkladmi ťažkostí, ktorým niektorí starší ľudia čelia. Advokáti pomáhajú starším ľuďom tým, že sa zameriavajú na naliehavé problémy a zvyšujú povedomie verejnosti. môžete sa stať advokátom seniorov tým, že im individuálne pomôžete tam, kde žijú, budete šíriť informácie a vzbudzovať záujem vo svojej komunite a pracovať na podpore nových politík, ktoré chránia starších ľudí.

Spôsob 1 zo 4: Pomoc v každodennom živote


Dobrovoľníctvo v domove dôchodcov. Rozhovory so staršími ľuďmi a čas strávený s nimi zvýšia vaše povedomie o ich každodenných starostiach a problémoch. Problémy, ktoré môžete pozorovať, zahŕňajú obavy o zdravotnú starostlivosť, bežné zdravotné problémy, ako je demencia, neuspokojené potreby v oblasti výživy, sociálna izolácia a pretrvávajúca potreba fyzických alebo rekreačných aktivít.[1]

 • Spýtajte sa koordinátorov dobrovoľníkov, ako môžete okrem svojej bežnej dobrovoľníckej činnosti pomôcť riešiť problémy, ktoré podľa vás ovplyvňujú každodenný život ľudí žijúcich v domove.
 • Ak máte priateľského psa alebo mačku, opýtajte sa, či sa domov zúčastňuje na programe návštev zvierat.
 • Cieľom programov návštev zvierat je poskytnúť obyvateľom domovov pre seniorov pohodlie a šťastie.


Dobrovoľnícka pomoc nezávislým seniorom. Hoci mnohí seniori žijú v domove dôchodcov, mnohí sa rozhodnú zostať doma a žiť nezávisle. dobrovoľnícky im pomáhajte pri domácich prácach, a to buď v spolupráci s miestnou organizáciou, alebo priamo s konkrétnymi seniormi, ktorých poznáte.[2]

 • Domáce práce a zdvíhanie ťažkých bremien môžu byť pre niektorých seniorov obzvlášť náročné.
 • Ponúknite vykonanie základnej údržby domu, napríklad vyčistenie odkvapových žľabov alebo vykonanie základných opráv zariadení a spotrebičov.
 • Zvážte spoluprácu s programom, ktorý rozváža stravu alebo poskytuje návštevy v domácnostiach pre starších ľudí vo vašom okolí.
 • Pomáha to seniorom, ktorí nemajú prístup do domova alebo ktorí chcú žiť samostatne, aby stále dostávali starostlivosť, ktorú potrebujú.


Naučte sa základné postupy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť je dôležitou súčasťou starostlivosti o seniorov a vy môžete pomôcť zlepšiť život seniorov, s ktorými žijete alebo pracujete, ak sa dozviete o postupoch a politikách v oblasti zdravotnej starostlivosti. Získajte certifikát prvej pomoci pre seniorov, resuscitácie a AED alebo sa zúčastnite na konferenciách o zdravotnej starostlivosti, aby ste sa dozvedeli viac o starostlivosti o seniorov.[3]

 • Pozrite si zoznam kurzov v miestnych komunitných centrách alebo na komunitných vysokých školách, či sa v nich ponúkajú kurzy prvej pomoci a starostlivosti o seniorov v núdzových situáciách.
 • Obráťte sa na miestne centrum pre seniorov a nájdite zdroje, kde sa môžete dozvedieť o starostlivosti o seniorov.
 • Snažte sa získať informácie o fyzickom, sociálnom, emocionálnom a duševnom zdraví starších ľudí, aby ste mohli účinne obhajovať záujmy a riešiť problémy, ktoré majú vplyv na seniorov.
 • Ak absolvujete rozsiahle školenie prvej pomoci, zvážte možnosť zaregistrovať sa ako komunitný pracovník prvej pomoci (špecializujúci sa na starostlivosť o starších ľudí) v miestnej nemocnici.
 • Zúčastňujte sa seminárov a workshopov na zdravotníckych podujatiach, ktoré sú zamerané špeciálne na starostlivosť o starších ľudí.


Pomôžte seniorom dostať sa na internet. Jednou z hlavných každodenných výziev, ktorým seniori čelia, je, že nie sú schopní nájsť alebo získať prístup k určitým službám, ktoré potrebujú, pretože im chýba základná počítačová gramotnosť. Pracujte so seniormi vo vašej komunite, aby ste im do domácností zaviedli internet, a zaškoľujte ich v základných počítačových zručnostiach.[4]

 • Dobrovoľnícka činnosť v miestnej skupine, ktorá sa venuje poskytovaniu kurzov technologickej gramotnosti pre seniorov.
 • Môžete sa tiež stať dobrovoľníkom v miestnom centre pre seniorov alebo komunitnom centre ako sprievodca alebo laboratórny dozor.
 • Spýtajte sa seniorov, s ktorými pracujete: „Aké sú vaše ciele, keď idete na internet?“, aby ste mohli poskytnúť konkrétne pokyny.
 • Ak je ich hlavnou motiváciou napríklad komunikácia s rodinou, nemusíte ich mátať tým, že ich naučíte platiť účty aj online.

Metóda 2 zo 4: Vytváranie povedomia vo vašej komunite


Hosťujte na komunitných fórach. Vaše miestne komunitné centrum môže slúžiť ako dobré centrálne miesto, kde sa môžu obyvatelia z okolia stretávať a dozvedieť sa o problémoch starších ľudí. Mnohé knižnice majú aj zasadacie miestnosti, ktoré môžu byť prístupné na takéto stretnutia.[5]

 • Pozvite starších ľudí, aby hovorili o svojich problémoch.
 • Vypočutie si podrobností o zdravotných problémoch staršieho človeka, jeho problémoch s dopravou alebo finančných ťažkostiach by mohlo vzbudiť súcit a riešenia zo strany miestnych obyvateľov.
 • Podujatie propagujte miestnym skupinám seniorov, zdravotníckych pracovníkov a iným komunitným aktivistom a organizáciám.
 • Prezentujte podujatie ako príležitosť stretnúť sa so seniormi v komunite, aby ste pochopili ich potreby.
 • Zvýšte účasť na podujatiach vašej komunity tým, že zabezpečíte dopravu pre starších ľudí, ktorí by sa inak nemohli zúčastniť.


Vytvorte si blog. Použite online blogovaciu alebo mikroblogovaciu platformu na vytvorenie obsahu venovaného potrebám starších ľudí. Starší ľudia, ktorým je nepríjemné vyjadriť svoje problémy osobne, by mohli byť ochotní predložiť ich anonymne online.[6]

 • Informujte starších ľudí o právach starších ľudí, miestnych službách a komunitných aktivitách, ktoré im pomôžu prekonať osamelosť, nudu a pocit bezmocnosti.
 • Povzbudzujte starších čitateľov, aby sa podelili o obavy a problémy, ktoré môžu zostať nevypočuté.
 • Pracujte aj na obsahu venovanom jednotlivcom, ktorí sa snažia pomôcť starším ľuďom.
 • Poskytnite užitočné odkazy na zdroje, ako sú miestne skupiny na obhajobu práv, stránky o tom, čo robiť v prípade zneužívania starších ľudí, a dobrovoľnícke organizácie.


Nájdite si komunitnú skupinu. Pridajte sa k organizácii, ktorá sa venuje zlepšovaniu života starších ľudí. Takéto organizácie zvyčajne šíria informácie a články o legislatívnych otázkach, ktoré ovplyvňujú život starších ľudí. Môžu tiež priamo spolupracovať so staršími ľuďmi na riešení problémov, ktoré sú pre nich dôležité.[7]

 • Nájdite si komunitné skupiny tak, že sa obrátite na miestne komunity seniorov alebo AARP a získate odporúčania.
 • Dobrovoľníckou činnosťou sa môžete stať nielen účasťou na stretnutiach, ale aj šírením informácií vo svojom okolí a v komunite.
 • Nájdite si čas aj na účasť na miestnych podujatiach.

Metóda 3 zo 4:Politická práca


Pracujte pre organizáciu na podporu práv. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa zasadzovať za starších ľudí, je pracovať ako dobrovoľník alebo v organizácii, ktorá podporuje medzigeneračnú komunikáciu a zapája sa do legislatívnej obhajoby. Národná rada pre starnutie je dobrým miestom, kde môžete začať hľadať skupiny a zdroje, ku ktorým sa môžete pridať.[8]

 • Pracujte na miestnej úrovni na presadzovaní alebo navrhovaní ochranných právnych predpisov, ktoré vytvárajú prístup k potrebným službám vo vašej komunite.
 • Usporadúvajte podujatia zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti, ktoré povzbudia komunitu, aby pracovala na ochrane starších občanov.
 • Presadzujte programy, ktoré spájajú starších členov vašej komunity so zdrojmi, ktoré im môžu pomôcť po zdravotnej, právnej a finančnej stránke.


Napíšte legislatívnym úradníkom. Finančné zneužívanie starších ľudí, nedostatočná zdravotná starostlivosť,zanedbávanie a týranie seniorov a nedostatok dopravných služieb sú dôležité problémy, na ktoré treba upozorniť zákonodarcov. Zavolajte alebo napíšte svojim miestnym a štátnym zástupcom, aby ste im dali vedieť, že voliči chcú, aby sa starostlivosti o starších ľudí venovala väčšia pozornosť.

 • Možno budete chcieť začať celú kampaň písania listov, aby ste získali väčšiu podporu pre túto myšlienku.
 • S príslušným povolením a súhlasom si v miestnom komunitnom centre pripravte stôl, aby ste pomohli ostatným vypracovať a odoslať listy.[9]
 • Poskytnite vopred napísané listy, ktoré si jednotlivci môžu prečítať a podpísať, spolu s adresovanými a opečiatkovanými obálkami a zbernou schránkou, aby ste mohli listy prijať všetky naraz.


Lobovať na miestnych podujatiach. propagujte prostredníctvom pokojných protestov a demonštrácií na miestnych politických podujatiach. Spolupracujte s národnými advokačnými skupinami, aby ste získali zdroje a vypracovali akčný plán. Potom zhromaždite jednotlivcov, ktorí sa zúčastnia na vašej prezentácii.[10]

 • Vopred si pripravte materiály, ktoré budete distribuovať verejnosti na obhajobu problémov seniorov.
 • Zahrňte informácie o tom, ako sa ľudia môžu zapojiť, napríklad napísať svojmu zástupcovi v Kongrese alebo hlasovať o určitých opatreniach.
 • Udržujte svoj protest štruktúrovaný a pokojný. Dôraz by sa mal klásť na správu, nie na vyvolanie verejnej scény.

Metóda 4 zo 4:Zamestnanie ako advokát pre starostlivosť o starších ľudí


Vyberte si oblasť starostlivosti. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete profesionálne obhajovať staršie osoby. Ľudia pracujú ako obhajcovia pacientov medzi staršími ľuďmi a lekárskymi odborníkmi, opatrovateľmi alebo ako koordinátori, ktorí pomáhajú starším ľuďom pri registrácii v lekárskych alebo vládnych programoch výhod.[11]

 • Pochopte, že väčšina foriem starostlivosti o starších ľudí si vyžaduje určitý druh odbornej prípravy.
 • Pozrite si požiadavky na oblasť advokácie starších ľudí, ktorá vás zaujíma, a zistite, či je to pre vás realizovateľné vzhľadom na váš časový rozvrh a osobné financie.
 • Porozprávajte sa s odborníkmi v rôznych oblastiach ochrany starších ľudí a opýtajte sa ich: „Aké vzdelanie ste potrebovali na túto prácu?? Na čo vás školenie pripravilo a čo nepokrývalo?“


Získajte poverenie. Keď si vyberiete svoju oblasť, zapíšte sa do kurzov alebo programu, ktorý je potrebný na to, aby ste sa dostali do svojej oblasti. Informujte sa na miestnych vysokých školách, stredných školách a komunitných centrách, či ponúkajú programy týkajúce sa oblasti vášho záujmu.[12]

 • Zapíšte sa do certifikačného programu pre obhajcov pacientov, aby ste sa dozvedeli o lekárskych programoch týkajúcich sa seniorov a o type špecializovanej starostlivosti potrebnej pre starších ľudí.
 • Školenie na obhajobu práv pacientov vás tiež naučí, ako spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi, aby sa zabezpečilo uspokojenie potrieb pacientov.

 • Ponúknite svoje služby. Hľadajte zamestnanie v komunitách starších ľudí s nedostatočnými službami vo vašom okolí. Oslovte miestne nemocnice alebo domovy dôchodcov, aby ste zistili, či sú vaše služby potrebné, alebo sa pozrite na možnosť pracovať ako nezávislý externý dodávateľ.

  • Ak je to možné, rozhodnite sa pre zamestnanie v rámci komunity starších ľudí. Uzatváranie zmlúv s tretími stranami môže byť pre starších občanov nákladné a môže byť dostupné len pre niektorých.
  • Zvážte netradičné pracovné miesta, ako napríklad prácu v miestnej samospráve alebo v neziskovej organizácii, ako aj prácu priamo v komunitách seniorov.
 • Odkazy