4 spôsoby, ako si prečítať interpunkčné a gramatické chyby

Korektúra, teda čítanie písomnej práce s cieľom nájsť chyby v pravopise, interpunkcii a gramatike, je dôležitým prvkom editovania. Chyby v interpunkcii, gramatike, pravopise a štylistike môžu viesť k zmätočnému a ťažko čitateľnému dokumentu. Ak čítate pomaly a dávate si pozor na bežné chyby, môžete úspešne vykonať korektúru diela.

Metóda 1 zo 4:Chytanie chýb vo vlastnej práci


Odložte text nabok. Je veľmi bežné, že pri úprave vlastnej práce prehliadnete chyby, najmä ak ste ju práve napísali. Nakoniec čítate to, čo máte v hlave, a nie to, čo je napísané na papieri. Odloženie práce na jeden deň vám umožní získať priestor, ktorý potrebujete na odhalenie chýb.[1]

 • V ideálnom prípade platí, že čím dlhšie text odložíte, tým lepšie. Dobrým nápadom by mohol byť deň alebo viac. Ak však pracujete v časovej tiesni, nemusíte mať toľko času. Pokúste sa odložiť text aspoň na pol hodiny alebo 15 minút, než sa k nemu vrátite.[2]


Vytlačte dokument alebo zmeňte jeho vzhľad. Všetko, čo môžete urobiť, aby text vyzeral inak, vám pomôže ľahšie odhaliť chyby. Zmena textu alebo jeho zobrazenie v inom médiu môže pomôcť pri korektúre.

 • V ideálnom prípade by ste mali text vytlačiť. Čítanie textu na papieri a nie na obrazovke vám pomôže nielen pri korektúrach, ale budete môcť použiť aj pero alebo ceruzku na označenie všetkých chýb, ktoré uvidíte počas čítania.[3]
 • Nie vždy je však možné text vytlačiť. Ak nemáte po ruke tlačiareň, možno budete musieť robiť korektúry na obrazovke. V takom prípade skúste zmeniť vzhľad dokumentu. Zmena typu, farby alebo veľkosti písma. Skopírujte a vložte text do e-mailového dokumentu, pošlite si ho a potom si ho prečítajte online.[4]


Prečítajte si prácu nahlas. Niekedy vám môže počúvanie textu nahlas pomôcť zachytiť chyby v texte. V tichej miestnosti čítajte text za pochodu. Snažte sa pri čítaní venovať pozornosť tomu, čo je napísané, a nie tomu, čo máte v hlave. Postupujte pomaly a sústreďte sa na každú jednotlivú vetu. Môžete si tiež vziať ceruzku alebo paličku a poklepávať na každé slovo, pretože vás to prinúti sústrediť sa na to, čo je napísané, a nie na to, čo máte v hlave.[5]


Čítajte prácu odzadu. Zmena poradia textu vám môže pomôcť zachytiť chyby. Podobne ako pri korektúrach sa tým zmení spôsob, akým sa na text pozeráte, a môže vám to pomôcť čítať to, čo je napísané, a nie to, čo máte v hlave.

 • Najprv si prečítajte poslednú vetu, potom predposlednú vetu atď. Takto postupujte, kým sa nedostanete k prvej vete práce.[6]

Metóda 2 zo 4:Oprava interpunkcie


Dávajte pozor na apostrofy. Mnoho ľudí pri písaní omylom nesprávne používa apostrofy. Vždy, keď uvidíte použitý apostrof, venujte chvíľu pozornosti tomu, či je použitý správne.

 • Apostrofy sa používajú na vyjadrenie vlastníctva. Ak chcete ukázať, že niečo niekomu patrí, použite apostrof a potom „s“ alebo apostrof za „s.“ Apostrof a potom „s“ sa používa pre podstatné mená v jednotnom čísle, neurčité zámená (niekto, niekto atď.) a množného čísla podstatných mien, ktoré nie sú zakončené na „s“ (fish, deer atď.). Apostrof za s sa používa len pri zámenách v množnom čísle, ktoré sa končia na „s.“[7]
 • Napríklad: „Spýtal som sa, či môžem pohladiť mužovho psa.“ Keďže „man“ je podstatné meno v jednotnom čísle, apostrof sa píše pred „s“.“ Vo vete „Všetky práce študentov boli odovzdané neskoro“ sa apostrof píše za „s“, pretože študenti sú v množnom čísle a končia na „s“.“
 • Slovo „to“ je výnimkou. Ak ide o posesívum, píše sa jeho.“ Konštrukcia „it’s“ je spojka, ktorá znamená „je to.“ Napríklad: „Pes žuje svoju hračku. Je to čierny labrador.“[8]


Uistite sa, že dvojbodky a stredníky sa používajú správne. Polovičné a dvojbodky sa často používajú nesprávne alebo sa používajú namiesto seba. Zakaždým, keď uvidíte jedno z dvoch použitých slovies, zastavte sa a uistite sa, že je použitie správne.

 • Polovičné dvojbodky sa zvyčajne používajú na spojenie úzko súvisiacich myšlienok, keď nie je vhodná čiarka. Polovičné zátvorky môžu spájať nezávislé vety, vety spojené prechodníkmi alebo spojkovými príslovkami alebo dlhé vety s viacerými čiarkami v každej vete, aby sa predišlo zmätku. Zvyčajne by sa mal stredník používať medzi dvoma vetami, ktoré by mohli stáť samostatne.[9]
 • Častou chybou týkajúcou sa bodkočiarky je použitie čiarky, keď by bolo vhodné použiť bodkočiarku. Napríklad: „Pes je veľký, je tiež hnedý.“ Keďže tieto dve vety nie sú spojené spojkou a myšlienky sú prepojené, dvojbodka by tu bola efektívnejšia. „Pes je veľký; je tiež hnedý.“[10]
 • Ďalšou častou chybou týkajúcou sa stredníkov je ich používanie namiesto dvojbodky. Dvojbodka sa používa na vyjadrenie „to znamená“ alebo „tu je to, čo mám na mysli.“ Najčastejšie sa používa pred zoznamami vo vete. Napríklad: „Jane išla do obchodu a kúpila všetko, čo potrebovala na koláčiky: korenie, cukor, múku a polevu.“[11]
 • Dvojbodka sa môže použiť podobne ako bodkočiarka, teda na spojenie dvoch viet, ale len ak sú splnené špecifické požiadavky. Dvojbodka by sa mala použiť namiesto bodkočiary len vtedy, ak druhá veta vysvetľuje prvú. Napríklad: „Markova dlhá právnická kariéra sa vyplatila: v tom roku bol zvolený za okresného sudcu.“ Keďže druhá veta vysvetľuje to, na čo prvá narážala, teda že zvolenie Marka za sudcu je to, k čomu viedla jeho právnická kariéra, dvojbodka je vhodná.
 • Dve myšlienky, ktoré sú len spojené, by si stále vyžadovali bodkočiarku. Napríklad: „Mark sa dostal do budovy súdu na poludnie; obliekol si sudcovský talár.“ Keďže róby neponúkajú vysvetlenie prvej vety, používa sa bodkočiarka.[12]


Opravte spoje čiariek. Čiarky sú jednou z najčastejšie používaných interpunkčných znamienok. Pri korektúre článku si dávajte pozor na spoje čiarky.

 • Prečítajte si svoju prácu a všimnite si každé použitie čiarky. Vezmime si napríklad vetu: „Eva išla do lekárne, vybrala si recept na lieky proti bolesti.“ Prečítajte si prvú časť vety. Dáva zmysel samostatne? Áno. Prečítajte si druhú časť. To dáva zmysel aj samostatne. Ide o spojku s čiarkou a táto chyba by sa mala opraviť.
 • Existujú tri spôsoby, ako opraviť rozdeľovanie čiarky. Mohli by ste pridať spojku, ktorá vety spája. Napríklad: „Eva išla do lekárne a vyzdvihla si recept na lieky proti bolesti“ alebo „Eva išla do lekárne vyzdvihnúť recept na lieky proti bolesti“.“
 • Po druhé, čiarku môžete nahradiť bodkou a vytvoriť dve vety. „Eva išla do lekárne. Vyzvedla si recept na lieky proti bolesti.“
 • Po tretie, čiarku by ste mohli nahradiť bodkočiarkou, ak vety spolu úzko súvisia. „Eva išla do lekárne; vybrala si recept na lieky proti bolesti.“

Metóda 3 zo 4:Odstránenie gramatických chýb


Dávajte pozor na fragmenty viet. Fragment vety je výpoveď s bodkou, otáznikom alebo inou formou interpunkčného znamienka, ktorá neobstojí ako samostatná veta.

 • Fragmenty sú najčastejšie časť vety odpojená od hlavnej vety. Napríklad: „Môj starý spolubývajúci nikdy neplatil nájom načas. Preto potrebujem nového spolubývajúceho.“ Druhá časť tejto myšlienky je fragment vety. Možno ju opraviť zlúčením dvoch. „Môj starý spolubývajúci nikdy neplatil nájomné načas, preto potrebujem nového spolubývajúceho.“[13]
 • Útržky viet môžu byť aj vety bez hlavného slovesa. Napríklad: „Kniha s morálne nejednoznačnou hlavnou postavou.“ Toto hovorí o knihe a jej postavách, ale nedochádza k žiadnemu deju, čo znamená, že to nie je úplná veta. Možná revízia by bola: „Táto kniha obsahuje morálne nejednoznačnú hlavnú postavu“ sloveso sa stáva „obsahuje.“[14]
 • Niekedy vo vetách chýba predmet. Napríklad: „So zamýšľaným účinkom zákona, ktorým je odradenie od jazdy pod vplyvom alkoholu v meste.“ Predmet je nejasný. Oprava by mohla znieť: „Zamýšľaným účinkom zákona je odradenie od jazdy pod vplyvom alkoholu v meste.“[15]


Rozdeľte vedľajšie vety. Bežné vety môže byť trochu ťažké odhaliť, pretože niekedy sa môžu javiť ako gramaticky správne, ak ich nečítate pozorne. Vety na konci sú veľmi dlhé súvetia, keď sú dve alebo viac viet spojených bez použitia čiarky, bodkočiarky, spojky alebo iného prostriedku na spojenie viet.[16]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite Severnej Karolíny
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Dobrým spôsobom, ako odhaliť rozvité vety, je prečítať si dielo nahlas. Počúvajte svoj vlastný hlas. Ak sa vám veta ťažko dokončuje jedným dychom a ak sa vám zdá, že je ťažké ju sledovať, keď ju vyslovíte nahlas, môže ísť o vedľajšiu vetu.
 • Rozvité vety sa zvyčajne dajú opraviť použitím čiarky, bodkočiarky alebo iného prostriedku na spojenie dvoch viet. Napríklad: „Môj obľúbený film je Je to úžasný život Je to veľmi srdcervúci vianočný príbeh.“ Toto je vedľajšia veta, pretože dve vety („Môj obľúbený film…“, „to je…“) nie sú správne spojené. Dalo by sa to opraviť viacerými spôsobmi.
 • Mohli by ste rozdeliť vedľajšiu vetu na dve vety. „Môj obľúbený film je Je to úžasný život. Je to veľmi srdcervúci vianočný príbeh.“ Mohli by ste použiť bodkočiarku, pretože myšlienky sú spojené. „Môj obľúbený film je Je to úžasný život; je to veľmi varovný vianočný film.“ Na spojenie viet by ste mohli použiť aj spojku. „Môj obľúbený film je Je to nádherný život pretože je to srdcervúci vianočný príbeh.“


Pozor na rozvité vety. Rozvité vety sú veľmi dlhé vety, ktoré sú síce zvyčajne gramaticky správne, ale môžu sa ťažko čítať. Niektorí autori používajú rozvité vety štylisticky, ale pokiaľ rozvité vety nie sú zámerné a nemajú čitateľovi niečo sprostredkovať, mali by ste ich používanie minimalizovať. Vo všeobecnosti, ak si všimnete veľmi dlhú vetu, ktorá zaberá viac ako dva riadky, skúste ju rozdeliť do viacerých viet.[17]


Uistite sa, že predmet a sloveso v každej vete súhlasia. Zhoda podmetu a slovesa znamená, že podmety v jednotnom čísle majú slovesá v jednotnom čísle a podmety v množnom čísle majú slovesá v množnom čísle. Ľudia niekedy robia chyby so zhodou S/V, keď píšu vety s viacerými vetami alebo dlhšie súvetia, pretože strácajú prehľad o tom, čo bolo predmetom.

 • V niektorých vetách sa predmet objavuje pred iným podstatným menom a môže sa stať, že sloveso sa omylom zhoduje s druhým podstatným menom nad vlastným predmetom. Vezmite si napríklad vetu „Zisky, ktoré priniesol barový priemysel, sú v tejto sezóne mimo.“ Na prvý pohľad sa to môže zdať správne, keďže slovo „je“ nasleduje za slovom „barový priemysel“.“ Predmetom vety je však „zisk“, nie bar. Preto by správna konštrukcia bola „Zisky, ktoré priniesol barový priemysel, sú v tejto sezóne mimo.“[18]
 • Pri spojení dvoch jednočlenných podmetov spojkou ako „a“ by malo byť sloveso v množnom čísle, aj keď samotné podmety sú v jednotnom čísle. Napríklad veta „Mary a jej kamarátka chodia každý deň vlakom do mesta“ je nesprávna, pretože „Mary“ aj „jej kamarátka“ sú podstatné mená v jednotnom čísle, ale sú uvedené ako jednotka množného čísla. Správna konštrukcia by mala znieť: „Mary a jej kamarátka chodia každý deň vlakom do mesta.“[19]


Zachovajte rovnaký slovesný čas v celej vete alebo úryvku. Prechod medzi prítomným a minulým časom môže čitateľa zmiasť. Uistite sa, že váš slovesný čas je vždy v zhode.

 • Ľudia sa často omylom pošmyknú pri časovej zhode, najmä pri rýchlom písaní. Slovesá v minulom a prítomnom čase sa často píšu podobne, čo vedie k chybám. Napríklad: „James vstúpil do miestnosti a sadol si na stoličku.“ Keďže slová „sedieť“ a „sedel“ sa líšia len jedným písmenom, ide o ľahkú chybu. Veta by mala znieť: „James vstúpil do miestnosti a sadol si na stoličku.“


Dávajte si pozor na základné pravopisné chyby a preklepy. Dokonca aj ľudia, ktorí sú vo všeobecnosti dobrí v pravopise a gramatike, občas robia chyby.

 • Vynechané slová sú častým preklepom. Ak ste pracovali príliš rýchlo, môžete zabudnúť na „je“ alebo „the“ vo vete. Čítanie práce nahlas vám môže pomôcť zachytiť vypadnuté slová.
 • Nespoliehajte sa len na kontrolu pravopisu. Kontrola pravopisu môže byť užitočná funkcia, ale nezachytí všetky pravopisné a gramatické chyby. Ak by ste napríklad namiesto slova „tichý“ napísali „celkom“, kontrola pravopisu by túto chybu nezachytila.
 • Zistite, ktoré slová máte tendenciu písať nesprávne. Napríklad slová ako „zbytočné“ môžu ľudí potrápiť kvôli viacerým písmenám. Veďte si priebežný zoznam slov, o ktoré často zakopávate, a venujte pozornosť ich použitiu v práci.

Metóda 4 zo 4:Korektúra štylistických problémov


Pozor na pasívny hlas. Používanie pasívneho hlasu sa vo všeobecnosti neodporúča, pokiaľ nepracujete v niekoľkých špecifických odboroch. Pri úprave práce si dávajte pozor na pasívny hlas.

 • Predmetom vety by mala byť osoba, miesto alebo vec, ktorá vykonáva činnosť. Tento spôsob sa nazýva aktívny hlas a pri písaní by ste vo všeobecnosti mali používať aktívny hlas.
 • V pasívnom zámene sa používa niektorý tvar slovesa „byť“ (napr.g., is, are, was, were) sa používa s minulým príčastím (slovesom v minulom čase). Pri čítaní to môže byť zbytočne mätúce a odvádza to pozornosť od deja, ktorý by mal byť hlavným cieľom vety.
 • Vezmite si napríklad vetu „Psa vyvenčila Holly.“ Táto veta je v pasívnom zámene. Ak ju chcete opraviť, zmenili by ste ju na: „Holly vyvenčila psa.“ Táto veta kladie dôraz na osobu, ktorá sa zúčastňuje na činnosti (Holly), a nie na objekt, na ktorý sa pôsobí (pes).


Odstráňte nominalizáciu. Nominalizácia je zbytočné používanie podstatného mena slova, keď by slovesný tvar urobil vetu stručnejšou. Ľudia často omylom nominalizujú vetu v prvom návrhu.

 • Ak chcete zachytiť nepotrebnú nominalizáciu, hľadajte slovo „z“ a skúmajte ho vždy, keď ho v práci použijete. „Of“ sa často používa v nominalizácii. Napríklad: „Luke ponúkol vysvetlenie, prečo Rosemary meškala na hodinu.“
 • Ako vidíte vo vyššie uvedenej vete, namiesto slovesa „vysvetliť“ sa používa podstatné meno „vysvetlenie“. Veta by sa čítala rýchlejšie a ľahšie, keby sa prepísala takto: Luke vysvetlil, prečo Rosemary meškala na hodinu.“


Obmedzte používanie slova „tam“.“ „Tam“ je explikácia, ktorá zvyčajne nijako neprispieva k objasneniu významu vety. Vo všeobecnosti by ste mali pri korektúre odstrániť zbytočné použitie slova „tam“.

 • Vety, ktoré sa začínajú slovami „tam“, „tam je“ a „tam sú“, by sa vo všeobecnosti čítali lepšie, keby sa tieto časti odstránili. Napríklad: „Existuje mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že sloboda prejavu by mala byť určitým spôsobom obmedzená.“ Odstránením spojky „tam“ sa veta číta plynulejšie. „Mnoho ľudí sa domnieva, že sloboda prejavu by mala byť určitým spôsobom obmedzená.“

 • Opraviť „Tým, že...to“ konštrukcie. Tieto konštrukcie sú zbytočne dlhé vety, ktoré sa začínajú slovom „by“ a niekde uprostred používajú slovo „to“. Napríklad vetu „“Tým, že sa do omáčky na cestoviny najprv vložia bylinky, sa ich chuť skutočne prejaví“ by bolo možné stručnejšie formulovať jednoducho takto: „Tým, že sa do omáčky na cestoviny najprv vložia bylinky, sa ich chuť skutočne prejaví“.“
 • Odkazy